Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 161518 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2085 on: May 13, 2018, 09:14:55 AM »
Verse  8:

எழுது பாவைநல் லார்திறம் விட்டுநான்
தொழுது போற்றிநின் றேனையுஞ் சூழ்ந்துகொண்
டுழுத சால்வழி யேயுழு வான்பொருட்
டிழுதை நெஞ்சமி தென்படு கின்றதே.

Leaving being associated with ladies who are as beautiful as portraits drawn on a canvas surrounding me, who worshiped and praised Siva, in order to plough in the same furrow again and again, to be interested in efforts to earn money again and again, ploughing once again in the furrow is not a fruitful effort what a suffering does this ignorant mind have to undergo?

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 13, 2018, 09:17:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2086 on: May 13, 2018, 09:18:53 AM »
Verse  9:


நெக்கு நெக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே
புக்கு நிற்கும் பொன்னார்சடைப் புண்ணியன்
பொக்க மிக்கவர் பூவுநீ ருங்கண்டு
நக்கு நிற்பர் அவர்தம்மை நாணியே.

Siva who is the embodiment of all virtuous acts and whose matted locks is golden in color, and who enters into the minds of those who meditate on him, their hearts melting without ceasing, and remains there, will be laughing internally feeling ashamed for their acts, seeing the flowers and water used in worship with deceit in a large measure.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 13, 2018, 09:21:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2087 on: May 13, 2018, 09:22:11 AM »
Verse  10:


விறகிற் றீயினன் பாலிற் படுநெய்போல்
மறைய நின்றுளன் மாமணிச் சோதியான்
உறவு கோல்நட் டுணர்வு கயிற்றினால்
முறுக வாங்கிக் கடையமுன் நிற்குமே.


Siva is hiding in our mind like the fire in the firewood, like the ghee which is got from good milk and the brilliance in the big gem.  He will appear before us to grant his vision, if we churn with increasing force with the churning rope of love fixing the stick of clear discernment churning it with the rope wound round the churning rod will apply to the former two.  (In olden days fire was produced by rubbing one stick on another for producing fire. Among the two sticks one will be placed horizontally and one vertically, these two will be churned to produce fire by friction. This verse is very often quoted by Saivites in their lectures.)

Padigam General (2) completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 13, 2018, 09:26:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2088 on: May 13, 2018, 09:28:18 AM »
General Padigam (3):

Verse  1:


ஏயி லானையெ னிச்சை யகம்படிக்
கோயி லானைக் குணப்பெருங் குன்றினை
வாயி லானை மனோன்மனி யைப்பெற்ற
தாயி லானைத் தழுவுமென் ஆவியே.

My soul!  Siva who has no superior master to him, who dwells in the temple of my heart which is filled with love, who is like a mountain having all good qualities, god having noble character, who has as his house the mouths of those who are praising him, will mix with Siva who has no mother and be got Maṉōṉmaṇi Uma.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 13, 2018, 09:31:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2089 on: May 13, 2018, 05:30:01 PM »
Verse  2:

முன்னை ஞான முதல்தனி வித்தினைப்
பின்னை ஞானப் பிறங்கு சடையனை
என்னை ஞானத் திருளறுத் தாண்டவன்
தன்னை ஞானத் தளையிட்டு வைப்பனே.


The unequaled seed, who is the cause for the wisdom to come into existence, before all other things. He who has  brilliant matted locks, who is the embodiment of wisdom, after.  He admitted me as his protege, by completely dispelling the darkness of ignorance which hides the wisdom.  I shall place him in my heart by binding him with the rope of wisdom.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 13, 2018, 05:32:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2090 on: May 13, 2018, 05:33:44 PM »
Verse  3:

ஞானத் தால்தொழு வார்சில ஞானிகள்
ஞானத் தால்தொழு வேனுனை நானலேன்
ஞானத் தால்தொழு வார்கள் தொழக்கண்டு
ஞானத் தாயுனை நானுந் தொழுவனே.

Some people endowed with divine knowledge will worship Siva following the path of spiritual wisdom.  I have not the capability to worship you following the path of spiritual knowledge. Siva who is the embodiment of divine knowledge!  Seeing your being worshiped by people who follow the path of divine knowledge, I too worship you.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 13, 2018, 05:36:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2091 on: May 13, 2018, 05:37:57 PM »
Verse 4:

புழுவுக் குங்குணம் நான்கெனக் கும்மதே
புழுவுக் கிங்கெனக் குள்ளபொல் லாங்கில்லை
புழுவி னுங்கடை யேன்புனி தன்தமர்
குழுவுக் கெவ்விடத் தேன்சென்று கூடவே.

