Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 177011 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #450 on: December 15, 2017, 09:51:22 AM »
Verse 8:

பின்னுவார் சடையான் றன்னைப் பிதற்றிலாப் பேதை மார்கள்
துன்னுவார் நரகந் தன்னுட் டொல்வினை தீர வேண்டின்
மன்னுவான் மறைக ளோதி மனத்தினுள் விளக்கொன் றேற்றி
உன்னுவா ருள்ளத் துள்ளா ரொற்றியூ ருடைய கோவே.


The ignorant people who do not babble the names of Siva, who has a long and interwoven matted locks, will sink into the hell.  If you want to be rid of the old accumulated acts of previous births, chanting the great and eternal Vedas, and lighting the lamp of spiritual knowledge, the Lord who has Otṟiyūr as his place dwells in the minds of those who think of him always.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 15, 2017, 09:54:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #451 on: December 15, 2017, 09:55:47 AM »
Verse 9:

முள்குவார் போகம் வேண்டின் முயற்றியா லிடர்கள் வந்தால்
எள்குவா ரெள்கி நின்றங் கிதுவொரு மாய மென்பார்
பள்குவார் பத்த ராகிப் பாடியு மாடி நின்றும்
உள்குவா ருள்ளத் துள்ளா ரொற்றியூ ருடைய கோவே.

My mind!  If you desire the pleasure derived from intercourse with women,
(Jeevaga Chintamani, 420, 687, 1413, 1514, 1986, 2184), when obstacles occur when you make efforts, those who despise, will say, this is a deception, being bashful.
The Lord who has Otṟiyūr, as his place dwells in the hearts of those who think of him singing and dancing, being devotees who crouch.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 15, 2017, 09:59:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #452 on: December 15, 2017, 10:00:21 AM »
Verse  10:

வெறுத்துகப் புலன்க ளைந்தும் வேண்டிற்று வேண்டு நெஞ்சே
மறுத்துக வார்வச் செற்றக் குரோதங்க ளான மாயப்
பொறுத்துகப் புட்ப கத்தே ருடையானை யடர வூன்றி
ஒறுத்துகந் தருள்கள் செய்தா ரொற்றியூ ருடைய கோவே.


My mind!  Desires the five sense organs will desire, only those which they desired again and again, so that they will be destroyed detesting them.  Rejoice refusing to satisfy desires, enmity and anger to perish.  The Lord who has Otṟiyūr as his place, punished, by fixing his toe firmly to press down the demon, who has a chariot by name Pushpakam.  Putting up with his mischief and to make him perish and later granted his graces by giving him a sword, long life, and the title Ravanan. 

Padigam on Tiru Otriyur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2017, 10:03:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #453 on: December 15, 2017, 10:06:32 AM »
Tiru Otriyur: (2)

Verse  1:

ஓம்பினேன் கூட்டை வாளா வுள்ளத்தோர் கொடுமை வைத்துக்
காம்பிலா மூழை போலக் கருதிற்றே முகக்க மாட்டேன்
பாம்பின்வாய்த் தேரை போலப் பலபல நினைக்கின் றேனை
ஓம்பிநீ யுய்யக் கொள்ளா யொற்றியூ ருடைய கோவே.

I nourished my body without any benefit, having in my mind cruel thoughts.
I am unable to fulfill what I desire like the ladle, which has no handle cannot take anything. Protecting me who thinks of many things like the frog caught in the mouth of the cobra.  You admit me to save me.  The Lord who has Otṟiyūr as his place!

Arunachala Siva.« Last Edit: December 15, 2017, 01:33:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #454 on: December 15, 2017, 11:59:27 AM »
Verse  2:

மனமெனுந் தோணி பற்றி மதியெனுங் கோலை யூன்றிச்
சினமெனுஞ் சரக்கை யேற்றிச் செறிகட லோடும் போது
மனனெனும் பாறை தாக்கி மறியும்போ தறிய வொண்ணா
துனையுனு முணர்வை நல்கா யொற்றியூ ருடைய கோவே.


The Lord who has Otṟiyūr as his place!  Catching hold of the mind which is the boat,
fixing the intellect which is like the boatman's pole, filling it with the articles of merchandise which is anger, when the boat is running in the ocean which is full of water, which is like attachments, when the rock of Manmatha dashes against it, when the boat sinks turning upside down, it will be difficult for me to realize you. Grant me the spiritual knowledge by which I can realize you within me.

The two verses of Tiru Otriyur completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 15, 2017, 01:37:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #455 on: December 15, 2017, 01:35:34 PM »
Tiru Kailash: (Holy Kailash)

Verse  1:

கனகமா வயிர முந்து மாமணிக் கயிலை கண்டும்
உனகனா யரக்க னோடி யெடுத்தலு முமையா ளஞ்ச
அனகனாய் நின்ற வீச னூன்றலு மலறி வீழ்ந்தான்
மனகனா யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


After seeing the Kailash, which has gold, big diamonds, and other eminent, and big gems, being a mean person (This is a corruption of the consonant in the first letter is dropped.) when the demon lifted the mountain running towards it,  when Siva, who was without sin fixed his toe firmly fell down roaring. If he has fixed his toe with the intention of killing him, one could not see him again alive. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2017, 01:41:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #456 on: December 15, 2017, 01:42:59 PM »
Verse  2:

கதித்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
அதிர்த்தவ னெடுத்தி டல்லு மரிவைதா னஞ்ச வீசன்
நெதித்தவ னூன்றி யிட்ட நிலையழிந் தலறி வீழ்ந்தான்
மதித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

