Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176570 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1035 on: February 11, 2018, 02:17:35 PM »
Verse  3:


பொத்தார் குரம்பை புகுந்தைவர் நாளும் புகலழிப்ப
மத்தார் தயிர்போன் மறுகுமென் சிந்தை மறுக்கொழிவி
அத்தா வடியே னடைக்கலங் கண்டா யமரர்கடம்
சித்தா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  The five senses entering into the body which can be compared to a hut, and which has nine apertures, destroy the hold of your feet which is my refuge.
My mind is unsteady like the curd which is churned by the churning staff.  (This simile is much used in Tamizh literature.)  Because the unsteadiness to leave me,  our father
I, your slave, seek refuge in you, please protect me.  One who stays in the minds of the immortals, O Light of Siva!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 02:21:51 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1036 on: February 11, 2018, 02:23:21 PM »
Verse  4:


நில்லாக் குரம்பை நிலையாக் கருதியிந் நீணிலத்தொன்
றல்லாக் குழிவீழ்ந் தயர்வுறு வேனைவந் தாண்டுகொண்டாய்
வில்லேர் புருவத் துமையாள் கணவா விடிற்கெடுவேன்
செல்வா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  The husband of Uma, whose eye-brows are curved like the bow.
O the one who possesses riches that are permanent.  You came voluntarily and admitted as your protege me, who forgot you by falling into the pit of other religion which cannot be considered as anything having any merit in this wide world, thinking the impermanent  body to be permanent.  I will be ruined if you forsake me, O Light
of Siva!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 02:26:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1037 on: February 11, 2018, 02:27:33 PM »
Verse  5:

கருவுற் றிருந்துன் கழலே நினைந்தேன் கருப்புவியில்
தெருவிற் புகுந்தேன் றிகைத்தடி யேனைத் திகைப்பொழிவி
உருவிற் றிகழு முமையாள் கணவா விடிற்கெடுவேன்
திருவிற் பொலிசத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


The Lord of Siva Loka,  who dwells in Satti Mutram, which is eminent by its wealth!
When I was in the embryo in the world of embryo, I was thinking of your feet only.
When I went into the street after being born in the world, in my childhood I was perplexed, have my perplexity removed by your grace.  Husband of Uma, who is eminent by her beautiful body!  I will be ruined if your forsake me,  O Light of Siva!

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 11, 2018, 02:31:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1038 on: February 11, 2018, 02:35:17 PM »
Verse  6:


வெம்மை நமன்றமர் மிக்கு விரவி விழுப்பதன்முன்
இம்மையுன் றாளென்றன் னெஞ்சத் தெழுதிவை யீங்கிகழில்
அம்மை யடியேற் கருளுதி யென்பதிங் காரறிவார்
செம்மை தருசத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

O Light of Siva! who dwells in Sakti Mutram, which grants rectitude! Before the servants of the cruel god of death come in large numbers towards me and make the body fall dead, you inscribe your feet in my humble mind in this birth itself.
If you are negligent in this world, who will know in this world that you will grant your grace to your protege after death, in the next world? 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 02:38:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1039 on: February 11, 2018, 02:39:33 PM »
Verse  7:

விட்டார் புரங்க ளொருநொடி வேவவொர் வெங்கணையால்
சுட்டாயென் பாசத் தொடர்பறுத் தாண்டுகொள் தும்பிபம்பும்
மட்டார் குழலி மலைமகள் பூசை மகிழ்ந்தருளும்
சிட்டா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


See 1st verse.  You burnt with a hot arrow the cities of the enemies in one instant which is the time taken for the time-measure of the snap of the finger. Admit me as your protege removing the connection of attachments. One who is the embodiment of pure knowledge and who accepted with gladness the worship performed by the daughter of the mountain who has fragrant tresses of hairs on which Tumpi, a superior variety of bee swarms. (From this we learn that Uma worshiped Siva in this shrine.). 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 02:42:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1040 on: February 11, 2018, 02:43:43 PM »
Verse  8:


