Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175488 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #960 on: February 04, 2018, 09:59:56 AM »
Verse 8:

விரித்த சடையினன் விண்ணவர் கோன்விட முண்டகண்டன்
உரித்த கரியுரி மூடியொன் னார்மதின் மூன்றுடனே
எரித்த சிலையின னீடழி யாதென்னை யாண்டுகொண்ட
தரித்த வுமையவ ளோடுநெய்த் தானத் திருந்தவனே.


Siva has loosened matted locks, the Chief of the celestial beings has a neck that consumed poison, covering himself with the skin of an elephant he flayed. He
burnt with a bow simultaneously the three forts of enemies. Siva who was in the company of Uma, who supported all worlds, and who admitted me into his grace, without suffering any loss of dignity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2018, 10:02:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #961 on: February 04, 2018, 10:04:27 AM »
Verse  9:

தூங்கான் றுளங்கான் துழாய்கொன்றை துன்னிய செஞ்சடைமேல்
வாங்கா மதியமும் வாளர வுங்கங்கை  தான்புனைந்தான்
தேங்கார் திரிபுரந் தீயெழ வெய்து தியக்கறுத்து
நீங்கா னுமையவ ளோடுநெய்த் தானத் திருந்தவனே.

Siva is not slow in granting his grace, is not perturbed, adorned on his matted locks in which, basil leaves, flower of Koṉṟai, which are close together, a crescent moon that does not increase in size, cruel cobra and Ganga. Having completely removed the bewilderment of the celestial beings by shooting an arrow on the three cities of the demons, who were not in trepidation, to blaze with fire.  Siva who is in Neyttāṉam with Uma, will not leave that shrine.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 04, 2018, 10:08:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #962 on: February 04, 2018, 10:20:26 AM »
Verse  10:

ஊட்டிநின் றான்பொரு வானில மும்மதி றீயம்பினால்
மாட்டிநின் றானன்றி னார்வெந்து வீழவும் வானவர்க்குக்
காட்டிநின் றான்கத மாக்கங்கை பாயவொர் வார்சடையை
நீட்டிநின் றான்றிரு நின்றநெய்த் தானத் திருந்தவனே. 


Siva destroyed by setting fire to the three forts by an arrow in the sky where the battle took place.  He showed to the celestial beings, the enemies burning and falling down. Siva in Neyttāṉam, where wealth is permanent. Stretched out a single matted lock, to contain  Ganga, which gushed with great anger.

Padigam on Tiru Neyttanam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 04, 2018, 10:23:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #963 on: February 04, 2018, 10:25:28 AM »
Tiru Vetikuti::

Verse  1:


கையது காலெரி நாகங் கனல்விடு சூலமது
வெய்யது வேலைநஞ் சுண்ட விரிசடை விண்ணவர்கோன்
செய்யினி னீல மணங்கம ழுந்திரு வேதிகுடி
ஐயனை யாரா வமுதினை நாமடைந் தாடுதுமே.

The cobra from whose fangs the poison flows is in the hand.  The trident which spits fire is in the hand.  The chief of the celestial beings, who has  loosened matted lock and who consumed the hot poison that rose in the ocean.  We shall go near the insatiate nectar and the master who is in Tiruvētikuṭi where in the fields blue Nelumbo flowers spread their fragrance, and dance out of joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2018, 10:30:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #964 on: February 05, 2018, 06:43:01 AM »
Verse  2:


கைத்தலை மான்மறி யேந்திய கையன் கனன்மழுவன்
பொய்த்தலை யேந்திநற் பூதி யணிந்து பலிதிரிவான்
செய்த்தலை வாளைகள் பாய்ந்துக ளுந்திரு வேதிகுடி
அத்தனை யாரா வமுதினை நாமடைந் தாடுதுமே.

