Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 144482 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1950 on: May 01, 2018, 12:15:33 PM »
Tiruk Kurakkukka:

Verse  1:


மரக்கொக் காமென வாய்விட் டலறிநீர்
சரக்குக் காவித் திரிந்தய ராதுகால்
பரக்குங் காவிரி நீரலைக் குங்கரைக்
குரக்குக் காவடை யக்கெடுங் குற்றமே.

People of this world!  Roaring like the cranes, perched on the trees, raising your voices to a high pitch, you without becoming wearied by carrying on your head loads of happiness and sufferings and wandering aimlessly on reaching Kurakkukkā against whose banks the water of Kāveri, which flows spreading through many channels, dashes, all your faults will disappear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 01, 2018, 12:18:51 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1951 on: May 02, 2018, 09:04:23 AM »
Verse  2:

கட்டா றேகழி காவிரி பாய்வயல்
கொட்டா றேபுன லூறு குரக்குக்கா
முட்டா றாஅடி யேத்த முயல்பவர்க்
கிட்டா றாஇட ரோட எடுக்குமே.


To those who try to praise the feet without fail in the shrine Kurakkukkā, where water springs in the ways where the ground is dug with a spade and where the river Kāveri flows within the constructed banks.  God will bestow his grace for the sufferings to run away from his devotees according to their wish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2018, 09:07:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1952 on: May 02, 2018, 09:08:26 AM »
Verse  3:


கைய னைத்துங் கலந்தெழு காவிரி
செய்ய னைத்திலுஞ் சென்றிடுஞ் செம்புனல்
கொய்ய னைத்துங் கொணருங் குரக்குக்கா
ஐய னைத்தொழு வார்க்கல்ல லில்லையே.


The red colored water, with silt of the Kāveri, which spreads on both sides and flows into the fields.  To those who worship with joined hands the father in Kurakkukkā where the floods bring a kind of fish called, Koy,  there will be no afflictions.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2018, 09:10:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1953 on: May 02, 2018, 09:11:58 AM »
Verse  4:

மிக்க னைத்துத் திசையும் அருவிகள்
புக்குக் காவிரி போந்த புனற்கரைக்
கொக்கி னம்பயில் சோலைக் குரக்குக்கா
நக்க னைநவில் வார்வினை நாசமே.


On the bank of the Kāviri, which has abundant water as it receives water from many streams from all directions, the karmas of those who praise Siva, in Kurakkukkā where in the gardens flocks of crane gather together, will get annihilated.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 02, 2018, 09:14:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1954 on: May 02, 2018, 09:15:42 AM »
Verse  5:


விட்டு வெள்ளம் விரிந்தெழு காவிரி
இட்ட நீர்வய லெங்கும் பரந்திடக்
கொட்ட மாமுழ வோங்கு குரக்குக்கா
இட்ட மாயிருப் பார்க்கிட ரில்லையே.


With swollen floods, the water of Kaviri which spreads everywhere, flows into the fields everywhere and spreads itself. To those who minds are attached to Kurukkukkā where the pitch of the sound of the big Muzhavu increases, when it is played there will be no sufferings.

Arunachala Siva.« Last Edit: May 02, 2018, 09:18:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1955 on: May 02, 2018, 09:19:48 AM »
Verse  6:

மேலை வானவ ரோடு விரிகடல்
மாலும் நான்முக னாலும் அளப்பொணாக்
கோல மாளிகைக் கோயில் குரக்குக்காப்
பால ராய்த்திரி வார்க்கில்லை பாவமே.

With the celestial beings, who are in heaven to those who wander by going to temple and worshiping Kuṟakkukkā, which has a temple like a beautiful mansion, the god who dwells in it, could not be fathomed by Vishnu who is sleeping in the expansive ocean and by Brahma of four faces, there will be no sins.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2018, 09:22:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1956 on: May 02, 2018, 12:04:55 PM »
Verse  7:

ஆல நீழ லமர்ந்த அழகனார்
கால னையுதை கொண்ட கருத்தனார்
கோல மஞ்ஞைக ளாலுங் குரக்குக்காப்
பால ருக்கருள் செய்வர் பரிவொடே.

The beautiful god, who sat under the shade of the banyan tree, who is in the minds of all, and kicked the Yama.  He will grant his grace with mercy to those who have reached Kuṟakkukkā where beautiful peacocks dance.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 02, 2018, 12:07:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1957 on: May 02, 2018, 12:09:08 PM »
Verse  8:

செக்க ரங்கெழு செஞ்சுடர்ச் சோதியார்
அக்க ரையரெம் மாதி புராணனார்
கொக்கி னம்வயல் சேருங் குரக்குக்கா
நக்க னைத்தொழ நம்வினை நாசமே.


