Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 160553 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #840 on: January 25, 2018, 03:06:07 PM »
Verse 6:


வஞ்சகப் புலைய னேனை வழியறத் தொண்டிற் பூட்டி
அஞ்சலென் றாண்டு கொண்டா யதுவுநின் பெருமை யன்றே
நெஞ்சகங் கனிய மாட்டே னின்னையுள் வைக்க மாட்டேன்
நஞ்சிடங் கொண்ட கண்டா வென்னென நன்மை தானே.


Siva who has in the neck a poison which finds it to be a safe place of refuge,
attaching me who am full of deceit and meanness to do service to you with,  observing the rules of the Vedas and Agamas, you admitted me as your protege assuring me, 'Do not fear'.   Is not that act also an act of your greatness. My heart does not become tender.  I am unable to fix you in my heart.  What are my good natures?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2018, 03:09:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #841 on: January 25, 2018, 03:12:14 PM »
Verse 7:

நாயினுங் கடைப்பட் டேனை நன்னெறி காட்டி யாண்டாய்
ஆயிர மரவ மார்த்த வமுதனே யமுத மொத்து
நீயுமென் நெஞ்சி னுள்ளே நிலாவினாய் நிலாவி நிற்க
நோயவை சாரு மாகி னோக்கிநீ யருள்செய் வாயே.

Siva who is like the nectar and who tied many cobras in his body, you admitted me as your slave showing me who am lower than the dog, the good path. You who are so great, stayed permanently in my low mind, like the nectar. When you are remaining permanently, if diseases approach me, you grant me your grace by casting your benign looks.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2018, 03:14:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #842 on: January 25, 2018, 03:16:08 PM »
Verse 8:


விள்ளத்தா னொன்று மாட்டேன் விருப்பெனும் வேட்கை யாலே
வள்ளத்தேன் போல நுன்னை வாய்மடுத் துண்டி டாமே
உள்ளத்தே நிற்றி யேனு முயிர்ப்புளே வருதி யேனும்
கள்ளத்தே நிற்றி யம்மா வெங்ஙனங் காணு மாறே.


I am not capable of expressing my thoughts, even a little, openly.
Out of desire, without drinking you, by putting you in my mouth like the honey kept in a cup.  Though you remain in my heart though you appear in my breath, you remain secret.  How can I see you with my physical eyes!

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 25, 2018, 03:19:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #843 on: January 26, 2018, 06:54:46 AM »
Verse  9:


நிறைவிலே னேச மில்லே னினைவிலேன் வினையின் பாச
மறைவிலே புறப்பட் டேறும் வகையெனக் கருளெ னெம்மான்
சிறையிலேன் செய்வ தென்னே திருவடி பரவி யேத்தக்
குறைவிலேன் குற்றந் தீராய் கொன்றைசேர் சடையி னானே.


My master!  Siva who wears on his matted locks, Koṉṟai flowers!
I do not possess perfection.  I have no love. Grant me the means of getting out of the hiding place of the attachments, which are the result of acts and coming out of it.
I dwell in the body which is like the prison.  Alas!  What can I do?  I have no defects if I praise you holy feet in the second and third persons. Remove all my faults.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2018, 06:57:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #844 on: January 26, 2018, 08:20:21 AM »
Verse  10:

நடுவிலாக் காலன் வந்து நணுகும்போ தறிய வொண்ணா
அடுவன வஞ்சு பூத மவைதமக் காற்ற லாகேன்
படுவன பலவுங் குற்றம் பாங்கிலா மனிதர் வாழ்க்கை
கெடுவதிப் பிறவி சீசீ கிளரொளிச் சடையி னீரே.


The five elements within my body which trouble me, will not allow me to think of you. When the god of death who has no impartiality comes and draws near me to take away my life, I have no strength to put up with their mischief.  Many faults happen in the life of human beings which has no good.  Siva who has matted locks of increasing brightness!  Let this birth be destroyed. (There is no reference to Ravanan in this tenth verse.

