Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176367 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #615 on: December 30, 2017, 03:15:46 PM »
Verse  7:

அஞ்சணை கணையி னானை யழலுற வன்று நோக்கி
அஞ்சணை குழலி னாளை யமுதமா வணைந்து நக்கு
அஞ்சணை யஞ்சு மாடி யாடர வாட்டுவார் தாம்
அஞ்சணை வேலி யாரூ ராதரித் திடங்கொண் டாரே.


Fixing the gaze to make fire consume Manmatha, who has five arrows of flowers, long ago, indulging in joviality, by embracing Uma, who has tresses of hair which can be dressed in five different styles, thinking her to be nectar, bathing in the five products of the cow, and in Panchamirtha made of ghee, milk, honey, jaggery and plantains
Siva who causes the cobra which is capable of dancing spreading its hood, to dance,
dwelt as his abode in Ārūr desiring it which has five Velis each, of temple, the tank, Kamalālayam and the channel in which purple Indian water-lily is grown to adorn Thyagarajar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2017, 03:21:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #616 on: December 30, 2017, 03:22:44 PM »
Verse 8:


வணங்கிமுன் னமர ரேத்த வல்வினை யான தீரப்
பிணங்குடைச் சடையில் வைத்த பிறையுடைப் பெருமை யண்ணல்
மணங்கம ழோதி பாகர் மதிநிலா வட்டத் தாடி
அணங்கொடி மாட வீதி யாரூரெம் மடிக ளாரே.


The acts which are irresistible to cease to be praised by the immortals making obeisance before him, the god who has the greatness of keeping the crescent moon in the intertwining matted locks, has on one half a lady having tresses of hair having natural fragrance, and the deity in Ārūr which has streets having storeys the beautiful flags hoisted on which dance and touch the moon which sheds moonlight.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2017, 03:24:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #617 on: December 30, 2017, 03:26:17 PM »
Verse 9:

நகலிடம் பிறர்கட் காக நான்மறை யோர்க டங்கள்
புகலிட மாகி வாழும் புகலிலி யிருவர் கூடி
இகலிட மாக நீண்டங் கீண்டெழி லழல தாகி
அகலிடம் பரவி யேத்த வடிகளா ரூர னாரே.


Giving room for others to laugh at,  Siva who does not require anyone as his refuge but is the refuge of the Brahmins who have learnt the four Vedas. Vishnu and Brahma joining together, being inimical towards each other could not see him, having assumed the form of an increasing column of fire growing tall. God is in Ārūr to be praised in the second person and third person by the people of this wide world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2017, 03:30:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #618 on: December 30, 2017, 03:32:20 PM »
Verse  10:


ஆயிர நதிகண் மொய்த்த வலைகட லமுதம் வாங்கி
ஆயிர மசுரர் வாழு மணிமதின் மூன்றும் வேவ
ஆயிரந் தோளு மட்டித் தாடிய வசைவு தீர
ஆயிர மடியும் வைத்த வடிகளா ரூர னாரே.


Taking out the nectar from the roaming ocean in which many rivers throng and granting it to Devas, to remove the exhaustion caused by dancing, by clapping on the many shoulders to make the fire consume the beautiful forts of the many demons who live in them. The deity who placed many paces is in Ārūr.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2017, 03:35:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #619 on: December 30, 2017, 03:37:53 PM »
Tirup Pukalur:


Verse  1:


பகைத்திட்டார் புரங்கண் மூன்றும் பாறிநீ றாகி வீழப்
புகைத்திட்ட தேவர் கோவே பொறியிலே னுடலந் தன்னுள்
அகைத்திட்டங் கதனை நாளு மைவர்கொண் டாட்ட வாடித்
திகைத்திட்டேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.

Lord in Tiruppukalūr!  The king of the Devas, who burnt the three forts of the enemies to fall down as powder and be scattered!  In the body of mine who has no wisdom,
acting to the commands of the five senses which have mastery over me to make me do their bidding, daily oppressing my body I became perplexed, what can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2017, 03:40:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #620 on: December 31, 2017, 09:09:12 AM »
Verse  2:


மையரி மதர்த்த வொண்கண் மாதரார் வலையிற் பட்டுக்
கையெரி சூல மேந்துங் கடவுளை நினைய மாட்டேன்
ஐநெரிந் தகமி டற்றே யடைக்கும்போ தாவி யார்தாம்
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் திருப்புக லூர னீரே.

See 1st verse.  Being caught in the net of the women who have proud and bright eyes and line in the white of the eyes coated with collyrium, I am not able to meditate upon you, the god who holds in the hands fire and a trident.  I do not know what the life in me would do when the phlegm accumulates and chokes the center of the neck.

Arunachala Siva,
« Last Edit: December 31, 2017, 09:12:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #621 on: December 31, 2017, 09:14:01 AM »
Verse  3:


முப்பது முப்பத் தாறு முப்பது மிடுகு ரம்பை
அப்பர்போ லைவர் வந்து வதுதரு கிதுவி டென்று
ஒப்பவே நலிய லுற்றா லுய்யுமா றறிய மாட்டேன்
செப்பமே திகழு மேனித் திருப்புக லூர னீரே.

Siva in Tiruppukalūr, who has a shinning red body!  Just like the masters of the body in which thirty-six tattvas and sixty-tattva vikalangal dwell.  If the five sense enter into it and afflict me with equal strength commanding give this, leave-this, I am utterly incapable of knowing the way to save myself.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 31, 2017, 09:17:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #622 on: December 31, 2017, 09:19:24 AM »
Verse  4:


பொறியிலா வழுக்கை யோம்பிப் பொய்யினை மெய்யென் றெண்ணி
நெறியலா நெறிகள் சென்றே னீதனே னீதி யேதும்
அறிவிலே னமரர் கோவே யமுதினை மனனில் வைக்கும்
செறிவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.

