Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 170475 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #45 on: November 10, 2017, 08:19:23 AM »
Verse  4:

குண்டனாய்த் தலைபறித்துக் குவிமுலையார்  நகைநாணா துழிதர் வேனைப்
பண்டமாப் படுத்தென்னைப் பாறலையிற் றெளித்துத்தன் பாதங் காட்டித்
தொண்டெலா மிசைபாடத் தூமுறுவ லருள்செய்யு மாரூ ரரைப்
பண்டெலா மறியாதே பனிநீராற் பாவைசெயப் பாவித் தேனே.

Being a strong stout person, plucking the hairs on the head,  converting me as a person of substance who was wandering without being ashamed of the derisive laughter of ladies having conical breasts, sprinkling on my head milk to purify me.
Showing his feet, when all the devotees sing his praises, without esteeming, when I was a Jain, the Lord in Ārūr who grants his holy smile on the devotees, I conceived of creating an ocean with cool water.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 10, 2017, 08:22:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #46 on: November 10, 2017, 09:45:11 AM »
Verse 5:

துன்னாகத் தேனாகித் துர்ச்சனவர் சொற்கேட்டுத் துவர்வாய்க் கொண்டு
என்னாகத் திரிதந்தீங் கிருகையேற் றிடவுண்ட ஏழை யேனான்
பொன்னாகத் தடியேனைப் புகப்பெய்து பொருட்படுத்த வாரூ ரரை
என்னாகத் திருத்தாதே யேதன்போர்க் காதனா யகப்பட் டேனே. 

Being like a cruel cobra listening to the words of wicked person, filling the mouth with the powder of gall-nut of astringent taste, I, who am ignorant, who ate food which was given by reaching it in both the hands, and wandering without any use, unmindful of my own duties and without paying attention to anything else.  Having made me take a golden body without fixing majestically in my body the Lord in Ārūr who made me an important person.  I was caught as an ignorant person in the fight fought by an evil minded person.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2017, 09:47:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #47 on: November 10, 2017, 09:49:10 AM »
Verse  6:


பப்போதிப் பவணனாய்ப் பறித்ததொரு தலையோடே திரிதர் வேனை
ஒப்போட வோதுவித்தென் னுள்ளத்தி னுள்ளிருந்தங் குறுதி காட்டி
அப்போதைக் கப்போது மடியவர்கட் காரமுதா மாரூ ரரை
எப்போதும் நினையாதே யிருட்டறையின் மலடுகறந் தெய்த்த வாறே.


Studying works which increases the cycle of birth and death having got the name of Pavaṇanti, with the head from which the hairs have been plucked, having taught me spiritual wisdom that has no equal, showing me the appropriate good thing to do, being seated in the innermost recess of  my heart, without always thinking of the Lord in Ārūr who is like the rare nectar for his devotees when they think of him from time to time, is like being exhausted by milking a sterile cow in a dark room.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 10, 2017, 09:51:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #48 on: November 10, 2017, 09:53:11 AM »
Verse  7:

கதியொன்று மறியாதே கண்ணழலத் தலைபறித்துக் கையி லுண்டு
பதியொன்று நெடுவீதிப் பலர்காண நகைநாணா துழிதர் வேற்கு
மதிதந்த வாரூரில் வார்தேனை வாய்மடுத்துப் பருகி யுய்யும்
விதியின்றி மதியிலியேன் விளக்கிருக்க மின்மினித்தீக் காய்ந்த வாறே.

Without knowing even a little about the higher states of existence, plucking the hairs on the head for the eyes to burn, eating the food in the hands, to me who was wandering in the long streets in the cities, and without being ashamed of the derisive laughter, and to be seen by many people, drinking the honey which flows in Ārūr which bestowed on me good sense, pouring it into my mouth, without having the good fortune to save myself, I who an devoid of intelligence, is just like warning oneself to remove cold with the heat of the glow-worm when there is a lamp.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2017, 09:56:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #49 on: November 10, 2017, 09:57:19 AM »
Verse  8:

பூவையாய்த் தலைபறித்துப் பொறியற்ற சமண்நீசர் சொல்லே கேட்டுக்
காவிசேர் கண்மடவார்க் கண்டோடிக் கதவடைக்குங் கள்வ னேன்றன்
ஆவியைப் போகாமே தவிர்த்தென்னை யாட்கொண்ட வாரூ ரரைப்
பாவியே னறியாதே பாழூரிற் பயிக்கம்புக் கெய்த்த வாறே.

