Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 53485 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #165 on: October 06, 2018, 10:54:09 AM »
Verse  9:


பொரும்பலம துடையசுரன் தாரகனைப் பொருது
    பொன்றுவித்தபொருளினைமுன்படைத்துகந்தபுனிதன்
கரும்புவிலின் மலர்வாளிக் காமன்உடல் வேவக்
    கனல்விழித்த கண்ணுதலோன் கருதும்ஊர் வினவில்
இரும்புனல்வெண் டிரைபெருகி ஏலம்இல வங்கம்
    இருகரையும் பொருதலைக்கும்அரிசிலின்தென்கரைமேல்
கரும்புனைவெண் முத்தரும்பிப் பொன்மலர்ந்து பவளக்
    கவின்காட்டுங் கடிபொழில்சூழ் கலயநல்லூர் காணே.

fighting with Taraka, the demon, who was strong enough to give battle, the pure Siva who became eminent begetting the son who caused him to die, if one asks about the place of Siva who opened the frontal eye to issue fire to burn the body of Manmatha who has a bow of sugar-cane and arrows of flowers, which Siva desires warmly.
on the southern bank of the river, Arisil, which causes to wander back and forth, eroding both the banks, by its swollen floods and increasing white waves, cardamon and cloves, is Kalayanallūr surrounded by fragrant gardens where the black mast-wood trees put forth buds like white pearls, blossom like gold and exhibit the beauty of gold.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2018, 10:58:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #166 on: October 06, 2018, 10:59:35 AM »
Verse  10:


தண்கமலப் பொய்கைபுடை சூழ்ந்தழகார் தலத்தில்
    தடங்கொள்பெருங் கோயில்தனில் தக்கவகை யாலே
வண்கமலத் தயன்முன்னாள் வழிபாடு செய்ய
    மகிழ்ந்தருளி இருந்தபரன் மருவியஊர் வினவில்
வெண்கவரி கரும்பீலி வேங்கையொடு கோங்கின்
    விரைமலரும் விரவுபுனல் அரிசிலின்தென் கரைமேல்
கண்கமுகின் பூம்பாளை மதுவாசங் கலந்த
    கமழ்தென்றல் புகுந்துலவு கலயநல்லூர் காணே.


In the proper and beautiful place surrounded by natural ponds having cool lotus flowers, if one asks about the place where the supreme god who dwelt being pleased with the worship done in the past by Brahma in the fertile lotus, according to rules, in the big temple with the an extensive area, on the southern bank of the river, Arisil which has water in which the fragrant flowers, east Indian Kino tree and common Caung mix with white yak-tails and blue feathers of the peacock, is Kalayanallūr where the fragrant balmy breeze of the south mixed with the smell of the honey found in the beautiful spathe of the Areca-palm with joints, enters into the streets and moves here and there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2018, 11:02:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #167 on: October 06, 2018, 11:03:51 AM »
Verse 11:

தண்புனலும் வெண்மதியும் தாங்கியசெஞ் சடையன்
    தாமரையோன் தலைகலனாக் காமரமுன் பாடி
உண்பலிகொண் டுழல்பரமன் உறையும்ஊர் நிறைநீர்
    ஒழுகுபுனல் அரிசிலின்தென் கலயநல்லூர் அதனை
நண்புடைய நன்சடையன் இசைஞானி சிறுவன்
    நாவலர்கோன் ஆரூரன் நாவின்நயந் துரைசெய்
பண்பயிலும் பத்தும் இவை பத்திசெய்து பாட
    வல்லவர்கள் அல்லலொடு பாவம்இலர் தாமே.

Siva who bears on his red matted locks, cool water and a white crescent moon,
singing the melody musical mode, Sīkāmaram, having the skull of Brahma sitting in the lotus, as the bowl, the place where the supreme god who wanders receiving alms for eating, is Kalayanallūr which is on the southern bank of the river, Arisil where plenty of water flows. The son of Sataiyaṉ of good qualities who is friendly towards all and Isaig?āṉi (Sataiyaṉ is the father's name;)  (Isaig?āṉi is the mother's name,) those who are capable of singing all the ten verses which can be set to music, with piety, and composed by the chief of the people of Nāvalūr and who has the name of Arūraṉ, with love, will not have suffering and sins.

