Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 160636 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #480 on: December 18, 2017, 10:11:43 AM »
Verse 6:

கல்லினா லெறிந்து கஞ்சி தாமுணுஞ் சாக்கி யனார்
நெல்லினார் சோறு ணாமே நீள்விசும் பாள வைத்தார்
எல்லியாங் கெரிகையேந்தி யெழிறிகழ் நட்டமாடிக்
கொல்லியாம் பண்ணுகந்தார் குறுக்கை வீரட்டனாரே.


After pelting the Siva Lingam, with stones, Sākkiya Nāyaṉar, who was in the habit of having rice gruel after that, made him rule over the Siva Logam, so that he may not even eat rice got from paddy. (The idea is he attained bliss without the necessity of having to eat rice in the next birth at night.)  Holding fire in his hand performing beautiful dances Kuṟukkai Vīraṭṭaṉar, liked the melody-type Kolli.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 18, 2017, 10:15:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #481 on: December 18, 2017, 10:16:48 AM »
Verse  7:


காப்பதோர் வில்லு மம்புங் கையதோ ரிறைச்சிப் பாரம்
தோற்பெருஞ் செருப்புத் தொட்டுத் தூயவாய்க் கலச மாட்டித்
தீப்பெருங் கண்கள் செய்ய குருதிநீ ரொழுகத் தன்கண்
கோப்பதும் பற்றிக் கொண்டார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


In the hand there were a bow for protection, an arrow, and a heavy weight of cooked meat.  Removing with a big sandal made of leather, the flowers and leaves on the head of Siva Lingam, bathing the god with the water brought in the pot, his pure mouth, when the blood which is red like fire was flowing from the eyes.  As soon as Tiṇṇaṉār inserted an arrow in his eye, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam caught his hand securely.  (The story is as follows: God wanted to show Tiṇṇaṉar's devotion to Siva Kochariyar, the priest of the temple. On the sixth day blood was flowing from the right eye, Tiṇṇaṉar tried all cures to stop it but of no avail.  At last he removed his eye and grafted it on the lord's eye.  When he was in ecstasy, God made blood flow from the other eye also.  Now Tiṇṇaṉar was happy as he had succeeded in stopping the flow of blood in the left eye. He thought: I have one more eye. I shall remove it.
God could not bear the sight and firmly held his hand and said thrice Kaṇṇappa!
stop this! - Nillu Kannappa.) 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2017, 10:23:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #482 on: December 18, 2017, 10:24:47 AM »
Verse 8:


நிறைமறைக் காடு தன்னில் நீண்டெரி தீபந் தன்னைக்
கறைநிறத் தெலிதன் மூக்குச் சுட்டிடக் கனன்று தூண்ட
நிறைகடன் மண்ணும் விண்ணும் நீண்டவா னுலக மெல்லாம்
குறைவறக் கொடுப்பர்போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


In Maṟaikkāṭu which was worshiped by the Vedas, which contains many truths before Kali Yuga was born.  When the black rat, trimmed with anger the light that was burning very high as it burnt its nose, as it came there with the intention of eating the ghee in the hollow of the lamp. The god in Kuṟukkai Vīraṭṭam gave without anything to be desired in the next birth, to rule over this earth surrounded by the sea full of water, heaven and the world where there is ever-lasting bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2017, 10:28:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #483 on: December 18, 2017, 10:29:33 AM »
Verse  9:


அணங்குமை பாக மாக வடக்கிய வாதி மூர்த்தி
வணங்குவா ரிடர்க டீர்க்கு மருந்துநல் லருந்த வத்த
கணம்புல்லர்க் கருள்கள் செய்து காதலா மடியார்க் கென்றும்
குணங்களைக் கொடுப்பர் போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

God who has a form which is the cause of all things and contains within him as a part Uma, the divine damsel, who is the nectar for removing all the sufferings of those who bow to him. (This is partial metaphor as sufferings are not compared to diseases.)
bestowing several kinds of grace upon Kaṇampullar, who had done severe penance to be rid of the cycle of birth and death, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam will give the eight qualities to the devotees who always think of him with love.

