Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 57806 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #45 on: September 22, 2018, 07:59:36 AM »
Verse  5:


கூடிக் கூடித் தொண்டர் தங்கள்
    கொண்ட பாணி குறைப டாமே
ஆடிப் பாடி அழுது நெக்கங்
    கன்பு டையவர்க் கின்பம் ஓரீர்
தேடித் தேடித் திரிந்தெய்த் தாலும்
    சித்தம் என்பால் வைக்க மாட்டீர்
ஓடிப் போகீர் பற்றுந் தாரீர்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.

Servitors gather oft, with melody meet dance and sing,
In tears melting with love, for them do you sanction joy?
Searching oft, sauntering strolling am I, Heedless of me
Nor you flee, nor give grasp, O, Ona Kantan Tali's Lord!

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #46 on: September 22, 2018, 09:16:07 AM »
Verse  6:


வாரி ருங்குழல் வாள்நெ டுங்கண்
    மலைம கள்மது விம்மு கொன்றைத்
தாரி ருந்தட மார்பு நீங்காத்
    தைய லாள்உல குய்ய வைத்த
காரி ரும்பொழிற் கச்சி மூதூர்க்
    காமக் கோட்டம்உண் டாக நீர்போய்
ஊரி டும்பிச்சை கொள்வ தென்னே
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


Plaited dark locks, luminous long eyes are the Hill-daughter's;
She parts not from your broad chest garlanded with cassia-lace;
For the world's sake she pervades in the honeyed dense groves
Of ancient Kacchi! Why pick alms downtown, O, Ona Kantan Tali's Lord?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2018, 09:18:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #47 on: September 22, 2018, 09:19:35 AM »
Verse  7:

பொய்ம்மை யாலே போது போக்கிப்
    புறத்தும் இல்லை அகத்தும் இல்லை
மெய்ம்மை சொல்லி ஆள மாட்டீர்
    மேலை நாள்ஒன் றிடவுங் கில்லீர்
எம்மைப் பெற்றால் ஏதும் வேண்டீர்
    ஏதுந் தாரீர் ஏதும் ஓதீர்
உம்மை யன்றே எம்பெரு மான்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.

You while away in falsehood, with truth none, in or out;
Rule not, nor confess, nor promise a day ahead;
Having us, you want none more, give none, none advise.
O, Our Lord, Are you verily or not O, Ona Kantan Tali's Lord.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2018, 09:21:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #48 on: September 22, 2018, 10:50:45 AM »
Verse  8:


வலையம் வைத்த கூற்ற மீவான்
    வந்து நின்ற வார்த்தை கேட்டுச்
சிலைஅ மைத்த சிந்தை யாலே
    திருவ டீதொழு துய்யின் அல்லால்
கலைஅ மைத்த காமச் செற்றக்
    குரோத லோப மதவ ரூடை
உலைஅ மைத்திங் கொன்ற மாட்டேன்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


Heard of Yama's circle-trap on a servitor and was about to wield
A bow . --with this thought one like me subsists hailing the holy feet.
Else, I won't go dodged by the arty foes of lust, fury, coveting,
Frenzy delusion, why need I a hearth here, O, Ona Kantan Tali's Lord?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2018, 10:53:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #49 on: September 22, 2018, 10:54:41 AM »
Verse  9:


வார மாகித் திருவ டிக்குப்
    பணிசெய் தொண்டர் பெறுவ தென்னே
ஆரம் பாம்பு வாழ்வ தாரூர்
    ஒற்றி யூரேல் உம்ம தன்று
தார மாகக் கங்கை யாளைச்
    சடையில் வைத்த அடிகேள் உந்தம்
ஊரும் காடு உடையும் தோலே
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


Leasing ever themselves to the holy feet, what the servitor gains in turn?
If Aaroor of radiant anthill-snakes be pledged is it thine?
Having Ganga for a mistress on your matted locks, all your land,
Where-about, and clothing are but your hide, O, Ona Kantan Tali's Lord!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2018, 10:57:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #50 on: September 22, 2018, 10:58:55 AM »
Verse  10:


ஓவ ணம்மேல் எருதொன் றேறும்
    ஓண காந்தன் தளியு ளார்தாம்
ஆவ ணஞ்செய் தாளுங் கொண்ட
    வரைது கில்லொடு பட்டு வீக்கிக்
கோவ ணம்மேற் கொண்ட வேடம்
    கோவை யாகஆ ரூரன் சொன்ன
பாவ ணத்தமிழ் பத்தும்வல் லார்க்குப்
    பறையுந் தாஞ்செய்த பாவந் தானே.


