Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 51138 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #405 on: November 05, 2018, 10:53:47 AM »
Verse  11:

மன்னியசீர் மறைநாவன் நின்றவூர்ப் பூசல்
    வரிவளையாள் மானிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன்
தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கணாற் கடியேன்
    திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்
என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட சடையன்
    இசைஞானி காதலன் திருநாவ லூர்க்கோன்
அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிமைகேட் டுவப்பார்
    ஆரூரில் அம்மானுக் கன்பரா வாரே.

I who am known by the name of Ārūraṉ and who am the slave to the god, as father in Ārūr, I am the slave of Pūsal of Niṉṟavūr whose mouth was always chanting the Vedas of everlasting fame, of Māṉi with bangles having lines, and of Nēsaṉ. Māṉi was the queen of Nedumāṟaṉ, the hero of Pāṇṭikkōvai. I am the slave of Cheṅkaṇāṉ who ruled as Pāṇdyaṉ, the Paṇdyaṉ country also.  I am the slave of Tirunīlakaṇṭar of the Pāṇar caste. (He played on the Yāzh the hymns of Sambandhar) Those whose hearts rejoice and melt on hearing the state of being the slave of Ārūraṉ Sundarar, who is such a great person the chief of the people of Tirunāvalūr and the son of Isaij?āṉi and Sadaiyaṉ who approached the feet of Hara who is my god by right, will become devotees of the father in Ārūr.


Padigam General completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2018, 11:00:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #406 on: November 05, 2018, 11:03:47 AM »
Tiruk Kanatturmullur:

Verse  1:

வள்வாய மதிமிளிரும் வளர்சடையி னானை
    மறையவனை வாய்மொழியை வானவர்தங் கோனைப்
புள்வாயைக் கீண்டுலகம் விழுங்கிஉமிழ்ந் தானைப்
    பொன்னிறத்தின் முப்புரிநூல் நான்முகத்தி னானை
முள்வாய மடல்தழுவி முடத்தாழை ஈன்று
    மொட்டலர்ந்து விரைநாறு முருகுவிரி பொழில்சூழ்
கள்வாய கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


The buds of the fragrant screw-pine were put forth by those trees and blossomed having petals, which have on their edges thorns, surrounded by gardens which have abundant honey and spread their fragrance. Having seen in Kāṉāṭṭumuḷḷūr where in the fields the blue Nelumbo flowers from which honey flows, seem to be like sleeping eyes.  Siva who has  growing matted locks on which the crescent moon with sharp ends is shining, who is the Vēdas, other words spoken by the mouth, the king of the immortals.  He who is himself Vishnu who tore the beak of a bird a crane, swallowed the worlds and spat them out, who is also the four-faced Brahma who is golden in color and wears a sacred thread of three strands.  I worshipped with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2018, 11:08:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #407 on: November 05, 2018, 11:09:48 AM »
Verse  2:

ஒருமேக முகிலாகி யொத்துலகந் தானாய்
    ஊர்வனவும் நிற்பனவும் ஊழிகளுந் தானாய்ப்
பொருமேவு கடலாகிப் பூதங்கள் ஐந்தாய்ப்
    புனைந்தவனைப் புண்ணியனைப் புரிசடையி னானைத்
திருமேவு செல்வத்தார் தீமூன்றும் வளர்த்த
    திருத்தக்க அந்தணர்கள் ஓதுநக ரெங்கும்
கருமேதி செந்தாம ரைமேயுங் கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


In all places where there are mansions of the sacred Brahmins who maintain the three fires and mansions of those who possess wealth which is desired even by the goddess of wealth, having seen in Kāṉāṭṭumuḷḷūr which has fields where the black buffaloes graze the red lotus flowers growing there. Being the cloud which is of very great help to the world and being the worlds that are equal among themselves.
Being the living beings that crawl, and stand, and the eons that are the cause of their origin and end. Being himself the sea which always dashes against the shore,
being the five elements and the creator of those five, who is the embodiment of all virtues and who has twisted matted locks, I worshipped with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2018, 11:15:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #408 on: November 06, 2018, 06:22:04 AM »
Verse  3:


இரும்புயர்ந்த மூவிலைய சூலத்தி னானை
    இறையவனை மறையவனை எண்குணத்தி னானைச்
சுரும்புயர்ந்த கொன்றையொடு தூமதியஞ் சூடுஞ்
    சடையானை விடையானைச் சோதியெனுஞ் சுடரை
அரும்புயர்ந்த அரவிந்தத் தணிமலர்க ளேறி
    அன்னங்கள் விளையாடும் அகன்றுறையி னருகே
கரும்புயர்ந்து பெருஞ்செந்நெல் நெருங்கிவிளை கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


