Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175705 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #930 on: February 01, 2018, 10:36:52 AM »
Verse  9:

சுற்றிக் கிடந்தொற்றி யூரனென் சிந்தை பிரிவறியான்
ஒற்றித் திரிதந்து நீயென்ன செய்தி யுலகமெல்லாம்
பற்றித் திரிதந்து பல்லொடு நாமென்று கண்குழித்துத்
தெற்றித் திருப்பதல் லாலென்ன செய்யுமித் தீவினையே.


The Lord in Otriyur, will not leave my mind, lying there, surrounded it. What would you, do united with the world and wandering in all the places?  This sin of mine,
wandering all over the world catching hold of people, grinding the teeth and biting the tongue, the eyes being sunk, what harm can it do to me except knocking the knees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2018, 10:39:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #931 on: February 01, 2018, 10:41:00 AM »
Verse  10:

அங்கட் கடுக்கைக்கு முல்லைப் புறவ முறுவல்செய்யும்
பைங்கட் டலைக்குச் சுடலைக் களரி பருமணிசேர்
கங்கைக்கு வேலை யரவுக்குப் புற்றுக் கலைநிரம்பாத்
திங்கட்கு வானந் திருவொற்றி யூரர் திருமுடியே.


The holy head of the Lord in Tiru Otriyur, is the sylvan tract where Arabian jasmine grows in plenty, to the Koṉṟai which has beauty and honey, is the burning ground to the skull, which has tender eyes and a smile, is the ocean to the river, Ganga which has big gems, is the anthill to the cobra,is the sky to the crescent moon which has not grown to its full size.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 01, 2018, 10:44:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #932 on: February 01, 2018, 10:46:49 AM »
Verse  11:


தருக்கின வாளரக் கன்முடி பத்திறப் பாதந்தன்னால்
ஒருக்கின வாறடி யேனைப் பிறப்பறுத் தாளவல்லான்
நெருக்கின வானவர் தானவர் கூடிக் கடைந்தநஞ்சைப்
பருக்கினவா றென்செய்கே னொற்றி யூருறை பண்டங்கனே.

Siva who performed the dance of Pantarangam, and who dwells in Otriyur. Just as he broke the ten heads of the demon who was proud and cruel, by the tip of one toe of one foot, he is capable of destroying the births of his slave and admit me as his protege.  What cruel act it was to make Siva to drink the poison which rose, when the celestial beings and demons joined together and were thick close to one another?
What can I do for that!

Padigam on Tiru Otriyur completed.

Arunachala Siva.
 

« Last Edit: February 01, 2018, 10:51:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #933 on: February 01, 2018, 10:53:01 AM »
Tirup Pazhanam:

Verse  1:

மேவித்து நின்று விளைந்தன வெந்துயர் துக்கமெல்லாம்
ஆவித்து நின்று கழிந்தன வல்ல லவையறுப்பான்
பாவித்த பாவனை நீயறி வாய்பழ னத்தரசே
கூவித்துக் கொள்ளுந் தனையடி யேனைக் குறிக்கொள்வதே.


King of Pazhaṉam!  The acute sufferings gave me mental pain and produced their effect, all the sufferings departed from me heaving a sigh, as they could not harm me.
You know the meditation that I had to do to cut all the sufferings. Let you take particular care about your devotee to that extent of calling me to carry out your commands.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 01, 2018, 10:55:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #934 on: February 02, 2018, 06:51:06 AM »
Verse 2:


சுற்றிநின் றார்புறங் காவ லமரர் கடைத்தலையில்
மற்றுநின் றார்திரு மாலொடு நான்முகன் வந்தடிக்கீழ்ப்
பற்றிநின் றார்பழ னத்தர சேயுன் பணியறிவான்
உற்றுநின் றாரடி யேனைக் குறிக்கொண் டருளுவதே.


