Author Topic: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:  (Read 70071 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1005 on: February 26, 2019, 06:52:20 AM »
Verse  2:


அருந்தவ மாமுனிவர்க் கரு
    ளாகியொர் ஆலதன்கீழ்
இருந்தற மேபுரிதற் கியல்
    பாகிய தென்னைகொலாம்
குருந்தய லேகுரவம் மர
    வின்னெயி றேற்றரும்பச்
செருந்திசெம் பொன்மலருந் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.

When the bottle flower puts forth buds like the teeth of the cobra, and which grows near the wild lime tree, Siva in Tirunāgeswaram, where the tree Carunti blossoms flowers like gold!  Sitting under the banyan tree and bestowing grace upon the great sages of severe penance what is the reason for consenting to give religious instruction to them?

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 26, 2019, 06:55:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1006 on: February 26, 2019, 08:24:39 AM »
Verse  3:


பாலன தாருயிர்மேற் பரி
    யாது பகைத்தெழுந்த
காலனை வீடுவித்துக் கருத்
    தாக்கிய தென்னைகொலாம்
கோல மலர்க்குவளைக் கழு
    நீர்வயல் சூழ்கிடங்கில்
சேலொடு வாளைகள்பாய் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.

Siva in Tirunāgeswaram, where the Carnatic carp and the scabbard fish jump in the moat surrounded by fields in which beautiful blue Nelumbo flowers blossom along with red Indian water lily!  What is the reason for your idea of being partial towards the young boy, whose life the god of death wanted to take away without pity and with enmity, to make him the god of death die?

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 26, 2019, 08:26:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1007 on: February 26, 2019, 09:55:32 AM »
Verse  4:


குன்ற மலைக்குமரி கொடி
    யேரிடை யாள்வெருவ
வென்றி மதகரியின் னுரி
    போர்த்ததும் என்னைகொலாம்
முன்றில் இளங்கமுகின் முது
    பாளை மதுஅளைந்து
தென்றல் புகுந்துலவுந் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.

Siva in Tirunāgeswaram, where the balmy southern breeze blows combining in it the honey in the old spathe of the young Areca Palms which grow in the courtyards of houses!  When the daughter of Himavan, which is surrounded by many hills, who has a waist as slander as the creeper, to become frightened, what is the reason for playing the victorious rutting elephant and covering yourself with its skin?

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 26, 2019, 09:58:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1008 on: February 27, 2019, 07:10:45 AM »
Verse 5:


அரைவிரி கோவணத்தோ டர
    வார்த்தொரு நான்மறைநூல்
உரைபெரு கவ்வுரைத் தன்
    றுகந்தருள் செய்ததென்னே
வரைதரு மாமணியும் வரைச்
    சந்தகி லோடும்உந்தித்
திரைபொரு தண்பழனத் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.


Pushing the big precious stones found in the mountain and sandal-wood and eagle-word growing in that mountain, Siva in Tirunāgeswaram,  which has cool fields where waves dash against the ridges!  What is the reason for expounding in detail the meaning of the four Vedas, pleased with those who were eager to learn them, in the distant past, having tied a cobra with a broad loin cloth in the waist?

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2019, 07:13:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1009 on: February 27, 2019, 10:01:45 AM »
Verse  6:


தங்கிய மாதவத்தின் தழல்
    வேள்வியி னின்றெழுந்த
சிங்கமும் நீள்புலியுஞ் செழு
    மால்கரி யோடலறப்
பொங்கிய போர்புரிந்து பிளந்
    தீருரி போர்த்ததென்னே
செங்கயல் பாய்கழனித் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.

Siva in Tirunāgeswaram,  where there are fields in which red carp jumps!
what is the reason for covering yourself with the skins, wet with fresh blood, by splitting and having fought angrily with the fat and big elephant, of tiger with a long body and lion, all of which rose from the sacrificial fire by the aid of the permanent great penance of the sages of Daruka forest?

