Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175928 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #285 on: December 04, 2017, 09:42:48 AM »
Verse 3:


வெள்ளியர் கரியர் செய்யர் விண்ணவ ரவர்கள் நெஞ்சுள்
ஒள்ளிய ரூழி யூழி யுலகம தேத்த நின்ற
பள்ளியர் நெஞ்சத் துள்ளார் பஞ்சமம் பாடி யாடும்
தெள்ளியார் கள்ளந் தீர்ப்பார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva in Tiruchem  Poṉ Paḷḷi, is white in color, is black in color, is red in color, is the shining light in the hearts of the celestial beings, in heaven. He is in the heart of Vishnu who is sleeping and who is praised by the world in every eon.  He will remove the deceit of those clear-headed devotees who dance and sing the fifth note of the gamut.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2017, 09:46:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #286 on: December 04, 2017, 09:47:47 AM »
Verse  4:


தந்தையுந் தாயு மாகித் தானவன் ஞான மூர்த்தி
முந்திய தேவர் கூடி முறைமுறை யிருக்குச் சொல்லி
எந்தைநீ சரண மென்றங் கிமையவர் பரவி யேத்தச்
சிந்தையுட் சிவம தானார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva in Tiruchcem Poṉ Paḷḷi, being the father and mother gives as gift his grace is the embodiment of spiritual wisdom the preeminent Devas, gather together and chant the Vēdas, in the proper order. He became Siva in the minds of the celestial beings, who do not wink and who praise by describing his qualities saying, "our father! You are our refuge!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2017, 09:50:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #287 on: December 04, 2017, 09:52:04 AM »
Verse  5:


ஆறுடைச் சடையர் போலும் அன்பருக் கன்பர் போலும்
கூறுடை மெய்யர் போலும் கோளர வரையர் போலும்
நீறுடை யழகர் போலும் நெய்தலே கமழு நீர்மைச்
சேறுடைக் கமல வேலித் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva in Tiruchem Poṉ Paḷḷi, which is surrounded by lotus flowers which grow in the mire and where the fragrance of the white Indian water lily flowers spreads. He has a river on matted locks, loves those whom love him has on one half a lady, has tied in his waist a cobra capable of killing. He appears beautiful by smearing himself with sacred ash.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 04, 2017, 09:54:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #288 on: December 04, 2017, 09:55:55 AM »
Verse 6:

ஞாலமு மறிய வேண்டில் நன்றென வாழ லுற்றீர்
காலமுங் கழிய லான கள்ளத்தை யொழிய கில்லீர்
கோலமும் வேண்டா வார்வச் செற்றங்கள் குரோத நீக்கில்
சீலமுந் நோன்பு மாவார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


People of this world!  You live thinking that you are living happily, if you wish to be well-known to the people of this world. Your life is fast fleeting, you are incapable of giving up deceit.  Siva in Tiruchem Poṉ Paḷḷi, if you give up attachment, enmity and anger, will himself be good conduct and religious austerities, you need not put on any outward appearance for that.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 04, 2017, 09:58:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #289 on: December 04, 2017, 09:59:36 AM »
Verse  7:

புரிகாலே நேசஞ் செய்ய விருந்தபுண் டரீகத் தாரும்
எரிகாலே மூன்று மாகி யிமையவர் தொழநின் றாரும்
தெரிகாலே மூன்று சந்தி தியானித்து வணங்க நின்று
திரிகாலங் கண்ட வெந்தை திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva who is the lotus which is heart, when we cherish him with love, and who is worshiped by the celestial beings, who do not wink and who is the fire, air and the other three elements water, earth and space. Being eternal to be worshiped by meditating on the feet that explain everything, three times a day, i.e. morning, noon and evening, Siva in Tiruch Chempoṉ Paḷḷi is our father who has seen the past, present and future.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2017, 10:02:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #290 on: December 04, 2017, 10:03:37 AM »
Verse 8:

