Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 167650 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #495 on: December 19, 2017, 10:13:48 AM »
Verse 9:

ஏற்றநீர்க் கங்கை யானே யிருநிலந் தாவி னானும்
நாற்றமா மலர்மே லேறு நான்முக னிவர்கள் கூடி
ஆற்றலா லளக்க லுற்றார்க் கழலுரு வாயி னானே
கூற்றுக்குங் கூற்ற தானாய் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who received Ganga, which is in the form of water! Both Vishnu who measured the big earth and Brahma, who is sitting on the fragrant big flower of a lotus, joining together,  one who took the form of fire which could not be known by them. The one who tried to measure it, by their own power, you dealt death even to the god of death.  The king of Kōṭikā!


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 10:17:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #496 on: December 19, 2017, 10:18:27 AM »
Verse  10:

பழகநா னடிமை செய்வேன் பசுபதீ பாவ நாசா
மழகளி யானையின் றோன் மலைமகள் வெருவப் போர்த்த
அழகனே யரக்கன் றிண்டோ ளருவரை நெரிய வூன்றும்
குழகனே கோல மார்பா கோடிகா வுடைய கோவே.


I shall do service as a slave to get training in that Lord of all living beings, the one who destroys sins. Beautiful one, who covered your body with the skin of a young elephant having must, to make the daughter of the mountain to fear, the youth who pressed down under the great mountain, to crush the strong shoulders of the demon, the one who has a beautiful chest, O the king of Kōṭikā!

Padigam on Tiruk Kotika completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 10:21:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #497 on: December 19, 2017, 10:23:35 AM »
Tiru Arur:


Verse  1:


படுகுழிப் பவ்வத் தன்ன பண்டியைப் பெய்த வாற்றால்
கெடுவதிம் மனிதர் வாழ்க்கை காண்டொறுங் கேது கின்றேன்
முடுகுவ ரிருந்து ளைவர் மூர்க்கரே லிவர்க ளோடும்
அடியனேன் வாழ மாட்டே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


As you have given a belly which is like a ocean of pitfalls, the human life is ruined.
Every time I think of this,  I cry aloud from grief.  The five senses hasten to ruin me, residing within me, as they are obstinate.  I, your slave, am incapable of living with these.  Lord in Arūr Moolasthanam!  (Moolasthanam, the shrine of Vaṉmīkanāṭar in Tiruvārūr.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 10:27:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #498 on: December 20, 2017, 09:22:10 AM »
Verse 2:

புழுப்பெய்த பண்டி தன்னைப் புறமொரு தோலான் மூடி
ஒழுக்கறா வொன்ப துவா யொற்றுமை யொன்றுமில்லை
சழக்குடை இதனு ளைவர் சங்கடம் பலவுஞ் செய்ய
அழிப்பனாய் வாழ மாட்டே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


Covering the stomach into which worms are poured, with a skin outside, to conceal its ugliness, the nine aperture from which flow of bad matter, never ceases have little agreement among them.  I cannot live with exhaustion, when the five senses which are useless inflict on me many sufferings.
(see 1st verse)....,
« Last Edit: December 20, 2017, 09:24:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #499 on: December 20, 2017, 09:25:53 AM »
Verse 3:

பஞ்சின்மெல் லடியி னார்கள் பாங்கரா யவர்க ணின்று
நெஞ்சினோய் பலவுஞ் செய்து நினையினும் நினைய வொட்டார்
நஞ்சணி மிடற்றி னானே நாதனே நம்பனே நான்
அஞ்சினேற் கஞ்ச லென்னீ ராரூர்மூ லட்ட னீரே.

When the ladies who have feet softer than the cotton,  are near me, they create always troubles in my mind.  Though I may think of you,  they do not allow me to do so.  Siva whose neck is adorned by the poison!  My master!  Siva!  Comfort me, who is afraid of worldly life by saying, 'Do not fear.' (see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2017, 09:29:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #500 on: December 20, 2017, 09:30:42 AM »
Verse  4:


கெண்டையந் தடங்க ணல்லார் தம்மையே கெழும வேண்டிக்
குண்டராய்த் திரிதந் தைவர் குலைத்திடர்க் குழியி னூக்கக்
கண்டுநான் றரிக்க கில்லேன் காத்துக்கொள்கறை சேர் கண்டா
அண்டவா னவர் போற்று மாரூர்மூ லட்ட னீரே.

