Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176527 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #720 on: January 16, 2018, 08:58:07 AM »
Verse  2:


காலையிற் கதிர்செய் மேனி கங்குலிற் கறுத்த கண்டர்
மாலையில் மதியஞ் சேர்ந்த மகுடத்தர் மதுவும் பாலும்
ஆலையிற் பாகும் போல வண்ணித்திட் டடியார்க் கென்றும்
வேலையி னமுதர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.


(see 1st verse.) He has a body like the morning sun with brilliant rays.  He  has a neck as black as the night.  He has a crown on which the crescent moon that rises in the evening, is attached tasting sweet like honey, milk and the sugar-syrup got from the sugar-cane.  He is always like the nectar in the ocean of milk, to his devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2018, 09:00:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #721 on: January 16, 2018, 09:02:23 AM »
Verse  3:

வருந்தின நெருந லின்றாய் வழங்கின நாள ராற்கீழ்
இருந்துநன் பொருள்க ணால்வர்க் கியம்பின ரிருவ ரோடும்
பொருந்தினர் பிரிந்து தம்பாற் பொய்யரா மவர்கட் கென்றும்
விருந்தினர் திருந்து வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.


Siva created time as future, tomorrow, yesterday, past to day present, explained the good meanings of the Vedas, sitting under the banyan tree.  Combined with Brahma and Vishnu, leaving for ever those who are insincere in love towards him. He is ever fresh to those who sincerely love him.  Siva as different from world, who dwells in perfect Veezhi Mizhalai.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 16, 2018, 09:05:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #722 on: January 16, 2018, 09:07:09 AM »
Verse  4:

நிலையிலா வூர்மூன் றொன்ற நெருப்பரி காற்றம் பாகச்
சிலையுநா ணதுவு நாகங் கொண்டவர் தேவர் தங்கள்
தலையினாற் றரித்த வென்புந் தலைமயிர் வடமும் பூண்ட
விலையிலா வேடர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

Siva who has as a bow and bow-string the mountain, Meru and the serpent, Vasuki and an arrow having as its parts fire, Vishnu, and wind, to burn simultaneously the three cities which were always wandering. He who has a priceless form, on which he adorned himself with strands of garland of the hair in the head and bones which he bore and which were carried by the Devas. See 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 16, 2018, 09:10:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #723 on: January 16, 2018, 09:12:15 AM »
Verse 5:


மறையிடைப் பொருளர் மொட்டின் மலர்வழி வாசத் தேனர்
கறவிடைப் பாலி னெய்யர் கரும்பினிற் கட்டி யாளர்
பிறையிடைப் பாம்பு கொன்றைப் பிணையல்சேர் சடையு ணீரர்
விறகிடைத் தீயர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

See 1st verse.  He is the meaning hidden in the Vedas. He is the fragrant honey that flows when the bud blossoms.  He is the ghee in the milk of the milk-cow.  He is the Jaggery obtained from the juice of the sugar-cane.  He holds water in his matted locks, where the cobra is near the crescent moon, and garland of Koṉṟai, are  combined. He is the fire that is hidden in the fire-wood.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2018, 09:15:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #724 on: January 16, 2018, 09:16:56 AM »
Verse  6:

எண்ணகத் தில்லை யல்ல ருளரல்ல ரிமவான் பெற்ற
பெண்ணகத் தரையர் காற்றிற் பெருவலி யிருவ ராகி
மண்ணகத் தைவர் நீரி னால்வர்தீ யதனில் மூவர்
விண்ணகத் தொருவர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.