See 1st verse. Protecting the body full of dirt which has no good fortune, mistaking unreal things as real, I, who is a low person, followed faiths other than Saivism.
I do not know even a little of right conduct, I have no self-restraint to place the nectar in my heart.  ( nectar here refers to Siva) What can I do!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2017, 09:22:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #623 on: December 31, 2017, 09:24:24 AM »
Verse  5:


அளியினார் குழலி னார்க ளவர்களுக்கு கன்ப தாகிக்
களியினார் பாட லோவாக் கடவூர் வீ ரட்ட மென்னும்
தளியினார் பாத நாளுந் நினைவிலாத் தகவி னெஞ்சம்
தெளிவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே. 


See 1st verse.  Having love towards ladies who have tresses of hair on which bees swarm, I have no clear idea as I have an unworthy mind which does not think daily about the feet of Siva, who is in the temple at Kaṭavur Vīraṭṭam, where music sung out of ecstasy never ceases. What can I do?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2017, 09:29:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #624 on: December 31, 2017, 09:31:35 AM »
Verse 6:

இலவினார் மாதர் பாலே இசைந்துநா னிருந்து பின்னும்
நிலவுநாள் பலவென் றெண்ணி நீதனே னாதி யுன்னை
உலவிநா னுள்க மாட்டே னுன்னடி பரவு ஞானம்
செலவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


See 1st verse.  Myself living united with only ladies, whose tongues and feet can be compared to the flower of the red-cotton tree, I who is a low person thinking that my days of existence in this earth are still many, the origin of all things! I am incapable of thinking of you to move about in my mind. I do not go anywhere near the spiritual wisdom which helps to praise your feet. What can I do? 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2017, 09:34:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #625 on: December 31, 2017, 09:36:31 AM »
Verse 7:

காத்திலே னிரண்டு மூன்றுங் கல்வியே லில்லை யென்பால்
வாய்த்திலே னடிமை தன்னுள் வாய்மையாற் றூயே னல்லேன்
பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த பரமனே பரவு வார்கள்
தீர்த்தமே திகழும் பொய்கைத் திருப்புக லூர னீரே.

Supreme god who granted many boons to Arjuna!  The Lord in Tiruppukalūr which has devotees who praise god, and has natural tanks eminent by their holy water. I have not kept under control the five senses.  If it is education I do not possess it.  I did not have the good fortune to become one of your slaves. I am not pure in my speech.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2017, 09:39:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #626 on: December 31, 2017, 09:41:17 AM »
Verse 8:

நீருமாய்த் தீயு மாகி நிலனுமாய் விசும்பு மாகி
ஏருடைக் கதிர்க ளாகி யிமையவ ரிறைஞ்ச நின்றார்
ஆய்வதற் கரிய ராகி யங்கங்கே யாடு கின்ற
தேவர்க்குந் தேவ ராவர் திருப்புக லூர னாரே.

Siva being water,  being fire, and also the earth and the space and the beautiful sun and moon, remaining to be worshiped by the celestial beings who do not wink.
Being very difficult to investigate, Siva in Tiruppukalūr is above the deities that do his bidding in their spheres of activities.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 31, 2017, 09:44:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #627 on: December 31, 2017, 09:46:07 AM »
Verse 9:

மெய்யுளே விளக்கை யேற்றி வேண்டள வுயரத் தூண்டி
உய்வதோ ருபாயம் பற்றி யுகக்கின்றே னுகவா வண்ணம்
ஐவரை யகத்தே வைத்தீ ரவர்களே வலியர் சாலச்
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் திருப்புக லூர னீரே.


Having lit the lamp of spiritual wisdom, and trimming it to the required height,
I try to rise high catching hold of a means of saving myself.  But you placed within me the five senses, so that I could not rise high. They themselves are very powerful.
I am incapable of doing anything that is to be done.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2017, 09:49:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #628 on: December 31, 2017, 09:50:45 AM »
Verse  10:


அருவரை தாங்கி னானு மருமறை யாதி யானும்
இருவரு மறிய மாட்டா வீசனா ரிலங்கை வேந்தன்
கருவரை யெடுத்த ஞான்று கண்வழி குருதி சோரத்
திருவிரல் சிறிது வைத்தார் திருப்புக லூர னாரே.

Vishnu who held the mountain as an umbrella, which is very difficult to be uprooted
and the creator who knew the abstruse Vedas, who could not be known by both of them, Siva in Tīruppukalūr gently fixed his toe on that day when the king of Lanka lifted the great mountain, Kailash, the blood to trickle down through the eyes.

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 31, 2017, 09:54:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #629 on: December 31, 2017, 09:56:13 AM »
Tiru Valampuram:

Verse  1:


தெண்டிரை தேங்கியோ தஞ் சென்றடி வீழுங் காலைத்
தொண்டிரைத் தண்டர் கோனைத் தொழுதடி வணங்கி யெங்கும்
வண்டுகண் மதுக்கண் மாந்தும் வலம்புரத் தடிக டம்மைக்
கொண்டுநற் கீதம் பாடக் குழகர்தா மிருந்த வாறே.

Wwhen the clear waves become stagnant and the water in them surge and fall at the feet of the god, the devotees making a roaring noise, paying obeisance to the feet of the god who is the master of the Devas and worshiping him with joined hands, everywhere meditating in their hearts the god in Valampuram where the bees drink different kinds of honey.  How wonderful a sight it is that the youth was seated when they sang songs of praise.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 31, 2017, 10:00:38 AM by Subramanian.R »