Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175771 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #675 on: January 07, 2018, 09:25:01 AM »
Verse  7:


கதம்படப் போது வார்கள் போதுமக் கருத்தி னாலே
சிதம்பட நின்ற நீர்கள் சிக்கெனத் தவிரு மென்று
மதம்படு மனத்த னாகி வன்மையான் மிக்கு நோக்க
அதம்பழத் துருவு செய்தா ரவளிவ ணல்லூ ராரே.


With that intention when people who were apt to be angry went along with him,
admonishing them you who are here to parade your wisdom!  Leave me quickly.
with an arrogant mind.  When the strong Ravana, looked at the mountain very often to uproot it,  Siva in Avaḷivaṇallūr made him by crushing his body to be a mass of flesh like an over-ripe fruit of the fig-tree.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 07, 2018, 09:28:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #676 on: January 07, 2018, 09:29:46 AM »
Verse  8:


நாடுமிக் குழிதர் கின்ற நடுவிலா வரக்கர் கோனை
ஓடுமிக் கென்று சொல்லி யூன்றினா னுகிரி னாலே
பாடிமிக் குய்வ னென்று பணியநற் றிறங்கள் காட்டி
ஆடுமிக் கரவம் பூண்டா ரவளிவ ணல்லூ ராரே.


Telling the demon, who had no uprightness and who was wandering in the countries often, 'run quickly',  pressed him with the nail of toe.  When he paid homage, being unable to bear it, by saying I shall save myself by singing his praises much showing his good graces such as long life, a sword, Siva in Avaḷivaṇallūr adorned himself profusely with cobras which dance spreading their hoods.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 07, 2018, 09:32:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #677 on: January 07, 2018, 09:34:34 AM »
Verse 9:


ஏனமா யிடந்த மாலு மெழிறரு முளரி யானும்
ஞானந்தா னுடைய ராகி நன்மையை யறிய மாட்டார்
சேனந்தா னிலாவ ரக்கன் செழுவரை யெடுக்க வூன்றி
ஆனந்த வருள்கள் செய்தா ரவளிவ ணல்லூ ராரே.


Vishnu, who dug the earth taking the form of a pig and Brahma, who is in the beautiful lotus, transforming into a swan possessing intelligence to know Siva,
could not know the good way to see him.  Fixing his toe firmly when the demon who was wandering always like the kite, lifted the fertile mountain, Siva in Avaḷivaṇallūr granted his grace in many ways which bring happiness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2018, 09:37:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #678 on: January 07, 2018, 09:39:04 AM »
Verse  10:

ஊக்கினான் மலையை யோடி யுணர்விலா வரக்கன் றன்னைத்
தாக்கினான் விரலி னாலே தலைபத்துந் தகர வூன்றி
நோக்கினா னஞ்சத் தன்னை நோன்பிற வூன்று சொல்லி
ஆக்கினா ரமுத மாக வவளிவ ணல்லூ ராரே.

When the demon, ran and shook the mountain struck him by fixing the toe firmly to make all the ten heads to be crushed to pieces, removing the toe which was fixed to destroy, his penance and the pain he sustained by being crushed, looked at him with compassion when he was seized with fear, Siva in Avaḷivaṇallūr made him not to meet with death.

(Note: in this decade, the anecdote of Ravana is mentioned in all the ten verses, instead of in the last verse.)

Padigam on Tiru Aval Ival Nallur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 07, 2018, 09:42:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #679 on: January 07, 2018, 09:44:18 AM »
Tirup Peruvelur:


Verse  1:

மறையணி நாவி னானை மறப்பிலார் மனத்து ளானைக்
கறையணி கண்டன் றன்னைக் கனலெரி யாடி னானைப்
பிறையணி சடையி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
நறையணி மலர்கள் தூவி நாடொறும் வணங்கு வேனே.


