Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175930 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #735 on: January 17, 2018, 10:12:26 AM »
Verse  7:


மையறு மனத்த னாய பகீரதன் வரங்கள் வேண்ட
ஐயமி லமர ரேத்த வாயிர முகம தாகி
வையக நெளியப் பாய்வான் வந்திழி கங்கை யென்னுந்
தையலைச் சடையி லேற்றார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


As Bhageeratha who had a blemish-less mind supplicated for boons, and as the immortals who had no doubt about god coming to their help, praised the Lord.
having thousand forms, the Lord in Chaikkadu received on his matted locks of hair  Ganga descended in the form of a lady from heaven gushing out, to topple the world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2018, 10:15:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #736 on: January 17, 2018, 10:16:58 AM »
Verse  8:

குவப்பெருந் தடக்கை வேடன் கொடுஞ்சிலை யிறைச்சிப் பாரம்
துவர்ப்பெருஞ் செருப்பா னீக்கித் தூயவாய்க் கலச மாட்ட
உவப்பெருங் குருதி சோர வொருகணை யிடந்தங் கப்பத்
தவப்பெருந் தேவு செய்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


The hunter Tiṇṇaṉ who had round and very big hands, as he was carrying the bent bow and a heavy weight of flesh in his hands, after removing the flowers and leaves placed the previous day with the big and red colored leather sandals, to bathe god with the water in the pure mouth which he used as a pot.  The god made to flow blood profusely from the eye with gladness fixed one eye after scooping it out,  the Lord in Chaikkdu made him a very great god to be worshiped by others.  (It is mentioned in Periyapurāṇam that Jnana Sambandhar worshiped Kaṇṇappar after worshiping the Lord in Kalahasti ).

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 17, 2018, 10:21:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #737 on: January 17, 2018, 10:22:41 AM »
Verse  9:


நக்குலா மலர்பன் னூறு கொண்டுநன் ஞானத் தோடு
மிக்கபூ சனைகள் செய்வான் மென்மல ரொன்று காணா
தொக்குமென் மலர்க்க ணென்றங் கொருகணை யிடந்து மப்பச்
சக்கரங் கொடுப்பர் போலுஞ் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


Having several hundreds of well-blossomed lotus flowers from which fragrance spreads, with the wisdom of realizing Siva, Vishnu who performed many different kinds of Pujas.  On seeing that one soft flower was missing, having decided 'My eye which resembles the lotus will supply the deficiency.' As soon as he scooped out one eye and performed Puja, without any deficiency,  the Lord in Chaikkadu granted one discus to Vishnu.
« Last Edit: January 17, 2018, 10:26:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #738 on: January 17, 2018, 10:27:43 AM »
Verse  10:

புயங்கமைஞ் ஞான்கும் பத்து மாயகொண் டரக்க னோடிச்
சிவன்றிரு மலையைப் பேர்க்கத் திருமலர்க் குழலி யஞ்ச
வியன்பெற வெய்தி வீழ விரல்சிறி தூன்றி மீண்டே
சயம்பெற நாம மீந்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


The demon having twenty shoulders and ten heads, ran, and tried to remove the Tirumalai Kailash, from its place.  (Kailāśh - spoken of as Tirumalai, in Saiva literature.)  When the beautiful lady with tresses of hair adorned with flowers, became frightened, to fall down.  Siva, pressed his toe a little and afterwards, the Lord in Chaikkdu gave him a name Iśvaraṉ* to be victorious. (Swaminatha Ayyar's personal printed copy there is this reading: it will mean respectively twenty shoulders and ten heads;)

(* Ravanan is called Ravaneswaran)

Padigam on Tiruch Chaikkadu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2018, 10:34:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #739 on: January 17, 2018, 10:38:17 AM »
Tiru Nageswaram:

Verse  1:

கச்சைசே ரரவர் போலுங் கறையணி மிடறர் போலும்
பிச்சைகொண் டுண்பர் போலும் பேரரு ளாளர் போலும்
இச்சையான் மலர்கள் தூவி யிரவொடு பகலுந் தம்மை
நச்சுவார்க் கினியர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

Siva has a belt of a cobra, has a neck beautified by the poison.  He will eat receiving alms, has grace in a very large measure.  Nageswaram, is sweet to those who cherish him with love scattering flowers at his feet night and day, with sincere piety.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 17, 2018, 10:41:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #740 on: January 17, 2018, 04:06:15 PM »
Verse  2:

வேடுறு வேட ராகி விசயனோ டெய்தார் போலும்
காடுறு பதியர் போலுங் கடிபுனற் கங்கை நங்கை
சேடெறி சடையர் போலுந் தீவினை தீர்க்க வல்ல
நாடறி புகழர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

Siva becoming hunter assuming the form of a hunter, discharging arrows fighting with Vijayan.  He has as his place the cremation ground, has matted locks which radiates beauty and has the Ganga, in the form of a lady, which has swift flowing water.
The Lord of Nageswaram, has a fame well-known through out the country, as one who is capable of removing sins.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 17, 2018, 04:15:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #741 on: January 17, 2018, 04:11:37 PM »
Verse  3:

கற்றுணை வில்ல தாகக் கடியரண் செற்றார் போலும்
பொற்றுணைப் பாதர் போலும் புலியத ளுடையர் போலும்
சொற்றுணை மாலை கொண்டு தொழுதெழு வார்கட் கெல்லாம்
நற்றுணை யாவர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

With the help of a mountain improvised into a bow, destroyed the well-guarded forts. He has two feet as valuable as gold.  He has a dress of a tiger's skin.  To all those who worship him and then rise from sleep, with garlands of verses, the Lord of Nageswaram is the unfailing guide.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2018, 04:15:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #742 on: January 18, 2018, 08:58:40 AM »
Verse  4:


கொம்பனாள் பாகர் போலுங் கொடியுடை விடையர் போலும்
செம்பொனா ருருவர் போலுந் திகழ்திரு நீற்றர் போலும்
எம்பிரா னெம்மை யாளு மிறைவனே யென்று தம்மை
நம்புவார்க் கன்பர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

Siva has on one half a lady as slender and supple as the twig of a plant, has a flag on which the bull is drawn has a body as bright as pure gold, smears brightly with the holy ash Siva in Nageswaram is the friend to those who cherish him with love as "our master" and god who admits us as his protege.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2018, 09:01:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #743 on: January 18, 2018, 09:04:02 AM »
Verse 5:

கடகரி யுரியர் போலுங் கனன்மழு வாளர் போலும்
படவர வரையர் போலும் பாரிடம் பலவுங் கூடிக்
குடமுடை முழவ மார்ப்பக் கூளிகள் பாட நாளும்
நடநவி லடிகள் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே. 

Siva has a skin of a rutting elephant. He has a fire and battle-axe, wears on his waist a cobra with a hood, many Bhutas  join together and play on Kutamuzhāvam in a high pitch.  Siva in Nageswaram is the god who dances without stopping daily, when the ghosts sing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2018, 09:06:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #744 on: January 18, 2018, 09:08:13 AM »
Verse  6:

பிறையுறு சடையர் போலும் பெண்ணொரு பாகர் போலும்
மறையுறு மொழியர் போலும் நான்மறை யவன்ற னோடும்
முறைமுறை யமரர் கூடி முடிகளால் வணங்க நின்ற
நறவமர் கழலர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He has a crescent moon on his matted locks. He has a lady on one half.
He has Vedas as his words.  The immortals joining according to their ranks with Vishnu and Brahma, without break pray to him. The Lord in Nageswaram has feet on which there are flowers with honey, before which they bow their heads, and worship them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2018, 09:11:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #745 on: January 18, 2018, 09:12:27 AM »
Verse  7:

வஞ்சகர்க் கரியர் போலும் மருவினோர்க் கெளியர் போலும்
குஞ்சரத் துரியர் போலுங் கூற்றினைக் குமைப்பர் போலும்
விஞ்சைய ரிரிய வன்று வேலைவாய் வந்தெ ழுந்த
நஞ்சணி மிடற்றர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He is difficult to reach for people who are deceivers.  He is easily accessible to people who come near him.  He has a skin of an elephant, he will tread upon the god of death to kill him.  The Lord in Nageswaram has a neck beautified by the poison that was produced and rose in the ocean in the distant past, to make the immortals flee for their safety.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2018, 09:14:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #746 on: January 18, 2018, 09:16:07 AM »
Verse  8:

போகமார் மோடி கொங்கை புணர்தரு புனிதர் போலும்
வேகமார் விடையர் போலும் வெண்பொடி யாடு மேனிப்
பாகமா லுடையர் போலும் பருப்பத வில்லர் போலும்
நாகநா ணுடையர் போலும் நாகவீச்ச சரவ னாரே.

He is the pure person who embraces the breasts of Kali, which gives pleasure.  He
has a bull of quick gait, has Vishnu on one half of the body which is smeared with white holy ash. He has a bow of a mountain.  He has the serpent, Vasuki, as the bow-string. He is the Lord of Nageswaram.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2018, 09:18:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #747 on: January 18, 2018, 09:20:36 AM »
Verse  9:


கொக்கரை தாளம் வீணை பாணிசெய் குழகர் போலும்
அக்கரை யணிவர் போலும் ஐந்தலை யரவர் போலும்
வக்கரை யமர்வர் போலும் மாதரை மையல் செய்யும்
நக்கரை யுருவர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

He has the instruments such as Kokkarai, Cymbals and Veena  to measure time when the youth dances. He adorns his waist with chank beads. He has a cobra of five hoods.
He removessthe snake-bite, he is in Vakkari, a shrine Nageswaram, has a form in which the waist is naked without cloth and caused the wives of the sages of Daruka forests  be infatuated with love.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 18, 2018, 09:24:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #748 on: January 18, 2018, 09:26:11 AM »
Verse  10:


வின்மையாற் புரங்கண் மூன்றும் வெந்தழல் விரித்தார் போலும்
தன்மையா லமரர் தங்க டலைவர்க்குந் தலைவர் போலும்
வன்மையான் மலையெ டுத்தான் வலியினைத் தொலைவித் தாங்கே
நன்மையா லளிப்பர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He spread over all the three cities with hot fire by his mastery of archery. He is the chief above the chief of the immortals by his distinguishing nature.  The Lord in Nageswaram caused to destroy the strength of the demon who lifted the mountain with his strength, by the power of his toe and granted him many things after listening to his reciting Sama Veda with music.

Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2018, 09:29:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #749 on: January 18, 2018, 09:31:18 AM »
Tiruk Konteeswaram:

Verse  1:

வரைகிலேன் புலன்க ளைந்தும் வரைகிலாப் பிறவி மாயப்
புரையிலே யடங்கி நின்று புறப்படும் வழியுங் காணேன்
அரையிலே மிளிரு நாகத் தண்ணலே யஞ்ச லென்னாய்
திரையுலாம் பழன வேலித் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

I have not restrained the desires of the five senses.  Being caught in the hollow of deceptive births which are limitless, I do not see any way of escape from that.
The god, Siva, who has tied a shining cobra in the waist! and the god who is Tiruk Konteeswaram,  which has a boundary of tanks in which waves are moving hither and thither comfort me by saying, "Do not be afraid!"

Arunachala Siva.« Last Edit: January 18, 2018, 09:34:51 AM by Subramanian.R »