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2019, 10:05:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1010 on: February 27, 2019, 10:07:13 AM »
Verse  7:

நின்றஇம் மாதவத்தை யொழிப்
    பான்சென் றணைந்துமிகப்
பொங்கிய பூங்கணைவேள் பொடி
    யாக விழித்தலென்னே
பங்கய மாமலர்மேல் மது
    வுண்டுவண் தேன்முரலச்
செங்கயல் பாய்வயல்சூழ் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.

This verse was included in the manuscripts by the scribes by mistake. This can be ascertained by comparing this with the 9th verse. This verse is added below.
Except for the words the rest of the 9th verse is the same in words as well as in sense

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2019, 10:09:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1011 on: February 27, 2019, 10:10:37 AM »
Verse  8:


வரியர நாணதாக மா
    மேரு வில்லதாக
அரியன முப்புரங்கள் ளவை
    ஆரழல் ஊட்டல்என்னே
விரிதரு மல்லிகையும் மலர்ச்
    சண்பக மும்மளைந்து
திரிதரு வண்டுபண்செய் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.

Siva in Tirumageswaram, where the bees wandering after wallowing in the blossoming jasmine and Champak flowers hum like melody-types!
What is the reason for setting on fire which could not be easily extinguished, the three cities, which could not be easily vanquished, by converting the big Mēru as the bow and the cobra Vāsuki with lines on it as the bow-string?

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2019, 10:18:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1012 on: February 27, 2019, 10:19:27 AM »
Verse  9:

அங்கியல் யோகுதனை யழிப்
    பான்சென் றணைந்துமிகப்
பொங்கிய பூங்கணைவேள் பொடி
    யாக விழித்தல்என்னே
பங்கய மாமலர்மேல் மது
    வுண்டுபண் வண்டறையச்
செங்கயல் நின்றுகளுந் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.

Siva in Tirunāgēswaram, where red carp fish frisks when the bees having drunk the honey in the lotus flower hum like melody-types in a high pitch!  Having gone there and being near Siva in order to destroy the Yoga, Siva was practicing in Kailash.
The place where Siva practiced Yoga is very well known.  (It is hinted by the word, a demonstrative pronoun denoting place.)  What is the reason for opening your frontal eye to reduce to ash Manmatha who has flowers for his arrows and who was severely angry?

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 27, 2019, 10:24:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1013 on: February 28, 2019, 06:56:25 AM »
Verse  10:


குண்டரைக் கூறையின்றித் திரி
    யுஞ்சமண் சாக்கியப்பேய்
மிண்டரைக் கண்டதன்மை விர
    வாக்கிய தென்னைகொலோ
தொண்டிரைத் துவணங்கித் தொழில்
    பூண்டடி யார்பரவும்
தெண்டிரைத் தண்வயல்சூழ் திரு
    நாகேச் சரத்தானே.

Siva in Nāgēswaram surrounded by cool fields of clear waves where the devotees take upon themselves the duty of performing service to you, making a big noise, bow to you and praise you!  What is the reason to make the base Jains who wander naked and the Buddhists, the ignorant persons who have devilish propensities, to stick to their pet doctrines which they have perceived!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2019, 06:59:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1014 on: February 28, 2019, 07:00:47 AM »
Verse  11:


கொங்கணை வண்டரற்றக் குயி
    லும்மயி லும்பயிலும்
தெங்கமழ் பூம்பொழில்சூழ் திரு
    நாகேச் சரத்தானை
வங்க மலிகடல்சூழ் வயல்
    நாவல வூரன்சொன்ன
பங்கமில் பாடல்வல்லா ரவர்
    தம்வினை பற்றறுமே.


When the bees that reach the pollen hum in a high pitch, on Siva in Tirunāgēswaram which is surrounded by flower gardens, where the smell of honey spreads and where Indian cuckoos and peacocks sing and dance respectively, the karmas of those who can sing the songs which are without defect composed by Arūraṉ of Navalur, which is surrounded by fields like the sea, on which many ships sail, will lose their grip on them.

Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: February 28, 2019, 07:05:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1015 on: February 28, 2019, 11:20:30 AM »
Tiru Notittan Malai:*
(Sri Kailash): 

Verse  1:

தானெனை முன்படைத்தான் அத
    றிந்துதன் பொன்னடிக்கே
நானென பாடலந்தோ நாயி
    னேனைப் பொருட்படுத்து
வானெனைவந் தெதிர்கொள்ள மத்த
    யானை அருள்புரிந்து
ஊனுயிர் வேறுசெய்தான் நொடித்
    தான்மலை உத்தமனே.