Daily scattering flowers which have honey, Siva whose tongue is adorned by the Vēdas, who dwells in the minds of those who think of him without forgetting, who has a neck beautified by the poison, who danced in the glowing fire, who has as an ornament on his matted locks, a crescent moon, who desired Peruvēḷur as his abode,
pay homage.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2018, 09:48:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #680 on: January 08, 2018, 09:52:49 AM »
Verse  2:


நாதனா யுலக மெல்லா நம்பிரா னெனவு நின்ற
பாதனாம் பரம யோகி பலபல திறத்தி னாலும்
பேதனாய்த் தோன்றி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
ஓதநா வுடைய னாகி யுரைக்குமா றுரைக்குற் றேனே.


Being the master, the chief of those who perform Yogam and who has feet and who stands to be praised by all the people of the world, as "our master" who assumed different forms in very many ways, who desired to dwell in Peruvēḷūr.  I uttered his names in the manner in which they should be uttered being fortunate to possess a tongue to do so.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2018, 09:55:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #681 on: January 08, 2018, 09:57:27 AM »
Verse  3:

குறவிதோண் மணந்த செல்வக் குமரவே டாதை யென்றும்
நறவிள நறுமென் கூந்த னங்கையோர் பாகத் தானைப்
பிறவியை மாற்று வானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
உறவினால் வல்ல னாகி யுணருமா றுணர்த்து வேனே.

The father of indulgent Kumaravel, who embraced the shoulders of Kuravi: (kuṟatti i.e.
Vaḷḷi,) who has always as a half a lady of distinction with tresses of hair on which she wears fragrant leaves of Bael, who removes being born again who desired Peruvēḷūr as his abode, as I am capable of approaching him thinking of him without ceasing.
I shall cause Siva to understand me in the proper way I am capable of.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2018, 10:01:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #682 on: January 08, 2018, 10:02:53 AM »
Verse  4:

மைஞ்ஞவில் கண்டன் றன்னை வலங்கையின் மழுவொன் றேந்திக்
கைஞ்ஞவின் மானி னோடுங் கனலெரி யாடி னானைப்
பிஞ்ஞகன் றன்னை யந்தண் பெருவேளூர் பேணி னானைப்
பொய்ஞ்ஞெக நினைய மாட்டாப் பொறியிலா வறிவி லேனே.

Siva who has a neck in which poison always stays, holding a battle axe in the right hand, who adorns his head with peacock feathers, who desired to stay in beautiful and cool Peruvēḷūr, I do not possess the good fortune and knowledge to think of him for all my lies to slip off.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 08, 2018, 10:05:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #683 on: January 08, 2018, 10:06:30 AM »
Verse  5:


ஓடைசேர் நெற்றி யானை யுரிவையை மூடி னானை
வீடதே காட்டு வானை வேதநான் காயி னானைப்
பேடைசேர் புறவ நீங்காப் பெருவேளூர் பேணி னானைக்
கூடநான் வல்ல மாற்றங் குறுகுமா றறிகி லேனே.


Siva who wears a gold plate on his forehead, who covered himself with a skin of an elephant, shows the path to eternal bliss. He has himself, become the four Vedas,
desired as his abode Peruvēlūr, which the pigeons united with their females do not leave. I am incapable of being united with him and approaching him with proper words which are capable of conveying my wish to him.

Arunachala Siva.« Last Edit: January 08, 2018, 10:09:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #684 on: January 08, 2018, 10:11:04 AM »
Verse  6:


கச்சைசேர் நாகத் தானைக் கடல்விடங் கண்டத் தானைக்
கச்சியே கம்பன் றன்னைக் கனலெரி யாடு வானைப்
பிச்சைசேர்ந் துழல்வி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
இச்சைசேர்ந் தமர நானு மிறைஞ்சுமா றிறைஞ்சு வேனே.


