Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 161079 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #435 on: December 14, 2017, 11:31:17 AM »
Verse 3:

மலையினார் மகளோர் பாக மைந்தனார் மழுவொன் றேந்திச்
சிலையினான் மதில்கண் மூன்றுந் தீயெழச் செற்ற செல்வர்
இலையினார் சூல மேந்தி யேகம்ப மேவி னாரைத்
தலையினால் வணங்க வல்லார் தலைவர்க்குந் தலைவர் தாமே.


Siva has one half the daughter of the mountain, he has great strength. Holding a battle-axe, the god who destroyed all the three forts, with a bow to make fire rise in them.  He who is in Ēkampam holding a trident of three blades, those who are capable of playing homage to him by bending their heads are really masters of so-called masters who are so in name only.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 14, 2017, 11:33:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #436 on: December 14, 2017, 11:35:10 AM »
Verse 4:

பூத்தபொற் கொன்றை மாலை புரிசடைக் கணிந்த செல்வர்
தீர்த்தமாங் கங்கை யாளைத் திருமுடி திகழ வைத்து
ஏத்துவா ரேத்த நின்ற வேகம்ப மேவி னாரை
வாழ்த்துமா றறிய மாட்டேன் மால்கொடு மயங்கி னேனே.


The god who adorned his twisted matted locks, with a garland of blossomed Koṉṟai which is golden in color, placing on his holy head the holy water of Ganga to shine.
I am incapable of uttering songs benediction on the god who is in Ēkampam and who remains permanently to be praised by devotees whose duty is praising god. I was confused with aberration of mind.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 14, 2017, 11:39:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #437 on: December 14, 2017, 11:40:24 AM »
Verse 5:

மையினார் மலர்நெ டுங்கண் மங்கையோர் பங்க ராகிக்
கையிலோர் கபால மேந்திக் கடைதொறும் பலிகொள் வார்தாம்
எய்வதோ ரேன மோட்டி யேகம்ப மேவி னாரைக்
கையினாற் றொழவல் லார்க்குக் கடுவினை களைய லாமே.


Having a lady who has long eyes coated with collyrium which resemble flowers.
Holding a skull in the hand will receive alms in every entrance of the houses.
Chasing a wild pig on which an arrow can be discharged,  for those who can worship the Lord in Ēkampam with joined hands,  the rooting out of evil destiny is possible.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 11:42:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #438 on: December 14, 2017, 12:35:17 PM »
Verse  6:

தருவினை மருவுங் கங்கை தங்கிய சடைய னெங்கள்
அருவினை யகல நல்கு மண்ணலை யமரர் போற்றும்
திருவினைத் திருவே கம்பஞ் செப்பிட வுறைய வல்ல
உருவினை யுருகி யாங்கே யுள்ளத்தா லுகக்கின் றேனே.


Siva on whose matted locks, Ganga, which is accustomed to grant virtue for those who bathe on it, our God who grants his grace for the irresistible acts of our to be away from us.  The wealth which is praised by the immortals.  The form of God who can dwell neatly in Tiru Ekampam, I love with my mind, my heart melting.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 14, 2017, 12:38:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #439 on: December 14, 2017, 12:39:39 PM »
Verse 7:


கொண்டதோர் கோல மாகிக் கோலக்கா வுடைய கூத்தன்
உண்டதோர் நஞ்ச மாகி யுலகெலா முய்ய வுண்டான்
எண்டிசை யோரு மேத்த நின்றவே கம்பன் றன்னைக்
கண்டுநா னடிமை செய்வான் கருதியே திரிகின் றேனே.

Being the form which he assumes out of his free will, the dancer who has as his shrine Kōlakkā.  (Kōlakkā is now known as Tiruttaḷamutaiyār Koil near Sirkazhi). If he consumed the unequaled poison, he thereby saved all the beings in all the worlds.
Obtaining a vision of Ēkampaṉ who remains to be worshiped, by all the people in the eight directions, I am wandering with the idea of doing service as a bonded servant.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 12:42:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #440 on: December 14, 2017, 12:43:46 PM »
Verse  8:

படமுடை யரவி னோடு பனிமதி யதனைச் சூடிக்
கடமுடை யுரிவை மூடிக் கண்டவ ரஞ்ச வம்ம
இடமுடைக் கச்சி தன்னு ளேகம்ப மேவி னான்றன்
நடமுடை யாடல் காண ஞாலந்தா னுய்ந்த வாறே.