Padigam on Tiru Kalayanallur completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 06, 2018, 11:11:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #168 on: October 06, 2018, 11:13:35 AM »
Tiru Navalur:

Verse  1:

கோவலன் நான்முகன் வானவர்
    கோனுங்குற் றேவல்செய்ய
மேவலர் முப்புரம் தீயெழு
    வித்தவர் ஓரம்பினால்
ஏவல னார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நாவல னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva who caused fire to rise in the three cities of the enemies, with a single arrow,
who is praised a clever archer on account of that, to him who is very clever in arguing his case and admitted even me into his grace making me stand in Veṇṇai Nallur,
Nāvalūr which is our birth-place is the place for him, where Vishnu, Brahma of four faces and Indra, the King of the celestial beings, do menial service.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2018, 11:16:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #169 on: October 07, 2018, 07:59:25 AM »
Verse  2:தன்மையி னால்அடி யேனைத்தாம்
    ஆட்கொண்ட நாட்சபைமுன்
வன்மைகள் பேசிட வன்றொண்டன்
    என்பதோர் வாழ்வுதந்தார்
புன்மைகள் பேசவும் பொன்னைத்தந்
    தென்னைப்போ கம்புணர்த்த
நன்மையி னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Due to this nature of unbounded grace, on that day when Siva came to admit even me into his grace me, his slave, before the assembly,when I spoke rude and harsh words did not mind them and but only thought of accepting me as his slave.  He accepted them as praising words and gave me a title of Van thondan, even after that when I, on account of great intimacy, I sang many abusive songs he rejoiced hearing them and granted me worldly pleasures giving me gold;  To that god who did such good acts.
Nāvalūr which is our birth place, is the place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2018, 08:02:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #170 on: October 07, 2018, 08:03:45 AM »
Verse 3:


வேகங்கொண் டோடிய வெள்விடை
    ஏறியோர் மெல்லியலை
ஆகங்கொண் டார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்டார்
போகங்கொண் டார்கடற் கோடியின்
    மோடியைப் பூண்பதாக
நாகங்கொண் டார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.

Siva had in his body a lady of tender nature and rode on a white bull which ran with great speed, admitted even me into his grace, making me stand before the assembly in Veṇṇainallūr, he had union with the Modi Durga in Kōṭi on the sea-coast.  Nāvalūr which is our birth-place is the place of God who had cobras for his ornaments.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2018, 08:06:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #171 on: October 07, 2018, 10:32:39 AM »
Verse 4:

அஞ்சுங்கொண் டாடுவர் ஆவினிற்
    சேவினை ஆட்சிகொண்டார்
தஞ்சங்கொண் டார்அடிச் சண்டியைத்
    தாமென வைத்துகந்தார்
நெஞ்சங்கொண் டார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்டு
நஞ்சங்கொண் டார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.

Siva will bathe in the five products of the cow, has the ownership of a bull,
rejoiced in placing as equal to him Chandikeswara, who approached his feet admitting him as a deposit and who sought shelter in god, captivated my mind, making me stand in Veṇṇainallūr and admitting even me as his slave, Nāvalūr, our birth-place is place of the Lord who consumed the poison. 

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 07, 2018, 10:35:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #172 on: October 07, 2018, 10:37:25 AM »
Verse  5:

உம்பரார் கோனைத்திண் தோள்முரித்
    தார்உரித் தார்களிற்றைச்
செம்பொனார் தீவண்ணர் தூவண்ண
    நீற்றர்ஓர் ஆவணத்தால்
எம்பிரா னார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நம்பிரா னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva bent the strong shoulders of Indra, the King of the celestial beings, flayed the skin of an elephant, has the color of superior gold and fire, smears himself with spotless white-colored sacred ash. The place of the Lord who admitted even me also as his slave having made me stand in Veṇṇainallūr by a bond, and who is our master.
is Nāvalūr, our birth-place.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 07, 2018, 10:39:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #173 on: October 07, 2018, 10:41:00 AM »
Verse  6:

கோட்டங்கொண் டார்குட மூக்கிலுங்
    கோவலுங் கோத்திட்டையும்
வேட்டங்கொண் டார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்டார்
ஆட்டங்கொண் டார்தில்லைச் சிற்றம்
    பலத்தே அருக்கனைமுன்
நாட்டங்கொண் டார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.Siva had temples in the shrines Kuṭamūkkil, Kōval, and Kōttiṭṭai, took upon himself hunting, transforming himself into a hunter, admitted even me as his slave making me stand in Veṇṇai Nallūr.  He danced in Chitrambalam in Tillai.  The place of the Lord who put out the eyes of the sun long ago. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2018, 10:43:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #174 on: October 07, 2018, 10:45:03 AM »
Verse  7:


தாயவ ளாய்த்தந்தை ஆகிச்
    சாதல் பிறத்தலின்றிப்
போயக லாமைத்தன் பொன்னடிக்
    கென்னைப் பொருந்தவைத்த
வேயவ னார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நாயக னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Being my mother, and being my father, without death and birth, Siva who manifested in a bamboo in Tirunelvēli and who placed even me in his feet valuable as gold, to be united with them without going away leaving them.  The place of the chief who admitted even me as his slave making me stand in Veṇṇainallūr, is Tirunāvalūr which is our birth place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2018, 10:47:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #175 on: October 07, 2018, 10:49:04 AM »
Verse  8:


வாயாடி மாமறை ஓதிஓர்
    வேதிய னாகிவந்து
தீயாடி யார்சினக் கேழலின்
    பின்சென்றோர் வேடுவனாய்
வேயாடி யார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நாயாடி யார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva who dances in fire, who made use of archery assuming the form of a hunter following the angry boar's footprints. The place of the hunter who admitted even me as his slave making me stand in Veṇṇainallūr, coming there disguised as a Brahmin chanting the great Vedas, and arguing, is Nāvalūr, our birth-place.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2018, 10:51:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #176 on: October 07, 2018, 10:53:04 AM »
Verse 9:


படமாடு பாம்பணை யானுக்கும்
    பாவைநல் லாள்தனக்கும்
வடமாடு மால்விடை ஏற்றுக்கும்
    பாகனாய் வந்தொருநாள்
இடமாடி யார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நடமாடி யார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva who is Half to Vishnu, who lies on a couch of a serpent which dances spreading its hood, to Uma, who is as a beautiful as a portrait and to the bull which wears a string of moving bells the place of the dancing god who admitted even me as his slave making me stand in Veṇṇainallūr, which is his place over which he rules, is Nāvalūr, our birth-place.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 07, 2018, 10:55:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #177 on: October 07, 2018, 10:59:40 AM »
Verse  10:

மிடுக்குண்டென் றோடியோர் வெற்பெடுத்
    தான்வலி யைநெரித்தார்
அடக்கங்கொண் டாவணங் காட்டிநல்
    வெண்ணெயூர் ஆளுங்கொண்டார்
தடுக்கஒண் ணாததோர் வேழத்
    தினையுரித் திட்டுமையை
நடுக்கங்கண் டார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva crushed the strength of the demon (Ravanan) who lifted the mountain running towards it, thinking he had strength to do it, admitted even me as his slave in good Veṇṇaiyūr showing me the bond, concealing the original document.  The place of the god who caused Uma to tremble with fear, having flayed an elephant which could not be stopped from coming towards him, is Nāvalūr, our birth-place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2018, 11:02:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #178 on: October 07, 2018, 11:03:55 AM »
Verse  11:


நாதனுக் கூர்நமக் கூர்நர
    சிங்க முனையரையன்
ஆதரித் தீசனுக் காட்செயும்
    ஊர்அணி நாவலூர்என்
றோதநற் றக்கவன் றொண்டன்ஆ
    ரூரன் உரைத்ததமிழ்
காதலித் துங்கற்றுங் கேட்பவர்
    தம்வினை கட்டறுமே.


The place of the master, our birth place, the place where Narasinga Muṉai Araiyaṉ did service to Siva with regards, the bondage of acts of those who hear the Tamiḻ verses composed by Ārūraṉ, who is fit to sing the fame of beautiful Nāvalūr, Vaṉthonṭaṉ, and learn with love, will be destroyed. (Narasinga Muṉai Araiyaṉ was a petty chief ruling that region round Nāvalūr;  Sundarar was brought up in his palace till he was married.)

Padigam on Tiru Navalur completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 07, 2018, 11:08:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #179 on: October 07, 2018, 11:10:34 AM »
Tiru Velvikkuti and Tiruth Turuti:

Verse  1:

மூப்பதும் இல்லை பிறப்பதும்
    இல்லை இறப்பதில்லை
சேர்ப்பது காட்டகத் தூரினு
    மாகச்சிந் திக்கினல்லால்
காப்பது வேள்விக் குடிதண்
    துருத்திஎங் கோன்அரைமேல்
ஆர்ப்பது நாகம் அறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.


If we think over, our chief is not born, does not grow old, does not die.
The place where he stays is in the forest.  In addition to that, among the villages his place of protection are Vēḷvikkuṭi and cool Turutti.  What he ties round his waist is a cobra.  If we had known that before, we shall not become his devoted slave. If we know that shall we not become his devoted slave, then?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2018, 11:15:57 AM by Subramanian.R »