Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 44687 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #150 on: October 03, 2018, 11:26:42 AM »
Verse  4:

கல்லே னல்லேன் நின்புகழ் அடிமை
    கல்லா தேபல கற்றேன்
நில்லே னல்லேன் நின்வழி நின்றார்
    தம்முடை நீதியை நினைய
வல்லே னல்லேன் பொன்னடி பரவ
    மாட்டேன் மறுமையை நினைய
நல்லே னல்லேன் நானுனக் கல்லால்
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.


See 1st verse.  I am not a person who has not learnt your fame.
I learnt many acts of slavery without learning from-others, as you indicated them to me staying with me.  I am not a person who will not tread the path shown by you.
I have not the capacity to think about the right conduct of those devotees who tread the path shown by you.  I wont think of the next world, heaven, as a prize for praising your golden feet.  I am not in good relationship to anyone else except to you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2018, 11:28:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #151 on: October 03, 2018, 11:30:25 AM »
Verse  5:


மட்டார் பூங்குழல் மலைமகள் கணவனைக்
    கருதா தார்தமைக் கருதேன்
ஒட்டா யாகிலும் ஒட்டுவன் அடியேன்
    உன்னடி அடைந்தவர்க் கடிமைப்
பட்டே னாகிலும் பாடுதல் ஒழியேன்
    பாடியும் நாடியும் அறிய
நட்டேன் ஆதலால் நான்மறக் கில்லேன்
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.

See 1st verse.  The husband of the daughter of the mountain who has tresses of hair with flowers full of fragrance, tucked in!  I would not esteem those who do not think of you. I your slave, will betake myself for protection even if you are not friendly towards me though I am a slave to the devotees who have approached your feet.
I shall never cease singing your praises, being proud of that greatness.
I befriended you singing your praises and investigating your greatness to be known to all.  Therefore I am incapable of forgetting you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2018, 11:32:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #152 on: October 03, 2018, 11:34:02 AM »
Verse  6:


படப்பாற் றன்மையில் நான்பட்ட தெல்லாம்
    படுத்தாய் என்றல்லல் பறையேன்
குடப்பாச் சில்லுறை கோக்குளிர் வானே
    கோனே கூற்றுதைத் தானே
மடப்பாற் றயிரொடு நெய்மகிழ்ந் தாடு
    மறையோ தீமங்கை பங்கா
நடப்பா யாகிலும் நடப்பனுன் னடிக்கே
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.


See 1st verse.  As all the sufferings that I underwent were not my lot. I won't give vent to my sorrow as it was my fate to suffer, accusing you to be their cause.
The chief who dwells in Pāccil in the west!  The cool cloud that rains!  The master of all! One who kicked the god of death! One who chants the Vedas and bathes with joy in the milk, curd and ghee which are kept in the house of devotees! The one who has a young lady as a half!  Even if you forsake me I shall try to approach your feet. Such is my love towards you.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 03, 2018, 11:37:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #153 on: October 04, 2018, 07:39:32 AM »
Verse  7:


ஐவாய் அரவினை மதியுடன் வைத்த
    அழகா அமரர்கள் தலைவா
எய்வான் வைத்ததொர் இலக்கினை அணைதர
    நினைந்தேன் உள்ளம்உள் ளளவும்
உய்வான் எண்ணிவந் துன்னடி யடைந்தேன்
    உகவா யாகிலும் உகப்பன்
நைவா னன்றுனக் காட்பட்ட தடியேன்
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.


See 1st verse. Beautiful god who placed the cobra of five hoods along with the crescent moon! The master of the immortals! So long as my mind lasts,
I thought of reaching the object in view that I had in my mind. I approached your feet thinking of saving myself. Though you may not like me I shall like and love you.
It is not for suffering that I, you slave, became your protege.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2018, 07:41:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #154 on: October 04, 2018, 07:43:27 AM »
Verse  8:


கலியேன் மானுட வாழ்க்கைஒன் றாகக்
    கருதிடிற் கண்கள்நீர் மல்கும்
பலிதேர்ந் துண்பதொர் பண்புகண் டிகழேன்
    பசுவே ஏறினும் பழியேன்
வலியே யாகிலும் வணங்குதல் ஒழியேன்
    மாட்டேன் மறுமையை நினைய
நலியேன் ஒருவரை நான்உனை யல்லால்
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.