The eight qualities are: 1.
Omniscience 2.
Happiness that has no finality 3.
Knowing all things without being taught 4.
Being self-dependent 5.
Unlimited power 7.
Pure body 8.
Being naturally free from attachments.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2017, 10:33:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #484 on: December 18, 2017, 10:34:54 AM »
Verse  10:


எடுத்தன னெழிற் கயிலை யிலங்கையர் மன்னன் றன்னை
அடுத்தொரு விரலா லூன்ற வலறிப்போ யவனும் வீழ்ந்து
விடுத்தனன் கைந்ந ரம்பால் வேதகீ தங்கள் பாடக்
கொடுத்தனர் கொற்ற வாணாள் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

When the king of the people of Lanka, who wanted to uproot and hold the beautiful Kayilai, god pressed him down with a single toe, at once.  Such a strong one as he roared and gave up that effort falling down. When he sang songs from the Vedas with the help of the strings of the lute removed from his hand, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam granted him a victorious sword and long life.

Padigam on Tiruk Kurukkai Virattam completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 18, 2017, 10:43:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #485 on: December 18, 2017, 10:45:44 AM »
Tiruk Kurukkai Virattam. (2)


Verse  1:


நெடியமால் பிரம னோடு நீரெனும் பிலயங் கொள்ள
அடியொடு முடியுங் காணா ரருச்சுனற் கம்பும் வில்லும்
துடியுடை வேட ராகித் தூயமந் திரங்கள் சொல்லிக்
கொடிநெடுந் தேர்கொ டுத்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


The tall Vishnu and Brahma, could not see the feet and head, as water gushed out as at the time of the destruction of the world, when he went digging into the nether world. Vishnu could not see the feet;  Brahma could not see the head. The god in Kuṟukkai Vīraṭṭam disguising himself as a hunter having a small drum tapering in the middle, taught many sacred Mantrams, and gave Arjunan, arrows, bow and a tall chariot adorned with flags.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2017, 10:50:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #486 on: December 19, 2017, 08:55:30 AM »
Verse 2:

ஆத்தமா மயனு மாலு மன்றிமற் றொழிந்த தேவர்
சோத்தமெம் பெருமா னென்று தொழுதுதோத் திரங்கள் சொல்லத்
தீர்த்தமா மட்ட மீமுன் சீருடை யேழு நாளும்
கூத்தராய் வீதி போந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Except Brahma and Vishnu, who had intimacy with him, the remaining Devas worshiped with joined hands and were singing his praises, saying our Lord!
Accept the salutations from us who are inferior to you!  On all the famous seven days before the eighth day when the idol bathed in a river or tank, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam came in procession in the streets in the form of a dancer.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 19, 2017, 09:37:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #487 on: December 19, 2017, 09:38:55 AM »
Tiruk Kotika:

Verse  1:


நெற்றிமேற் கண்ணி னானே நீறுமெய் பூசி னானே
கற்றைப்புன் சடையி னானே கடல்விடம் பருகி னானே
செற்றவர் புரங்கண் மூன்றுஞ் செவ்வழல் செலுத்தி னானே
குற்றமில் குணத்தி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a frontal eye!  The one who besmeared [his] form with the holy ash the one who has a collection of golden matted locks, the one who drank the poison that rose in the sea, the one who set fire to all the three cities of enemies, the one who has only good qualities without faults the king of Kōtikā! (All the names in the verses and the following verses are nominatives of address).


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 09:41:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #488 on: December 19, 2017, 09:43:17 AM »
Verse 2:


கடிகமழ் கொன்றை யானே கபாலங்கை யேந்தி னானே
வடிவுடை மங்கை தன்னை மார்பிலோர் பாகத் தானே
அடியிணை பரவ நாளு மடியவர்க் கருள் செய்வானே
கொடியணி விழவ தோவாக் கோடிகா வுடைய கோவே.