By the side of the broad ghat where the swans play climbing upon the beautiful flowers of lotus which have buds that are above the surface of the water.
In Kāṉāṭṭumullūr which has fields in which sugar-canes growing to a great height and big paddy crops grow densely.Having view of Siva who has an eminent trident of three blades made of iron, who stays in all things both animate and inanimate.
Who is the superior one among gods,  who gave out the Vedas or who chants the Vedas who has eight attributes.
(PP_X: The eight attributes are : 1 Being self-dependent 2 Having a pure body 3 knowledge got without learning 4 omniscience 5 Being naturally free from all bondage 6 Having abundant grace 7 Power which knows no limits 8 happiness which knows no limits;) (Kuṟaḷ, 9 Parimēlazhakar who adorns his matted locks with blemish-less crescent moon along with Koṉṟai flowers on which superior bees settle.
who has a bull.)  The light that is self-luminous.
His devotee, worshipped with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2018, 06:27:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #409 on: November 06, 2018, 06:28:25 AM »
Verse 4:

பூளைபுனை கொன்றையொடு புரிசடையி னானைப்
    புனலாகி யனலாகிப் பூதங்கள் ஐந்தாய்
நாளைஇன்று நெருநலாய் ஆகாய மாகி
    ஞாயிறாய் மதியமாய் நின்றஎம் பரனைப்
பாளைபடு பைங்கமுகின் சூழல்இளந் தெங்கின்
    படுமதஞ்செய் கொழுந்தேறல் வாய்மடுத்துப் பருகிக்
காளைவண்டு பாடமயில் ஆலும்வளர் சோலைக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.Within the grove of the green areca palm which puts forth big spathes,
when the young and male bees are singing having drunk with its mouth the rich today of the young coconut palm, which is highly intoxicating. In Kāṉāṭṭumuḷḷūr which has prospering gardens in which peacocks dance, having view of Siva who wears on his twisted matted locks flowers of Javanese wool plant and Koṉṟai flowers.
Who is himself water and fire, who is the five elements,
who is the great cosmic space and the three divisions of time, namely future, present and paste. And our supreme god who is the sun and the moon.
I, his devotee, worshipped him with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2018, 06:32:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #410 on: November 06, 2018, 08:13:04 AM »
Verse  5:


செருக்குவாய்ப் பைங்கண்வெள் ளரவரையி னானைத்
    தேவர்கள்சூ ளாமணியைச் செங்கண்விடை யானை
முருக்குவாய் மலரொக்குந் திருமேனி யானை
    முன்னிலையாய் முழுதுலக மாயபெரு மானை
இருக்குவாய் அந்தணர்கள் எழுபிறப்புள் எங்கும்
    வேள்வியிருந் திருநிதியம் வழங்குநக ரெங்கும்
கருக்குவாய்ப் பெண்ணையொடு தெங்குமலி சோலைக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.

As the Brahmins who always chant the Vedas perform sacrifices in all the places where there are living beings of seven kinds, on all sides of the mansions where people give them great wealth, in Kāṉāṭṭumuḷḷūr where there are gardens of many coconut trees and Palm trees which have jagged edges in the leaf stalk. Having had view of.
Siva who ties in his waist a white cobra of tender eyes and angry mouth, who is the jewel worn on the head by the Devas, who has a bull which has red eyes,
who has a holy body which is as red as the flowers of the Indian coral tree,
who is the great god who is himself all the worlds and stands witness to everything.
I, his devotee, worshipped him with joined hands.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 06, 2018, 08:16:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #411 on: November 07, 2018, 06:19:54 AM »
Verse 6:

விடையரவக் கொடியேந்தும் விண்ணவர்தங் கோனை
    வெள்ளத்து மாலவனும் வேதமுத லானும்
அடியிணையுந் திருமுடியுங் காணவரி தாய
    சங்கரனைத் தத்துவனைத் தையல்மட வார்கள்
உடையவிழக் குழலவிழக் கோதைகுடைந் தாடக்
    குங்குமங்க ளுந்திவரு கொள்ளிடத்தின் கரைமேல்
கடைகள்விடு வார்குவளை களைவாருங் கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.

