Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 161131 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #420 on: December 13, 2017, 12:49:06 PM »
Verse 8:


சாமனை வாழ்க்கை யான சலத்துளே யழுந்த வேண்டா
தூமநல் லகிலுங் காட்டித் தொழுதடி வணங்கு மின்னோ
சோமனைச் சடையுள் வைத்துத் தொன்னெறி பலவுங் காட்டும்
தூமனத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.

People of this world!  You need not sink into the trickery of house-holder's life which ends in death. Pay obeisance to the feet of the god, worshiping him, offering the incense of eagle-wood. What a wonder that I saw the god in Turutti, who has a pure mind to show his devotees many time honored paths, having placed in his matted locks the crescent moon!

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 13, 2017, 12:52:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #421 on: December 13, 2017, 12:53:37 PM »
Verse  9:

குண்டரே சமணர் புத்தர் குறியறி யாது நின்று
கண்டதே கருது வார்கள் கருத்தெண்ணா தொழிமி னீர்கள்
விண்டவர் புரங்க ளெய்து விண்ணவர்க் கருள்கள் செய்த
தொண்டர்க டுணையி னானைத் துருத்திநான் கண்ட வாறே.


People of this world!  You, the low people of Jains and Buddhists, who are without any idea of the aim of life, will only think of what they see with their senses. Give up thinking of their ideas.  Discharging an arrow on the cities of the enemies, and granting his grace in an abundant measure, what a wonder, I saw in Turutti the companion of the devotees!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 12:56:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #422 on: December 13, 2017, 12:57:59 PM »
Verse 10:


பிண்டத்தைக் கழிக்க வேண்டிற் பிரானையே பிதற்று மின்கள்
அண்டத்தைக் கழிய நீண்ட வடலரக் கன்ற னாண்மை
கண்டொத்துக் கால்வி ரலா லூன்றிமீண் டருளிச் செய்த
துண்டத்துத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.

People of this world! If you want to cast of the body, prattle the names of the master.
Seeing the strength by lifting the mountain, by the killing demon, who had conquered many worlds pressing him down with the toe which he placed gently on him.
What a wonder!  I, who am very low, saw Siva in Turutti, who wears a crescent moon and who granted his grace as against the punishment. When Ravanan sang the Sama Vedam, Siva's anger softened on hearing it and granted many things to Ravanan.

Padigam on Tiru Turutti completed.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 13, 2017, 01:03:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #423 on: December 13, 2017, 01:05:51 PM »
Tiru Kacchi Mel Thali:

Verse  1:


மறையது பாடிப் பிச்சைக் கென்றகந் திரிந்து வாழ்வார்
பிறையது சடைமு டிமேற் பெய்வளை யாள்த னோடும்
கறையது கண்டங் கொண்டார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
இறையவர் பாட லாட லிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva leads a life of wandering from house to house to receive alms, singing Vēdas  He
had poison in the neck, and on the matted locks, coiled into a crown wearing a crescent moon, a lady Ganga, who wears bangles on her hands. Within the big city of Kā?chi, the Lord who pervades everywhere.  He is in Mēl Thali, where music and dance are prominent.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 01:10:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #424 on: December 14, 2017, 06:44:57 AM »
Verse 2:


மாலன மாயன் றன்னை மகிழ்ந்தனர் விருத்த ராகும்
பாலனார் பசுப தியார் பால்வெள்ளை நீறு பூசிக்
காலனைக் காலாற் செற்றார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏலநற் கடம்பன் றந்தை யிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva felt joy in having Vishnu, who has the color of the dark cloud, as one half. He who is the infant who grew into an old man.  Master of all living beings.  Smearing sacred ash as white as milk,  he killed the god of death by his leg.  Within the great city of Kanchi,  Siva in shinning Mel Thali, is the father of the good Kaṭampaṉ, Murugan, dwells in the common Kaṭampa tree loved by him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 14, 2017, 06:49:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #425 on: December 14, 2017, 06:50:56 AM »
Verse  3:

விண்ணிடை விண்ண வர்கள் விரும்பிவந் திறைஞ்சி வாழ்த்தப்
பண்ணிடைச் சுவையின் மிக்க கின்னரம் பாடல் கேட்பார்
கண்ணிடை மணியி னொப்பார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
எண்ணிடை யெழுத்து மானா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

When the celestial beings, who are in heaven descend down to this earth with desire and sing songs of benediction bowing their heads, will listen to the songs of a kind of lute, Kiṉṉaram, which is superior to the sweetness of music to other instruments.
He s a king of lute.  He is like the apple of the eye. Within the great city of Kanchi,
Siva in shining Mel Thali. He is mathematics and grammar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 06:54:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #426 on: December 14, 2017, 09:16:40 AM »
Verse  4:

சோமனை யரவி னோடு சூழ்தரக் கங்கை சூடும்
வாமனை வான வர்கள் வலங்கொடு வந்து போற்றக்
காமனைக் காய்ந்த கண்ணார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏமநின் றாடு மெந்தை யிலங்குமேற் றளிய னாரே.