Siva holds in the hand a young deer which has a small head. He has a burning red hot iron in his hand, holding a skull full of holes. Adorning himself by smearing holy ash.
wanders begging alms.  We shall go and reach the insatiate nectar and father in Tiruvetikuṭi, where the scabbard fish leap and run about in the fields, and dance out of joy.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 05, 2018, 06:45:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #965 on: February 05, 2018, 08:00:27 AM »
Verse  3:


முன்பின் முதல்வன் முனிவனெம் மேலை வினைகழித்தான்
அன்பி னிலையி லவுணர் புரம்பொடி யானசெய்யும்
செம்பொனை நன்மலர் மேலவன் சேர்திரு வேதிகுடி
அன்பனை நம்மை யுடையனை நாமடைந் தாடுதுமே.


Siva is the chief before the world came into existence and after its destruction;
he is the sage.  He removed all accumulated karmas of mine,  the pure gold that reduced to ash the cities of the demons, by his divine grace that chastises.  We shall reach Siva, who has us as his servants and love towards us, and who is in Tiruvētikuṭi where Brahma, who is in the beautiful lotus flower went to worship Siva, and dance out of joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2018, 08:03:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #966 on: February 05, 2018, 08:05:18 AM »
Verse  4:

பத்தர்க ணாளு மறவார் பிறவியை யொன்றறுப்பான்
முத்தர்கண் முன்னம் பணிசெய்து பாரிட முன்னுயர்த்தான்
கொத்தன கொன்றை மணங்கம ழுந்திரு வேதிகுடி
அத்தனை யாரா வமுதினை நாமடைந் தாடுதுமே.

Siva, will completely destroy only the births of devotees and those who do not forget him.  He will not destroy the births of others.  He elevated in this world those who were free from bondage as they performed service in ages gone by. We shall go and reach the insatiate nectar that is in Tiruvētikuṭi where Koṉṟai having bunches of flowers spread its fragrance, and dance out of joy.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 05, 2018, 08:08:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #967 on: February 05, 2018, 08:10:06 AM »
Verse  5:


ஆனணைந் தேறுங் குறிகுண மாரறி வாரவர்கை
மானணைந் தாடு மதியும் புனலுஞ் சடைமுடியன்
தேனணைந் தாடிய வண்டு பயிறிரு வேதிகுடி
ஆனணைந் தாடு மழுவனை நாமடைந் தாடுதுமே.

Those who are able to understand the emblem and characters eight in number and redness and others riding on a bull.  The deer comes near his hand and leaps. He
has on his matted locks, coiled into a crown the crescent moon moon and water.
We shall reach Siva who has a battle-axe and bathes in the five products of the cow and who is in Tiruvētikuṭi where beetles which reach the honey and roll in it are swarming, and dance out of joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2018, 08:14:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #968 on: February 05, 2018, 08:15:31 AM »
Verse  6:

எண்ணு மெழுத்துங் குறியு மறிபவர் தாமொழியப்
பண்ணி னிசைமொழி பாடிய வானவர் தாம்பணிவார்
திண்ணென் வினைகளைத் தீர்க்கும் பிரான்றிரு வேதிகுடி
நண்ண வரிய வமுதினை நாமடைந் தாடுதுமே.

When those who know mathematics and grammar and symbols tell about Siva,
the celestial beings, who sing words of praise combined with music, will bow before him.  The master will remove the very strong and irresistible karmas of devotees, we shall reach the nectar in Tiruvētikuṭi, which is not easy to get, and dance out of joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2018, 08:18:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #969 on: February 05, 2018, 09:59:24 AM »
Verse 7:


ஊர்ந்தவிடை யுகந் தேறிய செல்வனை நாமறியோம்
ஆர்ந்த மடமொழி மங்கையொர் பாக மகிழ்ந்துடையான்
சேர்ந்த புனற்சடைச் செல்வப்பிரான்றிரு வேதிகுடிச்
சார்ந்த வயலணி தண்ணமு தையடைந் தாடுதுமே.

We do not know the god who got upon the bull desiring it and rode on it.  He has with joy on one half, a young lady whose words are full of sweetness.  The master of wealth who has on his matted locks, water that reached it of its own accord.  We shall reach and enjoy the cool nectar in  Tiruvētikuṭi which has the beauty of fields surrounding it, and dance out of joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2018, 10:02:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #970 on: February 05, 2018, 10:03:48 AM »
Verse  8:

எரியு மழுவின னெண்ணியு மற்றொரு வன்றலையுள்
திரியும் பலியினன் றேயமும் நாடுமெல் லாமுடையான்
விரியும் பொழிலணி சேறுதிகழ்திரு வேதிகுடி
அரிய வமுதினை யன்பர்க ளோடடைந் தாடுதுமே.