See 1st verse.  The immortals stood guard surrounding you, there were others standing at the entrance. Vishnu and Brahma of four faces, were at your feet holding them as their support.  They were desirous of knowing your commands. Let you take particular care about me, your protege. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2018, 06:53:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #935 on: February 02, 2018, 08:18:43 AM »
Verse 3:


ஆடிநின் றாயண்ட மேழுங் கடந்துபோய் மேலவையும்
கூடிநின் றாய்குவி மென்முலை யாளையுங் கொண்டுடனே
பாடிநின் றாய்பழ னத்தர சேயங்கொர் பான்மதியம்
சூடிநின் றாயடி யேனையஞ் சாமைக் குறிக்கொள்வதே.


See 1st verse. You stood dancing going beyond the seven world and even above them. you were united with a lady of soft breasts of conical shape. You were having her along with you and singing you wore on your matted locks, a crescent moon as white as the milk Let you take particular care about me so that I, your self, may not be afraid of death and birth and be assured attaining bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2018, 08:21:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #936 on: February 02, 2018, 08:22:24 AM »
Verse  4:

எரித்துவிட் டாயம்பி னாற்புர மூன்றுமுன் னேபடவும்
உரித்துவிட் டாயுமை யாண்டுக் கெய்தவொர் குஞ்சரத்தைப்
பரித்துவிட் டாய்பழனத் தர சேகங்கை வார்சடைமேல்
தரித்துவிட் டாயடி யேனைக் குறிக்கொண் டருளுவதே.


The king in Pazhaṉam!  You completely burnt the three cities by an arrow, to be destroyed. You did flay the skin of an elephant to make Uma tremble with fear.  You definitely bore on your long matted locks, Ganga and made it stay there. Condescend to guard taking particular care of me who am your protege.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 02, 2018, 08:25:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #937 on: February 02, 2018, 08:27:11 AM »
Verse  5:

முன்னியு முன்னி முளைத்தன மூவெயி லும்முடனே
மன்னியு மங்கு மிருந்தனை மாய மனத்தவர்கள்
பன்னிய நூலின் பரிசறி வாய்பழ னத்தரசே
முன்னியு முன்னடி யேனைக் குறிக்கொண் டருளுவதே.

The king in Pazhṉam! You were there, permanently burning at the same time the three forts which opposed you coming against you and spreading themselves everywhere. You know the nature of the works done by deceitful persons with great skill. Let you take particular care about me, your protege, thinking of me. (The meaning of the 1st line is not clear.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2018, 08:30:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #938 on: February 02, 2018, 08:32:02 AM »
Verse 6:

ஏய்ந்தறுத் தாயின்ப னாயிருந் தேபடைத் தான்றலையைக்
காய்ந்தறுத் தாய்கண்ணி னாலன்று காமனைக் காலனையும்
பாய்ந்தறுத் தாய்பழ னத்தர சேயென் பழவினை நோய்
ஆய்ந்தறுத் தாயடி யேனைக் குறிக்கொண் டருளுவதே.

See 1st verse. You cut off the head of the creator Brahma though, you were the source of pleasure, your mind thinking it to be fit.  You destroyed by your frontal eye, in the distant past, Manmatha, cupid. You destroyed Yama also, pouncing upon him.
You destroyed all my karma-s by reducing their vehemence. Let you guard me who am your protege taking great care about me.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 02, 2018, 08:34:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #939 on: February 02, 2018, 10:15:48 AM »
Verse  7:


மற்றுவைத் தாயங்கொர் மாலொரு பாக மகிழ்ந்துடனே
உற்றுவைத் தாயுமை யாளொடுங் கூடும் பரிசெனவே
பற்றிவைத் தாய்பழ னத்தர சேயங்கொர் பாம்பொருகை
சுற்றிவைத் தாயடி யேனைக் குறிக்கொண் டருளுவதே.