One cannot say that he does not dwell in the mind which thinks about him.  Neither does he dwell in that mind.  He has the lady, who is the daughter of Himavan, as a half in him.  Being the strong two qualities in the air, -he is the five in the earth.
he is the four in water, he is the three in the fire, he is the one in the sky.  In these lines the five subtle rudiments of the five elements are mentioned,  in the earth all the five are found. In the water four are found. In the fire three, in the air two, and in the sky one.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2018, 09:20:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #725 on: January 16, 2018, 09:22:26 AM »
Verse 7:


சந்தணி கொங்கை யாளோர் பங்கினார் சாம வேதர்
எந்தையு மெந்தை தந்தை தந்தையு மாய வீசர்
அந்தியோ டுதய மந்த ணாளரா னெய்யால் வேட்கும்
வெந்தழ லுருவர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

See 1st verse.  He has on one half a lady on whose breasts sandal-wood paste is smeared. He chants the Sama Veda. Siva is my father, grand-father and great-great grand-father. He has a form like the hot sacrificial fire into which the Brahmins pour ghee got from the cow, both in the evening and the morning.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2018, 09:24:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #726 on: January 16, 2018, 09:26:27 AM »
Verse  8:


நீற்றினை நிறையப் பூசி நித்தலா யிரம்பூக் கொண்டு
ஏற்றுழி யொருநா ளொன்று குறையக்கண் ணிறைய விட்ட
ஆற்றலுக் காழி நல்கி யவன்கொணர்ந் திழிச்சுங் கோயில்
வீற்றிருந் தளிப்பர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.


See 1st verse.  Having smeared abundantly the holy ash, offering daily one thousand lotus flower, as one flower was less than the required number, granting a discuss to Vishnu for his ability to offer his eye to complete the number, Siva will protect his devotees, dwelling majestically in the temple which was lowered, having been brought by Vishnu from heaven. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2018, 09:30:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #727 on: January 16, 2018, 09:31:50 AM »
Verse 9:

சித்திசெய் பவர்கட் கெல்லாஞ் சேர்விடஞ் சென்று கூடப்
பத்திசெய் பவர்கள் பாவம் பறிப்பவ ரிறப்பி லாளர்
முத்திசெய் பவள மேனி முதிரொளி நீல கண்டர்
வித்தினின் முளையர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.


See 1st verse.  The ultimate goal of all people who perform acts to attain mystic powers, to reach those places.  He eradicates the sins of those who cherish him with piety.  He has no death.  He has a dark blue neck and a body red as coral, and grants liberation to his devotees. He is the good shoot of the seed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2018, 09:34:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #728 on: January 16, 2018, 09:35:50 AM »
Verse  10:


தருக்கின வரக்கன் றேரூர் சாரதி தடை நிலாது
பொருப்பினை யெடுத்த தோளும் பொன்முடி பத்தும் புண்ணாய்
நெரிப்புண்டங் கலறி மீண்டு நினைந்தடி பரவத் தம்வாள்
விருப்பொடுங் கொடுப்பர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.

See 1st verse.  The proud demon, over-riding the objection of the driver of his chariot,
when the beautiful ten heads and shoulders with which he lifted the mountain to received wound, were crushed.  When he praised Siva's feet thinking of his mistake and meditating on his feet, roaring at the same place, chanting the Sāma Veda,
gave his sword with love. 

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2018, 09:39:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #729 on: January 16, 2018, 09:41:18 AM »
Tiruch Chaikkadu:


Verse  1:

தோடுலா மலர்கள் தூவித் தொழுதெழு மார்க்கண் டேயன்
வீடுநா ளணுகிற் றென்று மெய்கொள்வான் வந்த காலன்
பாடுதான் செலலு மஞ்சிப் பாதமே சரண மென்னச்
சாடினார் காலன் மாளச் சாய்க்காடு மேவி னாரே.

 
Thinking that the day on which Markandeyan, who rose after worshiping scattering flowers of broad petals, should die has approached, the god of death who came to take away the life after separating it from the body, as he came near Markandeyan, being afraid of him the god of death, when he said "Your feet are my refuge,"
the Lord in Chaikkadu destroyed Yama god of death to die.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2018, 09:48:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #730 on: January 17, 2018, 09:38:24 AM »
Verse  2:


வடங்கெழு மலைமத் தாக வானவ ரசுர ரோடு
கடைந்திட வெழுந்த நஞ்சங் கண்டு பஃறேவ ரஞ்சி
அடைந்துநுஞ் சரண மென்ன வருள்பெரி துடைய ராகித்
தடங்கட னஞ்ச முண்டார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