Siva who ties a cobra as a belt, who has poison that rose in the ocean, in his neck,
who is in the temple Ekampam in Kanchi, who dances in the blazing fire, who wanders to collect alms, who desired to stay in Peruvēlūr,  to be without birth and death having devotion as qualification for that, I shall pay homage to him in the proper manner.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2018, 10:13:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #685 on: January 08, 2018, 10:15:07 AM »
Verse  7:

சித்தராய் வந்து தன்னைத் திருவடி வணங்கு வார்கள்
முத்தனை மூர்த்தி யாய முதல்வனை முழுது மாய
பித்தனைப் பிறரு மேத்தப் பெருவேளூர் பேணி னானை
மெத்தநே யவனை நாளும் விரும்புமா றறிகி லேனே.


Siva who grants salvation to those who worship his feet coming to him and who have acquired eight kinds of mystic powers, the chief who has a visible form, who has completely mania for his devotees, who desired Peruvēḷūr as his abode to be praised by people who are not accustomed to praise him, I am incapable of making Siva desire me daily, who loves in an abundant measure all beings.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 08, 2018, 10:17:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #686 on: January 08, 2018, 10:18:48 AM »
Verse  8:

முண்டமே தாங்கி னானை முற்றிய ஞானத் தானை
வண்டுலாங் கொன்றை மாலை வளர்மதிக் கண்ணி யானைப்
பிண்டமே யாயி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
அண்டமா மாதி யானை யறியுமா றறிகி லேனே.


Siva who has an ornament of skulls, (It may also mean Siva who holds a skull as a begging bowl who is the form of mature spiritual wisdom.), who has a garland of Koṉṟai on which bees move about and a chaplet of thriving crescent moon, who is the body of all living beings, who desired Peruvēḷūr as his abode, the first cause who is also the worlds,  I am incapable of making him know me individually.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2018, 10:21:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #687 on: January 08, 2018, 10:23:28 AM »
Verse  9:

விரிவிலா வறிவி னார்கள் வேறொரு சமயஞ் செய்து
எரிவினாற் சொன்னா ரேனு மெம்பிராற் கேற்ற தாகும்
பரிவினாற் பெரியோ ரேத்தும் பெருவேளூர் பற்றி னானை
மருவிநான் வாழ்த்தி யுய்யும் வகையது நினைக்கின் றேனே.


Narrow-minded people who do not possess broad vision, though fabricated a different religion and preached it out of jealousy, it will be proper thing for our Lord. Being united, wish Siva who adheres to Peruvēḷūr which is praised by great men with love.
I think of redeeming myself by praising him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 08, 2018, 10:26:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #688 on: January 08, 2018, 10:27:38 AM »
Verse  10:

பொருகட லிலங்கை மன்ன னுடல்கெடப் பொருத்தி நல்ல
கருகிய கண்டத் தானைக் கதிரிளங் கொழுந்து சூடும்
பெருகிய சடையி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
உருகிய வடிய ரேத்து முள்ளத்தா லுள்கு வேனே.


Fixing his toe to destroy the body of the king of Lanka, which is dashed by the waves as if they are fighting with the shore, Siva who has a beautiful black neck who has an expanded matted locks, on which he wears a young crescent moon, who desired Peruvēḷūr as his abode, I shall meditate on him with that mind of the devotees of melting heart which is their quality.

Padigam on Tirup Peruvelur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2018, 10:30:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #689 on: January 08, 2018, 10:32:31 AM »
Tiru Rameswaram:

Verse  1:


பாசமுங் கழிக்க கில்லா வரக்கரைப் படுத்துத் தக்க
வாசமிக் கலர்கள் கொண்டு மதியினான் மால்செய் கோயில்
நேசமிக் கன்பி னாலே நினைமினீர் நின்று நாளும்
தேசமிக் கானி ருந்த திருவிரா மேச்சு ரம்மே.

Having destroyed the demon, who were not able to remove even the attachments,
the temple established by Vishnu whose incarnation is Raman, by his spiritual knowledge and worshiped by him with suitable flowers of excellent fragrance.
People of this world!  You daily meditate upon Sri Rameswaram, where Siva who is the effulgent light stays, for a long time, with love born out of excessive affections.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 08, 2018, 10:36:09 AM by Subramanian.R »