General Padigam (3) completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2018, 08:24:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #845 on: January 26, 2018, 08:26:15 AM »
General Padigam (4):

Verse  1:


கடும்பக னட்ட மாடிக் கையிலோர் கபால மேந்தி
இடும்பலிக் கில்லந் தோறு முழிதரு மிறைவ னீரே
நெடும்பொறை மலையர் பாவை நேரிழை நெறிமென் கூந்தற்
கொடுங்குழை புகுந்த வன்றுங் கோவண மரைய தேயோ.


Dancing in the noon holding a skull in the hand, Siva who stays in everything and wanders in every house for the alms, the house wives place in the skull!  The beautiful daughter of the high Himalaya mountain which has hillocks, who wears fine jewels, has soft and curly tresses of hair and wears crooked ear-rings.  Was the loin-cloth on your waist even on that day, when she entered into your house as your wife?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2018, 08:29:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #846 on: January 26, 2018, 08:56:41 AM »
Verse 2:


கோவண முடுத்த வாறுங் கோளர வசைத்த வாறும்
தீவணச் சாம்பர் பூசித் திருவுரு விருந்த வாறும்
பூவணக் கிழவ னாரைப் புலியுரி யரைய னாரை
ஏவணச் சிலையி னாரை யாவரே யெழுது வாரே.


Who can draw a picture of Siva,  having a dress of a loin-cloth, tying a cobra which can kill, state of the holy body which has the color of fine sacred ash smearing on it.
The primordial god dwells in Puvanam. (Pūvaṇam is one of the 14th shrines in Pandya country.) He who has tied the skin of a tiger in the waist, and who has a bow in which the arrow is fixed?  People who have obtained a vision of him by his grace only can draw a picture of him there is none to do so.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2018, 09:00:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #847 on: January 26, 2018, 09:02:26 AM »
Verse 3:

விளக்கினார் பெற்ற வின்ப மெழுக்கினாற் பதிற்றி யாகும்
துளக்கினன் மலர்தொ டுத்தாற் றூயவிண் ணேற லாகும்
விளக்கிட்டார் பேறு சொல்லின் மெய்ஞ்ஞெறி ஞான மாகும்
அளப்பில கீதஞ் சொன்னார்க் கடிகடா மருளு மாறே.

Those who clean the floor of the temple with cow-dung water is tenfold greater than the benefit derived by those who sweep the temple, if one knits garlands with good and bright flowers, he can ascent into Siva Lokam which is pure. If we speak about the benefits, one obtains by lighting lamps it will lead to knowledge of god by the truthful path.  The ways by which god grants his grace to those who sing songs of his praise are limitless.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 26, 2018, 09:05:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #848 on: January 26, 2018, 09:06:58 AM »
Verse  4:

சந்திரற் சடையில் வைத்த சங்கரன் சாம வேதி
அந்தரத் தமரர் பெம்மா னானல்வெள் ளூர்தி யான்றன்
மந்திர நமச்சி வாய வாகநீ றணியப் பெற்றால்
வெந்தறும் வினையு நோயும் வெவ்வழல் விறகிட் டன்றே.


The dispenser of good things who wears the crescent moon on his matted locks,
who chants the Sama Vedam, the god of the immortals in heaven.  If one smears beautifully sacred ash uttering the Mantram of Siva- Namasivāya, who has a good white vehicle of a bull, the two kinds of acts and diseases which afflict as a result of those two, will be burnt and destroyed as fire-wood which is placed in fire is burnt, at once.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2018, 09:10:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #849 on: January 26, 2018, 09:12:17 AM »
Verse  5:


புள்ளுவ ரைவர் கள்வர் புனத்திடைப் புகுந்து நின்று
துள்ளுவர் சூறை கொள்வர் தூநெறி விளைய வொட்டார்
முள்ளுடை யவர்க டம்மை முக்கணான் பாத நீழல்
உள்ளிடை மறைந்து நின்றங் குணர்வினா லெய்ய லாமே.