The worm has four qualities.  I also have those four qualities, the worm has not the evils that I have. I am lower than even the worm, where am I to mix with approaching the group of devotees of Siva who is pure?

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 13, 2018, 05:40:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2092 on: May 14, 2018, 08:01:00 AM »
Verse  5:

மலையே வந்து விழினும் மனிதர்காள்
நிலையில் நின்று கலங்கப் பெறுதிரேல்
தலைவ னாகிய ஈசன் தமர்களைக்
கொலைசெய் யானைதான் கொன்றிடு கிற்குமே.

Men! Do not get perplexed even if the mountain comes down rolling and falls on you, from your steadfastness of devotion. Is the elephant which is capable of killing, kill the devotees of Siva, who is the master. (This verse is born out of his personal experience when he was about to be trampled under the feet of an elephant.)

Arunachala Siva.« Last Edit: May 14, 2018, 08:04:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2093 on: May 14, 2018, 09:22:00 AM »
Verse 6:


கற்றுக் கொள்வன வாயுள நாவுள
இட்டுக் கொள்வன பூவுள நீருள
கற்றைச் செஞ்சடை யானுளன் நாமுளோம்
எற்றுக் கோநம னால்முனி வுண்பதே.

We have mouths and tongues which are of help to learn the names of Siva.  To bathe Siva, there is plenty of water.  To adorn him there are flowers. Siva who has a collection of red matted locks is there to grant his grace.  We are born here to receive his grace.  Why should we incur the anger of Yama god of death?

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 09:25:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2094 on: May 14, 2018, 09:26:37 AM »
Verse 7:


மனிதர் காளிங்கே வம்மொன்று சொல்லுகேன்
கனிதந் தாற்கனி யுண்ணவும் வல்லிரே
புனிதன் பொற்கழல் ஈசனெ னுங்கனி
இனிது சாலவு மேசற்ற வர்கட்கே.

Men of this world!  Please come here, I shall tell you, one thing which will benefit you.
If you are given a fruit you are able to eat it.  The fruit that is Siva, who wears a golden anklets, and who is pure, is very sweet for those who long for it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 09:29:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2095 on: May 14, 2018, 11:05:18 AM »
Verse  8:

என்னை யேது மறிந்தில னெம்பிரான்
தன்னை நானுமுன் ஏது மறிந்திலேன்
என்னைத் தன்னடி யானென் றறிதலும்
தன்னை நானும் பிரானென் றறிந்தெனே.


I did not know the truth about myself.  In the early days of my life, I did not know even a little about our master. As soon as he recognized me as his protege,
I too recognized Siva as my master.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 11:07:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2096 on: May 14, 2018, 11:09:14 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2097 on: May 14, 2018, 11:10:37 AM »
Verse  10:


தெள்ளத் தேறித் தெளிந்துதித் திப்பதோர்
உள்ளத் தேற லமுத வொளிவெளி
கள்ளத் தேன்கடி யேன்கவ லைக்கடல்
வெள்ளத் தேனுக்கெவ் வாறு விளைந்ததே.

When Siva made my mind clear, recognized myself and became clear, the sweet honey that is produced in the mind.  The space that has the rays of nectar.
How was that honey produced in me, who is full of deceit, fit to be despised, and has an ocean full of water which is only cares and anxieties?

Padigam General,  (3) completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 14, 2018, 11:13:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2098 on: May 14, 2018, 11:15:54 AM »
General Padigam (4):

Verse  1:


கண்டு கொள்ளரி யானைக் கனிவித்துப்
பண்டு நான்செய்த பாழிமை கேட்டிரேல்
கொண்ட பாணி கொடுகொட்டி தாளங்கைக்
கொண்ட தொண்டரைத் துன்னிலுஞ் சூழலே.

Having caused Siva, who is difficult to be seen, to become soft by love.  If you listen to the strength of my devotion which I had to Siva, if you are very near the devotees, who have the instrument Koṭukoṭṭi which is played to the measure of time and cymbals in their hands, do not think of snatching their lives.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 11:18:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2099 on: May 14, 2018, 11:20:32 AM »
Verse  2:

நடுக்கத் துள்ளும் நகையுளும் நம்பர்க்குக்
கடுக்கக் கல்ல வடமிடு வார்கட்குக்
கொடுக்கக் கொள்க வெனவுரைப் பார்களை
இடுக்கண் செய்யப் பெறீரிங்கு நீங்குமே.


Do not inflict sufferings on those who say 'give anything to the devotees' and those who actually give to them, who play on the instrument Kallavaṭam with speed, in times of adversity, when their minds tremble and when people laugh derisively.
Leave from this place also.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 11:24:56 AM by Subramanian.R »