See 1st verse. Having bestowed your love you placed Vishnu one half with joy.
You caught hold of Uma and kept her in your half so as to be united with her.
You had a cobra encircling on one hand.  Let you guard me, who am you protege taking great care about me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2018, 10:18:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #940 on: February 02, 2018, 10:20:09 AM »
Verse 8:

ஊரினின் றாயொன்றி நின்றுவிண் டாரையு மொள்ளழலால்
போரினின் றாய்பொறை யாயுயி ராவி சுமந்துகொண்டு
பாரினின் றாய்பழ னத்தர சேபணி செய்பவர்கட்
காரநின் றாயடி யேனைக் குறிக்கொண் டருளுவதே.


See 1st verse.  You stood in the fore-front of the battle where you destroyed the enemies who jumped from place to place combining with those residents. You stood in this earth carrying lives of living beings which are a burden to you.  You stood to be enjoyed to the utmost by those who performed humble services to you. See 7th verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2018, 10:22:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #941 on: February 02, 2018, 10:23:47 AM »
Verse 9:


போகம்வைத் தாய்புரி புன்சடை மேலொர் புனலதனை
யாகம்வைத் தாய்மலை யான்மட மங்கை மகிழ்ந்துடனே
பாகம்வைத் தாய்பழ னத்தர சேயுன் பணியருளால்
ஆகம்வைத் தாயடி யேனைக் குறிக்கொண் டருளுவதே.


See 1st verse. You placed on your twisted matted locks golden in color, water Ganga, to derive pleasure. You kept the young daughter of the mountain in your holy body, as a half feeling happy. You granted me this body by your grace to perform manual labor to you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2018, 10:28:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #942 on: February 02, 2018, 10:27:48 AM »
Verse  10:

அடுத்திருந் தாயரக் கன்முடி வாயொடு தோணெரியக்
கெடுத்திருந் தாய்கிளர்ந் தார்வலி யைக்கிளை யோடுடனே
படுத்திருந் தாய்பழ னத்தர சேபுலி யின்னுரிதோல்
உடுத்திருந் தாயடி யேனைக் குறிக்கொண் டருளுவதே.


See 1st verse.  You were closed by the side of your devotees, you destroyed the demon when his ten heads, ten mouths and twenty shoulders were crushed, and sat on the mountain without the slightest trembling.  You destroyed those who became your enemies together with their relations. You. dressed in a tiger's skin flayed from it.

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 02, 2018, 10:31:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #943 on: February 02, 2018, 10:33:23 AM »
Tirup Punturutti:

Verse  1:

மாலினை மாலுற நின்றான் மலைமக டன்னுடைய
பாலனைப் பான்மதி சூடியைப் பண்புண ரார்மதின்மேல்
போலனைப் போர்விடை யேறியைப் பூந்துருத் திம்மகிழும்
ஆலனை யாதிபு ராணனை நாமடி போற்றுவதே.


Siva stood with a form for begging alms.  To make Vishnu to be confounded, who has on his left half the daughter of the mountain, who has worn the crescent moon as white as milk, who waged war on the forts of the demons who could not understand the eminence of, who rides on a fighting bull. We praise the feet of the ancient primordial Siva who is seated under the banyan tree and dwells happily in Pūnturutti.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2018, 10:37:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #944 on: February 03, 2018, 08:18:01 AM »
Verse  2:

மறியுடை யான்மழு வாளினன் மாமலை மங்கையொர்பால்
குறியுடை யான்குண மொன்றறிந் தாரில்லை கூறிலவன்
பொறியுடை வாளர வத்தவன் பூந்துருத் திய்யுறையும்
அறிவுடை யாதிபு ராணனை நாமடி போற்றுவதே.


Siva has a young deer and a battle-axe, has the mark of the daughter of the mountain on one half, there is none who has understood even a little of his properties.
If we define him, has a cobra which is capable of killing and has spots in the hood.
we praise the feet of the ancient primordial Siva, who is pure knowledge and who dwells in Punturutti.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2018, 08:21:37 AM by Subramanian.R »