Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 177229 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #630 on: January 01, 2018, 10:36:07 AM »
Verse  2:


மடுக்களில் வாளை பாய வண்டின மிரிந்த பொய்கைப்
பிடிக்களி றென்னத் தம்மிற் பிணைபயின் றணைவ ரால்கள்
தொடுத்தநன் மாலை யேந்தித் தொண்டர்கள் பரவி யேத்த
வடித்தடங் கண்ணி பாகர் வலம்புரத் திருந்த வாறே.


As the scabbard fish leap in the deep pools, the mural fish which embrace often their females, like the male and female elephants in the natural tanks from which the swarm of bees speed for safety.  The devotees holding the good garlands which they strung, praise in the second person and third person, Siva.  What a wonderful sight it is that the god who has on his half a lady of big eyes like the tender mango cut into two, dwells in Valampuram.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 01, 2018, 10:38:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #631 on: January 01, 2018, 10:40:29 AM »
Verse  3:


தேனுடை மலர்கள் கொண்டு திருந்தடி பொருந்தச் சேர்த்தி
ஆனிடை யஞ்சுங் கொண்டே யன்பினா லமர வாட்டி
வானிடை மதியஞ் சூடும் வலம்புரத் தடிக டம்மை
நானடைந் தேத்தப் பெற்று நல்வினைப் பயனுற் றேனே.


Laying the flowers with honey to reach the perfect feet, bathing the god with love to please him, with the five products of the cow, I, who am in every way low, got the fruit of my virtuous acts by reaching and praising the god in Valampuram who wears a crescent moon that shines in the sky.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 01, 2018, 10:42:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #632 on: January 01, 2018, 10:45:00 AM »
Verse  4:


முளையெயிற் றிளநல் லேனம் பூண்டுமொய் சடைக டாழ
வளையெயிற் றிளைய நாகம் வலித்தரை யிசைய வீக்கிப்
புளைகயப் போர்வை போர்த்துப் புனலொடு மதியஞ் சூடி
வளைபயி லிளைய ரேத்தும் வலம்புரத் தடிக டாமே.

Wearing the tusk of a hog which is young and strong, the crowded matted locks to hang low, having securely tied fittingly in the waist seizing a young cobra of curved teeth, covering himself with the upper garment got from an elephant adorning himself with water and a crescent moon, Siva is the god in Valampuram where ladies wearing many bangles, praise him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 01, 2018, 10:47:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #633 on: January 01, 2018, 10:53:33 AM »
Verse  5:

சுருளுறு வரையின் மேலாற் றுலங்கிளம் பளிங்கு சிந்த
இருளுறு கதிர்நு ழைந்த விளங்கதிர்ப் பசலைத் திங்கள்
அருளுறு மடிய ரெல்லா மங்கையின் மலர்க ளேந்த
மருளுறு கீதங் கேட்டார் வலம்புரத் தடிக ளாரே.

Scattering the white rays like crystal which are moving on the ridges which are curved,  the devotees who desire the grace of the god in Valampuram, who wears a tender crescent moon of mild rays which penetrate into the ears of corn in the darkness of night, listened to the music known as Maruḷ, when they were holding flowers in their palms to worship him. (The meaning of the first two lines is not clear).

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 01, 2018, 10:56:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #634 on: January 01, 2018, 10:58:12 AM »
Verse 6:


நினைக்கின்றே னெஞ்சு தன்னா னீண்டபுன் சடையி னானே
அனைத்துடன் கொண்டு வந்தங் கன்பினா லமைய வாட்டிப்
புனைக்கின்றேன் பொய்ம்மை தன்னை மெய்ம்மையைப் புணர மாட்டேன்
எனக்குநான் செய்வ தென்னே யினிவலம் புரவ னீரே.


Siva who has  long and tawny matted locks,  the one who is in Valampuram!
I am thinking of you in my mind.  Bathing you properly with love bringing all things that are used for bathing, I increase falsehood, I am unable to be associated with truth.  What can I do now for my uplift? 

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 01, 2018, 11:00:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #635 on: January 01, 2018, 11:02:27 AM »
Verse  7:


செங்கயல் சேல்கள் பாய்ந்து தேம்பழ மினிய நாடித்
தங்கயந் துறந்து போந்து தடம்பொய்கை யடைந்து நின்று
கொங்கையர் குடையுங் காலைக் கொழுங்கனி யழுங்கி னாராம்
மங்கல மனையின் மிக்கார் வலம்புரத் தடிக ளாரே.

Fish like red Kayal and Sēl, searching for sweet fruit which are tasty to eat, having gone leaving their tanks reaching the extensive big natural tank, the god who is in Valampuram, when ladies plunged and bathed in the water, felt pity for the plump fruits where in the houses auspicious things are in abundance.  (The meaning of the first three lines is not as clear as it should be.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 01, 2018, 11:06:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #636 on: January 01, 2018, 11:08:17 AM »
Verse  8:


அருகெலாங் குவளை செந்நெல் அகலிலை யாம்ப னெய்தல்
தெருவெலாந் தெங்கு மாவும் பழம்விழும் படப்பை யெல்லாம்
குருகினங் கூடி யாங்கே கும்மலித் திறகு லர்த்தி
மருவலா மிடங்கள் காட்டும் வலம்புரத் தடிக ளாரே.

By the side of the village, there is blue Nelumbo flowers, and crops of paddy and lilies of broad leaves, and white Indian water-lilies that blossom in midst of that crop, coconut trees and mango trees are growing tall in all the streets.  In the gardens, fruits fall having become fully ripe.  Flocks of birds gather there, flap their wings and dry them.  The god is in Valampuram which contains, such places frequented by birds.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 01, 2018, 11:11:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #637 on: January 01, 2018, 11:13:32 AM »
Verse  9:

கருவரை யனைய மேனிக் கடல்வண்ண னவனுங் காணான்
திருவரை யனைய பூமேற் றிசைமுக னவனுங் காணான்
ஒருவரை யுச்சி யேறி யோங்கினா ரோங்கி வந்து
அருமையி லெளிமை யானா ரவர்வலம் புரவ னாரே.