Girls who are well dressed bathe plunging into the water as their dress becomes loose, their garlands worn on the tresses of hair become loose, on the bank of Koḷḷidam which thrust forward the saffron that is worn on their foreheads.  In Kāṉāṭṭumuḷḷūr, where the blue Nelumbo flowers which are removed from the fields as weeds are gathered in bundles by the people belonging to the last caste. The chief of the celestial beings, who holds a banner on which the form of a bellowing bull is down,
one who has the name of Sankara whose feet and holy head could not be seen, by Vishnu who sleeps on the ocean of milk and Brahman who is the chief of the Vēdas,
who is the ultimate reality, having a view of.  I, his devotees worshiped with joined hands.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 07, 2018, 06:24:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #412 on: November 07, 2018, 06:26:15 AM »
Verse 7:


அருமணியை முத்தினை ஆனஞ்சும் ஆடும்
    அமரர்கள்தம் பெருமானை அருமறையின் பொருளைத்
திருமணியைத் தீங்கரும்பின் ஊறலிருந் தேனைத்
    தெரிவரிய மாமணியைத் திகழ்தருசெம் பொன்னைக்
குருமணிகள் கொழித்திழிந்து சுழித்திழியுந் திரைவாய்க்
    கோல்வளையார் குடைந்தாடுங் கொள்ளிடத்தின் [ கரைமேல்
கருமணிகள் போல்நீலம் மலர்கின்ற கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


In the waves which descend down with eddies and wash away brilliant precious stones, falling from a great height, on the bank of Koḷḷidam, where girls wearing rows of bangles dive and bathe in the water.  In Kāṉāṭṭumuḷḷūr where in the fields the blue Nelumbo flowers blossom like sapphire, having a view of Siva, who is like a rare gem.
who is as valuable as a pearl, who is the Lord of the immortals and who bathes in the five products of the cow, who is the meaning of the abstruse Vedas ,who is like other precious stones, who is a sweet as the sweet juice of big quantity that flows like a spring in the sweet sugar-cane, who is like the big gem whose property cannot be easily known, the unalloyed gold of superior fineness.  I, his devotee, worshiped with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 07, 2018, 06:30:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #413 on: November 08, 2018, 06:25:56 AM »
Verse  8:

இழைதழுவு வெண்ணூலும் மேவுதிரு மார்பின்
    ஈசன்தன் எண்டோள்கள் வீசிஎரி யாடக்
குழைதழுவு திருக்காதிற் கோளரவ மசைத்துக்
    கோவணங்கொள் குழகனைக் குளிர்சடையி னானைத்
தழைதழுவு தண்ணிறத்த செந்நெலத னயலே
    தடந்தரள மென்கரும்பின் தாழ்கிடங்கின் அருகே
கழைதழுவித் தேன்தொடுக்குங் கழனிசூழ் பழனக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


By the side of the crop of red paddy which is green in color and is flourishing,
and near the deep moats where soft sugar-canes which have pearls within them,
the bees build honey-combs near those sugar-cane crop.  In Kāṉāṭṭumuḷḷūr which has tanks surrounded by rice-fields, having seen, the Lord on whose beautiful chest are the ornaments of cobras and along with them a sacred thread of three strands.
In order to dance in the fire, swinging his eight shoulders, fixing a cruel cobra also in the ear where there is an ear-ring, the youth who wears a men's loin-cloth, and the god with  cool matted locks, I, his devotees, worshiped with joined hands.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 08, 2018, 06:29:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #414 on: November 08, 2018, 06:31:42 AM »
Verse 9:

குனியினிய கதிர்மதியஞ் சூடுசடை யானைக்
    குண்டலஞ்சேர் காதவனை வண்டினங்கள் பாடப்
பனியுதிருஞ் சடையானைப் பால்வெண்ணீற் றானைப்
    பலஉருவுந் தன்னுருவே யாயபெரு மானைத்
துனியினிய தூயமொழித் தொண்டைவாய் நல்லார்
    தூநீலங் கண்வளருஞ் சூழ்கிடங்கி னருகே
கனியினிய கதலிவனந் தழுவுபொழிற் சோலைக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.

Like the ladies who have red lips like the common creeper of the hedge and speak pure words which are sweet to hear even during protracted sulk in a love quarrel.
Near the surrounding moat in which the pure blue Nelumbo flowers seem to sleep.
In Kāṉāṭṭumuḷḷūr where the big gardens contain within them plantain gardens of sweet fruits, having seen Siva, who has  matted locks, on which he wears a curved crescent moon emitting rays and pleasing to look at, as the swarms of bees hum, who has matted locks from which particles of water drop. He who wears on his ears Kuṇṭalam a kind of men's ear-ring, who smears himself with holy ash as white as milk,
the great god whose form is all forms. I his devotee, worshiped with joined hands.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2018, 06:37:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #415 on: November 08, 2018, 09:35:53 AM »
Verse  10:


தேவியம்பொன் மலைக்கோமான் றன்பாவை யாகத்
    தனதுருவம் ஒருபாகஞ் சேர்த்துவித்த பெருமான்
மேவியவெந் நரகத்தில் அழுந்தாமை நமக்கு
    மெய்ந்நெறியைத் தான்காட்டும் வேதமுத லானைத்
தூவியவாய் நாரையொடு குருகுபாய்ந் தார்ப்பத்
    துறைக்கெண்டை மிளிர்ந்துகயல் துள்ளிவிளை யாடக்
காவிவாய் வண்டுபல பண்செய்யுங் கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


