Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 145082 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #870 on: January 27, 2018, 03:25:52 PM »
Koil - Chidambaram: Thillai:

Verse 1:

பாளை யுடைக்கமு கோங்கிப்பன் மாடம் நெருங்கியெங்கும்
வாளை யுடைப்புனல் வந்தெறி வாழ்வயற் றில்லைதன்னுள்
ஆள வுடைக்கழற் சிற்றம் பலத்தரன் ஆடல்கண்டாற்
பீளை யுடைக்கண்க ளாற்பின்னைப் பேய்த்தொண்டர் காண்பதென்னே.

In Tillai where there are cultivated fields on whose ridges the water with Vaḷai, scabbard fish dashes in every place, and has storeys close to each other, and where the Areca-nut palms with spathes grow tall.  If one sees the dance of Haran - Siva in Chitrambalam, who has feet that can receive devotees as protege.  What is there to see after that for the devotees, who wander like goblins, with their impure eyes secreting rheum. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2018, 03:29:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #871 on: January 28, 2018, 08:39:24 AM »
Verse 2:

பொருவிடை யொன்றுடைப் புண்ணிய மூர்த்தி புலியதளன்
உருவுடை யம்மலை மங்கை மணாள னுலகுக்கெல்லாம்
திருவுடை யந்தணர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
றிருவடி யைக்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.


The embodiment of virtuous deeds who has a fighting bull, he wears a tiger's skin,
the husband of the daughter of the mountain, who has a beautiful form, who is in Chitṟampalam in Tillai where the wealthy Brahmins in the whole world live.  (Antaṇar refers to the three-thousand Antaṇar, who worship Natarājar by turns.) What is there to see hereafter with the eyes that saw the holy feet?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 08:43:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #872 on: January 28, 2018, 09:10:06 AM »
Verse  3:

தொடுத்த மலரொடு தூபமுஞ் சாந்துங்கொண் டெப்பொழுதும்
அடுத்து வணங்கு மயனொடு மாலுக்குங் காண்பரியான்
பொடிக்கொண் டணிந்துபொன் னாகிய தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
உடுத்த துகில்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.

Worshiping with garlands, sandal paste, incense, his real nature could not be understood by Brahma and Vishnu, who bow to him always being very close to him.
Having smeared himself with sacred ashes, Chitrambalavan, in Tillai whose color is like gold.  Is there anything else to see with the eyes after seeing the rich attire he has worn on the waist for dancing?

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 28, 2018, 09:12:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #873 on: January 28, 2018, 09:14:08 AM »
Verse  4:


வைச்ச பொருணமக் காகுமென் றெண்ணி நமச்சிவாய
அச்ச மொழிந்தே னணிதில்லை யம்பலத் தாடுகின்ற
பிச்சன் பிறப்பிலி பேர்நந்தி யுந்தியின் மேலசைத்த
கச்சி னழகுகண் டாற்பின்னைக் கண்கொண்டு காண்பதென்னே.

Ciṟṟampalavaṉ who is in Tillai where the nīlam blue nelumbo flowers flowers growing in fields, blossom.
the daughter of the mountain of bright eyes in which colliriyum stays permanently, sees and enjoys the dance.
one who has a beautiful neck like sapphire, which is also like the flame in a hollow earthern lamp which burns with ghee as oil.
If one sees the dance with a hand pose, what is there to see after with the eyes?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 09:21:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #874 on: January 28, 2018, 09:23:11 AM »
Verse  5:

ஊனத்தை நீக்கி யுலகறி யவென்னை யாட்கொண்டவன்
றேனொத் தெனக்கினி யான்றில்லைச் சிற்றம் பலவனெங்கோன்
வானத் தவருய்ய வன்னஞ்சை யுண்டகண் டத்திலங்கும்
ஏனத் தெயிறுகண் டாற்பின்னைக் கண்கொண்டு காண்பதென்னே.