See 1st verse.  I shall not become puffed with pride thinking the human life as a thing worthy of regard.  If I ponder over its transience tears flow from my eyes.
I won't despise you knowing your nature of eating by collecting alms.
I would not speak reproachful words though you ride on a bull.
Though it may give me strength by not bowing to you I would not cease from paying homage to you. I shall not thing of the happiness in the birth here after.
I would not trouble anyone else except you.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 04, 2018, 07:46:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #155 on: October 04, 2018, 07:55:03 AM »
Verse  9:


குண்டா டிச்சமண் சாக்கியப் பேய்கள்
    கொண்டா ராகிலுங் கொள்ளக்
கண்டா லுங்கரு தேன்எரு தேறுங்
    கண்ணா நின்னல தறியேன்
தொண்டா டித்தொழு வார்தொழக் கண்டு
    தொழுதேன் என்வினை போக
நண்டா டும்வயல் தண்டலை வேலி
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.


The distinctive god in Nāṭṭiyattāṉ Kuti which has fields in which crabs are playing, and is bounded on all sides by gardens! Though I come to know that the Jains and Buddhists who are like ghosts and who take upon themselves obstinacy in their doctrines, and though I see in person their nature, I would not think of it as having any substance.  Siva who is as precious to me as the eye, and who rides on a bull!
I know of no other god except you. I worshiped you with joined hands to make the acts of mine leave me, seeing the devotees to worship you with joined hands doing service to you, by initiating them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2018, 07:58:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #156 on: October 04, 2018, 11:26:24 AM »
Verse  10:


கூடா மன்னரைக் கூட்டத்து வென்ற
    கொடிறன் கோட்புலி சென்னி
நாடார் தொல்புகழ் நாட்டியத் தான்குடி
    நம்பியை நாளும் மறவாச்
சேடார் பூங்குழற் சிங்கடி யப்பன்
    திருவா ரூரன் உரைத்த
பாடீ ராகிலும் பாடுமின் தொண்டீர்
    பாடநும் பாவம்பற் றறுமே.


Devotees! If you forget to sing other songs, sing the verses composed by Tiruvārūraṉ, the father of Cinkaṭi who has beautiful tresses of hair wearing flowers, and who never forgets the eminent Siva in Nattiyattaṉ Kuṭi which has old fame and is in the country of the Chozha monarchs and which is the native place of Kōṭpuli who conquered the confederacy of enemies by capturing them without escaping like a pair of pincers.
if you sing your sins will lose their grip over you.

Padigam on Tiru Nattiyattan Kuti completed.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: October 04, 2018, 11:30:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #157 on: October 04, 2018, 11:33:05 AM »
Tiru Kalaya Nallur:

Verse 1:


குரும்பைமுலை மலர்க்குழலி கொண்டதவங் கண்டு
    குறிப்பினொடுஞ் சென்றவள்தன் குணத்தினைநன் கறிந்து
விரும்பும்வரங் கொடுத்தவளை வேட்டருளிச் செய்த
    விண்ணவர்கோன் கண்ணுதலோன் மேவியஊர் வினவில்
அரும்பருகே சுரும்பருவ அறுபதம்பண் பாட
    அணிமயில்கள் நடமாடும் அணிபொழில்சூழ் அயலின்
கரும்பருகே கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக்
    கமலங்கள் முகமலருங் கலயநல்லூர் காணே.

Knowing the penance undertaken by Uma who had breasts like immature coconuts, and tresses of hair adorned with flowers, going to that place of penance with the intention of marrying her, understanding her nature well after testing her.
granting the boons she desired, the chief of the celestial beings who married her.
If one asks about the place where Siva with a frontal eye, dwells, as the kind of bee, Surupu, gently afflict the mature buds, the beetle with six legs sings melody-types.
by the side of the gardens that lend beauty where lovely peacocks dance using them as the stage, is Kalayanallūr where lotus blossoms like faces in the fields where the blue Nelumbo by the side of sugar-canes close their petals as if they are in sleep.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2018, 11:38:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #158 on: October 04, 2018, 11:39:40 AM »
Verse  2:


செருமேவு சலந்தரனைப் பிளந்தசுடர் ஆழி
    செங்கண்மலர் பங்கயமாச் சிறந்தானுக் கருளி
இருள்மேவும் அந்தகன்மேல் திரிசூலம் பாய்ச்சி
    இந்திரனைத் தோள்முரித்த இறையவன்ஊர் வினவில்
பெருமேதை மறையொலியும் பேரிமுழ வொலியும்
    பிள்ளையினந் துள்ளிவிளை யாட்டொலியும் பெருகக்
கருமேதி புனல்மண்டக் கயல்மண்டக் கமலங்
    களிவண்டின் கணம்இரியும் கலயநல்லூர் காணே.