Siva has a burning red-hot iron.  Knowing fully well that it is low, he wander for alms holding a skull of another person Brahma.  He has small and large regions as his own properties. We shall reach the rare nectar in Tiruvētikuṭi where honey is prominent which make the flowering gardens beautiful, and dance out of joy in the company of devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2018, 10:06:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #971 on: February 05, 2018, 10:07:38 AM »
Verse  9:


மையணி கண்டன் மறைவிரி நாவன் மதித்துகந்த
மெய்யணி நீற்றன் விழுமிய வெண்மழு வாட்படையான்
செய்ய கமல மணங்கம ழுந்திரு வேதிகுடி
ஐயனை யாராவமுதினை நாமடைந் தாடுதுமே.


Siva has a beautiful neck that resembles the sable cloud expounds the Vedas, with his tongue.  He has holy ash, adorning his form esteeming it and linking it, which can grant liberation from the cycle of birth and death. He has a superior and white weapon of a battle-axe.  We shall reach the insatiate nectar and master who is Tiruvētikuṭi, where red lotus flowers spread their fragrance, and dance out of joy.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2018, 10:10:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #972 on: February 05, 2018, 10:12:19 AM »
Verse  10:


வருத்தனை வாளரக் கன்முடி தோளொடு பத்திறுத்த
பொருத்தனைப் பொய்யா வருளனைப் பூதப் படையுடைய
திருத்தனைத் தேவர்பி ரான்றிரு வேதி குடியுடைய
அருத்தனை யாரா வமுதினை நாமடைந் தாடுதுமே.


Siva who gave suffering to Ravanan, who is the fit person to crush the ten heads and twenty shoulders of the cruel demon. He who never fails in granting his grace,
who is the pure one who has an army of Bhutas, the pure one.  The chief of the celestial beings we shall reach the insatiate nectar and the wealth who has Tiruvētikuti as his temple, and dance out of joy.

Padigam on Tiru Vetikuti completed.


Arunachala Siva.


« Last Edit: February 05, 2018, 10:17:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #973 on: February 05, 2018, 10:19:37 AM »
Tiru Aiyaru: (1)

Verse  1:

குறுவித்த வாகுற்ற நோய்வினை காட்டிக் குறுவித்தநோய்
உறுவித்த வாவுற்ற நோய்வினை தீர்ப்பா னுகந்தருளி
அறிவித்த வாறடி யேனையை யாற னடிமைக்களே
செறிவித்தவாதொண்ட னேனைத்தன் பொன்னடிக் கீழெனையே.


What a wonder, Siva pulled up showing my Karma   s, and the sufferings which are the result of my mistake!  What a wonder he made to increase the sufferings which are the result of my mistake!  What a wonder he caused me to know, by his pleasure, the ways to remove the sufferings, and the causes of those sufferings.  What a wonderful thing that the Lord in Aiyāṟu united me, who am his protege in the pleasure of enjoying happiness under his beautiful feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2018, 08:04:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #974 on: February 06, 2018, 08:05:25 AM »
Verse 2:


கூர்வித்த வாகுற்ற நோய்வினை காட்டியுங் கூர்வித்தநோய்
ஊர்வித்த வாவுற்ற நோய்வினை தீர்ப்பா னுகந்தருளி
ஆர்வித்த வாறடி யேனையை யாற னடிமைக்களே
சேர்வித்த வாதொண்ட னேனைத்தன் பொன்னடிக் கீழெனையே.


What a wonder, Siva made me enjoy increasing happiness under his beautiful feet!
What a wonder he made the increasing suffering to unloose, showing me the faults, sufferings and the cause for those!  Being pleased to remove the sufferings and the karmas that came to me without my wishing for them, what a wonder the Lord in Aiyaṟu was the cause for me to enjoy in full the pleasure of being his protege!
What a wonder he made me join the company of his devotees!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2018, 08:08:11 AM by Subramanian.R »