Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176330 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #885 on: January 28, 2018, 01:30:34 PM »
Verse  6:

பூத்தன பொற்சடை பொன்போன் மிளிரப் புரிகணங்கள்
ஆர்த்தன கொட்டி யரித்தன பல்குறட் பூதகணந்
தேத்தென வென்றிசை வண்டுகள் பாடுசிற் றம்பலத்துக்
கூத்தனிற் கூத்துவல் லாருள ரோவென்றன் கோல்வளைக்கே.

The beautiful flourishing matted locks to glitter like gold, the desiring groups of devotees, roared vociferously.  Many dwarf Bhutas to beat the drum Koṭṭi intermittently. (Koṭṭi: a percussion instrument.) Better than the dancer in Chitrambalam,  where bees hum tunes onomato poetically like Tēttena who is capable of strange incidents in the matter of my daughter wearing collection of bangles.
(This is in the form of Aha Porul. This is the statement of the foster-mother.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 28, 2018, 01:35:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #886 on: January 28, 2018, 01:36:41 PM »
Verse 7:

முடிகொண்ட மத்தமு முக்கண்ணி னோக்கு முறுவலிப்புந்
துடிகொண்ட கையுந் துதைந்த வெண்ணீறுஞ் சுரிகுழலாள்
படிகொண்ட பாகமும் பாய்புலித் தோலுமென் பாவிநெஞ்சிற்
குடிகொண்ட வாதில்லை யம்பலக் கூத்தன் குரைகழலே.

The Datura flower worm on the head,  the cool looks of the three eyes, gentle smile,
the hand that holds Tuṭi, white ashes in which the form was steeped the fit half of the lady with curly hairs, the skin of the pouncing tiger the jingling anklets of the dancer in Ambalam in Tillai,  what a wonder it is that they occupied my cruel mind with the above mentioned things!

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 01:39:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #887 on: January 28, 2018, 01:40:49 PM »
Verse  8:


படைக்கல மாகவுன் னாமத் தெழுத்தஞ்சென் நாவிற்கொண்டேன்
இடைக்கல மல்லே னெழுபிறப் பும்முனக் காட்செய்கின்றேன்
துடைக்கினும் போகேன் றொழுது வணங்கித் தூநீறணிந்துன்
அடைக்கலங் கண்டா யணிதில்லைச் சிற்றம் பலத்தரனே.


Haraṉ who is in the Chitrambalam of beautiful Tillai!  I was chanting with my tongue as a weapon the five letters that form your name.  I am not one who came in the middle.  I have been your servant all the seven births.  I will not go leaving you even if you dismiss me. I am seeking refuge in you, having worshiped and bowed you having smeared myself with pure ashes.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 28, 2018, 01:43:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #888 on: January 28, 2018, 01:44:57 PM »
Verse 9:

பொன்னொத்த மேனிமேல் வெண்ணீ றணிந்து புரிசடைகண்
மின்னொத் திலங்கப் பலிதேர்ந் துழலும் விடங்கர்வேடச்
சின்னத்தி னான்மலி தில்லையுட் சிற்றம் பலத்துநட்டம்
என்னத்த னாடல்கண் டின்புற்ற தாலிவ் விருநிலமே.

Having adorned with white sacred ashes the form which glitters like gold, the twisted matted locks to shine like lightning, in Tillai which is abundant with the marks of his beauteous form when he wanders begging alms, on seeing the dance of my father in Chitrambalam the people of this wide world enjoyed pleasure.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 28, 2018, 01:47:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #889 on: January 28, 2018, 01:48:29 PM »
Verse  10:

சாட வெடுத்தது தக்கன்றன் வேள்வியிற் சந்திரனை
வீட வெடுத்தது காலனை நாரணன் நான்முகனுந்
தேட வெடுத்தது தில்லையுட் சிற்றம் பலத்துநட்டம்
ஆட வெடுத்திட்ட பாதமன் றோநம்மை யாட்கொண்டதே.


The foot was raised to trample the moon in the sacrifice to Dakshan, was raised to destroy Yama.  It was raised to be searched by Vishnu and Brahma. Vishnu and Brahma is not that foot which was raised to dance in Chitrambnalam in Tillai, that accepted us as his protege?  The left foot is raised and the right foot is fixed on demon Muyalakan said to be a personification of epilepsy. (In this Padigam also there is no reference to Rāvaṇaṉ.)