Siva,  who has a neck in which there is poison!  The Lord in Arūr Moolasthanam, which is praised by the celestial beings in heaven!  With a desire, to be united with ladies, who have large eyes like Keṇṭai, a fresh water fish, the five sense wander like mean persons.  Destroying my firmness of mind and pushing me into the deep pit of sufferings, I have not the strength to put up with them, seeing their bad effects.
Protect me, taking care of me.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 20, 2017, 09:34:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #501 on: December 20, 2017, 09:36:19 AM »
Verse  5:

தாழ்குழ லின்சொ னல்லார் தங்களைத் தஞ்ச மென்று
ஏழையே னாகி நாளு மென்செய்கே னெந்தை பெம்மான்
வாழ்வதே லரிது போலும் வைகலு மைவர் வந்து
ஆழ்குழிப் படுக்க வாற்றே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.

Having become ignorant thinking that the ladies who speak sweet words and have tresses of hair hanging down, are my refuge, what shall I do daily?  God who is our father!  Leading a life in the spiritual path is, perhaps, a little bit difficult.  I cannot bear the five senses "pushing me into a deep pit daily". (see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2017, 09:39:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #502 on: December 20, 2017, 09:40:35 AM »
Verse  6:

மாற்றமொன் றருள கில்லீர் மதியிலேன் விதியி லாமை
சீற்றமுந் தீர்த்தல் செய்யீர் சிக்கன வுடைய ராகிக்
கூற்றம்போ லைவர் வந்து குலைத்திட்டுக் கோகு செய்ய
ஆற்றவுங் கில்லே னாயே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


You do not tell me a word of comfort.  You do not remove the anger caused by me to you, by not leading a life according to rules laid down in scriptures.  Being hard-hearted,  I, who is as low as a dog, am absolutely not capable of putting up with the disorder created in me by disturbing the balance of mind by the five senses which are like the god of death. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2017, 09:43:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #503 on: December 20, 2017, 09:44:41 AM »
Verse 7:


உயிர்நிலை யுடம்பே காலா வுள்ளமே தாழி யாகத்
துயரமே யேற்ற மாகத் துன்பக்கோ லதனைப் பற்றிப்
பயிர்தனைச் சுழிய விட்டுப் பாழ்க்குநீ ரிறைத்து மிக்க
அயர்வினா லைவர்க் காற்றே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


The body which is the abode of life being, the pillar set up as a post, the mind being the large pot with a wide mouth,  the physical sufferings being the picottah or well-sweep, catching hold of the pole which is mental sufferings, leaving the crops to become bent by withering, baling out water for a barren land,  I am unequal to the five senses on account of my extreme exhaustion.  (see 1st verse).


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2017, 09:47:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #504 on: December 20, 2017, 09:53:25 AM »
Verse  8:


கற்றதே லொன்று மில்லை காரிகை யாரோ டாடிப்
பெற்றதேற் பெரிதுந் துன்பம் பேதையேன் பிழைப்பி னாலே
முற்றினா லைவர் வந்து முறைமுறை துயரஞ் செய்ய
அற்றுநா னலந்து போனே னாரூர்மூ லட்ட னாரே.

If there is anything I have studied it is nothing.  Having union with beautiful ladies, what I got is suffering in a large measure.  I who an ignorant by committing many wrongs acts, if I become mature, the five sense inflict sufferings on me by turns.
Having lost the strength to withstand their mischief,  I was very much in distress.
(see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2017, 09:56:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #505 on: December 20, 2017, 09:57:51 AM »
Verse  9:

பத்தனாய் வாழ மாட்டேன் பாவியேன் பரவி வந்து
சித்தத்து ளைவர் தீய செய்வினை பலவுஞ் செய்ய
மத்துறு தயிரே போல மறுகுமென் னுள்ளந் தானும்
அத்தனே யமரர் கோவே யாரூர்மூ லட்ட னாரே.