Wearing a cool crescent moon along with a cobra with a hood, covering himself with the skin of an elephant, which has must, to make people who see him frightened.
What a wonder the people of this world saved themselves by witnessing the performance of dance by the god who is in Ēkampam of Kanchi having extensive space.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 14, 2017, 12:46:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #441 on: December 14, 2017, 12:47:11 PM »
Verse 9:


பொன்றிகழ் கொன்றை மாலை பொருந்திய நெடுந்தண் மார்பர்
நன்றியிற் புகுந்தெ னுள்ள மெள்ளவே நவில நின்று
குன்றியி லடுத்த மேனிக் குவளையங் கண்ட ரெம்மை
இன்றுயில் போது கண்டா ரினியரே கம்ப னாரே.


Siva wears on his long and cool chest a garland of Koṉṟai flowers shining like gold,
entering into my mind to do good to me,  remaining there to move with him always, quietly. Siva who has a body as red as the red seed of crab's-eye and a neck as blue as the blue Nelumbo flower, saw me when I was having sweet sleep the Lord in Ēkampam is a lovable god.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 12:50:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #442 on: December 14, 2017, 12:51:15 PM »
Verse  10:


துருத்தியார் பழனத் துள்ளார் தொண்டர்கள் பலரு மேத்த
அருத்தியா லன்பு செய்வா ரவரவர்க் கருள்கள் செய்தே
எருத்தினை யிசைய வேறி யேகம்ப மேவி னார்க்கு
வருத்திநின் றடிமை செய்வார் வல்வினை மாயு மன்றே.


Siva is in Turutti (modern Kuttālam in Thanjāvūr District), is in Pazhaṉam where many devotees praise him.  Bestowing his grace on sincere devotees who cherish him with love with avidity, individually. Riding on a bull in a fitting manner, to do bonded service to the Lord who is in Ēkampam, by strenuous efforts, irresistible acts will disappear. (Note: there is no reference to Ravanan, in this tenth verse).

Padigam on Tiruk Kacchi Ekambam completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 14, 2017, 12:55:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #443 on: December 14, 2017, 12:57:03 PM »
Tiru Otriyur:

Verse  1:

வெள்ளத்தைச் சடையில் வைத்த வேதகீ தன்றன் பாதம்
மெள்ளத்தா னடைய வேண்டின் மெய்தரு ஞானத் தீயால்
கள்ளத்தைக் கழிய நின்றார் காயத்துக் கலந்து நின்று
உள்ளத்து ளொளியு மாகு மொற்றியூ ருடைய கோவே.


People of this world!  If you want to reach the feet of the Lord, who sang the Vēdas and who placed the flood of the Ganga on his head, patiently listen, to the way by which you can attain them.  Being united in the body of those, who have burnt with the help of the fire of spiritual wisdom which grants the ultimate reality, all evil thoughts, the king of Otṟiyūr is the light in the hearts of such people.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 01:00:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #444 on: December 15, 2017, 09:21:30 AM »
Verse  2:

வசிப்பெனும் வாழ்க்கை வேண்டா வானவ ரிறைவ னின்று
புசிப்பதோர் பொள்ள லாக்கை யதனொடும் புணர்வு வேண்டில்
அசிர்ப்பெனு மருந்த வத்தா லான்மாவி னிடம தாகி
உசிர்ப்பெனு முணர்வு முள்ளா ரொற்றியூ ருடைய கோவே.

