Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191210 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1995 on: May 06, 2018, 09:18:41 AM »
Verse 8:


உள்ள முள்கி யுகந்து சிவனென்று
மெள்ள வுள்க வினைகெடு மெய்ம்மையே
புள்ளி னார்பணி புள்ளிருக்கு வேளூர்
வள்ளல் பாதம் வணங்கித் தொழுமினே.

Thinking in your mind and feeling happy meditating without bustle on Siva, all the karmas will be destroyed. That is true worship, joining your hands and prostrating at the feet of the munificent Lord in Puḷḷirukkuvēḷūr where the two birds, Jaṭāyu and Sampāti, worshiped God.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 06, 2018, 09:21:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1996 on: May 06, 2018, 12:56:38 PM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1997 on: May 06, 2018, 12:57:54 PM »
Verse  10:

அரக்க னார்தலை பத்து மழிதர
நெருக்கி மாமலர்ப் பாதம் நிறுவிய
பொருப்ப னாருறை புள்ளிருக்கு வேளூர்
விருப்பி னால்தொழு வார்வினை வீடுமே.

Having pressed down to destroy all the ten heads of demon  Ravanan, the karmas of people who worship with desire PuḷḷirukkuVēḷūr, where the god who is seated in Kailash, and fixed firmly his feet resembling big lotus, will perish.

Padigam on Tirup Pullirukkuvelur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 06, 2018, 01:07:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1998 on: May 06, 2018, 01:09:59 PM »
Tiru Anpil Alanturai:
 
Verse 1:


வானஞ் சேர்மதி சூடிய மைந்தனை
நீநெஞ் சேகெடு வாய்நினை கிற்கிலை
ஆனஞ் சாடியை யன்பிலா லந்துறைக்
கோன்எஞ் செல்வனைக் கூறிட கிற்றியே.

My mind! You will perish if you are not able to think of the youth who adorns the crescent moon that is in the sky.  You become capable of uttering the names of Siva, who bathes in the fire products of the cow. And our god who is the King in aṉpil ālantuṟai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2018, 01:13:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1999 on: May 06, 2018, 01:15:58 PM »
Verse 2:


கார ணத்தர் கருத்தர் கபாலியார்
வார ணத்துரி போர்த்த மணாளனார்
ஆர ணப்பொரு ளன்பிலா லந்துறை
நார ணற்கரி யானொரு நம்பியே.


The unequaled supreme soul in aṉpil ālantūṟai, who is the meaning of the Vedas and who is difficult to be found out by Nārayanan Tirumāl, is the cause of all things. He
is in the minds of all. He holds a skull in his hand  and is the permanent bridegroom who covers himself with the skin of an elephant.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2018, 01:19:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2000 on: May 06, 2018, 01:20:34 PM »
Verse 3:

அன்பின் ஆனஞ்ச மைந்துட னாடிய
என்பின் ஆனை யுரித்துக் களைந்தவன்
அன்பி லானையம் மானையள் ளூறிய
அன்பி னால்நினைந் தாரறிந் தார்களே.

Siva who removed the skin of an elephant by flaying it and converted into a skeleton and who bathed with desire, in the five products of the cow offered with love.
He who dwells in aṉpil, and the god who is the father. Those who realized him, bestowed their thoughts on him, with love which springs from the heart.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 06, 2018, 01:23:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2001 on: May 06, 2018, 01:25:03 PM »
Verse  4:

சங்கை யுள்ளதுஞ் சாவது மெய்யுமை
பங்க னாரடி பாவியேன் நானுய்ய
அங்க ணனெந்தை யன்பிலா லந்துறைச்
செங்க ணாரடிச் சேரவும் வல்லனே.

Life is full of doubtful existence. Death is certain. Having fully known this I who did not think of the feet of the god who has Uma on one half, to be saved, all these years.
Siva who has benign looks who is our father, am I now capable of reaching the feet of Siva with red eyes who dwells in aṉpil ālantuṟai?

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 06, 2018, 01:27:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2002 on: May 06, 2018, 01:29:01 PM »
Verse  5:

கொக்கி றகர் குளிர்மதிச் சென்னியர்
மிக்க ரக்கர் புரமெரி செய்தவர்
அக்க ரையின ரன்பிலா லந்துறை
நக்கு ருவரும் நம்மை யறிவரே.