காருடைக் கொன்றை மாலை கதிர்மதி யரவி னோடும்
நீருடைச் சடையுள் வைத்த நீதியார் நீதி யுள்ளார்
பாரொடு விண்ணு மண்ணும் பதினெட்டுக் கணங்க ளேத்தச்
சீரொடு பாட லானார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva in Tiruchem Poṉ Paḷḷi has the nature of placing within his matted locks, which has water, garland of Koṉṟai, which has winter as its proper season, crescent moon emitting rays, and a cobra.  To be praised by the inhabitants of this earth, heaven, nether-world and eighteen groups of Devas, is the song which is in combination with the time-measure.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 04, 2017, 10:06:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #291 on: December 04, 2017, 10:07:45 AM »
Verse 9:

ஓவாத மறைவல் லானும் ஓதநீர் வண்ணன் காணா
மூவாத பிறப்பி லாரும் முனிகளா னார்க ளேத்தும்
பூவான மூன்று முந்நூற் றறுபது மாகு மெந்தை
தேவாதி தேவ ரென்றுந் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.

Siva in Tiruchem Poṉ Paḷḷi, is without old age, death and birth.  He could not be seen by Brahma, who is well-versed in the eternal Vedas, and Vishnu, who has the color of the sea, our father who is the flowers numbering one thousand and eight with which the sages worshiped and praised him and he is the Deva who is the origin of all other Devas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2017, 10:11:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #292 on: December 04, 2017, 10:12:08 AM »
Verse 10:


அங்கங்க ளாறும் நான்கும் அந்தணர்க் கருளிச் செய்து
சங்கங்கள் பாட வாடுஞ் சங்கரன் மலையெ டுத்தான்
அங்கங்க ளுதிர்ந்து சோர வலறிட வடர்த்து நின்றும்
செங்கண்வெள் ளேற தேறுந் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Revealing the six Aṅgams and the four Vedas, for the sake of Brahmins, Saṅkaraṉ who dances to the tune of the groups of Bhutas, pressing down so that the limbs of the demon, who lifted the mountain might drop off and become emaciated and he might roar,  he is the god in Tiruchem Poṉ Palli, who rides on a white bull with red eyes.

Padigam on Tiruchem Pon Palli concluded.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: December 04, 2017, 10:15:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #293 on: December 04, 2017, 10:17:06 AM »
Tiruk Kazhip Palai:

Verse  1:

நங்கையைப் பாகம் வைத்தார் ஞானத்தை நவில வைத்தார்
அங்கையி லனலும் வைத்தார் ஆனையி னுரிவை வைத்தார்
தங்கையின் யாழும் வைத்தார் தாமரை மலரும் வைத்தார்
கங்கையைச் சடையுள் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


The chief of the maritime trade of Kazhippālai, he kept an eminent lady as his half.
He has spiritual wisdom which is to be repeated very often by the tongue.  He placed on his palm fire.  He has an elephant's skin as his dress. He has on his hand a Yazh.
He has a lotus flower also in his hand. He kept Ganga inside his matted locks of hair.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 04, 2017, 10:21:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #294 on: December 05, 2017, 10:02:12 AM »
Verse  2:

விண்ணினை விரும்ப வைத்தார் வேள்வியை வேட்க வைத்தார்
பண்ணினைப் பாட வைத்தார் பத்தர்கள் பயில வைத்தார்
மண்ணினைத் தாவ நீண்ட மாலினுக் கருளும் வைத்தார்
கண்ணினை நெற்றி வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  He made some people to desire heaven.  He has prescribed sacrifice to be performed.  He has given music to praise him. He has devotees, who are trained to worship his fest. He bestowed grace on Vishnu who grew tall to measure the world, grace-the strength to measure the three worlds.  He placed one eye on his forehead.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:05:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #295 on: December 05, 2017, 10:06:19 AM »
Verse 3:

வாமனை வணங்க வைத்தார் வாயினை வாழ்த்த வைத்தார்
சோமனைச் சடைமேல் வைத்தார் சோதியுட் சோதி வைத்தார்
ஆமனெய் யாட வைத்தார் அன்பெனும் பாசம் வைத்தார்
காமனைக் காய்ந்த கண்ணார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.