You do not want the life of bondage in a body in this world subject to time and space.
If you wish the Lord of the celestial beings to be united in this body, who has many holes, which becomes strong by food. By severe penance rising from the doubtful existence of the body, occupying the soul as his dwelling place, is in the knowledge which is otherwise the breath. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2017, 09:25:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #445 on: December 15, 2017, 09:27:26 AM »
Verse  3:


தானத்தைச் செய்து வாழ்வான் சலத்துளே யழுந்து கின்றீர்
வானத்தை வணங்க வேண்டில் வம்மின்கள் வல்லீ ராகில்
ஞானத்தை விளக்கை யேற்றி நாடியுள் விரவ வல்லார்
ஊனத்தை யொழிப்பர் போலு மொற்றியூ ருடைய கோவே.


People of this world!  You sink low in the falsehood with the idea of living long by being liberal in your gifts.  If you are capable of bowing before the space of grace, god please come, investigating, having lit the lamp of spiritual wisdom. The king who has Otṟiyūr, will completely remove the defects of those who can mingle with Siva in the heart.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2017, 09:30:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #446 on: December 15, 2017, 09:31:56 AM »
Verse 4:


காமத்து ளழுந்தி நின்று கண்டரா லொறுப்புண் ணாதே
சாமத்து வேத மாகி நின்றதோர் சயம்பு தன்னை
ஏமத்து மிடையி ராவு மேகாந்த மியம்பு வார்க்கு
ஓமத்து ளொளிய தாகு மொற்றியூ ருடைய கோவே.


Sinking deeply in love, without being punished by the god of death and his servants,
being the Sāma Vedam to those who utter the names of the self-existent Siva, who is eternal in all the four periods of three hours in the day time and at midnight with the decision that Siva is the supreme god.  The Lord who has Otṟiyūr, is the light in the sacrificial fire. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2017, 09:35:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #447 on: December 15, 2017, 09:37:17 AM »
Verse 5:

சமையமே லாறு மாகித் தானொரு சயம்பு வாகி
இமையவர் பரவி யேத்த வினிதினங் கிருந்த வீசன்
கமையினை யுடைய ராகிக் கழலடி பரவு வார்க்கு
உமையொரு பாகர் போலு மொற்றியூ ருடைய கோவே.

Being all the six religious systems, himself being a self existent god, the Lord of the universe who remained sweetly to be praised by the celestial beings, who do not wink, in the second and the third persons, having patience, to those who praise in the second person his feet wearing Kazhal, the Lord who has Otṟiyūr as his place.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 15, 2017, 09:40:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #448 on: December 15, 2017, 09:41:50 AM »
Verse  6:

ஒருத்திதன் றலைச்சென் றாளைக் கரந்திட்டா னுலக மேத்த
ஒருத்திக்கு நல்ல னாகி மறுப்படுத் தொளித்து மீண்டே
ஒருத்தியைப் பாகம் வைத்தா னுணர்வினா லைய முண்ணி
ஒருத்திக்கு நல்ல னல்ல னொற்றியூ ருடைய கோவே.


Siva concealed one lady Ganga, who descended down, on his head to be praised by the people of this world.  Being like a good person to that Ganga, creating a blot,
concealing her from being seen by Uma,  placed again one lady, on one half.  He eats the alms of intelligence.  The Lord who has Otṟiyūr as his place is not good to either of those two.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 15, 2017, 09:45:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #449 on: December 15, 2017, 09:46:46 AM »
Verse 7:

பிணமுடை யுடலுக் காகப் பித்தராய்த் திரிந்து நீங்கள்
புணர்வெனும் போகம் வேண்டா போக்கலாம் பொய்யை நீங்க
நிணமுடை நெஞ்சி னுள்ளா னினைக்குமா நினைக்கின் றாருக்கு
உணர்வினோ டிருப்பர் போலு மொற்றியூ ருடைய கோவே.

People of this world!  Do not have the desire of having sexual intercourse and deriving pleasure from it, wandering having excessive attachment towards the body, which will ultimately become a corpse and from which stench of flesh will be issuing, to support it on several ways.  To be separated from the acts, which are the cause of births,
to those who meditate in their hearts which have fat, in the proper manner, the Lord who has Otṟiyūr as his place, will be united with their knowledge of Siva and remain as such. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2017, 09:49:51 AM by Subramanian.R »