Plucking the hairs on the head like a woman, accepting only the words of the low Jains who have no wisdom, running on seeing the ladies whose eyes resemble the blue Nelumbo-flowers, preventing the life without leaving the body of mine who is a robber and who closes the door, ashamed of seeing those ladies, without esteeming the Lord in Ārūr who admitted as a protege me who am a sinner, is like feeling exhausted after entering into a deserted village to beg alms.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 10, 2017, 10:00:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #50 on: November 10, 2017, 10:01:10 AM »
Verse  9:

ஒட்டாத வாளவுணர் புரமூன்று மோரம்பின் வாயின் வீழக்
கட்டானைக் காமனையுங் காலனையுங் கண்ணினெடு காலின் வீழ
அட்டானை யாரூரி லம்மானை யார்வச்செற் றக்கு ரோதம்
தட்டானைச் சாராதே தவமிருக்க அவஞ்செய்து தருக்கி னேனே.


Siva who weeded out all the three cities of the inimical and cruel demons by the pointed and of an arrow to fall down as dust, who killed Manmatha, by his frontal eye and Yama the god of death, by his leg, god, our father in Ārūr, who is unaffected by desire, anger and rancor, God who is above all the six inner enemies of the soul, I was puffed with pride by doing wasteful acts when there was penance to be undertaken.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2017, 10:03:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #51 on: November 10, 2017, 10:05:13 AM »
Verse  10:

மறுத்தானொர் வல்லரக்க னீரைந்து முடியினொடு தோளுந் தாளும்
இறுத்தானையெழின் முளரித்த விசின்மிசையி ருந்தான்றன் தலையி லொன்றை
அறுத்தானை யாரூரி லம்மானை யாலால முண்டு கண்டம்
கறுத்தானைக் கருதாதே கரும்பிருக்க இரும்புகடித் தெய்த்த வாறே.


Siva who crushed the ten heads and shoulders and feet of the strong demon, who refused to listen to the advice of Nandi, who cut one of the heads of Brahma, who is sitting on the seat of a beautiful lotus, our father in Ārūr, without regarding Siva who has a black neck by consuming the poison named hala hala, this act is like feeling exhausted by biting the hard iron rod when there is sweet sugarcane to be enjoyed.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 10, 2017, 10:08:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #52 on: November 10, 2017, 10:09:50 AM »
Tiruk Kazhippalai:

Verse 1:

வனபவள வாய்திறந்து வானவர்க்குந் தானவனே யென்கின் றாளாற்
சினபவளத் திண்டோண்மேற் சேர்ந்திலங்கு வெண்ணீற்ற னென்கின் றாளால்
அனபவள மேகலையொ டப்பாலைக் கப்பாலா னென்கின் றாளால்
கனபவளஞ் சிந்துங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

Opening her lips which are like beautiful coral, my daughter says, he bestows grace upon celestial beings also, she says that he has smeared shining white ash which is suited to the strong shoulders resembling in color red coral, joining with a lady wearing on the waist a jeweled girdle of strands made of coral, and who is like a swan by her gait, He is farther than the farthest things we conceive of.  Did she see the god who is Kazhipālai where the sea scatters the heavy coral?

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 10, 2017, 10:13:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #53 on: November 11, 2017, 06:55:20 AM »
Verse  2:


வண்டுலவு கொன்றை வளர்புன் சடையானே யென்கின் றாளால்
விண்டலர்ந்து நாறுவதொர் வெள்ளெருக்க நாண்மலருண் டென்கின் றாளால்
உண்டயலே தோன்றுவதொ ருத்தரியப் பட்டுடைய னென்கின் றாளால்
கண்டயலே தோன்றுங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says he has golden matted locks on which the Koṉṟai circling around which bees hum, is thriving, she says that there is a flower of white Yarcum blossomed in the early morning, which spread its fragrance by releasing its petals, and blossoming. This is different from the ordinary Yarkum found everywhere.  She says that he has an upper garment of silk by the side which really exists and appears to the eye. Did she see the god who is Kazhippālai where the plant called Kazhimuḷḷi, grows on all sides?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2017, 06:58:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #54 on: November 11, 2017, 07:01:03 AM »
Verse  3:

பிறந்திளைய திங்களெம் பெம்மான் முடிமேல தென்கின் றாளால்
நிறங்கிளருங் குங்குமத்தின் மேனி யவனிறமே யென்கின் றாளால்
மறங்கிளர்வேற் கண்ணாள் மணிசேர் மிடற்றவனே யென்கின் றாளால்
கறங்கோத மல்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that a crescent moon just born and young is on the head of our great one.
She says his color is like that of the shining saffron. The daughter who has eyes comparable to the spear which is infuriated with valor.  She says he has a neck resembling sapphire. Did she see the god in Kazhippālai where the roaring waves are always increasing?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2017, 07:03:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #55 on: November 11, 2017, 08:27:22 AM »
Verse  4:


இரும்பார்ந்த சூலத்த னேந்தியொர் வெண்மழுவ னென்கின் றாளால்
சுரும்பார் மலர்க்கொன்றைச் சுண்ணவெண் ணீற்றவனே யென்கின் றாளால்
பெரும்பால னாகியொர் பிஞ்ஞக வேடத்த னென்கின் றாளால்
கரும்பானல் பூக்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


She says he has a trident made of iron and a white Mazhu held in his hand, she says that he has Koṉṟai flowers on which bees hum, and a fine power of sacred white ash,
in addition to being an aged youth, she says that he has a disguised form on which peacock's feathers are tucked in. Did she see the god in Kazhippālai where blue Nalumbo flowers blossom?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2017, 08:29:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #56 on: November 11, 2017, 02:44:59 PM »
Verse  5:

பழியிலான் புகழுடையன் பானீற்ற னானேற்ற னென்கின் றாளால்
விழியுலாம் பெருந்தடங்கண் ணிரண்டல்ல மூன்றுளவே யென்கின் றாளால்
சுழியுலாம் வருகங்கை தோய்ந்த சடையவனே யென்கின் றாளால்
கழியுலாஞ் சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


He is without reproach He has fame.  He smears ash as white as milk.  She says so, she says that the big and spacious eyes in which the eye-balls move are not two;
but there are three.  She says that he has matted locks on which Ganga, which came moving with eddies, has settled.  Did she see the god in Kazhippālai which is surrounded by backwaters which are always moving.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2017, 02:47:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #57 on: November 11, 2017, 02:48:52 PM »
Verse  6:


பண்ணார்ந்த வீணை பயின்ற விரலவனே யென்கின் றாளால்
எண்ணார் புரமெரித்த வெந்தை பெருமானே யென்கின் றாளால்
பண்ணார் முழவதிரப் பாடலொ டாடலனே யென்கின் றாளால்
கண்ணார் பூஞ்சோலைக் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.


She says that he is playing with his fingers on the Veenai, which can produce Paṇ. (Paṇ is the melody which has all the seven notes. She says that he is the great one that begat my father, grandfather, and who burnt the cities of the enemies.
She says that he dances singing when the Muzhavu which is made ready to be played to produce a high pitch sound.  Did she see the god in Kazhippalai which has flower-gardens feasting to the eyes. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2017, 02:51:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #58 on: November 11, 2017, 02:52:58 PM »
Verse  7:


முதிருஞ் சடைமுடிமேன் மூழ்கு மிளநாக மென்கின் றாளால்
அதுகண் டதனருகே தோன்று மிளமதிய மென்கின் றாளால்
சதுர்வெண் பளிக்குக் குழைகாதின் மின்னிடுமே யென்கின் றாளால்
கதிர்முத்தஞ் சிந்துங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that a young serpent is hidden in the matted locks which are tied as a crown and which is very old.  After seeing that, she says that a young crescent moon appears near that.  She says that superior and white ear-ring made of marble is shining in the ear.  Did she see the god in Kazhippālai in which the sea scatters pearls which emit rays.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: November 11, 2017, 02:55:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #59 on: November 11, 2017, 02:56:15 PM »
Verse 8:


ஓரோத மோதி யுலகம் பலிதிரிவா னென்கின் றாளால்
நீரோத மேற நிமிர்புன் சடையானே யென்கின் றாளால்
பாரோத மேனிப் பவள மவனிறமே யென்கின் றாளால்
காரோத மல்குங் கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

Singing songs that are obstacles to get alms, she says that he wanders in the world for alms.  She says that when the water of the Ganga rises. He has a golden malted lock which is straight. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2017, 02:58:18 PM by Subramanian.R »