I, who is a sinner, am incapable of leading a life of a pious person, praising you.
As the many evil acts of the five senses scorch me in my mind, my mind gets bewildered like the curd that is broken by the churning staff.  My father! The master of the immortals!  (see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2017, 10:00:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #506 on: December 20, 2017, 10:02:05 AM »
Verse  10:

தடக்கைநா லைந்துங் கொண்டு தடவரை தன்னைப் பற்றி
எடுத்தவன் பேர்க்க வோடி யிரிந்தன பூத மெல்லாம்
முடித்தலை பத்துந் தோளு முறிதர விறையே யூன்றி
அடர்த்தருள் செய்த தென்னே யாரூர்மூ லட்ட னீரே.


All the Bhutas fled helter-skelter, when the demon lifted the big mountain to uproot it from its place, with the help of all the twenty big hands.  What is the reason for bestowing your grace on him, by pressing firmly a little time, your toe to break all the ten heads wearing crowns, and shoulders.  (see 1st verse).


Padigam  on Tiru Arur Moolasthanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2017, 10:06:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #507 on: December 20, 2017, 10:08:50 AM »
Tiru Arur:  (2)

Verse  1:

குழல்வலங் கொண்ட சொல்லாள் கோலவேற் கண்ணி தன்னைக்
கழல்வலங் கொண்டுநீங்காக் கணங்களக் கணங்க ளார
அழல்வலங் கொண்ட கையா னருட்கதி ரெறிக்கு மாரூர்
தொழல்வலங் கொண்டல் செய்வான் றோன்றினார் தோன்றி னாரே.


The groups of devotees who do not leave going from left to right, the feet of the goddess who has beautiful eyes like the spear, and who speaks words which are sweeter than the music of the flute, those groups to be fully satisfied. Siva who holds a fire as a mark of victory, those who are born in order to worship and go from left to right Ārūr which radiates rays of grace,  are fit to be considered to be born as human beings, others, though they exist, will be considered as dead. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2017, 10:12:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #508 on: December 21, 2017, 08:03:31 AM »
Verse 2:

நாகத்தை நங்கை யஞ்ச நங்கையை மஞ்ஞை யென்று
வேகத்தைத் தவிர நாகம் வேழத்தி னுரிவை போர்த்து
பாகத்தி னிமிர்தல் செய்யாத் திங்களை மின்னென் றஞ்சி
ஆகத்திற் கிடந்த நாக மடங்குமா ரூர னார்க்கே.


When Ganga, the lady of distinction was afraid of the cobra, the cobra thinking that the lady was a peacock slowed down its impetuosity.  Covering himself with the skin of an elephant, in the Lord of Ārūr, the cobra which was lying in the chest thinking that the crescent moon, which does not grow from half of its size, to be lightning, is quiet. (It is a literary convention that cobra is not only afraid of thunder but also of lightning.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 21, 2017, 08:09:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #509 on: December 21, 2017, 09:31:12 AM »
Verse  3:


தொழுதகங் குழைய மேவித் தொட்டிமை யுடைய தொண்டர்
அழுதகம் புகுந்து நின்றா ரவரவர் போலு மாரூர்
எழிலக நடுவெண் முத்த மன்றியு மேர்கொள் வேலிப்
பொழிலகம் விளங்கு திங்கட் புதுமுகிழ் சூடி னாரே.


Desiring that state when devotees worship and their minds become tender,  Siva identifies himself with devotees who are in unison with god, entering into their hearts when the weep out of joy.  In addition to wearing the white pearl in Ārūr which has in the center the beautiful temple, Siva wore the new bud of a crescent moon which is the cause for giving light to the garden which is surrounded by a beautiful fence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 21, 2017, 09:34:17 AM by Subramanian.R »