God who spreads light like the bright light that appears on the red sky in the evening,
who wears Chank beads on his waist, our very old primordial god, our karmas will be annihilated when we worship the nude god in Kurakkukkā where flocks of cranes gather in the fields.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2018, 12:11:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1958 on: May 02, 2018, 12:13:03 PM »
Verse  9:

உருகி யூன்குழைந் தேத்தி யெழுமின்நீர்
கரிய கண்டன் கழலடி தன்னையே
குரவ னஞ்செழுங் கோயில் குரக்குக்கா
இரவு மெல்லியு மேத்தித் தொழுமினே.

People of this world!  You rise from sleep praising the feet of the god of black neck, wearing anklets, with melting hearts and your bodies which have become tender, you worship with joined hands, night and day.  tTe temple, Kurakkukkā which has fertile gardens of bottle-flowers.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2018, 12:15:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1959 on: May 02, 2018, 12:17:13 PM »
Verse  10:


இரக்க மின்றி மலையெடுத் தான்முடி
உரத்தை யொல்க அடர்த்தா னுறைவிடம்
குரக்கி னங்குதி கொள்ளுங் குரக்குக்கா
வரத்த னைப்பெற வானுல காள்வரே.

The dwelling place of the god who pressed down without pity to diminish the heads and strength of one, who lifted the mountain, those who receive boons granted by god in Kurakkukkā where groups of monkeys jump and leap!  Will rule over heaven.

Padigam on Tiruk Kurakkukka completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2018, 12:20:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1960 on: May 02, 2018, 12:23:17 PM »
Tiruk Kanur:

Verse  1:

திருவின் நாதனுஞ் செம்மலர் மேலுறை
உருவ னாயுல கத்தி னுயிர்க்கெலாம்
கருவ னாகி முளைத்தவன் கானூரில்
பரம னாய பரஞ்சுடர் காண்மினே.

Being himself Vishnu, the husband of Lakshmi, and the beautiful Brahma, who is seated on a red lotus flower, Siva came into existence by himself as the embryo for all living beings in this world.  He is the divine light which is the supreme god in Kāṉūr.
People of this world! You realize this fact.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 02, 2018, 12:26:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1961 on: May 02, 2018, 12:28:12 PM »
Verse  2:


பெண்டிர் மக்கள் பெருந்துணை நன்னிதி
உண்டின் றேயென்று கவன்மி னேழைகாள்
கண்டு கொண்மின்நீர் கானூர் முளையினைப்
புண்டரீகப் பொதும்பி லொதுங்கியே.

Ignorant people! Do not feel elated thinking "Do we not have wives, children, great companions, and good wealth!"  You have a vision of the sprout in Kāṉūr, detaching yourselves from the attachments of worldly things searching him in the recess of your heart which is like a lotus flower.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 02, 2018, 12:31:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1962 on: May 03, 2018, 09:05:44 AM »
Verse  3:

தாயத் தார்தமர் நல்நிதி யென்னுமிம்
மாயத் தேகிடந் திட்டு மயங்கிடேல்
காயத் தேயுளன் கானூர் முளையினை
வாயத் தால்வணங் கீர்வினை மாயவே.


My mind!  Do not get confused falling into the illusion of wife, children, relatives and wealth by which one can do all good things.  Worship the shoot in Kāṉūṟ which is hidden in your body and praise him with your sincere love, for the karmas to perish.


(The first two lines are addressed to his mind and the next two lines to the people of this world.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 03, 2018, 09:09:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1963 on: May 03, 2018, 09:10:48 AM »
Verse  4:

குறியில் நின்றுண்டு கூறையி லாச்சமண்
நெறியை விட்டு நிறைகழல் பற்றினேன்
அறிய லுற்றிரேல் கானூர் முளையவன்
செறிவு செய்திட் டிருப்பதென் சிந்தையே.


Eating the food standing with the intention of begging, I caught hold of the feet which pervades everywhere, abandoning the religion of the Jains, who are without clothes, naked, if you desire to know.  Siva who became self-existent in Kāṉūṟ, is staying in my mind itself being united with it.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 03, 2018, 09:13:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1964 on: May 03, 2018, 09:15:07 AM »
Verse  5:

பொத்தல் மண்சுவர்ப் பொல்லாக் குரம்பையை
மெய்த்த னென்று வியந்திட லேழைகாள்
சித்தர் பத்தர்கள் சேர்திருக் கானூரில்
அத்தன் பாதம் அடைதல் கருமமே.


Ignorant people!  Do not wonder at the body which can be compared to a hut, which is ugly and is like a wall constructed with mud and having nine holes, as real.
Reaching the feet of the father in Kāṉūṟ, where persons of eight mystic powers and pious people throng, is that which must be done by us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 03, 2018, 09:17:46 AM by Subramanian.R »