Padigam on Koil - Tillai - Chidrambaram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 01:54:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #890 on: January 28, 2018, 01:55:59 PM »
Tiruk Kazhumalam - Sirkazhi:

Verse  1:


பார்கொண்டு மூடிக் கடல்கொண்ட ஞான்றுநின் பாதமெல்லாம்
நாலஞ்சு புள்ளின மேந்தின வென்பர் நளிர்மதியங்
கால்கொண்ட வண்கைச் சடைவிரித் தாடுங் கழுமலவர்க்
காளன்றி மற்று முண்டோ வந்தணாழி யகலிடமே.

On that day when the ocean covered the earth and engulfed it, people who are in the know of things say that a flock of twenty birds held high and supported all your feet.
To the Lord in Kazhumalam, who dances stretching his matted hairs on which the cool crescent moon, is well established. And his munificent hands,  s there anything else that the people of the wide world girt by the beautiful and cool ocean, do except becoming his humble devotees?

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 28, 2018, 02:00:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #891 on: January 29, 2018, 08:18:19 AM »
Verse  2:


கடையார் கொடிநெடு மாடங்க ளெங்குங் கலந்திலங்க
உடையா னுடைதலை மாலையுஞ் சூடி யுகந்தருளி
விடைதா னுடையவவ் வேதியன் வாழுங் கழுமலத்துள்
அடைவார் வினைக ளவையெள்க நாடொறு மாடுவரே.


Having adorned himself with a garland of broken skulls, desiring it, that Vediyan who has a bull and dwells in Kazhumalam, where the tall storeys with flags hoisted on their entrances, are shining.  The master of everything, dances daily, to make the sins of those who reach that place, to go away from them with fright.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2018, 08:20:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #892 on: January 29, 2018, 08:22:26 AM »
Verse  3:


திரைவாய்ப் பெருங்கடன் முத்தங் குவிப்ப முகந்துகொண்டு
நுரைவாய் நுளைச்சிய ரோடிக் கழுமலத் துள்ளழுந்து
விரைவாய் நறுமலர் சூடிய விண்ணவன் றன்னடிக்கே
வரையாப் பரிசிவை நாடொறு நந்தமை யாள்வனவே.


As the big ocean heaps pearls by its waves,  taking up and lifting them in their hands the women of the fishermen caste, who are foaming in their mouths, running towards it, the Deva, who is inlaid like a precious stone in Kazumalam and who adorned himself with good flowers of fragrance, and offering them as tribute to the feet of the Lord is that which admits us into his grace.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 29, 2018, 08:25:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #893 on: January 29, 2018, 02:12:43 PM »
Verse 4:

விரிக்கு மரும்பதம் வேதங்க ளோதும் விழுமியநூல்
உரைக்கி லரும்பொரு ளுள்ளுவர் கேட்கி லுலகமுற்றும்
இரிக்கும் பறையொடு பூதங்கள் பாடக் கழுமலவன்
நிருத்தம் பழம்படி யாடுங் கழனம்மை யாள்வனவே.


If people who desire knowing rare truths, the Lord will recite the Vēdam which is
preeminent will expound the difficult words. He will recite it in a manner called Patam, if he is pleased to give an eminent work when the goblin sing with a drum whose sound frightens and makes everything in the world run in a disorderly manner.
The feet of the Lord in Kazhumalam, which dance as before, will admit us into his grace.  (The meaning of the first two lines is not clear; the syntactical link of words is also a little bit difficult)

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2018, 02:16:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #894 on: January 29, 2018, 02:17:49 PM »
Verse  5:


சிந்தித் தெழுமன மேநினை யாமுன் கழுமலத்தைப்
பந்தித்த வல்வினை தீர்க்கவல் லானைப் பசுபதியைச்
சந்தித்த கால மறுத்துமென் றெண்ணி யிருந்தவர்க்கு
முந்தித் தொழுகழ னாடொறு நந்தமை யாள்வனவே.