After removing my defects one who received me as his protege to be known to all people of this world. (This is a hint that Siva reclaimed Nāvukkarasu from Jainism. He is a sweet as honey to me. One who is in Chitrambalam of Tillai, if one sees the tusk of the wild hog which shines near the neck which drank the strong poison so that the celestial beings may be saved from death what else is to be seen after that, with these eyes?

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 28, 2018, 09:27:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #875 on: January 28, 2018, 09:28:11 AM »
Verse 6:

தெரித்த கணையாற் றிரிபுர மூன்றுஞ்செந் தீயின்மூழ்க
எரித்த விறைவ னிமையவர் கோமா னிணையடிகள்
தரித்த மனத்தவர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
சிரித்த முகங்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.


The Lord who destroyed all the three wandering cities to be consumed by red fire, by a chosen arrow. Of the one in Chitrambalam in Tillai where people who carry the twin feet of the King of celestial beings what else is to been after seeing the laughing face?


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 09:30:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #876 on: January 28, 2018, 09:32:25 AM »
Verse  8:


சுற்று மமரர் சுரபதி நின்றிருப் பாதமல்லாற்
பற்றொன் றிலோமென் றழைப்பப் பரவையுள் நஞ்சையுண்டான்
செற்றங் கநங்கனைத் தீவிழித் தான்றில்லை யம்பலவன்
நெற்றியிற் கண்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.


When the celestial beings who worshiped, surrounding him and their chief cried aloud 'we have no support except your holy feet` he drank the poison which rose from the milky ocean. He opened his third eye and destroyed with anger Manmathan, with the fire born in that eye. In mount Kailāsh one who resides in Chitrambalam, in Tillai.
What else is to be seen with the eyes which have seen his eye on the forehead?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 09:36:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #877 on: January 28, 2018, 09:37:00 AM »
Verse  9:

சித்தத் தெழுந்த செழுங்கம லத்தன்ன சேவடிகள்
வைத்த மனத்தவர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
முத்தும் வயிரமு மாணிக்கம் தன்னுள் விளங்கியதூ
மத்த மலர்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.

One who resides in Chitrambalam in Tillai, where people who always think about the red feet which are like fertile lotus flowers, which grew in their minds.  With the eyes which have seen the Dature which contains in it the colors of pearl, diamond and ruby.
What else is there to been seen?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 09:39:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #878 on: January 28, 2018, 09:40:43 AM »
Verse 10:


தருக்கு மிகுத்துத்தன் றோள்வலி யுன்னித் தடவரையை
வரைக்கைக ளாலெடுத் தார்ப்ப மலைமகள் கோன்சிரித்து
அரக்கன் மணிமுடி பத்து மணிதில்லை யம்பலவன்
நெருக்கி மிதித்த விரல்கண்ட கண்கொண்டு காண்பதென்னே.


Demon Rāvaṇaṉ with excessive pride thinking only about the strength of his shoulders, to roar having held up the big mountain with his hands resembling mountains, the husband of the daughter of the mountain, having smiled, and one who is in Ambalam of beautiful Tillai, with the eyes which have seen the toes which squeezed and trampled all the beautiful ten heads. What is there to be seen?


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 09:43:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #879 on: January 28, 2018, 09:44:57 AM »
Verse 7:

தெரித்த கணையாற் றிரிபுர மூன்றுஞ்செந் தீயின்மூழ்க
எரித்த விறைவ னிமையவர் கோமா னிணையடிகள்
தரித்த மனத்தவர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
சிரித்த முகங்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.

The Lord who destroyed all the three wandering cities to be consumed by red fire, by a chosen arrow, of the one in Chitrambalam, Tillai where people who carry the twin feet of the King of celestial beings what else is to been after seeing the laughing face?