When the lady, Uma, was frightened, as the roaring demon, being angry with the mountain and thereby his eyes becoming red, ran and lifted the beautiful Kailash,
Siva, who has the wealth of penance, lost his state by having fixed his toe, fell down roaring.  If the god had fixed tightly... (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 15, 2017, 01:46:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #457 on: December 15, 2017, 01:48:20 PM »
Verse  3:

கறுத்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைக் கையால்
மறித்தலு மங்கை யஞ்ச வானவ ரிறைவ னக்கு
நெறித்தொரு விரலா லூன்ற நெடுவரை போல வீழ்ந்தான்
மறித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

When Ravanan, who was angry, his eyes becoming red tried to turn upside down the beautiful Kailash, as the young lady feared, the Lord of the celestial beings smiled,
and fixed firmly a single toe, to break his bones. He fell down like a tall mountain.
If he again fixed his toe firmly... (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 15, 2017, 01:53:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #458 on: December 15, 2017, 01:54:42 PM »
Verse  4:


கடுத்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
எடுத்தலு மங்கை யஞ்ச விறையவ னிறையே நக்கு
நொடிப்பள விரலா லூன்ற நோவது மலறி யிட்டான்
மடித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


The angry Ravanan, his eyes becoming red ran and lifted the beautiful Kailash.
As the lady feared, the Lord smiled a little while.  To fix his toe for a moment,  he
roared feeling pain.  If he had fired the toe bending it for a moment...(see 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2017, 01:57:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #459 on: December 16, 2017, 09:02:18 AM »
Verse  5:


கன்றித்தன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
வென்றித்தன் கைத்த லத்தா லெடுத்தலும் வெருவ மங்கை
நன்றுத்தா னக்கு நாத னூன்றலு நகழ வீழ்ந்தான்
மன்றித்தா னூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


Getting angry, his eyes becoming red, running towards, as soon as he lifted the beautiful Kailash, with his hands which had previously victory to their credit, when the young lady was frightened, when the master laughed and fired his toe.  He fell down to suffer acute pain.  If the Lord had done it with the intention of really punishing see.. 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2017, 09:05:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #460 on: December 16, 2017, 09:07:33 AM »
Verse  6:


களித்தவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
நெளித்தவ னெடுத்தி டல்லு நேரிழை யஞ்ச நோக்கி
வெளித்தவ னூன்றி யிட்ட வெற்பினா லலறி வீழ்ந்தான்
மளித்திறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

Ravanan, who was inebriated with his victories, his eyes becoming red with anger, running, as soon as he lifted with strain the Kailash, as Uma Devi feared seeing that, Siva who was of white color by smearing sacred ash, he fell down crying by the weight of the mountain pressed by him.  If he pressed again...see 1st verse.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 16, 2017, 09:10:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #461 on: December 16, 2017, 09:12:04 AM »
Verse  7:

கருத்தனாய்க் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைக் கையால்
எருத்தனா யெடுத்த வாறே யேந்திழை யஞ்ச வீசன்
திருத்தனாய் நின்ற தேவன் றிருவிர லூன்ற வீழ்ந்தான்
வருத்துவா னூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

With the idea of removing Kailash, eyes becoming red due to anger, as the lady beautifully decked with jewels, feared, as soon as lifted with his hands the beautiful Kailash like a bull,  he fell down, when holy Siva fixed his holy toe.  If he had fixed his toe with the intention of causing suffering to him...see 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2017, 09:15:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #462 on: December 16, 2017, 09:16:31 AM »
Verse  8:


கடியவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
வடிவுடை மங்கை யஞ்ச வெடுத்தலு மருவ நோக்கிச்
செடிபடத் திருவி ரல்லா லூன்றலுஞ் சிதைந்து வீழ்ந்தான்
வடிவுற வூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


The hard-hearted demon, Ravanan,  with his eyes becoming red with anger, running,
lifted the beautiful Kailash, when the lady who has a beautiful form feared, looking at him as if embracing him.  To cause distress to him, fell down injured, when Siva fixed his holy toe.  If he had fixed his toe to make a deep impression....see 1st verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2017, 09:19:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #463 on: December 16, 2017, 09:21:09 AM »
Verse 9:

கரியத்தான் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைப் பற்றி
இரியத்தா னெடுத்தி டல்லு மேந்திழை யஞ்ச வீசன்
நெரியத்தா னூன்றா முன்ன நிற்கிலா தலறி வீழ்ந்தான்
மரியத்தா னூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.

Rāvaṇaṉ, with red eyes was scorched, as he lifted beautiful Kailash, catching hold of it, the beings living there to flee in several directions, when the beautiful lady decked with jewels, feared, he fell down roaring without being able to stand, even before Siva fixed his toe to crush him.  If he had fixed firmly to cause death to him...see 1st verse.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 16, 2017, 09:24:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #464 on: December 16, 2017, 09:26:07 AM »
Verse  10:

கற்றனன் கயிலை தன்னைக் காண்டலு மரக்க னோடிச்
செற்றவ னெடுத்த வாறே சேயிழை யஞ்ச வீசன்
உற்றிறை யூன்றா முன்ன முணர்வழி வகையால் வீழ்ந்தான்
மற்றிறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


The demon running towards Kailash, belonging to Siva, who learnt the Vedas, with the proper intentions, as soon as he saw it, by the manner by which he lifted it with enmity as Uma wearing beautiful ornaments feared, fell down as his consciousness was destroyed even before Siva fixed his toe firmly.  If the Lord had fixed his toe very firmly...see 1st verse.

All the ten verses tell the episode of Ravanan, as they are about Kailash.

Padigam on Holy Kailash, (Tiruk Kailayam) completed.


Arunachala Siva.« Last Edit: December 16, 2017, 09:30:28 AM by Subramanian.R »