இகழ்ந்தவன் வேள்வி யழித்திட் டிமையோர் பொறையிரப்ப
நிகழ்ந்திட வன்றே விசயமுங் கொண்டது நீலகண்டா
புகழ்ந்த வடியேன்றன் புன்மைகள் தீரப் புரிந்துநல்காய்
திகழ்ந்த திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


O Light of Siva, who dwells in the eminent Tiruch Sakti Mutram! Having destroyed the sacrifice performed by Dakshan, who slighted Siva. when the celestial beings who do not wink, begged to forgive them, on the some day you were victorious, to become renowned. The one who has a blue neck! You grant your grace to remove completely the several kinds of meanness of your protege who praised you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 02:47:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1041 on: February 11, 2018, 02:49:01 PM »
Verse 9:

தக்கார்வ மெய்திச் சமண்தவிர்ந் துன்றன் சரண்புகுந்தேன்
எக்காத லெப்பய னுன்றிற மல்லா லெனக்குளதே
மிக்கார் திலையுள் விருப்பா மிகவட மேருவென்னும்
திக்கா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


See 1st verse.  Having the suitable eagerness to re-embrace Saivism, leaving Jainism,
I took refuge in you. Is there anything else except your greatness to be considered as attachment and gain?  One who is very much attached to Thillai, where great people, three thousand Brahmins live. The one who remains in the superior Meru mountain which is in the north! 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 02:53:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1042 on: February 11, 2018, 02:54:56 PM »
Verse  10:


பொறித்தே ரரக்கன் பொருப்பெடுப்புற்றவன் பொன்முடிதோள்
இறத்தா ளொருவிர லூன்றிட் டலற விரங்கியொள்வாள்
குறித்தே கொடுத்தாய் கொடியேன்செய் குற்றக் கொடுவினைநோய்
செறுத்தாய் திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  Fixing firmly a toe of the leg to crush the shoulders, and crowns made of gold, of the demon, who had a car fitted with equipment and who lifted the mountain Kailash. You gave a bright sword fixing a name for it, taking pity on him, when he roared. You were angry at the diseases and which is the result of the acts of cruel faults committed by me who has a cruel nature. (Note: Nāvukkarārasār's wish was fulfilled by Civaṉ in Nallūr.  The Tāṇṭakam about that shrine tells about it in every verse.

Padigam on Tiru Satti Mutram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 03:00:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1043 on: February 11, 2018, 03:02:30 PM »
Tiru Nallur:

Verse  1:

அட்டுமி னில்பலி யென்றென் றகங்கடை தோறும்வந்து
மட்டவி ழுங்குழ லார்வளை கொள்ளும் வகையென்கொலோ
கொட்டிய பாணி யெடுத்திட்ட பாதமுங் கோளரவும்
நட்டநின் றாடிய நாதர்நல் லூரிடங் கொண்டவரே.

Siva who dwelt in Nallūr, and the master who danced with a killing cobra, and a raised foot in accordance with measuring time by the sound of cymbal coming often to the entrance of houses saying, 'Please give me alms in this house'.  What is the idea of snatching the bangles of ladies from whose tresses of hair honey is flowing?
(The ladies referred to here are the wives of the sages Tārukāvaṉam.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 11, 2018, 03:05:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1044 on: February 12, 2018, 06:45:50 AM »
Verse 2:

பெண்ணிட்டம் பண்டைய தன்றிவை பெய்பலிக் கென்றுழல்வார்
நண்ணிட்டு வந்து மனைபுகுந் தாருநல் லூரகத்தே
பண்ணிட்ட பாடல ராடல ராய்ப்பற்றி நோக்கிநின்று
கண்ணிட்டுப் போயிற்றுக் காரண முண்டு கறைக்கண்டரே.


