Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 44631 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #120 on: September 29, 2018, 11:02:39 AM »
Verse  8:


நாளும் நன்னிலந் தென்பனை
    யூர்வட கஞ்சனூர்
நீள நீள்சடை யான்நெல்லிக்
    காவு நெடுங்களம்
காள கண்டன் உறையுங்
    கடைமுடி கண்டியூர்
வேளா நாட்டுவே ளூர்விளத்
    தூர்நாட்டு விளத்தூரே.

,
Siva who has very long matted locks , and has a black neck, dwells always in Naṉṉilam, in Paṉaiyūr in the south, in Ka?chaṉūr in the north, in Nellīkkāvu,
in Neṭu?kaḷam, in Kataimuṭi, in Kaṇṭiyūr, in Vēlūr in Vēḷanāṭu, in Vīḷattūr in Viḷattūrnāṭu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2018, 11:06:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #121 on: September 29, 2018, 11:08:15 AM »
Verse  9:

தழலு மேனியன் தையலொர் பாகம்
    அமர்ந்தவன்
தொழலுந் தொல்வினை தீர்க்கின்ற
    சோதிசோற் றுத்துறை
கழலுங் கோவை யுடையவன்
    காதலிக் கும்மிடம்
பழனம் பாம்பணி பாம்புரந்
    தஞ்சைதஞ் சாக்கையே.

Siva who has a body shining as the fire, who desired to have a young lady on one, half, who is the light that removes the acts done in several previous births when one pays one's obeisance to him and who wears a loose strand of precious stones.
The places desired by him are, Chōrtruuṟai, Pazhaṉam, Pāmpaṇi. (This is known in Tevāram as Pātāḷicharam;). பாமணி is a corruption of this word Pāmpuram,
Thānchai, and Thanchikkai.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 29, 2018, 11:14:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #122 on: September 29, 2018, 11:15:14 AM »
Verse  10:


மைகொள் கண்டன்எண் டோளன்முக்
    கண்ணன் வலஞ்சுழி
பைகொள் வாளர வாட்டித்
    திரியும் பரமனூர்
செய்யில் வாளைகள் பாய்ந்துக
    ளுந்திருப் புன்கூர்நன்
றையன் மேய பொழில்அணி
    ஆவடு துறையதே.

Siva who has a black neck, eight shoulders, three eyes, who is the supreme god who wanders causing the cruel cobra with a hood to dance and who is our father.
The places he very much desired are Tiruppuṉkūr where in the fields the scabbard fish leaps and rolls, and Avaṭutuṟai which is made beautiful by gardens.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2018, 11:17:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #123 on: September 29, 2018, 11:19:28 AM »
Verse  11:


பேணி நாடத னிற்றிரி
    யும்பெரு மான்றனை
ஆணை யாஅடி யார்கள்
    தொழப்படும் ஆதியை
நாணிஊரன் வனப்பகை யப்பன்வன்
    றொண்டன்சொல்
பாணி யால்இவை ஏத்துவார்
    சேர்பர லோகமே.

On the great god who wanders in the countries with desire and on the cause of all things worshiped by the devotees as their master, Nambi Arūran, the father of Vaṉappakai who has bashfulness as her foremost quality, who has the title of Vaṉthroṇṭaṉ, rid which those who praise Siva with these words to the accompaniment of measure of time, is the supreme world, Sivalokam.

Padigam on Tiru Nattu Thokai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2018, 11:25:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #124 on: September 29, 2018, 11:26:55 AM »
Tiruth Thuraiyur:

Verse 1 :

மலையாரரு வித்திரள்
    மாமணி யுந்திக்
குலையாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
கலையார் அல்குற் கன்னியர்
    ஆடுந் துறையூர்த்
தலைவாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai which dashes against the bank, bringing and depositing big gems, from the multitude of streams descending from the mountain tops, the chief in Tuṟaiyūr where virgins, who wear beautiful clothes, bathe,
I would pray for the path leading to penance only, from you I won't desire any other thing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2018, 11:29:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #125 on: September 30, 2018, 07:52:45 AM »
Verse  2:

மத்தம்மத யானையின்
    வெண்மருப் புந்தி
முத்தங்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
பத்தர்பயின் றேத்திப்
    பரவுந் துறையூர்
அத்தாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


On the northern bank of the unequaled river, Pennai which brings pearls from bamboos and pushing while tusks of elephants which are frenzied with fluid of must.
the father in Tuṟaiyūr where pious people praise in the second and third without ceasing! see 1st verse.

Arunachala Siva.« Last Edit: September 30, 2018, 07:57:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #126 on: September 30, 2018, 07:57:41 AM »
Verse  3:

கந்தங்கமழ் காரகில்
    சந்தன முந்திச்
செந்தண்புனல் வந்திழி
    பெண்ணை வடபால்
மந்தீபல மாநடம்
    ஆடுந் துறையூர்
எந்தாய் உனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.

