Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 58162 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #135 on: September 30, 2018, 10:30:17 AM »
Tirup Paccilaciramam:

Verse  1:

வைத்தனன் தனக்கே தலையும்என் நாவும்
    நெஞ்சமும் வஞ்சமொன் றின்றி
உய்த்தனன் தனக்கே திருவடிக் கடிமை
    உரைத்தக்கால் உவமனே யொக்கும்
பைத்தபாம் பார்த்தோர் கோவணத் தோடு
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பித்தரே யொத்தோர் நச்சில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


I set apart my head, tongue and my heart to Siva only to the exclusion of other gods,
I have directed my service to his holy feet to the exclusion of other gods, without any deception.  If I myself say this it will amount to falsehood. Tying a cobra with a spread-out hood, wearing only a loin-cloth, our superior god who is in Paccilāccirāmam, resembling almost a mad man, though he does not take the slightest pity on me,  there is no other master who will protect me except him;  what can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2018, 10:34:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #136 on: September 30, 2018, 10:36:07 AM »
Verse  2:


அன்னையே என்னேன் அத்தனே என்னேன்
    அடிகளே யமையுமென் றிருந்தேன்
என்னையும் ஒருவன் உளனென்று கருதி
    இறைஇறை திருவருள் காட்டார்
அன்னமாம் பொய்கை சூழ்தரு பாச்சி
    லாச்சிரா மத்துறை அடிகள்
பின்னையே அடியார்க் கருள்செய்வ தாகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


I did not think of my mother as my companion.  I did not think of my father as my companion. I thought that my God was enough for me.  He will not show me his grace little by little in the midst of his thoughts about his devotees thinking of me that there is also one like me.  The god who dwells with Pāccilāccirāmam surrounded by natural tanks where swans live in large numbers, if he grants his grace only after death and does not do so in this birth itself. There is no other master to protect me except him in this birth;  what can I do? 

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2018, 10:38:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #137 on: October 01, 2018, 07:59:06 AM »
Verse 3:


உற்றபோ தல்லால் உறுதியை உணரேன்
    உள்ளமே அமையுமென் றிருந்தேன்
செற்றவர் புரமூன் றெரியெழச் செற்ற
    செஞ்சடை நஞ்சடை கண்டர்
அற்றவர்க் கருள்செய் பாச்சிலாச் சிராமத்
    தடிகள்தாம் யாதுசொன் னாலும்
பெற்றபோ துகந்து பெறாவிடி லிகழில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.Except when I am beset with difficulties I do not know what is good for me.
I was thinking that my mind would suffice for me. Siva of red matted locks in whose neck there is poison and who destroyed the three cities of enemies to be consumed by fire, the god in Pāccilāccirāmam who grants his grace to those who have given up all attachments. Though I may beg saying all that I can say, pitying me when he feels happy and though he does not pity me when he does not feel happy, there is no other master who protect me except him; what can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2018, 08:03:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #138 on: October 02, 2018, 07:46:42 AM »
Verse  4:

நாச்சில பேசி நமர்பிற ரென்று
    நன்றுதீ தென்கிலர் மற்றோர்
பூச்சிலை நெஞ்சே பொன்விளை கழனிப்
    புள்ளினஞ் சிலம்புமாம் பொய்கைப்
பாச்சிலாச் சிராமத் தடிகளென் றிவர்தாம்
    பலரையும் ஆட்கொள்வர் பரிந்தோர்
பேச்சிலர் ஒன்றைத் தரவில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


My mind!  Siva in Pāccilāccirāmam which has fields in which gold can be produced and has natural tanks in which flocks of birds are making noise, saying about some that these are our people and about some others that they strangers, does not praise what others say as good nor despise as bad, and moreover does not flatter people,
he will admit as his servants people of all sorts.  Thereafter he does not speak any kind word having love towards them.  Though he does not give anything to me there is no other master who can protect me what can I do.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2018, 07:49:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #139 on: October 02, 2018, 07:51:18 AM »
Verse  5:


வரிந்தவெஞ் சிலையால் அந்தரத் தெயிலை
    வாட்டிய வகையின ரேனும்
புரிந்தஅந் நாளே புகழ்தக்க அடிமை
    போகும்நாள் வீழும்நா ளாகிப்
பரிந்தவர்க் கருள்செய் பாச்சிலாச் சிராமத்
    தடிகள்தாம் யாதுசொன் னாலும்
பிரிந்திறைப் போதிற் பேர்வதே யாகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


Though Siva destroyed the forts that wandered in the sky with a cruel bow of many bands, and is kindhearted.  The god in Paccilāccirāmam who grants his grace to those who cherish with love him, thinking that those days when one performs service to god are praiseworthy and those days when one does not perform service to god are wasted days.  In my case whatever I may say it will not reach his ear though he has the nature of leaving me in the twinkling of the eye. There is no other master to protection except him; what can I do?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2018, 11:22:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #140 on: October 02, 2018, 11:23:28 AM »
Verse  6:

செடித்தவஞ் செய்வார் சென்றுழிச் செல்லேன்
    தீவினை செற்றிடும் என்று
அடித்தவம் அல்லால் ஆரையும் அறியேன்
    ஆவதும் அறிவர்எம் மடிகள்
படைத்தலைச் சூலம் பற்றிய கையர்
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பிடித்தவெண் ணீறே பூசுவ தானால்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


I won`t go to the place where people who perform sinful penance live, fearing the blemish that will come to me by committing mistakes. I do not know service to anyone except service to his feet which is equal to penance. Our god knows well my nature being such. He holds in his hand a trident, prominent among weapons. Our supreme God in Pāccilāccirāmam, though his nature is besmearing himself with the pastes of sacred white ash mixed with water, there is no other master to protect me except him what can I do?

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2018, 11:26:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #141 on: October 02, 2018, 11:27:40 AM »
Verse  7:

கையது கபாலங் காடுறை வாழ்க்கை
    கட்டங்க மேந்திய கையர்
மெய்யது புரிநூல் மிளிரும்புன் சடைமேல்
    வெண்டிங்கள் சூடிய விகிர்தர்
பையர வல்குற் பாவைய ராடும்
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
மெய்யரே யொத்தோர் பொய்செய்வ தாகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


A skull is in the hand, Siva lives in the cremation ground.  He holds a battle-axe in his hand. On the chest there is a sacred thread of there strands. One who is different from this world and wears on his shining golden mated locks, a white crescent. Our supreme god in Pāccilāccirāmam where beautiful ladies who have waists comparable to the hood of cobras, perform dance.  Appearing like a truthful person, if he commits false acts, there is no other master to protect me except him;  What can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2018, 11:31:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #142 on: October 02, 2018, 11:33:02 AM »
Verse  8:


நிணம்படு முடலை நிலைமையென் றோரேன்
    நெஞ்சமே தஞ்சமென் றிருந்தேன்
கணம்படிந் தேத்திக் கங்குலும் பகலும்
    கருத்தினாற் கைதொழு தெழுவேன்
பணம்படும் அரவம் பற்றிய கையர்
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பிணம்படு காட்டில் ஆடுவ தாகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


Without thinking that this body which has fat, would be permanent, I decided that my mind belonged to god by right.  Mixing myself with the crowd of devotees night and day pressing him, I worship him intentionally with joined hands; This being so,
our supreme god in Pacilāccirāmam who holds in his hand a cobra having a hood,
if he dances in the cremation ground having corpses. There is no other master to protect me except him; what can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2018, 11:35:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #143 on: October 02, 2018, 11:37:22 AM »
Verse  9:

குழைத்துவந் தோடிக் கூடுதி நெஞ்சே
    குற்றேவல் நாள்தொறுஞ் செய்வான்
இழைத்தநாள் கடவார் அன்பில ரேனும்
    எம்பெரு மானென்றெப் போதும்
அழைத்தவர்க் கருள்செய் பாச்சிலாச் சிராமத்
    தடிகள்தாம் யாதுசொன் னாலும்
பிழைத்தது பொறுத்தொன் றீகில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


My mind!  You reach god daily, your heart having melted running with joy to perform menial service to him though some people who cannot live beyond the destined span of life, are naturally without love. The god who bestows his grace on those if they invoke the name. "Siva is our god", and who is in Pāccilāccirāman whatever you might request him, though if he does not give anything pardoning wrong.  There is no other master to protect me except him; what can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2018, 11:40:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #144 on: October 02, 2018, 11:41:38 AM »
Verse  10:

துணிப்படும் உடையுஞ் சுண்ணவெண் ணீறுந்
    தோற்றமுஞ் சிந்தித்துக் காணில்
மணிப்படு கண்டனை வாயினாற் கூறி
    மனத்தினால் தொண்டனேன் நினைவேன்
பணிப்படும் அரவம் பற்றிய கையர்
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பிணிப்பட ஆண்டு பணிப்பில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.A loin cloth torn from a big cloth, sacred ash in the form of a fragrant powder and other appearances, thinking of the greatness of these things, if I see them.
I who am his devotee presume to have seen in my mind Siva who has a blue neck and will praise him with my tongue;  when that is so.  God who holds in his hand a cobra which serves him as an ornament and our supreme Lord in Pāccilāccirāmam. Having admitted me into his grace having bound me to him, though he does not grant me anything, there is no other master to protect me except him; What can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2018, 11:45:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #145 on: October 02, 2018, 11:47:14 AM »
Verse  11:

ஒருமையே யல்லேன் எழுமையும் அடியேன்
    அடியவர்க் கடியனு மானேன்
உரிமையால் உரியேன் உள்ளமும் உருகும்
    ஒண்மலர்ச் சேவடி காட்டாய்
அருமையாம் புகழார்க் கருள்செயும் பாச்சி
    லாச்சிரா மத்தெந்தம் மடிகள்
பெருமைகள் பேசிச் சிறுமைகள் செய்யில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


I am not a servant of God in this single birth. I have been his servant in all the seven previous births.  Not only that; I became the servant of his servants also. He has very right to sell me and to mortgage me. My heart also melts. You do not show me your red feet which are like the flowers and which are my great companions, our god in Pāccilāccirāmam who grants his grace to great people who have fame which is not easy of attainment. Talking tall things, if he does low things, there is no other master to protect me except him; what can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2018, 11:53:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #146 on: October 02, 2018, 11:55:11 AM »
Verse  12:

ஏசின அல்ல இகழ்ந்தன அல்ல
    எம்பெரு மான்என்றெப் போதும்
பாயின புகழான் பாச்சிலாச் சிராமத்
    தடிகளை அடிதொழப் பன்னாள்
வாயினாற் கூறி மனத்தினால் நினைவான்
    வளவயல் நாவல்ஆ ரூரன்
பேசின பேச்சைப் பொறுத்தில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


Neither these words are intentionally despising the Lord, nor are they words of abuse.
Siva whose fame has spread far and wide as is called affectionately as our Lord by his devotees, to worship with joined hands the feet of the Lord in Pāccilāccirāmam,
on many days, Arūraṉ, a native of Nāvalūr of fertile fields, praising his fame which is the function of the mouth and meditating on that in his mind. If he does not forgive the words spoken, there is no other master who can protect me except him;
what can I do?

Padigam on Tirup Paccilacciramam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2018, 11:59:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #147 on: October 02, 2018, 12:01:24 PM »
Tiru Nattiyattankuti:

Verse  1:


பூணாண் ஆவதொ ரரவங்கண் டஞ்சேன்
    புறங்காட் டாடல்கண் டிகழேன்
பேணா யாகிலும் பெருமையை உணர்வேன்
    பிறவே னாகிலும் மறவேன்
காணா யாகிலுங் காண்பன்என் மனத்தால்
    கருதா யாகிலுங் கருதி
நானேல் உன்னடி பாடுத லொழியேன்
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.


The supreme being of Nāṭṭiyattāṉkuṭi!  I wont be afraid of the cobras which are your ornaments and waist-cord. I wont despise you knowing that you are dancing in the cremation ground which is in the out skirts of the city.  Even though you may not love me intensely I shall understand your greatness and love you.  Though I may not be born again I shall not forget you.  Though you may not see me with benign looks, I shall see you in my mental eye to my complete satisfaction.  Even if you do not think of me and bestow your grace. I shall not stop from singing the praises of your feet thinking of them for my part.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2018, 12:05:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #148 on: October 03, 2018, 07:48:44 AM »
Verse  2:


கச்சேர் பாம்பொன்று கட்டிநின் றிடுகாட்
    டெல்லியி லாடலைக் கவர்வன்
துச்சேன் என்மனம் புகுந்திருக் கின்றமை
    சொல்லாய் திப்பிய மூர்த்தீ
வைச்சே இடர்களைக் களைந்திட வல்ல
    மணியே மாணிக்க வண்ணா
நச்சேன் ஒருவரை நான்உனை யல்லால்
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.

See 1st verse.  Siva who has a divine visible form!  The superior god who can create and root out sufferings!  One who has the color of the ruby!  I shall fix permanently wishing it, in my mind your form of dancing in the night in the burial ground tying as a girdle a cobra that is raising its hood high! Please tell me the reason for having entered into the mind of mine who is very low;  I wont like anyone else except you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2018, 07:51:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #149 on: October 03, 2018, 11:19:38 AM »
Verse  3:


அஞ்சா தேஉனக் காட்செய வல்லேன்
    யாதினுக் காசைப் படுகேன்
பஞ்சேர் மெல்லடி மாமலை மங்கை
    பங்கா எம்பர மேட்டீ
மஞ்சேர் வெண்மதி செஞ்சடை வைத்த
    மணியே மாணிக்க வண்ணா
நஞ்சேர் கண்டா வெண்டலை யேந்தீ
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ.

See 1st verse. Siva who has as a half the daughter of the big mountain, who has soft feet made beautiful by being painted with the dye prepared from red cotton flower! Our Lord who is in an exalted place!  The great gem who placed on the red matted locks, a white crescent moon which moves on the clouds! The one who has the color of the ruby! One who has a neck in which there is poison!  One who holds a white skull! I am capable doing service to you without fear, though there are reasons, to
be afraid of.  As a result of that what should I long for?  I won't wish for anything.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2018, 11:24:48 AM by Subramanian.R »