Siva who wears a flower that resembles the feather of a crane, He has on his head a cool crescent moon.  He burnt the cities of the proud demons. He wears chank-beads on his waist. The god with a naked form in aṉpil ālanturai will know us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2018, 01:31:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2003 on: May 07, 2018, 09:06:19 AM »
Verse  6:

வெள்ள முள்ள விரிசடை நந்தியைக்
கள்ள முள்ள மனத்தவர் காண்கிலார்
அள்ள லார்வய லன்பிலா லந்துறை
உள்ள வாறறி யார்சில ரூமரே.

Those who have deceptive minds are not capable of seeing.  Siva, who has the appellation of Nandi also, and who has on his spreading matted locks, the floods of Gaṅga.  Some dumb-mutes, do not know his existence in Aṉbil Ālantuṟai which has fields which have mire.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 07, 2018, 09:09:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2004 on: May 07, 2018, 09:10:20 AM »
Verse 7:


பிறவி மாயப் பிணக்கி லழுந்தினும்
உறவெ லாஞ்சிந்தித் துன்னி உகவாதே
அறவ னெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
மறவா தேதொழு தேத்தி வணங்குமே.

People of this world!  Even if you have sunk low in the false births which are at variance with one another, without feeling elated, by thinking very often about all the relations, make obeisance, praising and worshiping with joined hands without forgetting Aṉbil Alantuṟai, the abode of our master, who is the embodiment of all virtues.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2018, 09:13:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2005 on: May 07, 2018, 09:14:43 AM »
Verse  8:

நுணங்கு நூலயன் மாலு மிருவரும்
பிணங்கி யெங்குந் திரிந்தெய்த்துங் காண்கிலா
அணங்க னெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
வணங்கும் நும்வினை மாய்ந்தறும் வண்ணமே.


Siva, the god who could not be seen though both Brahma, who studies subtle works like Vedas and Vishnu, were at variance with each other and wandered everywhere and got tired.  Our father. People of this world!  Adore Aṉbil Alantūṟai so that your karmas may vanish and be completely destroyed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 07, 2018, 09:18:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2006 on: May 07, 2018, 09:19:20 AM »
Verse 9:

பொய்யெ லாமுரைக் குஞ்சமண் சாக்கியக்
கையன் மாருரை கேளா தெழுமினோ
ஐய னெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
மெய்யன் சேவடி யேத்துவார் மெய்யரே.


Start without listening to the words of the deceivers, Buddhists and Jains who talk all kinds of lies.   People of this world?  Honest persons will praise the red feet of Siva, the embodiment of truth, our father, and our master in Aṉbil Alantuṟai.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 07, 2018, 09:22:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2007 on: May 07, 2018, 09:23:44 AM »
Verse  10:


இலங்கை வேந்த னிருபது தோளிற்று
மலங்க மாமலை மேல்விரல் வைத்தவன்
அலங்க லெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
வலங்கொள் வாரைவா னோர்வலங் கொள்வரே.

Siva, who fixed his toe on the big mountain to make the twenty shoulders of the King of Lanka to be broken, and himself to get confused.  Our master who wears the garland made of Koṉṟai flowers, the celestial beings will go round from left to right people who go round from left to right his Aṉbil Alantuṟai.

Padigam on Tiru Anbil Alanturai completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 07, 2018, 09:27:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2008 on: May 07, 2018, 09:28:57 AM »
Tirup Pandikkotumuti:

Verse 1:


சிட்ட னைச்சிவ னைச்செழுஞ் சோதியை
அட்ட மூர்த்தியை ஆல நிழலமர்
பட்ட னைத்திருப் பாண்டிக் கொடுமுடி
நட்ட னைத்தொழ நம்வினை நாசமே.


The god who is well-versed in Vedic lore, who has the name of Siva, who is the bright light who has eight visible forms, the preceptor who sat under the shade of the banyan tree, to worship with joined hands the god who is the dancer in Tiruppāṇṭikkoṭumuṭi, our acts, good and bad will perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2018, 09:32:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2009 on: May 08, 2018, 08:01:21 AM »
Verse 2:


பிரமன் மாலறி யாத பெருமையன்
தரும மாகிய தத்துவ னெம்பிரான்
பரம னாருறை பாண்டிக் கொடுமுடி
கரும மாகத் தொழுமட நெஞ்சமே.

My ignorant mind!  Siva whose greatness Brahma and Vishnu could not know,
the ultimate reality who is the prescribed conduct.  Our master. And the supreme being.  Worship with joined hands as a religious duty Pāṇdikkoṭumuṭi where he dwells.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 08, 2018, 08:03:55 AM by Subramanian.R »