On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai in which cool fresh water descend from mountains and flow, pushing eagle-wood and sandal wood whose fragrance spreads very far. Our father in Tuṟaiyūr where the female monkeys perform many great dances imitating ladies! see 1st verse.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 30, 2018, 08:00:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #127 on: September 30, 2018, 10:00:09 AM »
Verse  4:


அரும்பார்ந்தன மல்லிகை
    சண்பகஞ் சாடிச்
சுரும்பாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
கரும்பார்மொழிக் கன்னியர்
    ஆடுந் துறையூர்
விரும்பாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai which dashes against the banks, bringing with its floods breaking the jasmine and the Champak trees which have abundant buds for the bees to drink the honey in them.  Siva, the object of my desire in Tuṟaiyūr where virgins whose words as sweet as the juice of the sugar-cane bathe.
see 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2018, 10:02:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #128 on: September 30, 2018, 10:03:49 AM »
Verse  5:

பாடார்ந்தன மாவும்
    பலாக்களுஞ் சாடி
நாடாரவந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
மாடார்ந்தன மாளிகை
    சூழுந் துறையூர்
வேடாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai which dashes against the banks and brings for the people of the country to enjoy, breaking the mango-trees and jack trees which are abundant on its sides. Siva who assumes many forms out of grace and who is in Tuṟaiyūr surrounded by mansions which are full of wealth.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 30, 2018, 10:05:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #129 on: September 30, 2018, 10:07:05 AM »
Verse  6:


மட்டார்மலர்க் கொன்றையும்
    வன்னியுஞ் சாடி
மொட்டாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
கொட்டாட்டொடு பாட்டொலி
    ஓவாத் துறையூர்ச்
சிட்டாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


Breaking the Indian Mesquit and Koṉṟai trees which have flowers full of honey.
on the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai, which dashes on the bank bringing buds to fill the floods, the supreme god in Tuṟaiyūr where the sound which is produced by the beating of the instruments like drum, dance and songs never cease.
see 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2018, 10:09:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #130 on: September 30, 2018, 10:10:52 AM »
Verse  7:

மாதார்மயிற் பீலியும்
    வெண்ணுரை யுந்தித்
தாதாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
போதார்ந்தன பொய்கைகள்
    சூழுந் துறையூர்
நாதாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


On the northern sides of the unequaled river, Peṇṇai which throws on the banks bringing with the fresh abundantly pollen and pushing exceedingly beautiful feathers of peacock and white foams, the master who dwells in Tuṟaiyūr surrounded by natural tanks which are full of buds about to blossom! see 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 30, 2018, 10:12:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #131 on: September 30, 2018, 10:14:26 AM »
Verse  8:


கொய்யார்மலர்க் கோங்கொடு
    வேங்கையுஞ் சாடிச்
செய்யாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
மையார்தடங் கண்ணியர்
    ஆடுந் துறையூர்
ஐயாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


Breaking the guava trees, common Caung with flowers, and east Indian Kino trees.on the northern bank of the river Peṇṇai which throws them bringing them to fill up the fields, the master who dwells in Tuṟaiyūr where the young women whose big eyes are coated with collyrium, bathe!  see 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2018, 10:16:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #132 on: September 30, 2018, 10:18:02 AM »
Verse  9:


விண்ணார்ந்தன மேகங்கள்
    நின்று பொழிய
மண்ணாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
பண்ணார்மொழிப் பாவையர்
    ஆடுந் துறையூர்
அண்ணாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.

When the clouds which have cover of the sky pour rain without ceasing bringing with the floods the fertile soil abundantly, on the northern side of the unequaled river, Peṇṇai which throws its waves on the banks, the chief in Tuṟaiyūr where beautiful girls whose words are as sweet as melody types, bathe! see 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2018, 10:20:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #133 on: September 30, 2018, 10:21:46 AM »
Verse 10:

மாவாய்ப்பிளந் தானும்
    மலர்மிசை யானும்
ஆவாஅவர் தேடித்
    திரிந்தல மந்தார்
பூவார்ந்தன பொய்கைகள்
    சூழுந் துறையூர்த்
தேவாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


Alas!  Vishnu who tore open the mouth of horse in the incarnation of Krishna and Brahma who is seated on a lotus flower, became confounded wandering in search of your feet and head, though they were very powerful gods. The god is in Tuṟaiyūr surrounded by natural tanks which are full of flowers.  see 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2018, 10:24:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #134 on: September 30, 2018, 10:26:06 AM »
Verse  11:

செய்யார்கம லம்மலர்
    நாவலூர் மன்னன்
கையால்தொழு தேத்தப்
    படுந்துறை யூர்மேல்
பொய்யாத்தமிழ் ஊரன்
    உரைத்தன வல்லார்
மெய்யேபெறு வார்கள்
    தவநெறி தானே.


The chief of Nāvalūr where lotus flowers blossom abundantly in fields and who has the name of Nampi Ārūraṉ who composed Tamiḻ songs which never become false.
on Tuṟaiyūr which is praised by all with joined hands.  Those who are able to sing those verses, will definitely obtain the path leading to penance.

Padigam on Tiruth Thuraiyur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2018, 10:28:25 AM by Subramanian.R »