The Devas joining with demons, using the mountain round which the serpent Vasuki, was wound as a churning staff,  on seeing the poison which rose when the ocean was churned, many Devas being afraid of it, and approaching the Lord, said we come to you for refuge. Having abundant grace, the Lord in Chaikkadu drank the poison of the big milky ocean.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2018, 09:42:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #731 on: January 17, 2018, 09:43:41 AM »
Verse  3:


அரணிலா வெளிய நாவ லருநிழ லாக வீசன்
வரணிய லாகித் தன்வாய் நூலினாற் பந்தர் செய்ய
முரணிலாச் சிலந்தி தன்னை முடியுடை மன்ன னாக்கித்
தரணிதா னாள வைத்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


When the white jamoon plum which had no protecting wall could not afford shade,
to the Lord, as a protection that surrounded it.  When the spider constructed Pandal web with the thread of its saliva, having made the spider which was without any hatred, a king fit to wear a crown.  (This refers to Kocchengat Chozhan, who was a spider in the previous birth and which constructed a web over the Lingam at Tiruvanaikka, Lord made him to be born in the Chozha line. This story is mentioned in many places in Tēvāram. The Lord in Chaikkadu made him rule over the world.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2018, 09:49:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #732 on: January 17, 2018, 09:51:04 AM »
Verse  4:


அரும்பெருஞ் சிலைக்கை வேட னாய்விறற் பார்த்தற் கன்று
உரம்பெரி துடைமை காட்டி யொள்ளமர் செய்து மீண்டே
வரம்பெரி துடைய னாக்கி வாளமர் முகத்தின் மன்னுஞ்
சரம்பொலி தூணி யீந்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.

Assuming the disguise of a hunter who has a big and rare bow, and showing on that day his possession of excessive strength to Arjunan, giving a fair battle and after that, having made Arjunan, recipient of many boons.  The Lord in Chaikkadu presented him with a quiver shining with arrows, which will stay securely in the bright battle-field.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 17, 2018, 09:53:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #733 on: January 17, 2018, 10:00:01 AM »
Verse  5:

இந்திரன் பிரம னங்கி யெண்வகை வசுக்க ளோடு
மந்திர மறைய தோதி வானவர் வணங்கி வாழ்த்தத்
தந்திர மறியாத் தக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்த ஞான்று
சந்திரற் கருள்செய் தாருஞ் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


The residents of the celestial world bowed to the Lord and praised him chanting the Vedas consisting of Mantras, joining with the eight Vasus god of fire, Brahma and Indra, the ruler of the celestial world.  On that day when the Lord destroyed the sacrifice of Daksha, who did not know the proper procedure, the Lord in Chaikkadu bestowed his grace upon the moon also. Though the moon was reduced by the feet of the Lord, he wore it on his head as an ornament.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 17, 2018, 10:04:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #734 on: January 17, 2018, 10:05:47 AM »
Verse 6:


ஆமலி பாலு நெய்யு மாட்டியர்ச் சனைகள் செய்து
பூமலி கொன்றை சூட்டப் பொறாததன் றாதை தாளைக்
கூர்மழு வொன்றா லோச்சக் குளிர்சடைக் கொன்றை மாலைத்
தாமநற் சண்டிக் கீந்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


Having bathed the god with ghee and milk which can be had abundantly from cow, and having performed worship of many kinds with flowers, to adorn on the head the flowers of Koṉṟai tree with abundant bunches of flowers.  To raise the sharp battle-axe in order to amputate the feet of his father who did not exercise forbearance.
The Lord in Chaikkadu presented the good with the chaplet of bright Koṉṟai which he was wearing on his cool matted locks of hair.  (The story of Chandeeswara is mentioned in many places in Tēvāram by both Jnana Sambandhar and Tiru Navukkarasar.  It is found in Tirup Palli Pandu, a later work.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 17, 2018, 10:10:49 AM by Subramanian.R »