(see 1st verse.)  He made Vāmaṉaṉ, the dwarf-incarnation of Vishnu to worship him.
He gave us tongues to sing his praise.  He placed the crescent moon on his matted locks of hair.  He created the light inside the fire. He has given us the ghee which can be had from the cow, to bathe him. He has created the bond of love. He burnt Manmatha with his third eye.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 05, 2017, 10:09:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #296 on: December 05, 2017, 10:10:37 AM »
Verse 4:

அரியன வங்கம் வேத மந்தணர்க் கருளும் வைத்தார்
பெரியன புரங்கண் மூன்றும் பேரழ லுண்ண வைத்தார்
பரியதீ வண்ண ராகிப் பவளம்போ னிறத்தை வைத்தார்
கரியதோர் கண்டம் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  He bestowed his grace on brahmins, in addition to giving them Aṅkam Six Vēda Aṅkam and Vēdam, which are difficult to understand.  He made the big fire to consume all the three big cities. Having the color of a big fire, he has a form resembling coral.  He has a neck black in color.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:13:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #297 on: December 05, 2017, 10:14:25 AM »
Verse  5:

கூரிருள் கிழிய நின்ற கொடுமழுக் கையில் வைத்தார்
பேரிருள் கழிய மல்கு பிறைபுனற் சடையில் வைத்தார்
ஆரிரு ளண்டம் வைத்தார் அறுவகைச் சமயம் வைத்தார்
காரிருள் கண்டம் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.

(see 1st verse.)  He kept in his hand a cruel Mazhu, which by its brightness rends the dense darkness.  He placed the flourishing crescent moon in the matted locks of hair having water of Ganga to make the dense darkness to disappear.  He placed the universe in dense darkness.  He is the author of the six different religions, he kept the black color of the poison in his neck.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:17:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #298 on: December 05, 2017, 10:18:10 AM »
Verse  6:


உட்டங்கு சிந்தை வைத்தா ருள்குவார்க் குள்ளம் வைத்தார்
விட்டங்கு வேள்வி வைத்தார் வெந்துயர் தீர வைத்தார்
நட்டங்கு நடமும் வைத்தார் ஞானமு நாவில் வைத்தார்
கட்டங்கந் தோண்மேல் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.

(same as for 1st verse.)  He gave the thinking power which in the mind.  He gave the mind to those who meditate on him ceaselessly. He has prescribed sacrifices which are helpful to ascend into heaven. He made the cruel sufferings like birth to perish.
He has a dance which he performs in the dense darkness.  He created the living beings in the world to praise his fame.  He kept the battle-axe on his shoulder.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:20:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #299 on: December 05, 2017, 10:21:20 AM »
Verse  7:

ஊனப்பே ரொழிய வைத்தார் ஓதியே யுணர வைத்தார்
ஞானப்பேர் நவில வைத்தார் ஞானமு நடுவும் வைத்தார்
வானப்பே ராறு வைத்தார் வைகுந்தற் காழி வைத்தார்
கானப்பேர் காதல் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  He was instrumental in removing the name, which had blemish attached to it. Perhaps this refers to his being a Jain and having the name of Dharnasenar,  and which was removed when he got the name of Tiru Nāvukkarasu. He made people people realize him by learning theological works which describe him.
He made people recite often the name which reminds one of god.  He made wisdom and uprightness.  He kept on his head the big river, descending from the sky.
He donated a discuss to Vishnu. He was fond of Kāṉappēr.  Kāṉappēr: one of the 14 shrines praised in Tēvāram and situated in Pandya Nadu.  Now it is known as Kālayār Kovil because the god appeared before Sundara Murthy in the form of a bull.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:26:06 AM by Subramanian.R »