Granting the brilliant discus which cut Jalandharan into two who desired battle, to Vishnu who laid his red eye which is like lotus, at the feet of Siva, thrusting the trident of three blades into the body of Andhakasuran who was like darkness, if one asks about the place of the Lord who broke off the shoulders of Indra, the sound of Vedas which grants supreme intelligence, the sound of Pēri and Muzhavu, and the sound of groups of children who jump and play, are increasing as the black buffalo dives into the water, the Kayal fish fall on the lotus in a group, is Kalayanallūr where the swarm of intoxicated bees scatter in all directions from the lotus flowers.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 04, 2018, 11:43:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #159 on: October 05, 2018, 07:52:36 AM »
Verse  3:


இண்டைமலர் கொண்டுமணல் இலிங்கமது இயற்றி
    இனத்தாவின் பாலாட்ட இடறியதா தையைத்தாள்
துண்டமிடு சண்டியடி அண்டர்தொழு தேத்தத்
    தொடர்ந்தவனைப்பணிகொண்ட விடங்கனதூர்வினவில்
மண்டபமும் கோபுரமும் மாளிகைசூ ளிகையும்
    மறைஒலியும் விழவொலியும் மறுகுநிறை வெய்திக்
கண்டவர்கள் மனங்கவரும் புண்டரிகப் பொய்கைக்
    காரிகையார் குடைந்தாடுங் கலயநல்லூர் காணே.


With a circlet of flowers and loose flowers, improvising a Lingam from the sand of the river Maṇṇi,  bathing with milk got from the herd of cows, the Dēvas to worship and praise the feet of Chandikeswara, who cut into two the feet of his father who kicked the milk-pots.  If one asks about the place of the beautiful god who admitted Chandikeswara, into his grace.  In the halls public tower-gates, mansions and open terraces intended for enjoying moonlight the sound of chanting Vedas and the bustle of festivals filling the streets,  is Kalayanallūr where beautiful ladies bathe diving into the natural ponds where lotus flowers captivate the minds of people who look at them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2018, 07:56:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #160 on: October 05, 2018, 07:58:09 AM »
Verse  4:


மலைமடந்தை விளையாடி வளையாடு கரத்தான்
    மகிழ்ந்தவள்கண் புதைத்தலுமே வல்லிருளாய் எல்லா
உலகுடன்றான் மூடவிருள் ஓடும்வகை நெற்றி
    ஒற்றைக்கண் படைத்துகந்த உத்தமனூர் வினவில்
அலைஅடைந்த புனல்பெருகி யானைமருப் பிடறி
    அகிலொடுசந் துந்திவரும் அரிசிலின்தென் கரைமேல்
கலையடைந்து கலிகடியந் தணர்ஓமப் புகையால்
    கணமுகில்போன் றணிகிளருங் கலயநல்லூர் காணே.


As soon as the daughter of the mountain playing with Siva close out of joy the eyes in the face by her hands wearing bangles, when impervious darkness enveloped all the worlds, if one asks the about the place of the supreme god who became eminent by creating a frontal eye in order to cause the darkness of flee away.
Swollen with floods having waves stumbling upon the tusk of elephants, on the southern bank of the river, Arisil, which pushes eagle wood with sandalwood.
By the smoke issuing from the sacrifices performed by Brahmins who drove away poverty by being well-versed in arts, is Kalayanallūr where the mass of smoke shoot up like the beauty of a collection of clouds

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2018, 08:01:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #161 on: October 05, 2018, 01:00:58 PM »
Verse  5:


நிற்பானும் கமலத்தில் இருப்பானும் முதலா
    நிறைந்தமரர் குறைந்திரப்ப நினைந்தருளி யவர்க்காய்
வெற்பார்வில் அரவுநாண் எரிஅம்பால் விரவார்
    புரமூன்றும் எரிவித்த விகிர்தனூர் வினவில்
சொற்பால பொருட்பால சுருதிஒரு நான்கும்
    தோத்திரமும் பலசொல்லித் துதித்திறைதன் திறத்தே
கற்பாருங் கேட்பாரு மாயெங்கும் நன்கார்
    கலைபயில்அந் தணர்வாழுங் கலயநல்லூர் காணே.

Thinking of their sufferings in his mind when the immortals beginning from Vishnu who is in a standing posture and Brahma who is seated in a lotus, petitioned reduced in their greatness to redness their grievance, filling his presence to its utmost capacity Vishnu has standing, sitting and reclining postures, for their sake, with a bow of a mountain containing the serpent as the bow-string and the fire as the arrow.
if one asks about the place of Siva who is different from the world, and had all the three cities of the enemies burnt. Saying prayers and the four Vedas containing different kinds of words and different kinds of meanings,praising god, it is Kalayanallur where Brahmins who study arts which contain good matter live and where people who read books on god and listen to talks on him are full everywhere.


Arunaachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2018, 01:04:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #162 on: October 05, 2018, 01:06:05 PM »
Verse  6:

பெற்றிமைஒன் றறியாத தக்கனது வேள்விப்
    பெருந்தேவர் சிரந்தோள்பல் கரங்கள்பீ டழியச்
செற்றுமதிக் கலைசிதையத் திருவிரலால் தேய்வித்
    தருள்பெருகு சிவபெருமான் சேர்தரும் ஊர் வினவில்
தெற்றுகொடி முல்லையொடு மல்லிகைசெண் பகமும்
    திரைபொருது வருபுனல்சேர் அரிசிலின்தென் கரைமேல்
கற்றினம்நல் கரும்பின்முளை கறிகற்கக் கறவை
    கமழ்கழுநீர் கவர்கழனிக் கலயநல்லூர் காணே.


In the sacrifice performed by Daksha who knew little about the greatness of Siva,
having punished the eminent Devas to lose the greatness of their head, shoulders, hands and eyes, the god of sacrifice lost his head. Indra, his shoulders;
The sun, his teeth, the god of fire, his hands, the sun by name Bhagan his eyes,
and causing the phases of the moon to be reduced and destroyed by the holy toe,
if one asks about the place where Siva of increasing grace, dwells, on the southern bank of the river, Arisil which brings floods whose waves dash and carry away the flowers of the intertwining creeper of Arabian jasmine, jasmine and Champak trees.
The herd of calves to learn to nibble the shoot of the sugar-cane, is Kalayanallūr where in the fields the cows graze with avidity the fragrant purple Indian lily flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2018, 01:10:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #163 on: October 06, 2018, 07:51:09 AM »
Verse  7:

இலங்கையர்கோன் சிரம்பத்தோ டிருபதுதிண் தோளும்
    இற்றலற ஒற்றைவிரல் வெற்பதன்மேல் ஊன்றி
நிலங்கிளர்நீர் நெருப்பொடுகாற் றாகாசம் ஆகி
    நிற்பனவும் நடப்பனவாம் நின்மலன்ஊர் வினவில்
பலங்கள்பல திரைஉந்திப் பருமணிபொன் கொழித்துப்
    பாதிரிசந் தகிலினொடு கேதகையும் பருகிக்
கலங்குபுனல் அலம்பிவரும் அரிசிலின்தென் கரைமேல்
    கயல்உகளும் வயல்புடைசூழ் கலயநல்லூர் காணே.

Fixing firmly a single toe on the mountain to make Ravanan, the King of the people of Lanka to roar as his ten heads and twenty shoulders were crushed.  Being the earth, rising water, fire, air, and the space, if one asks about the place of immaculate Siva who is himself the immovable and movable things, pushing many fruits by its waves,
sifting big precious stones and gold, tearing off yellow-colored trumpet flower trees, sandal wood, eagle wood and fragrant screw-pine trees,  is Kalayanallūr surrounded by fields where carps frisk and which is on the southern bank of the river, Arisil in which turbid water flows with a great noise.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2018, 07:54:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #164 on: October 06, 2018, 10:47:48 AM »
Verse 8:

மாலயனுங் காண்பரிய மால்எரியாய் நிமிர்ந்தோன்
    வன்னிமதிசென்னிமிசைவைத்தவன்மொய்த்தெழுந்த
வேலைவிடம் உண்டமணி கண்டன்விடை ஊரும்
    விமலன்உமை யவளோடு மேவியஊர் வினவில்
சோலைமலி குயில்கூவக் கோலமயில் ஆலச்
    சுரும்பொடுவண்டிசைமுரலப்பசுங்கிளிசொல்துதிக்கக்
காலையிலும் மாலையிலும் கடவுள்அடி பணிந்து
    கசிந்தமனத் தவர்பயிலுங் கலயநல்லூர் காணே.Siva who rose high as a big column of fire which could not be seen by Vishnu and Brahma, placed leaves of Indian Mesquit and the crescent moon on his head.
The god with a blue neck who consumed the poison which rose in the ocean spreading its head everywhere, Siva who rides on a bull.  If one asks about the place of Siva who is united with Uma, when the cuckoos which are in large numbers sing in the gardens, the beautiful peacocks dance, bees along with Surumpu a Superior variety of bee hum like music, and the green parrots praise god as they heard men praising him.
falling at the feet of god both in the morning and evening, is Kalayanallūr where devotees of tender hearts live in large numbers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2018, 10:53:27 AM by Subramanian.R »