Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191213 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2850 on: August 12, 2018, 12:41:51 PM »
Verse  6:


ஆய்ந்தவன்காண் அருமறையோ டங்கம் ஆறும்
    அணிந்தவன்காண் ஆடரவோ டென்பு மாமை
காய்ந்தவன்காண் கண்ணழலாற் காமன் ஆகங்
    கனன்றெழுந்த காலனுடல் பொடியாய் வீழப்
பாய்ந்தவன்காண் பண்டுபல சருகால் பந்தர்
    பயின்றநூற் சிலந்திக்குப் பாராள் செல்வம்
ஈந்தவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


He has scrutinized the rare Vedas and the six Angas.
He wears a dancing snake,
bones and a carapace.
He burnt Manmatha's body with the fire of His eye.
He so leaped at Death that rose up in spiraling wrath that he crumbled into powder.
He endowed the Spider that wove many a time a canopy of dried leaves.
With the opulent rulership of the world.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
The One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 12, 2018, 12:45:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2851 on: August 12, 2018, 12:47:01 PM »
Verse  7:


உமையவளை யொருபாகஞ் சேர்த்தி னான்காண்
    உகந்தொலிநீர்க் கங்கைசடை யொழுக்கி னான்காண்
இமய வடகயிலைச் செல்வன் தான்காண்
    இற்பலிக்குச் சென்றுழலும் நல்கூர்ந் தான்காண்
சமயமவை யாறினுக்குந் தலைவன் தான்காண்
    தத்துவன்காண் உத்தமன்காண் தானே யாய
இமையவன்காண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.He is concorporate with Uma.
He caused the resounding Ganga to descend from His matted hair.
He is the opulent One of the Himalayan Kailash in the north.
He is the poor One that goes abegging for alms from door to door.
He is the Chief of the six faiths.
He is Tattvan.
He is the lofty One.
He Himself is the Himavant.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him the One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 12, 2018, 12:50:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2852 on: August 12, 2018, 12:51:58 PM »
Verse  8:

தொண்டுபடு தொண்டர்துயர் தீர்ப்பான் தான்காண்
    தூமலர்ச்சே வடியிணையெம் சோதி யான்காண்
உண்டுபடு விடங்கண்டத் தொடுக்கி னான்காண்
    ஒலிகடலில் அமுதமரர்க் குதவி னான்காண்
வண்டுபடு மலர்க்கொன்றை மாலை யான்காண்
    வாண்மதியாய் நாண்மீனு மாயி னான்காண்
எண்டிசையும் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.

He will annul the misery of servitors poised in servitorship.
He is our Light whose twin roseate feet are pure flowers.
He contained the sea's venom that He ate,
in His throat.
He gave to the Devas the oceanic nectar.
He Konrai garlands in which chafers lie cradled.
He became the bright moon and the star that rule the days.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 12, 2018, 12:55:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2853 on: August 12, 2018, 12:57:06 PM »
Verse  9:முந்தைகாண் மூவரினும் முதலா னான்காண்
    மூவிலைவேல் மூர்த்திகாண் முருக வேட்குத்
தந்தைகாண் தண்கடமா முகத்தி னாற்குத்
    தாதைகாண் தாழ்ந்தடியே வணங்கு வார்க்குச்
சிந்தைகாண் சிந்தாத சித்தத் தார்க்குச்
    சிவனவன்காண் செங்கண்மால் விடையொன் றேறும்
எந்தைகாண் எழிலாரும் பொழிலார் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


He is the most ancient One.
He is the First among the Three.
He is the Moorti that wields the three-leaved trident.
He is the Father of Lord Muruga.
He is the Father of Him that has the face of a cool ichor-dripping animal.
He pervades the mind of those who bow at His feet and adore Him.
He is Siva to those of undistracted mind.
He is our Father who rides a red-eyed and huge Bull.
He is Ekampan of Kacchi girt with beauteous groves.
Behold Him,
the One that is poised in my thought!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 12, 2018, 01:00:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2854 on: August 12, 2018, 01:02:14 PM »
Verse  10:


பொன்னிசையும் புரிசடையெம் புனிதன் தான்காண்
    பூதகண நாதன்காண் புலித்தோ லாடை
தன்னிசைய வைத்தஎழி லரவி னான்காண்
    சங்கவெண் குழைக்காதிற் சதுரன் தான்காண்
மின்னிசையும் வெள்ளெயிற்றோன் வெகுண்டு வெற்பை
    யெடுக்கஅடி யடர்ப்பமீண் டவன்றன் வாயில்
இன்னிசைகேட் டிலங்கொளிவா ளீந்தோன் கச்சி
    ஏகம்பன் காண்அவன்என் எண்ணத் தானே.