My mind! The Lord who can remove the strong sins which bind us, even before we think of Kazhumalam, and the master of all beings.  Worship him before those people who think "we will completely cut off the sins at the time we visit the temple."
Start thinking of that those feet admit us into his grace daily.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2018, 02:20:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #895 on: January 30, 2018, 08:06:14 AM »
Verse  6:


நிலையும் பெருமையு நீதியுஞ் சால வழகுடைத்தாய்
அலையும் பெருவெள்ளத் தன்று மிதந்தவித் தோணிபுரஞ்
சிலையிற் றிரிபுர மூன்றெரித் தார்தங் கழுமலவர்
அலருங் கழலடி நாடொறு நந்தமை யாள்வனவே.

Being very beautiful by its permanence, greatness and nature, in this Tōṇipuram which floated above the big water of the deluge which was wandering, in the distant past, one who burnt the three wandering cities with a bow, the feet of our Lord in Kazhumalam, which wears anklets and pervades everywhere will admit us into their grace, daily.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2018, 08:09:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #896 on: January 30, 2018, 08:10:12 AM »
Verse  7:


முற்றிக் கிடந்து முந்நீரின் மிதந்துடன் மொய்த்தமரர்
சுற்றிக் கிடந்து தொழப்படு கின்றது சூழரவந்
தெற்றிக் கிடந்துவெங் கொன்றளந் துன்றிவெண் டிங்கள் சூடும்
கற்றைச் சடைமுடி யார்க்கிட மாய கழுமலமே.


The cobras which circle, lying intertwining in the matted hair, ( the meaning of this phrase is not clear.)  Kazhumalam which is the place of the one who has a collection of matted hairs on which he wears the white crescent moon, is worshiped by the immortals, who crowd simultaneously, and surround it and which once upon a time floated above the ocean which besieged the world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2018, 08:13:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #897 on: January 30, 2018, 08:14:56 AM »
Verse  8:

உடலு முயிரு மொருவழிச் செல்லு முலகத்துள்ளே
அடையு முனைவந் தடைந்தா ரமர ரடியிணைக்கீழ்
நடையும் விழவொடு நாடொறு மல்குங் கழுமலத்துள்
விடையன் றனிப்பத நாடொறு நந்தமை யாள்வனவே.


In the world where the life within directs the body in one direction, the immortals came and took refuge in your feet, and reached you who is fit to be sought. The peerless feet of the Lord who has a bull, in Kazhumalam where dances and festivals are on the increase daily, admit us into their grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2018, 08:17:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #898 on: January 30, 2018, 08:18:27 AM »
Verse  9:

பரவைக் கடனஞ்ச முண்டது மில்லையிப் பார்முழுதும்
நிரவிக் கிடந்து தொழப்படு கின்றது நீண்டிருவர்
சிரமப் படவந்து சார்ந்தார் கழலடி காண்பதற்கே
அரவக் கழலடி நாடொறு நந்தமை யாள்வனவே.

The god did not drink the poison which rose in the extensive ocean.  He neither spot it out. He stationed it in his neck, it is adorned and worshiped, its fame having spread everywhere in this world.  The two people, Vishnu and Brahma,, went down and flew up to see the head and feet and returned exhausted. Those famous feet which wear as anklet a cobra admit us into their grace, daily.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2018, 08:21:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #899 on: January 30, 2018, 10:24:05 AM »
Verse  10:

கரையார் கடல்சூ ழிலங்கையர் கோன்றன் முடிசிதறத்
தொலையா மலரடி யூன்றலு முள்ளம் விதிர்விதிர்த்துத்
தலையாய்க் கிடந்துயர்ந் தான்றன் கழுமலங் காண்பதற்கே
அலையாப் பரிசிவை நாடொறு நந்தமை யாள்வனவே.


When god pressed with his feet resembling lotus which do not know defeat, to scatter the heads of the king of Lanka, surrounded by sea which is roaring, his mind having become tremulous, when Ravanan was lying with his heads only to be seen clearly, the god who was shining, seated high on the mount Kailash, those feet admit us into their good grace everyday, to visit Kazhumalam of god without driving us hither and thither.

Padigam on Tiruk Kazhumalam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2018, 10:27:27 AM by Subramanian.R »