Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 162080 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1050 on: February 13, 2018, 07:57:32 AM »
Verse  8:

அறைமல்கு பைங்கழ லார்ப்பநின் றானணி யார்சடைமேல்
நறைமல்கு கொன்றையந் தாருடை யானுநல் லூரகத்தே
பறைமல்கு பாடல னாடல னாகிப் பரிசழித்தான்
பிறைமல்கு செஞ்சடை தாழநின் றாடிய பிஞ்ஞகனே.


Siva, who danced standing to make the golden armors of his feet, which produce a big sound to make a jingling sound, who has a garland of Koṉṟai having profuse honey on his beautiful matted locks, destroyed the nature of people by kindling love in their minds, by his songs to the accompaniments of instruments, and by his dances.
The one who had an adornment of peacock's feather for his head and danced to make the red matted locks, on which the crescent moon is thriving, to hang low.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2018, 08:00:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1051 on: February 13, 2018, 08:02:27 AM »
Verse  9:


மன்னிய மாமறை யோர்மகிழ்ந் தேத்த மருவியெங்கும்
துன்னிய தொண்டர்க ளின்னிசை பாடித் தொழுதுநல்லூர்க்
கன்னியர் தாமுங் கனவிடை யுன்னிய காதலரை
அன்னிய ரற்றவ ரங்கண னேயரு ணல்கென்பரே.

The great Brahmins who have learnt the eternal Vedas to praise Siva with joy,
other devotees who crowd everywhere joining together to worship with joined hands and sing sweet music,  will pray, one who has grace in his eyes to those who do not think anyone as a strange,r grant to the girls of marriageable age their lovers whom they thought of in their dreams the lover. (In this stanza is Siva himself, cf.
verse, 4.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2018, 08:05:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1052 on: February 13, 2018, 08:07:23 AM »
Verse 10:

திருவமர் தாமரை சீர்வளர் செங்கழு நீர்கொணெய்தல்
குருவமர் கோங்கங் குராமகிழ் சண்பகங் கொன்றைவன்னி
மருவமர் நீள்கொடி மாட மலிமறை யோர்கணல்லூர்
உருவமர் பாகத் துமையவள் பாகனை யுள்குதுமே.


The lotus desired by Tiru (Lakshmi), goddess of wealth, (it will also mean lotus in which Tiru is seated.), purple Indian water-lily of increasing eminence, Neytal which is much desired.  Common Caung which has a bright color,  bottle-flower pointed leaved ape flowers, Champak flowers, Koṉṟai flowers, the leaves of Indian Mesquit, in Nallūr where the storeys of Brahmins have long flags and fragrance of the above-mentioned leaves and flowers, are in abundance.  We shall meditate upon Siva who has Uma who has a half of beautiful form, as one half.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2018, 08:12:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1053 on: February 13, 2018, 08:14:09 AM »
Verse  11:

செல்லேர் கொடியன் சிவன்பெருங் கோயில் சிவபுரமும்
வல்லேன் புகவு மதில்சூ ழிலங்கையர் காவலனைக்
கல்லார் முடியொடு தோளிறச் செற்ற கழலடியான்
நல்லூ ரிருந்த பிரானல்ல னோநம்மை யாள்பவனே.

My conduct is bad, I am not qualified to enter into Sivapuram, which is the big temple of Siva,  one who has feet wearing armor, who became angry to crush the shoulders and crown set with precious stones, of the king of the inhabitants of Lanka surrounded by a wall of enclosure, and is he not the master who admitted us into his grace and who stayed in Nallūr?

Padigam on Tiru Nallur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2018, 08:17:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1054 on: February 13, 2018, 08:19:14 AM »
Tiru Aiyaru:

Verse  1:

அந்திவட் டத்திங்கட் கண்ணிய னையா றமர்ந்துவந்தென்
புந்திவட் டத்திடைப் புக்குநின் றானையும் பொய்யென்பனோ
சிந்திவட் டச்சடைக் கற்றை யலம்பச் சிறிதலர்ந்த
நந்திவட் டத்தொடு கொன்றை வளாவிய நம்பனையே.