பொன்போன்ற ஒளிவீசும் முறுக்கேறிய சடையை உடைய எம் தூயோனாய், பூதகணத் தலைவனாய், புலித்தோலாகிய ஆடையின் மேல் இறுக்கிச் சுற்றிய அழகிய பாம்பினை உடையவனாய், காதில் சங்கினாலாகிய குழையை அணிந்த திறமை உடையவனாய், மின்னலைப் போல ஒளி வீசும் வெள்ளிய பற்களை உடைய இராவணன், கோபம் கொண்டு கயிலை மலையை அசைக்கத் தன் திருவடி அவனை நசுக்க, பின்னர் அவன் வாயிலிருந்து வெளிப்பட்ட இனிய இசையைக் கேட்டு, அவனுக்குச் சந்திரகாசம் என்ற வாளினை வழங்கிய கச்சி ஏகம்பன் என் எண்ணத்திலுள்ளான்.

(Eng. trans. not available.)

Padigam on Tiruk Kacchi Ekampam  (2) completed.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: August 12, 2018, 01:11:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2855 on: August 12, 2018, 01:06:55 PM »
Tiru Nageswaram:


Verse  1:

தாயவனை வானோர்க்கும் ஏனோ ருக்குந்
    தலையவனை மலையவனை உலக மெல்லாம்
ஆயவனைச் சேயவனை அணியான் தன்னை
    அழலவனை நிழலவனை அறிய வொண்ணா
மாயவனை மறையவனை மறையோர் தங்கள்
    மந்திரனைத் தந்திரனை வளரா நின்ற
தீயவனைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is Mother.
He is the Chief of the Devas and the others.
He is of the mountain.
He became all the worlds.
He is Far,
far away;
He is close,
very close.
He is fire.
He is shade.
He is the incomprehensible One of gramarye.
He is the Brahmin.
He is the Mantra of the Brahmins.
He is the Tantra.
He is the growing fire.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not (as their refuge) are those that have not attained the righteous way.


Arunachala Siva. 
« Last Edit: August 12, 2018, 01:10:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2856 on: August 13, 2018, 07:47:45 AM »
Verse  2:


உரித்தானை மதவேழந் தன்னை மின்னா
    ரொளிமுடியெம் பெருமானை உமையோர் பாகந்
தரித்தானைத் தரியலர்தம் புரமெய் தானைத்
    தன்னடைந்தார் தம்வினைநோய் பாவ மெல்லாம்
அரித்தானை ஆலதன்கீழ் இருந்து நால்வர்க்
    கறம்பொருள்வீ டின்பமா றங்கம் வேதந்
தெரித்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.He flayed the inchorous tusker.
our Lord wears a crown,
Bright and fulgurant;
He shares Uma in His person.
He burnt the towns of foes.
He scrapes away karma,
Disease and sins of those who take refuge in Him.
Seated under the Banyan tree,
He explicated Dharma,
Wealth,
Joy,
Moksha,
the six Angas and the four Vedas.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those have not attained the righteous way.Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 07:51:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2857 on: August 13, 2018, 07:52:26 AM »
Verse  3:


காரானை உரிபோர்த்த கடவுள் தன்னைக்
    காதலித்து நினையாத கயவர் நெஞ்சில்
வாரானை மதிப்பவர்தம் மனத்து ளானை
    மற்றொருவர் தன்னொப்பா ரொப்பி லாத
ஏரானை இமையவர்தம் பெருமான் தன்னை
    இயல்பாகி உலகெலாம் நிறைந்து மிக்க
சீரானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the God mantled in the hide of the dark tusker.
He visits not the hearts of the deceitful ones who do not think of Him in love.
He ever abides in the minds of those who hail Him.
He is the lofty One beyond compare.
He is the God of Devas.
He is the glorious One who naturally fills the world with His presence.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the righteous way.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 07:55:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2858 on: August 13, 2018, 10:44:43 AM »
Verse  4:


தலையானை எவ்வுலகுந் தானா னானைத்
    தன்னுருவம் யாவர்க்கும் அறிய வொண்ணா
நிலையானை நேசர்க்கு நேசன் தன்னை
    நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
மலையானை வரியரவு நாணாக் கோத்து
    வல்லசுரர் புரமூன்றும் மடிய எய்த
சிலையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the Chief.
He became all the worlds.
He is such that none can know of His form.
He is dear to the loving ones.
He is the Mountain that upholds the vault of extensive heaven.
He had the striped snake for His Bow's string and shot the three towns of the cruel Asuras to destruction.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 10:47:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2859 on: August 13, 2018, 10:49:36 AM »
Verse  5:


மெய்யானைத் தன்பக்கல் விரும்பு வார்க்கு
    விரும்பாத வரும்பாவி யவர்கட் கென்றும்
பொய்யானைப் புறங்காட்டி லாட லானைப்
    பொன்பொலிந்த சடையானைப் பொடிகொள் பூதிப்
பையானைப் பையரவ மசைத்தான் தன்னைப்
    பரந்தானைப் பவளமால் வரைபோல் மேனிச்
செய்யானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the truthful One to the loving ones.
He never reveals Himself to those that are inseparable from sins.
He is the Dancer of the crematory.
His matted hair is golden.
He holds a pouch of ash.
He causes the hooded snake to dance.
He is the omnipresent.
He is the ruddy One who is like unto a huge,
coral mountain.
He abides at Tirnaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 10:52:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2860 on: August 13, 2018, 10:54:27 AM »
Verse  6:


துறந்தானை அறம்புரியாத் துரிசர் தம்மைத்
    தோத்திரங்கள் பலசொல்லி வானோ ரேத்த
நிறைந்தானை நீர்நிலந்தீ வெளிகாற் றாகி
    நிற்பனவும் நடப்பனவு மாயி னானை
மறந்தானைத் தன்னினையா வஞ்சர் தம்மை
    அஞ்செழுத்தும் வாய்நவில வல்லோர்க் கென்றுஞ்
சிறந்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He forsakes the flawed ones that adhere not to dharma.
When hailed with many hymns by Devas,
he stands as the perfect One.
He is water,
earth,
fire,
sky,
air as well as the moving and the stationary.
He ignores the deceitful ones that think not on Him.
He is the glorious One unto those that are valiant to chant the mystic pentad.
He abides at Tirunnkeccharam.
They that seek Him not tread not the righteous way.

Arunnachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 10:57:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2861 on: August 13, 2018, 10:58:50 AM »
Verse  7:


மறையானை மால்விடையொன் றூர்தி யானை
    மால்கடல்நஞ் சுண்டானை வானோர் தங்கள்
இறையானை யென்பிறவித் துயர்தீர்ப் பானை
    இன்னமுதை மன்னியசீர் ஏகம் பத்தில்
உறைவானை ஒருவருமீங் கறியா வண்ணம்
    என்னுள்ளத் துள்ளே யொளித்து வைத்த
சிறையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is of the Vedas.
His mount is a huge Bull.
He ate the poison of the vast sea.
He is the God of Devas.
He is the annuller of misery which is my embodied life.
He is the sweet Nectar.
He abides at the glorious and aeviternal Ekampam.
I keep Him incarcerated in my heart,
Hidden from every one's knowledge,
He abides at Tirunaakeccharam.
They that do not seek Him,
tread not the righteous way.Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 11:04:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2862 on: August 13, 2018, 11:06:05 AM »
Verse  8:


எய்தானைப் புரமூன்றும் இமைக்கும் போதில்
    இருவிசும்பில் வரும்புனலைத் திருவார் சென்னிப்
பெய்தானைப் பிறப்பிலியை அறத்தில் நில்லாப்
    பிரமன்தன் சிரமொன்றைக் கரமொன் றினால்
கொய்தானைக் கூத்தாட வல்லான் தன்னைக்
    குறியிலாக் கொடியேனை அடியே னாகச்
செய்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.

Before eyes could wink,
He shot the triple towns.
He received on His divine crest the flood that came down from the vast sky.
He is birth-less.
He clipped with His fingers one of the heads of Brahma who was not poised in dharma.
He is the valiant Dancer;
He made me-- the goalless fool--,
His servitor.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not do not tread the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 13, 2018, 11:10:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2863 on: August 13, 2018, 11:11:34 AM »
Verse  9:


அளியானை அண்ணிக்கும் ஆன்பால் தன்னை
    வான்பயிரை அப்பயிரின் வாட்டந் தீர்க்குந்
துளியானை அயன்மாலுந் தேடிக் காணாச்
    சுடரானைத் துரிசறத் தொண்டு பட்டார்க்
கெளியானை யாவர்க்கும் அரியான் தன்னை
    இன்கரும்பின் தன்னுள்ளா லிருந்த தேறல்
தெளியானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the merciful One.
He is sweet like the cow's milk.
He is the great crop.
He is the raindrop that annuls the wilting of that crop.
He is the Light unbeholdable By Brahma and Vishnu who went in search of it.
He is the easily accessible one to His servitors.
He is inaccessible to all others.
He is the lucid juice of sweetcane.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those that tread not the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 11:15:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2864 on: August 13, 2018, 11:17:10 AM »
Verse  10:


சீர்த்தானை யுலகேழுஞ் சிறந்து போற்றச்
    சிறந்தானை நிறைந்தோங்கு செல்வன் தன்னைப்
பார்த்தானை மதனவேள் பொடியாய் வீழப்
    பனிமதியஞ் சடையானைப் புநிதன் தன்னை
ஆர்த்தோடி மலையெடுத்த அரக்கன் அஞ்ச
    அருவிரலால் அடர்த்தானை அடைந்தோர் பாவந்
தீர்த்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the glorious One,
hailed gloriously by the seven worlds He stands supreme.
He is the opulent One,
perfect and lofty.
He stared Manmatha into ash.
His matted crest sports the moist crescent moon.
He is the holy One.
when the demon rushed uproariously and lifted the mountain,
with His lovely toe He crushed him and caused him to quake in fear.
He annuls the sins of those that seek Him.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not tread not the way of salvific righteousness.


Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 11:21:21 AM by Subramanian.R »