Ona Kantan Tali's Lord aboard the Bull with a hump looking
Pranava, bonding me as a slave dispossessed
Of silken wear, robed in Kovanam is hymned in ten by Aarooran
Which recited well would absolve one of sins-all.


Padigam on Ona Kantan Tali completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2018, 11:01:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #51 on: September 22, 2018, 11:03:21 AM »
Tiru Venkaadu:

Verse 1:


படங்கொள் நாகஞ் சென்னி சேர்த்திப்
    பாய்பு லித்தோல் அரையில் வீக்கி
அடங்க லார்ஊர் எரியச் சீறி
    அன்று மூவர்க் கருள்பு ரிந்தீர்
மடங்க லானைச் செற்று கந்தீர்
    மனைகள் தோறுந் தலைகை யேந்தி
விடங்க ராகித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by bounding brine!
You posited the hooded serpent upon the crest;
bound the waist with pouncing tiger-hide;
eyed the foes\' triple forts with ire to burn up;
right then graced three to drum and threshold;
killed the enfolding killer first, raised him forthwith;
How noble, yet, why armed with a skull bowl,
wander ravishing all, seducing as though?

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 22, 2018, 11:05:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #52 on: September 22, 2018, 11:06:59 AM »
Verse  2:


இழித்து கந்தீர் முன்னை வேடம்
    இமைய வர்க்கும் உரைகள் பேணா
தொழித்து கந்தீர் நீர்முன் கொண்ட
    வுயர்த வத்தை அமரர் வேண்ட
அழிக்க வந்த காம வேளை
    அவனு டைய தாதை காண
விழித்து கந்த வெற்றி யென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by bounding main!
You tore the coils of Brahma and Vishnu
and wore them of yore; shunned the lordship
of aeternitas, undid all entia and in urge
redid all; by the same token, the askesis
you pressed through, on Devas' plea,Manmatha darted
to abort, but in his very sire's front, you winked away
and ashed him, also, summoned him back! Why?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2018, 11:09:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #53 on: September 23, 2018, 07:38:40 AM »
Verse  3:


படைக ளேந்திப் பாரி டம்மும்
    பாதம் போற்ற மாதும் நீரும்
உடையோர் கோவ ணத்த ராகி
    உண்மை சொல்லீர் உம்மை யன்றே
சடைகள் தாழக் கரண மிட்டுத்
    தன்மை பேசி இல்ப லிக்கு
விடைய தேறித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by Sea's expanse!
Goblin gang with weaponry worship your hallow feet!
With your maiden on, with Kovanam for wear,
with dangling locks,dancing to delight,
in stills of arty steps, praising high of households,
you, but to take alms, did but mount on
the Bull, and strode through to take a whack!! Why?
Tell us the sum of your true stance and grace!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2018, 07:41:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #54 on: September 23, 2018, 07:42:50 AM »
Verse  4:


பண்ணு ளீராய்ப் பாட்டு மானீர்
    பத்தர் சித்தம் பரவிக் கொண்டீர்
கண்ணு ளீராய்க் கருத்தில் உம்மைக்
    கருது வார்கள் காணும் வண்ணம்
மண்ணு ளீராய் மதியம் வைத்தீர்
    வான நாடர் மருவி ஏத்த
விண்ணு ளீராய் நிற்ப தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O,Lord of Venkaadu cuffed by briny deep!
You are the innards of passionate Ragas;
also the pithy hymns in pitch with them; you fill
the hearts of the servitors; as well the eyes
of all beings you are; for those that conceive you
in cogitation, you feature in forms ulterior too!
Yet you stay hid celestially high for skiers
to propitiate! Why formally, vastly ambient?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2018, 07:44:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #55 on: September 23, 2018, 07:46:15 AM »
Verse  5:


குடமெ டுத்து நீரும் பூவுங்
    கொண்டு தொண்டர் ஏவல் செய்ய
நடமெ டுத்தொன் றாடிப் பாடி
    நல்கு வீர்நீர் புல்கும் வண்ணம்
வடமெ டுத்த கொங்கை மாதோர்
    பாக மாக வார்க டல்வாய்
விடம்மி டற்றில் வைத்த தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu rounded with a fending brine!
Servitors fetch pitchers of water and picked flowers
and stay poised in your service; amid them,you have
in your half the maiden Uma whose breasts are
girdled in gem-laced strings; and you dance and sing
in concord bestowing bliss through your Dance!
Yet, for all this unfading good, why fatally vial
the vast sea-spat venom in your neck?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2018, 07:47:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #56 on: September 23, 2018, 09:13:51 AM »
Verse 6:


மாறு பட்ட வனத்த கத்தின்
    மருவ வந்த வன்க ளிற்றைப்
பீறி இட்ட மாகப் போர்த்தீர்
    பெய்ப லிக்கென் றில்லந் தோறுங்
கூறு பட்ட கொடியும் நீருங்
    குலாவி யேற்றை அடர ஏறி
வேறு பட்டுத் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.O, Lord of Ocean surrounded Venkaadu!
Didn't you skin the mighty charged elephant
of Taruka woods and wore its hide willingly on?
Why such valorous you chose but to ride
a Bull, to dismay Ganga-on-head and Uma-on-Left?
as if you are meek, as if to scare both?;
and roam at random,for alms to take, all through,
fallen from your majesty, Why?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2018, 09:16:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #57 on: September 23, 2018, 09:17:53 AM »
Verse  7:


காத லாலே கருதுந் தொண்டர்
    கார ணத்த ராகி நின்றே
பூதம் பாடப் புரிந்து நட்டம்
    புவனி யேத்த ஆட வல்லீர்
நீதி யாக ஏழி லோசை
    நித்த ராகிச் சித்தர் சூழ
வேத மோதித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu,closed in on by mighty main!
For to redeem your servitors, you but love
to dance duly for goblins' songs for worlds' lift!
Why alter it all in a quirk, to stand amid the yoked
Beings fast in Bhakti, to explain away the ways
of the mundane? Why breathe out the seminal notes seven,
and chant Vedas incantatory and loiter in the wild
for what different calling, for whose sake?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2018, 09:20:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #58 on: September 23, 2018, 09:22:13 AM »
Verse  8:


குரவு கொன்றை மதியம் மத்தங்
    கொங்கை மாதர் கங்கை நாகம்
விரவு கின்ற சடையு டையீர்
    விருத்த ரானீர் கருத்தில் உம்மைப்
பரவும் என்மேற் பழிகள் போக்கீர்
    பாக மாய மங்கை அஞ்சி
வெருவ வேழஞ் செற்ற தென்னே
   வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu bounded by boundless main!
Locks have you, wherein lie cuddled Cassia,
Datura, Kura ,crescent moon, heaving breasted Ganga,
and cobra in coma as if; ancient to ancients;
are you, saturate to sedate and sate; yet you haven't
deleted my sin, me hymning you, my sole thought!
Uma-in-part is in panic of you appareled
in elephant hide! Why so scaring show?


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 23, 2018, 09:24:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #59 on: September 23, 2018, 11:38:16 AM »
Verse  9:


மாடங் காட்டுங் கச்சி யுள்ளீர்
    நிச்ச யத்தால் நினைப்பு ளார்பால்
பாடுங் காட்டில் ஆட லுள்ளீர்
    பரவும் வண்ணம் எங்ங னேதான்
நாடுங் காட்டில் அயனும் மாலும்
    நணுகா வண்ணம் அனலு மாய
வேடங் காட்டித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by gurgling main!
For they that think on you steadfast
in clear faith, you show up in Kacchi of lofty mansions;
also, you dance in the ghost-wailing woods;
evidently not evident are you to Vishnu and Brahma
that feared to near your pillar fire form
which you do show up everywhere wandering!
Can we ever approach to serve your Lordship?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2018, 11:40:24 AM by Subramanian.R »