Will I say that the god who entered into the region of my low mind and stayed there permanently and who is in the holy place of Aiyāṟu and who has a chaplet of a crescent moon which appears circular in the evening, is not an existing, think only of Siva worthy of our confidence on whose head Koṉṟai is combined with East Indian Rosebay which blossoms a little as it is washed by the water in the collection of matted locks, coiled into a form of a circle.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2018, 08:22:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1055 on: February 13, 2018, 03:32:39 PM »
Verse  2:

பாடகக் கால்கழற் கால்பரி திக்கதி ருக்கவந்தி
நாடகக் கானங்கை முன்செங்க ணேனத்தின் பின்னடந்த
காடகக் கால்கணங் கைதொழுங் காலெங் கணாய்நின்றகால்
ஆடகக் காலரி மாறேர வல்லனை யாற்றனவே.

Siva who was not easy to be found out by Hari, when he searched for him.
The feet of the god in Aiyāṟu, which wear an ornament by name Pāṭakam, an anklet worn by women, feet that wear men's anklets.  The feet that perform dance in the evening, when the sun's rays are scattered in the sky.  The feet that followed the boar of red eyes in the forest, preceding Uma, a lady of distinction.  The feet that are worshiped by the eighteen groups of celestial beings, the feet that are as precious as our eyes. 

The 'two verse' Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2018, 03:38:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1056 on: February 13, 2018, 03:40:24 PM »
Tiruk Kachi Ekampam:  (Kanchipuram):

Verse  1:

ஓதுவித் தாய்முன் னறவுரை காட்டி யமணரொடே
காதுவித் தாய்கட்ட நோய்பிணி தீர்த்தாய் கலந்தருளிப்
போதுவித் தாய்நின் பணிபிழைக் கிற்புளி யம்வளாரால்
மோதுவிப் பாயுகப் பாய்முனி வாய்கச்சி யேகம்பனே.


God! You taught works on moral instruction, making me understand them.
You were the cause for the Jains to put an end to my life.  By making me embrace their religion, you cured me of my difficulties, physical ailments and mental worries.
residing within me you made me embrace Saivam again.  If I commit any wrong in my service to you, you lash me with a tender twig of the tamarind tree.  You will be pleased with me.  You will be angry with me, you can do anything to me.  Ekampaṉ in Kachi?

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2018, 03:44:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1057 on: February 13, 2018, 03:46:02 PM »
Verse  2:

எத்தைக்கொண் டெத்தகை யேழை யமனொ டிசைவித்தெனைக்
கொத்தைக்கு மூங்கர் வழிகாட்டு வித்தென்னக் கோகுசெய்தாய்
முத்திற் றிரளும் பளிங்கினிற் சோதியு மொய்பவளத்
தொத்தினை யேய்க்கும் படியாய் பொழிற்கச்சி யேகம்பனே.


For what reason?  Making me associated with Jains, of what a great ignorance.
You acted with guile on your part, just like the dumb people showing the path to the blind people.  Siva who has a body resembling the heap of pearls, the luster in crystal quartz and a cluster of corals, Ekampaṉ in Kachi which has gardens!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2018, 03:48:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1058 on: February 14, 2018, 07:59:40 AM »
Verse  3:


மெய்யம்பு கோத்த விசயனொ டன்றொரு வேடுவனாய்ப்
பொய்யம்பெய் தாவ மருளிச்செய் தாய்புர மூன்றெரியக்
கையம்பெய் தாய்நுன் கழலடி போற்றாக் கயவர்நெஞ்சில்
குய்யம்பெய் தாய்கொடி மாமதில் சூழ்கச்சி யேகம்பனே.


Assuming the form of a hunter in that distant past, with Vijayan who had inserted in his body arrows, discharging an arrow, playfully, you granted him a quiver.  You shot a small arrow for the three cities to burn. You practice concealment in the minds of low people who did not worship your feet wearing anklets. Ekampaṉ who is in Kachi, surrounded by a big wall of fortification in which flags are flown.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 08:03:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1059 on: February 14, 2018, 08:04:38 AM »
Verse  4:

குறிக்கொண் டிருந்துசெந் தாமரை யாயிரம் வைகல்வைகல்
நெறிப்பட விண்டை புனைகின்ற மாலை நிறையழிப்பான்
கறைக்கண்ட நீயொரு பூக்குறை வித்துக்கண் சூல்விப்பதே
பிறைத்துண்ட வார்சடை யாய்பெருங் காஞ்சியெம் பிஞ்ஞகனே.