The celestial beings descend to this earth and praise the Siva, who is united with Sakti, and who wears Ganga to surround the crescent moon and the cobra, going from left to right, who destroyed Manmatha by his frontal eye. Siva in shining Mel Thali, within the big city of Kanchi.  He is our father who dances at night, standing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 09:20:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #427 on: December 14, 2017, 09:21:23 AM »
Verse 5:

ஊனவ ருயிரி னோடு முலகங்க ளூழி யாகித்
தானவர் தனமு மாகித் தனஞ்சய னோடெ திர்ந்த
கானவர் காள கண்டர் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏனமக் கோடு பூண்டா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

Being himself the lives of the people who are endowed with bodies, and world and eons, and being the donor and the thing donated, he is Siva who opposed Dhanjyan - Arjunan, in battle. He has black neck. The Lord who remains in shining Mel Thali, within the great city of Kanchi. He wore as adornment a hog's tusk along with bones.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 09:25:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #428 on: December 14, 2017, 09:26:52 AM »
Verse  6:

மாயனாய் மால னாகி மலரவ னாகி மண்ணாய்த்
தேயமாய்த் திசையெட் டாகித் தீர்த்தமாய்த் திரிதர் கின்ற
காயமாய்க் காயத் துள்ளார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏயமென் றோளி பாக ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva, being the black Vishnu, Indra and Brahman, who is in a lotus flower being the earth, the country the eight directions and holy waters, being the bodies which are mobile, Siva is the life in the bodies.  The Lord in the shining Mel Thali, within the big city of Kanchi.  He has on one half a lady with soft shoulders to be fit for him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 14, 2017, 09:29:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #429 on: December 14, 2017, 09:30:58 AM »
Verse  7:

மண்ணினை யுண்ட மாயன் றன்னையோர் பாகங் கொண்டார்
பண்ணினைப் பாடி யாடும் பத்தர்கள் சித்தங் கொண்டார்
கண்ணினை மூன்றுங் கொண்டார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
எண்ணினை யெண்ண வைத்தா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva had as one half Mayan - Vishnu, who swallowed the earth, as a half, occupied the minds of the devout people who sing melody-types and dance out of joy.  He has three eyes.  The Lord in shining Mel Thali,  in within the big city of Kanchi.  He conferred on people thoughts to meditate on him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 09:33:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #430 on: December 14, 2017, 09:35:38 AM »
Verse 8:

செல்வியைப் பாகங் கொண்டார் சேந்தனை மகனாக் கொண்டார்
மல்லிகைக் கண்ணி யோடு மாமலர்க் கொன்றை சூடிக்
கல்வியைக் கரையி லாத காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
எல்லியை விளங்க நின்றா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

Siva had as a half a lady of rank. He had Senthan, that is, Murugaṉ as his son. Wearing big Koṉṟai flowers along with the chaplet of jasmine, the Lord in shining Mel Thali, with in the great city of Kanchi which is famous for learning which is limitless.
He remained inside the sun to make it shine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 09:38:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #431 on: December 14, 2017, 09:40:04 AM »
Verse 9:


வேறிணை யின்றி யென்றும் விளங்கொளி மருங்கி னாளைக்
கூறியல் பாகம் வைத்தார் கோளரா மதியும் வைத்தார்
ஆறினைச் சடையுள் வைத்தார் அணிபொழிற் கச்சி தன்னுள்
ஏறினை யேறு மெந்தை யிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva placed a lady, Uma, who had a waist of brightness always and who has no other thing to be compared to her, to be associated with him.  He placed on his head a cobra capable of killing, and a crescent moon.  Our father who rides on a bull and who is in shining Mel Thali, within Kanchi, which is made beautiful by gardens.  He placed the river, Ganga, inside his matted locks.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 09:43:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #432 on: December 14, 2017, 09:44:52 AM »
Verse  10:

தென்னவன் மலையெ டுக்கச் சேயிழை நடுங்கக் கண்டு
மன்னவன் விரலா லூன்ற மணிமுடி நெரிய வாயால்
கன்னலின் கீதம் பாடக் கேட்டவர் காஞ்சி தன்னுள்
இன்னவற் கருளிச் செய்தா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

On seeing Uma, wearing ornament of superior gold tremble with fear, when the king of Lanka, in the south lifted the Kailash, as the eternal god fixed his toe firmly, when the crowns set with gems were crushed.  Having listened to the songs which were as sweet as sugar-cane juice, from his mouth which cried, the Lord in shinning Mel Thali, within Kanchi, granted his grace who later became friendly, in the form of a sword lease of life and a title.

Padigam on Tiruk Kacchi Mel Thali completed.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: December 14, 2017, 09:49:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #433 on: December 14, 2017, 09:50:56 AM »
Tiruk Kacchi Ekambam:

Verse  1:

நம்பனை நகர மூன்று மெரியுண வெருவ நோக்கும்
அம்பனை யமுதை யாற்றை யணிபொழிற் கச்சி யுள்ளே
கம்பனைக் கதிர்வெண் டிங்கட் செஞ்சடைக் கடவு டன்னைச்
செம்பொனைப் பவளத் தூணைச் சிந்தியா வெழுகின் றேனே.


I wake up from sleep thinking of Siva, who is desired by all, who has a arrow on which he fixed his look to make all the three cities to be consumed by fire and the demons in them to be afraid of him.  He who is the nectar that grants immortality. He who is the right path, who is in Ēkampam in Kanchi, which has beautiful gardens. He who is the god, who has on his red matted locks, a white crescent moon, spreading rays.  He is the superior gold, and a pillar of coral.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 14, 2017, 09:54:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #434 on: December 14, 2017, 11:27:17 AM »
Verse 2:


ஒருமுழ முள்ள குட்ட மொன்பது துளையு டைத்தாய்
அரைமுழ மதன கல மதனில்வாழ் முதலை யைந்து
பெருமுழை வாய்தல் பற்றிக் கிடந்துநான் பிதற்று கின்றேன்
கருமுகில் தவழு மாடக் கச்சியே கம்ப னீரே.


The pond which is one cubit long the body is compared to a pond having nine apertures, its width is half a cubit, there are five crocodiles living in it, the five sense organs are compared to crocodiles I am prattling lying helplessly catching hold of the entrance which is like a big cave.  The Lord in Ēkampam in Kanchi, which has storeys on which black clouds crawl.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2017, 11:29:52 AM by Subramanian.R »