Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 70079 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #435 on: November 14, 2018, 06:46:24 AM »
Verse 9:

கொங்கார்மலர்க் கொன்றையந் தாரவனே
    கொடுகொட்டியொர் வீணை யுடையவனே
பொங்காடர வும்புன லுஞ்சடைமேற்
    பொதியும்புனி தாபுனஞ் சூழ்ந்தழகார்
துங்கார்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
வெங்கார்வயல் சூழ்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


Siva who wears on the chest a garland of Koṉṟai flowers full of honey!
Who has an instrument called Koṭukoṭṭi and a Vīṇai!
The holy god who contains in his matted locks, an angry and dancing cobra, and water!  Flowing swiftly holding into the excellent and beautiful water, the produce of the forest tract, surrounding the forest region on the eastern bank of the citṟāṟu which, being full of floods, dashes against the banks without ceasing.
God who is different from the world and who is in Venchāmakkutal surrounded by fields which have an odor caused by fresh water let into them when they are parched and hot.  See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2018, 12:23:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #436 on: November 14, 2018, 12:16:40 PM »
Verse  10:


வஞ்சிநுண்ணிடை யார்மயிற் சாயலன்னார்
    வடிவேற்கண்நல் லார்பலர் வந்திறைஞ்சும்
வெஞ்சமாக்கூஉ டல்விகிர் தாஅடியே
    னையும்வேண்டுதி யேஎன்று தான்விரும்பி
வஞ்சியாதளிக் கும்வயல் நாவலர்கோன்
    வனப்பகை யப்பன்வன்ன் றொண்டன்சொன்ன
செஞ்சொற்றமிழ் மாலைகள் பத்தும்வல்லார்
    சிவலோகத்தி ருப்பது திண்ணமன்றே.

Siva who is different from the world and whom the ladies who have a small waist like the rattan of South India, who are as tender as the peacock and who have eyes resembling in shape the sharp spear, bow prostrating himself desiring to be admitted among one of his devotees, the chief of the inhabitants of Nāvalūr which has fields which yield produce without disappointing farmers, the father of Vaṉappakai.
It is a certainty that those who are able to recite the ten garlands of verses which were composed by Vaṉṟoṇṭaṉ, with words which have their direct primary significance, will dwell in Sivalōkam.


Padogam on  Tiru Venjamakkutal completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2018, 12:24:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #437 on: November 14, 2018, 12:27:35 PM »
Tiru Muthukunram:  (Vriddachalam):

Verse  1:


நஞ்சி இடைஇன்று நாளையென் றும்மை நச்சுவார்
துஞ்சியிட் டாற்பின்னைச் செய்வதென் னடிகேள்சொலீர்
பஞ்சி யிடப்புட்டில் கீறுமோபணி யீரருள்
முஞ்சி யிடைச்சங்கம் ஆர்க்குஞ் சீர்முது குன்றரே.


Siva in Mutukuṉṟam where in a kind of grass known as Mu?chi grows and conches make a loud noise, languishing.  The devotees who desire you thinking that the god will grant his grace today or tomorrow.  If they die in that hope what is the thing that you can do to them.  My deity!  Please tell me. Will the hard shell of a coconut used as a vessel break if it is crammed with cotton!  Bestow your grace quickly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2018, 12:31:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #438 on: November 15, 2018, 06:44:13 AM »
Verse  2:


ஏரிக் கனகக் கமல மலரன்ன சேவடி
ஊரித் தனையுந் திரிந்தக் காலவை நோங்கொலோ
வாரிக் கட்சென்று வளைக்கப் பட்டு வருந்திப்போய்
மூரிக் களிறு முழக்க றாமுது குன்றரே.


Will the red feet which are like the golden lotus feet blossomed in lakes, ache, if they wander in all these places in this world!  Or will they not ache?
The Lord in Mutukuṉṟam where the roar of the strong elephant which goes away escaping with great difficulty, surrounded by hunters who capture elephants fallen into the pit dug for that purpose never ceases.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2018, 06:47:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #439 on: November 15, 2018, 06:48:35 AM »
Verse  3:


தொண்டர்கள் பாடவிண் ணோர்க ளேத்த உழிதர்வீர்
பண்டகந் தோறும் பலிக்குச் செல்வதும் பான்மையே
கண்டகர் வாளிகள் வில்லி கள்புறங் காக்குஞ்சீர்
மொண்டகை வேள்வி முழக்க றாமுது குன்றரே.