Love on ladies is not old wandering for alms placed in the bowl, it is quite new for the one who entered into the house approaching it, is Siva with a blue neck.
There is some reason for Siva, to make gestures with looks at the ladies, singing songs with music, and dancing, in Nallūr.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2018, 06:48:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1045 on: February 13, 2018, 06:19:49 AM »
Verse 3:

படவே ரரவல்குற் பாவைநல் லீர்பக லேயொருவர்
இடுவா ரிடைப்பலி கொள்பவர் போலவந் தில்புகுந்து
நடவா ரடிக ணடம்பயின் றாடிய கூத்தர்கொலோ
வடபாற் கயிலையுந் தென்பானல் லூருந்தம் வாழ்பதியே.


Beautiful ladies like the Kollippāvai, having a waist like the cobra of raised hood!
Entering into the house as if he Siva came to receive alms from those who give it, in the day time, he will not move from that place.  Is Siva, the dancer who danced after much practice?  His dwelling places are Kailash, in the north and Nallūr in the south,

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2018, 06:22:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1046 on: February 13, 2018, 06:24:00 AM »
Verse  4:

செஞ்சுடர்ச் சோதிப் பவளத் திரள்திகழ் முத்தனைய
நஞ்சணி கண்டனல் லூருறை நம்பனை நானொருகால்
துஞ்சிடைக் கண்டு கனவின் றலைத்தொழு தேற்கவன்றான்
நெஞ்சிடை நின்றக லான்பல காலமும் நின்றனனே.


Siva who has a neck adorned by the poison which is like a pearl shining in the round mass of coral which has bright red color, and the god who dwells in Nallūr, when I saw him once in my dream when I was asleep and worshiped him with joined hands,
he did not leave my mind, he stayed there for a very long time.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2018, 06:26:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1047 on: February 13, 2018, 06:28:00 AM »
Verse  5:

வெண்மதி சூடி விளங்கநின் றானைவிண் ணோர்கள்தொழ
நண்ணில யத்தொடு பாடல றாதநல் லூரகத்தே
திண்ணில யங்கொண்டு நின்றான் றிரிபுர மூன்றெரித்தான்
கண்ணுளும் நெஞ்சத் தகத்து முளகழற் சேவடியே.

Siva stood renowned, having worn a white crescent moon, to be worshiped by the celestials beings, stood having a strong temple in Nallūr, where songs with appropriate measure of time, never cease.  He burnt the three wandering cities.
His red feet wearing armor dwell always in my eyes and in the recess of my heart.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2018, 06:30:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1048 on: February 13, 2018, 07:49:52 AM »
Verse  6:

தேற்றப் படத்திரு நல்லூ ரகத்தே சிவனிருந்தால்
தோற்றப் படச்சென்று கண்டுகொள் ளார்தொண்டர் துன்மதியால்
ஆற்றிற் கெடுத்துக் குளத்தினிற் றேடிய வாதரைப்போல்
காற்றிற் கடுத்துல கெல்லாந் திரிதர்வர் காண்பதற்கே.

As Siva dwells in Tirunallūr, to be seen clearly by devotees.  Some devotees will not go there and have a vision of him to become conspicuous in his presence, through their folly.  Like those foolish people, who having lost something in a river searched for it in a tank, will wander as swift as the wind throughout the world, to have his vision.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2018, 07:51:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1049 on: February 13, 2018, 07:53:07 AM »
Verse  7:

நாட்கொண்ட தாமரைப் பூத்தடஞ் சூழ்ந்தநல் லூரகத்தே
கீட்கொண்ட கோவணங் காவென்று சொல்லிக் கிறிபடத்தான்
வாட்கொண்ட நோக்கி மனைவி யொடுமங்கொர் வாணிகனை
ஆட்கொண்ட வார்த்தை யுரைக்குமன் றோவிவ் வகலிடமே.

In Nallūr, which is surrounded by lotus tanks which blossom in the morning,
having said, "keep the loin-cloth with the waist-band, safe". Do not the people of this world speak highly of the news of admitting a merchant in that place with his wife whose eyes were like sword, by uttering a lie. (Amarneethi Nayanar Puranam).

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2018, 07:55:54 AM by Subramanian.R »