As the crane which has fine feathers and other birds fly and make a sound,
the Keṇṭai fish in the ghat rolls and the carp jumps and plays.
In Kāṉāṭṭumuḷḷūr of fields where the bees in the blue Nelumbo flower hums like many melodies, having seen Siva, when the beautiful daughter of the king of the golden mountain became his consort, who is the great one who had her fixed as one half of his body, the chief god who has been decided as such by the Vedas and who shows us the right path so that we may not sink in the cruel Hell which is desired by sinners.
I, his devotee, worshiped with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2018, 09:39:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #416 on: November 08, 2018, 09:40:57 AM »
Verse  11:


திரையினார் கடல்சூழ்ந்த தென்னிலங்கைக் கோனைச்
    செற்றவனைச் செஞ்சடைமேல் வெண்மதியி னானைக்
கரையினார் புனல்தழுவு கொள்ளிடத்தின் கரைமேற்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுகழல் தொழுது
உரையினார் மதயானை நாவலா ரூரன்
    உரிமையால் உரைசெய்த ஒண்டமிழ்கள் வல்லார்
வரையினார் வகைஞால மாண்டவர்க்குந் தாம்போய்
    வானவர்க்குந் தலைவராய் நிற்பரவர் தாமே.


In Kāṉāṭṭumuḷḷūr which is on the bank of Koḷḷiṭam which has abundant water on the banks, having seen Siva who put down the pride of the King of Lanka in the south, which is surrounded by the sea with waves and having worshiped his feet,
Arūraṉ born in Nāvalūr who has an elephant of musts and great fame.
Those are able to recite the famous Tamiḻ verses sung by him as of right by worshiping him, will live for a long time as the chief of kings who rule parts of the world having boundaries and after that, be the chief of the celestial beings in heaven.


Padigam on Tiruk Kanattumullur completed.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: November 08, 2018, 09:44:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #417 on: November 08, 2018, 09:46:35 AM »
Tiruk Kachur Alakkoyil:

Verse 1:


முதுவாய் ஓரி கதற முதுகாட்
    டெரிகொண் டாடல் முயல்வானே
மதுவார் கொன்றைப் புதுவீ சூடும்
    மலையான் மகள்தன் மணவாளா
கதுவாய்த் தலையிற் பலிநீ கொள்ளக்
    கண்டால் அடியார் கவலாரே
அதுவே யாமா றிதுவோ கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

Siva who dances holding fire in the cremation ground when the old aged jackal roars,
the husband of the daughter of the mountain, who wears fresh flowers of Koṉṟai which are full of honey, will not your devotees be worried in mind when they see you receiving alms in a broken skull?  Is this the nature of your grace?
The god who is in Ālakkōyil on the northern side of Kachūr!
(Kachūr in the name of the place and Ālakkōyil is the name of the temple.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2018, 09:50:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #418 on: November 08, 2018, 09:51:24 AM »
Verse  2:


கச்சேர் அரவொன் றரையில் அசைத்துக்
    கழலுஞ் சிலம்புங் கலிக்கப் பலிக்கென்
றுச்சம் போதா ஊரூர் திரியக்
    கண்டால் அடியார் உருகாரே
இச்சை யறியோம் எங்கள் பெருமான்
    ஏழேழ் பிறப்பும் எனையாள்வாய்
அச்சம் மில்லாக் கச்சூர் வடபால்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

Our Lord in the temple on the northern side of Kachūr, which does not know fear.
Our Lord, you admitted me as your protege in all the two kinds of seven births,
having tied in the waist as a girdle a beautiful cobra, the ornaments, anklets (and anklet, to produce a sound.) At the time when it is noon, to collect alms,
will not the hearts of devotees melt when they see you wandering from place to place.
We do not know your desire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2018, 09:54:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #419 on: November 08, 2018, 11:33:55 AM »
Verse  3:

சாலக் கோயில் உளநின் கோயில்
    அவைஎன் தலைமேற் கொண்டாடி
மாலைத் தீர்ந்தேன் வினையுந் துரந்தேன்
    வானோ ரறியா நெறியானே
கோலக் கோயில் குறையாக் கோயில்
    குளிர்பூங் கச்சூர் வடபாலை
ஆலக் கோயிற் கல்லால் நிழற்கீழ்
    அறங்க ளுரைத்த அம்மானே.


Lord who has the state which could not be known even by the celestial beings.
The beautiful temple, the temple that has no deficiency, the god who expressed distinctly moral instruction under the shade of the banyan tree in Alakkōyil on the northern side of Kachūr which is cool and beautiful!  There are many temples dedicated to you in this earth, praising them, placing them on my head, I was free from delusion. I drove out all my acts.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: November 08, 2018, 11:38:00 AM by Subramanian.R »