The one who adorns himself with fragrant Koṉṟai flowers, the one who holds a skull in his hand, the one who has the beautiful lady of distinction in a part of his chest, the
one who grants his grace daily to devotees who praise his feet, the king of Kōṭikā where festivals with the hoisting of flags never cease!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 09:45:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #489 on: December 19, 2017, 09:46:49 AM »
Verse  3:

நீறுமெய் பூசி னானே நிழறிகழ் மழுவி னானே
ஏறுகந் தேறி னானே யிருங்கட லமுதொப் பானே
ஆறுமோர் நான்கு வேத மறமுரைத் தருளி னானே
கூறுமோர் பெண்ணி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who besmeared his body with holy ash, the one who has a battle-axe which sheds light, the one who rode on a bull desiring it, the one who is comparable to the nectar that was churned and got from the big ocean of milk, one who gave moral instruction, the four Vedas and six Aṇgams, the one who has on his half a lady, the king of Kōṭikā!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 09:49:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #490 on: December 19, 2017, 09:50:55 AM »
Verse  4:


காலனைக் காலாற் செற்றன் றருள்புரி கருணை யானே
நீலமார் கண்டத் தானே நீண்முடி யமரர் கோவே
ஞாலமாம் பெருமை யானே நளிரிளந் திங்கள் சூடும்
கோலமார் சடையினானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who kicked the god of death to die in the distant past and bestowed his grace on Markandeyan, and who has compassion in abundance, the one who has a blue-neck, the king of the immortals who wear a long crown one who has the greatness of pervading the whole earth, the one who has a beautiful matted locks on which he wears a cool and young crescent moon is the king of Kōṭika!

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 19, 2017, 09:53:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #491 on: December 19, 2017, 09:55:16 AM »
Verse  5:

பூணர வாரத் தானே புலியுரி யரையி னானே
காணில்வெண் கோவ ணம்முங் கையிலோர் கபால மேந்தி
ஊணுமோர் பிச்சை யானே யுமையொரு பாகத் தானே
கோணல்வெண் பிறையி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


Tne who wears a cobra in the form of a garland, one who wears on his waist a tiger's skin,  when we see him one who has as his food a small amount of alms, holding in the hand a skull, and tied a white loin-cloth, the one who has as his half Uma, the one who has a curved white crescent moon.  He is the king of Kōṭikā!

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 19, 2017, 09:59:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #492 on: December 19, 2017, 10:00:10 AM »
Verse  6:

கேழல்வெண் கொம்பு பூண்ட கிளரொளி மார்பி னானே
ஏழையே னேழை யேனா னென்செய்கே னெந்தை பெம்மான்
மாழையொண் கண்ணி னார்கள் வலைதனின் மயங்கு கின்றேன்
கூழையே றுடைய செல்வா கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a shining chest on which is worn the white tusk of the hog, what shall I, who has very little knowledge, do?  My father! my god!  I get bewildered in the trap set by ladies who has bright eyes like the tender mango cut into two, the Lord who rides with joy on a short bull, the king of Kōṭikā.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 10:02:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #493 on: December 19, 2017, 10:04:27 AM »
Verse 7:


அழலுமி ழங்கை யானே யரிவையோர் பாகத் தானே
தழலுமி ழரவ மார்த்துத் தலைதனில் பலிகொள் வானே
நிழலுமிழ் சோலை சூழ நீள்வரி வண்டி னங்கள்
குழலுமிழ் கீதம் பாடுங் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a fire in the palms, the one who has a lady on one half!  Having tied cobras that spit poison, the one who receives alms in the skull surrounding the garden which give shade, the king of Kōṭikā, where swarms of bees having long lines hum like the music produced by the flute.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 10:06:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #494 on: December 19, 2017, 10:08:19 AM »
Verse 8:

ஏவடு சிலையி னானே புரமவை யெரிசெய் தானே
மாவடு வகிர்கொள் கண்ணாண் மலைமகள் பாகத் தானே
ஆவடு துறையு ளானே யைவரா லாட்டப் பட்டேன்
கோவடு குற்றந் தீராய் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a bow from which an arrow is discharged to shoot at an aim, the one who burnt the cities with that, the one who has as a half the daughter of the mountain whose eyes are like the tender mango cut into two, the one who dwells in Avaṭutuṟai. I was harassed by the five senses.  Remove all sins that are equal to  my killing a cow! The king of Kōṭikā!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2017, 10:12:18 AM by Subramanian.R »