You wander when devotees sing your fame and the celestial beings praise you.
Is it proper for you to go to every house to receive alms? In the past,
the Lord in Mutukuṉṟam where the sound of the famous sacrifices where ghee is poured by the hand and which is guarded by people who hold daggers, big swords and archers!

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2018, 06:51:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #440 on: November 15, 2018, 11:58:35 AM »
Verse 4:

இளைப்பறி யீரிம்மை யேத்து வார்க்கம்மை செய்வதென்
விளைப்பறி யாதவெங் கால னையுயிர் வீட்டினீர்
அளைப்பிரி யாவர வல்கு லாளொடு கங்கைசேர்
முளைப்பிறைச் சென்னிச் சடைமு டிமுது குன்றரே.


The Lord in Mutukuṉṟam who has on his head matted locks, coiled into a crown, adorned by a young crescent moon and a lady, Ganga, in addition to the lady who has a private part like the hood of the cobra which never leaves the anthill!  You do not understand the fatigue of your devotees. What is there for you to do in the next birth for those who praise you in this birth? You destroyed the life of the cruel god of death who did not know the result of his action.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 15, 2018, 12:01:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #441 on: November 16, 2018, 06:56:51 AM »
Verse 5:

மையா ரும்மிடற்றாய் மரு
    வார்புர மூன்றெரித்த
செய்யார் மேனியனே திக
    ழும்முது குன்றமர்ந்தாய்
பையா ரும்மரவே ரல்கு
    லாளிவள் வாடுகின்றாள்
ஐயா தந்தருளாய் அடி
    யேன்இட் டளங்கெடவே.


Siva who has a neck in which there is poison!
Who has a red body and who burnt the three cities of the enemies.
Who dwelt in eminent Mutukuṉṟu.
This lady who has sides like the hood of the cobra is pining away.
The master!
Give me the gold to remove the difficulty of your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2018, 06:59:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #442 on: November 16, 2018, 07:00:52 AM »
Verse  6:நெடியான் நான்முகனும் மிர
    வியொடும் இந்திரனும்
முடியால் வந்திறைஞ்ச முது
    குன்றம் அமர்ந்தவனே
படியா ரும்மியலாள் பர
    வையிவள் தன்முகப்பே
யடிகேள் தந்தருளீர் அடி
    யேன்இட் டளங்கெடவே.


Siva who remained in Mutukuṉṟam where tall Vishnu, Brahma of four faces, the sun-god and Indra, bow low to touch your feet with their heads, coming to the earth.
In the presence of this lady, Paravai who has a tenderness which is a model for other women. My deity!  Grant me the gold to remove the difficulty of your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2018, 07:04:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #443 on: November 17, 2018, 06:57:42 AM »
Verse  7:


சென்றி லிடைச்செடி நாய்கு ரைக்கச் சேடிச்சிகள்
மன்றி லிடைப்பலி தேரப் போவது வாழ்க்கையே
குன்றி லிடைக்களி றாளி கொள்ளக் குறத்திகள்
முன்றி லிடைப்பிடி கன்றி டும்முது குன்றரே.

The Lord in Mutukuṉṟam where in the front yard of the houses of the women of the hunter tribe, female elephant feels compassion as the lion had carried away the male elephant for its prey!  Is that life a life, when you go to gather alms which the bad women place in your bowl in the public places, when the low dogs are barking?

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 17, 2018, 07:00:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #444 on: November 17, 2018, 07:01:44 AM »
Verse  8:


அந்தி திரிந்தடி யாரும்நீரும் அகந்தொறும்
சந்திகள் தோறும் பலிக்குச் செல்வது தக்கதே
மந்தி கடுவனுக் குண்பழம் நாடி மலைப்புறம்
முந்தி அடிதொழ நின்ற சீர்முது குன்றரே.