Siva who wears a crescent, a segment of the full moon!  Who has a blue neck!
Who adorns his head with a peacock's feather and who is in big Kanchi.  Taking particular care with concentration, in order to destroy the vow of Vishnu who adorned your head with a circlet of one thousand red lotus flowers day after day, in the proper manner, is it proper on your part to make one flower less and make him scoop out one eye to fill up the number.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 14, 2018, 08:07:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1060 on: February 14, 2018, 08:09:06 AM »
Verse  5:

உரைக்குங் கழிந்திங் குணர்வரி யானுள்கு வார்வினையைக்
கரைக்கு மெனக்கை தொழுவதல் லாற்கதி ரோர்களெல்லாம்
விரைக்கொண் மலரவன் மாலெண் வசுக்களே காதசர்கள்
இரைக்கு மமிர்தர்க் கறியவொண் ணானெங்க ளேகம்பனே.

Except worshiping him with joined hands thinking that he will dissolve as salt the acts of those who meditate on him, Siva is difficult to be comprehended, being above the reach of even words which try to describe him.  Our Lord in Ekampam is not easy to be comprehended by Brahma, who is in a fragrant lotus flower, Vishnu, a class of deities called eight Vasus, eleven Rudras and celestial beings who went after nectar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 08:12:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1061 on: February 14, 2018, 08:13:46 AM »
Verse  6:


கருவுற்ற நாள்முத லாகவுன் பாதமே காண்பதற்கு
உருகிற்றெ னுள்ளமும் நானுங் கிடந்தலந் தெய்த்தொழிந்தேன்
திருவொற்றி யூரா திருவால வாயா திருவாரூரா
ஒருபற்றி லாமையுங் கண்டிரங் காய்கச்சி யேகம்பனே.


The Lord in Ekampam in Kachi!  From that day when I was in my mothers womb,
my heart also melted to have a vision of your feet only. I too grew completely weary suffering and lying prostrate.  The Lord in Tiruvotṟiyūr!  The Lord in Tiruvālavāy!
the Lord in Tiruvārūr!  Will you not take pity on me seeing that I have no other support except you? 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 08:16:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1062 on: February 14, 2018, 08:18:16 AM »
Verse  7:

அரியய னிந்திரன் சந்திரா தித்த ரமரரெல்லாம்
உரியநின் கொற்றக் கடைத்தலை யாருணங் காக்கிடந்தார்
புரிதரு புன்சடைப் போக முனிவர் புலம்புகின்றார்
எரிதரு செஞ்சடை யேகம்ப வென்னோ திருக்குறிப்பே.


The Lord in Ekampam who has matted locks resembling fire,  Hari, Brahma, Indra, the moon, the sun and all other immortals, lie being emaciated, lying prostrate in the portico of the entrance of your own palace. The sages who enjoy the please of enjoying the ecstasy of Siva and who have murky matted locks which is twisted, wail.
which is your will?


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 08:21:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1063 on: February 14, 2018, 09:52:20 AM »
Verse 8:


பாம்பரைச் சேர்த்திப் படருஞ் சடைமுடிப் பால்வண்ணனே
கூம்பலைச் செய்த கரதலத் தன்பர்கள் கூடிப்பன்னாள்
சாம்பரைப் பூசித் தரையிற் புரண்டுநின் றாள்சரணென்
றேம்பலிப் பார்கட் கிரங்குகண் டாய்கச்சி யேகம்பனே.


Siva who has the color of milk and has  spreading matted locks, coiled into a crown and has tied a cobra in the waist!  The Lord in Ekampam in Kachi.  Your devotees join together with folded hands and smearing themselves with the sacred ash, rolling on the ground for many days, feel intense ardor that your feet are their refuge.  Please take pity on them and grant your grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 09:55:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1064 on: February 14, 2018, 09:57:46 AM »
Verse  9:

ஏன்றுகொண் டாயென்னை யெம்பெரு மானினி யல்லமென்னில்
சான்றுகண் டாயிவ் வுலகமெல் லாந்தனி யேனென்றெனை
ஊன்றிநின் றாரைவர்க் கொற்றிவைத் தாய்பின்னை யொற்றியெல்லாம்
சோன்றுகொண் டாய்கச்சி யேகம்ப மேய சுடர்வண்ணனே.

My god! Siva who has the color of the fire and who is the Ekampam in Kachi,
you accepted me as your protege.  If you reply in the negative, all the people of the world will bear witness to that.  You mortgaged me to the five organs of sense who had gained a firm footing in me, thinking me to be without any companion.
You redeemed from that mortgage afterwards. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 10:00:23 AM by Subramanian.R »