The five sense-organs which are deceitful and which practice thieving, entering into the farm of the body,  jump with joy.  They loot they would not allow to come into being the pure path to salvation.  We can discharge an arrow and kill them who are like thorns, with the knowledge of god, concealing ourselves in the feet of the god of three eyes from there lying in ambush.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 26, 2018, 09:15:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #850 on: January 26, 2018, 09:16:15 AM »
Verse 6:

தொண்ட னேன்பிறந்து வாளாத் தொல்வினைக் குழியில் வீழ்ந்து
பிண்டமே சுமந்து நாளும் பெரியதோ ரவாவிற் பட்டேன்
அண்டனே யமரர் கோவே யறிவனே யஞ்ச லென்னாய்
தெண்டிரைக் கங்கை சூடுந் திகழ்தரு சடையி னானே.


I who am a slave to worldly pleasure, born without any use, falling into the pit of acts done in many births, carrying the burden of this body, I was stuck up daily in a pit of a big desire.  God!  the King of the immortals! The embodiment of pure knowledge!
Siva who wears on his shining matted locks, Ganga, which has clear waves!  Comfort me by saying, "Do not be afraid."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2018, 09:19:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #851 on: January 26, 2018, 09:20:23 AM »
Verse 7:

பாறினாய் பாவி நெஞ்சே பன்றிபோ லளற்றிற் பட்டுத்
தேறிநீ நினைதி யாயிற் சிவகதி திண்ண மாகும்
ஊறலே யுவர்ப்பு நாறி யுதிரமே யொழுகும் வாசல்
கூறையான் மூடக் கண்டு கோலமாக் கருதி னாயே.

My cruel mind!  You ruined yourself like the pig which has fallen into the mire. It is a certainty that you will attain eternal bliss if you become clear and meditate on Siva.
Issuing a bad odor of salty nature, which flows like a spring, the nine apertures through which blood flows. You thought the body to be beautiful by seeing it covered by clothes.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 26, 2018, 09:23:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #852 on: January 26, 2018, 09:24:37 AM »
Verse  8:

உய்த்தகா லுதயத் தும்ப ருமையவ ணடுக்கந் தீர
வைத்தகா லரக்க னோதன் வான்முடி தனக்கு நேர்ந்தான்
மொய்த்தகான் முகிழ்வெண் டிங்கண் மூர்த்தியெ னுச்சி தன்மேல்
வைத்தகால் வருந்து மென்று வாடிநா னொடுங்கி னேனே.

The leg that was directed went beyond the mountain where the sun rises, (it is poetical convention that the sun rises in the east in a mountain.)  The demon dedicated his pure crown to the foot, which was placed on him to remove the trembling of Uma. The god who has a visible form and who wears on his head a young white crescent moon which has abundant fragrance. I became weak and reduced, when I thought that the feet which were placed on my head, would feel pain.

General Padigam (4) completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2018, 09:28:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #853 on: January 26, 2018, 09:31:20 AM »
General Padigam (5):

Verse 1:

வென்றிலேன் புலன்க ளைந்தும் வென்றவர் வளாகந் தன்னுள்
சென்றிலே னாத லாலே செந்நெறி யதற்குஞ் சேயேன்
நின்றுளே துளும்பு கின்றே னீசனே னீச னேயோ
இன்றுளே னாளை யில்லே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Lord of the universe! I have not subjugated the five organs of sense.  I have not gone into the assembly of those who have subjugated them.  Therefore, I am at to great a distance from the path leading to salvation. I am agitated in my mind always.
I am a low person. I am alive today. Tomorrow I will be no more.  To what purpose was I born?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2018, 09:33:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #854 on: January 26, 2018, 02:18:49 PM »
Verse 2:

கற்றிலேன் கலைகள் ஞானங் கற்றவர் தங்க ளோடும்
உற்றிலே னாத லாலே யுணர்வுக்குஞ் சேய னானேன்
பெற்றிலேன் பெருந்த டங்கட் பேதைமார் தமக்கும் பொல்லேன்
எற்றுளே னிறைவ னேநா னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Siva who pervades everywhere and everything!  I have not learnt the arts.  I did not even come into contact with those who studied works bearing on spiritual wisdom.
Therefore I was at a great distance from clear discernment.  I have not derived any benefit. I am an ugly sight before the ladies who have very big eyes. I have nothing in this world or the upper world to attain salvation.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 26, 2018, 02:21:20 PM by Subramanian.R »