The famous Lord in Mutukuṉṟam where the female and female monkeys went in search of edible fruits for themselves on the mountain side and, being prior in time, they worship his feet.  Is it proper for you and your devotees to go wandering to every house in the three times, morning, noon and evening to receive alms?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2018, 07:03:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #445 on: November 18, 2018, 06:14:51 AM »
Verse  9:

செட்டிநின் காதலி ஊர்கள் தோறும் அறஞ்செய
அட்டுமின் சில்பலிக் கென்ற கங்கடை நிற்பதே
பட்டிவெள் ளேறுகந் தேறு வீர்பரி சென்கொலோ
முட்டி அடிதொழ நின்ற சீர்முது குன்றரே.

The Lord in Mutukuṉṟam who has a undying fame of his feet being worshiped meeting you in your presence!  When your loving wife who is thrifty performs charity in every place, is it proper for you to stand before the entrance of every house for a small quantity of alms, begging, give me alms what is the nature of yours who rides with joy on a white staying bull which cannot be controlled.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 18, 2018, 06:17:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #446 on: November 18, 2018, 12:39:46 PM »
Verse  10:


எத்திசை யுந்திரிந் தேற்றக் காற்பிறர் என்சொலார்
பத்தியி னால்இடு வாரி டைப்பலி கொள்மினோ
எத்திசை யுந்திரை யேற மோதிக் கரைகள்மேல்
முத்திமுத் தாறு வலஞ்செய் யும்முது குன்றரே.


The Lord in Mutukuṉṟam where the river, Muttāṟu which grants salvation, goes from left to right, and dashes against the banks when the waves are rolling on all sides!
What is the thing that others than devotees will not pay, if you receive alms wandering everywhere without excluding any place. Kindly receive the alms from those who give it with love.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 18, 2018, 12:42:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #447 on: November 18, 2018, 12:44:23 PM »
Verse  11:


முத்திமுத் தாறு வலஞ்செ யும்முது குன்றரைப்
பித்தனொப் பான்அடித் தொண்ட னூரன் பிதற்றிவை
தத்துவ ஞானிக ளாயி னார்தடு மாற்றிலார்
எத்தவத் தோர்களும் ஏத்து வார்க்கிட ரில்லையே.


On the Lord in Mutukuṉṟam round which the river Muttāṟu which grants salvation goes from left to right! With these songs which are the prattle of Nampi Arūraṉ, who is a slave to the feet of the Lord and who is like a maniac. To those who are able to praise the Lord, whether they  possess knowledge of the ultimate realities, whether they are steadfast in their love towards god, without wavering, whether they be doing any kind of penance to obtain knowledge of the ultimate realities, there will be definitely no sufferings.


Padigam on Tiru Mutukunram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2018, 12:49:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #448 on: November 18, 2018, 12:51:07 PM »
General Padigam:-

Verse  1:


முடிப்பது கங்கையுந் திங்களுஞ்
    செற்றது மூவெயில்
நொடிப்பது மாத்திரை நீறெ
    ழக்கணை நூறினார்
கடிப்பதும் ஏறுமென் றஞ்சு
    வன்திருக் கைகளால்
பிடிப்பது பாம்பன்றி இல்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.


Siva bears on his head Ganga and the crescent moon, what he destroyed was the three forts, he destroyed them for the ashes to rise in a such a short time taken to snap the fingers, with an arrow. Cobra is the thing held in his strong holy hands.
I fear that the poison will spread as soon as the cobra bites. Is there no other thing for my master? 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2018, 12:54:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #449 on: November 19, 2018, 07:00:02 AM »
Verse  2:

தூறன்றி யாடரங் கில்லை
    யோசுட லைப்பொடி
நீறன்றிச் சாந்தமற் றில்லை
    யோஇம வான்மகள்
கூறன்றிக் கூறாவ தில்லை
    யோகொல்லைச்சில்லைவெள்
ளேறன்றி யேறுவ தில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.

For my master.  is there no other stage except the cremation ground?
Is there no other sandal-paste except the fine powder of sacred ash found on the cremation-ground?
Is there no other half to be praised by the devotees except the half of the daughter of Himavan?
Is there no other vehicle to ride upon except the white unruly bull living in the forest tract?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 19, 2018, 07:03:04 AM by Subramanian.R »