Padigam on Chitrambalam - Thillai - Chidambaram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 12:26:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #880 on: January 28, 2018, 09:49:52 AM »
Koil -Thillai - Chidambaram: (2)

Verse 1:


கருநட்ட கண்டனை யண்டத் தலைவனைக் கற்பகத்தைச்
செருநட்ட மும்மதி லெய்யவல் லானைச்செந் தீமுழங்கத்
திருநட்ட மாடியைத் தில்லைக் கிறையைச்சிற் றம்பலத்துப்
பெருநட்ட மாடியை வானவர் கோனென்று வாழ்த்துவனே.

One who has fixed firmly the dark color in his neck, the chief of the world.
Who can be compared to the Kaṟpakam tree. One who is capable of discharging an arrow on the three forts which were inimical, who danced when the red fire made a roaring noise, the Lord of Tillai.  The great dancer in Chitrambalam,  I shall praise him as Lord of the inhabitants of the celestial world.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 28, 2018, 12:27:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #881 on: January 28, 2018, 01:12:04 PM »
Verse  2:

ஒன்றி யிருந்து நினைமின்க ளுந்தமக் கூனமில்லை
கன்றிய காலனைக் காலாற் கடிந்தா னடியவற்காச்
சென்று தொழுமின்கள் தில்லையுட் சிற்றம் பலத்துநட்டம்
என்றுவந் தாயென்னு மெம்பெரு மான்றன் றிருக்குறிப்பே.

The one who destroyed Yama who is an adept in taking away the lives of living beings, in order to save his devotee, kicking him with his leg, please go to Tillai and worship the dance performed in Chitrambalam in Tillai. Your meditate on the significant looks of our Lord which seem to ask, when did you come? There will be no fault on your part.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 28, 2018, 01:15:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #882 on: January 28, 2018, 01:16:42 PM »
Verse  3:

கன்மன வீர்கழி யுங்கருத் தேசொல்லிக் காண்பதென்னே
நன்மன வர்நவி றில்லையுட் சிற்றம் பலத்துநட்டம்
பொன்மலை யில்வெள்ளிக் குன்றது போலப் பொலிந்திலங்கி
என்மன மேயொன்றிப் புக்கனன் போந்த சுவடில்லையே.

Stone-hearted people!  What is the use of repeating the ideas that have passed, without any good?  Having danced in Chitrambalam in Tillai, which is praised by people of good mind.  Having shone like a hill of silver, set upon a golden mountain,
he entered into my mind to become one with it. There is not even the trace of his having entered into my mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 01:21:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #883 on: January 28, 2018, 01:22:02 PM »
Verse  4:


குனித்த புருவமுங் கொவ்வைச்செவ் வாயிற் குமிண்சிரிப்பும்
பனித்த சடையும் பவளம்போன் மேனியிற் பால்வெண்ணீறும்
இனித்த முடைய வெடுத்தபொற் பாதமுங் காணப்பெற்றால்
மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவ தேயிந்த மாநிலத்தே.


The curved eye-brows, the gentle smile in the red lips which are like the fruits of the common creeper on the hedges, the cool matted locks, the white ashes resembling milk smeared on the form which is red as coral, if one is fortunate to see the beautiful and sweet foot, raised in dance, being born in this wide world as a human being is also desirable.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 01:24:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #884 on: January 28, 2018, 01:25:31 PM »
Verse 5:


வாய்த்தது நந்தமக் கீதோர் பிறவி மதித்திடுமின்
பார்த்தற்குப் பாசு பதமருள் செய்தவன் பத்தருள்ளீர்
கோத்தன்று முப்புரந் தீவளைத் தான்றில்லை யம்பலத்துக்
கூத்தனுக் காட்பட் டிருப்பதன் றோநந்தங் கூழைமையே.

You who are devotees!  We who are fortunate in getting this human birth which is very difficult to get must regard it as very valuable, one who granted the weapon of Pasupatam to Arjunan, he made the fire consume the three cities on that day long ago, by fixing the arrow in the bow. Is it not our humble duty to be a servant of the dancer in Ambalam in Tillai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2018, 01:29:40 PM by Subramanian.R »