* It is the mountain of Siva, who can powder the whole universe  within a snap of finger, that is within a second.

The supreme God who is possessed of all moral attributes, who dwells in Noṭittāṉmalai, himself caused me, to be form[ed] in this world, first,
knowing that hint of creating me, did I compose verses to praise his golden feet, alas!
Though I did not do so having esteemed me who is as mean as a dog, unworthy of receiving his grace and including me in the company of devotees, the celestial beings to receive me appearing before me. Granting me, a frenzied elephant as a vehicle,
he elevated my body and life within it.  How great was his grace!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2019, 12:35:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1016 on: February 28, 2019, 11:28:12 AM »
Verse  2:


ஆனை உரித்தபகை அடி
    யேனொடு மீளக்கொலோ
ஊனை உயிர்வெருட்டி ஒள்ளி
    யானை நினைந்திருந்தேன்
வானை மதித்தமரர் வலஞ்
    செய்தெனை யேறவைக்க
ஆனை அருள்புரிந்தான் நொடித்
    தான்மலை உத்தமனே.


I was always meditating upon Siva, who is embodiment of pure knowledge, having kept under control my organs of senses and intellectual powers, even for that small thing (see 1st verse) granted me an elephant for the immortals, who consider heaven as great, to go from left to right, and to place me on that.  Whether that act was due to his grace bestowed on that animal, on account of me, to remove the long standing enmity caused by flaying an elephant in the past or whether it is due to his benign grace bestowed on me I do not know. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2019, 11:32:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1017 on: March 01, 2019, 07:06:44 AM »
Verse 3:

மந்திரம் ஒன்றறியேன் மனை
    வாழ்க்கை மகிழ்ந்தடியேன்
சுந்தர வேடங்களால் துரி
    சேசெயுந் தொண்டன்எனை
அந்தர மால்விசும்பில் அழ
    கானை யருள்புரிந்த
துந்தர மோநெஞ்சமே நொடித்
    தான்மலை உத்தமனே.


My mind!
I do not know even a single Mantram of the Vēdas.
Rejoicing in the family life and being confounded,
I his slave.
myself, a devotee who committed crimes by putting on beautiful forms, without desiring the services of devotees,
is it a fitting action considering my lowness, for god to grant me a beautiful elephant that can travel in the sky of great space?

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2019, 07:09:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1018 on: March 01, 2019, 07:10:49 AM »
Verse  4:

வாழ்வை உகந்தநெஞ்சே மட
    வார் தங்கள் வல்வினைப்பட்
டாழ முகந்தவென்னை அது
    மாற்றி அமரரெல்லாம்
சூழ அருள்புரிந்து தொண்ட
    னேன் பரமல்லதொரு
வேழம் அருள்புரிந்தான் நொடித்
    தான்மலை உத்தமனே.

My mind which esteemed worldly life!
Changing me from the state of being sunk deep being caught in the irresistible acts of women,
granting his grace to make all the immortals to surround me,
granted me an elephant which I his devotee, am not fit to receive.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2019, 07:12:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« Reply #1019 on: March 02, 2019, 06:51:05 AM »
Verse  5:

மண்ணுல கிற்பிறந்து நும்மை
    வாழ்த்தும் வழியடியார்
பொன்னுல கம்பெறுதல் தொண்ட
    னேன்இன்று கண்டொழிந்தேன்
விண்ணுல கத்தவர்கள் விரும்
    பவெள்ளை யானையின்மேல்
என்னுடல் காட்டுவித்தான் நொடித்
    தான்மலை உத்தமனே.


I your servant definitely realized the fact before my eyes that the hereditary devotees, who say benediction to you though born in this earth, attain heaven which is golden, which fact was only hearsay till now.  You showed my body on a white elephant for even the celestial beings of heaven to wish for it, and witness that.

See 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2019, 06:53:38 AM by Subramanian.R »