Even Vishnu, who has the color of the sea and has a big body like the block mountain, could not find him sea is compared to the color and the mountain for the big body and Brahma too who has four faces and who is seated in a lotus flower as big as a beautiful mountain, could not find him.  Siva rose high climbing up the peak of a mountain Kailash, having risen high and descending low [the] god in Valampuram, became easy of access in the midst of his preeminence. 

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 01, 2018, 11:17:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #638 on: January 01, 2018, 11:19:02 AM »
Verse 10:


வாளெயி றிலங்க நக்கு வளர்கயி லாயந் தன்னை
ஆள்வலி கருதிச் சென்ற வரக்கனை வரைக்கீ ழன்று
தோளொடு பத்து வாயுந் தொலைந்துட னழுந்த வூன்றி
ஆண்மையும் வலியுந் தீர்ப்பா ரவர்வலம் புரவ னாரே.

Laughing to make the bright teeth to shine, pressing down close under the mountain, the demon who went to uproot it thinking of his valor and strength, to make his twenty shoulders and all the ten mouths to perish Siva in Valampuram will remove his valor and strength.


Padigam on Tiru Valampuram completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 01, 2018, 11:22:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #639 on: January 01, 2018, 11:24:07 AM »
Tiru Avaduthurai:

Verse  1:

மாயிரு ஞால மெல்லா மலரடி வணங்கும் போலும்
பாயிருங் கங்கை யாளைப் படர்சடை வைப்பர் போலும்
காயிரும் பொழில்கள் சூழ்ந்த கழுமல வூரர்க் கம்பொன்
ஆயிரங் கொடுப்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.

All the people of the big and wide world will bow before the lotus feet, he will place the big and rushing Ganga, in his spreading matted locks,  the Lord in Avaṭutūṟai will give one thousand gold coins to Jnana Sambandhan, whose birth-place is Kazhumalam surrounded by big gardens bearing fruits.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 01, 2018, 11:26:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #640 on: January 04, 2018, 08:47:39 AM »
Verse  2:


மடந்தைபா கத்தர் போலும் மான்மறிக் கையர் போலும்
குடந்தையிற் குழகர் போலுங் கொல்புலித் தோலர் போலும்
கடைந்தநஞ் சுண்பர் போலுங் காலனைக் காய்வர் போலும்
அடைந்தவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, has a lady as his half. He holds a young deer in his hand, is the youth in Kuṭantai Kumbakōnam.  He wears the skin of tiger capable of killing will consume the poison, which rose when the ocean was churned. He will kill the god of death. He loves those who have approached him as their refuge.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 04, 2018, 08:50:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #641 on: January 04, 2018, 08:51:57 AM »
Verse 3:


உற்றநோய் தீர்ப்பர் போலும் உறுதுணை யாவர் போலும்
செற்றவர் புரங்கண் மூன்றுந் தீயெழச் செறுவர் போலும்
கற்றவர் பரவி யேத்திக் கலந்துலந் தலந்து பாடும்
அற்றவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, will cure disease that afflict people. ( this is an auto-biographical incident.) He is the great companion. He will destroy the three cities of the enemies and set them ablaze.  He loves those who surrendered themselves to him only, who are learned and who praise him in the 2nd person and 3rd person, their minds absorbed in him, who are become diminished and suffer.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2018, 08:54:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #642 on: January 04, 2018, 08:56:21 AM »
Verse  4:

மழுவமர் கையர் போலும் மாதவள் பாகர் போலும்
எழுநுனை வேலர் போலும் என்புகொண் டணிவர் போலும்
தொழுதெழுந் தாடிப் பாடித் தோத்திரம் பலவுஞ் சொல்லி
அழுமவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, has a battle-axe in his hand.  He has a lady as his half. He
has a trident whose ends are sharp. He will adorn himself with bones.  He loves those who weep out of joy saying many praises, sing, dance, worship and then rise from sleep.

Arunachala Siva.« Last Edit: January 04, 2018, 08:58:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #643 on: January 04, 2018, 09:00:12 AM »
Verse  5:


பொடியணி மெய்யர் போலும் பொங்குவெண் ணூலர் போலும்
கடியதோர் விடையர் போலுங் காமனைக் காய்வர் போலும்
வெடிபடு தலையர் போலும் வேட்கையாற் பரவுந் தொண்டர்
அடிமையை  ஆள்வர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai smears his body with holy ash. He wears a shining sacred thread.  He has a bull which walks fast.  He burnt Manmatha. He holds a skull that has many clefts. He will measure the sincerity of servitude of the devotees who praise him out of desire.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 04, 2018, 09:03:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #644 on: January 04, 2018, 09:05:14 AM »
Verse  6:


வக்கர னுயிரை வவ்வக் கண்மலர் கொண்டு போற்றச்
சக்கரங் கொடுப்பர் போலுந் தானவர் தலைவர் போலும்
துக்கமா மூடர் தம்மைத் துயரிலே வீழ்ப்பர் போலும்
அக்கரை யார்ப்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


See 1st verse. When Vishnu worshiped Siva with his lotus eye, in order to take away the life of Vakkaraṉan demon,will give a discus. He is the master of demons, will cause to fall into sufferings stupid persons, who always undergo sorrow only. He will fasten conch beads in his waist.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2018, 09:08:33 AM by Subramanian.R »