Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 161127 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #405 on: December 12, 2017, 03:54:53 PM »
Verse  3:

கல்லினாற் புரமூன் றெய்த கடவுளைக் காத லாலே
எல்லியும் பகலு முள்ளே யேகாந்த மாக வேத்தும்
பல்லில்வெண் டலைகை யேந்திப் பல்லிலந் திரியுஞ் செல்வர்
சொல்லுநன் பொருளு மாவார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

People of this world!  Praise with piety.  In solitude in your minds throughout night and day, the god who shot an arrow on the three cities with a mountain improvised into a bow. Holding in his hand a white skull devoid of teeth, the Lord wanders in many houses.  Siva in Tiruchōtṟṟutuṟai is in the form of words and their good meanings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 12, 2017, 03:57:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #406 on: December 12, 2017, 03:59:14 PM »
Verse 4:


கறையராய்க் கண்ட நெற்றிக் கண்ணராய்ப் பெண்ணோர் பாகம்
இறையரா யினிய ராகித் தனியராய்ப் பனிவெண் டிங்கட்
பிறையராய்ச் செய்த வெல்லாம் பீடராய்க் கேடில் சோற்றுத்
துறையராய்ப் புகுந்தென் னுள்ளச் சோர்வுகண் டருளி னாரே.Having a neck of black color caused by the poison. Having a frontal eye.  Having a lady who stays in one half.  Being sweet to meditate upon, being a person without equal, wearing a crescent of the white and cool moon. Having all he does as great acts, and being a resident of Chōtṟuthuṟai, which is without destruction, Siva granted his grace realizing the weakness of my mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 12, 2017, 04:02:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #407 on: December 13, 2017, 06:43:06 AM »
Verse 5:


பொந்தையைப் பொருளா வெண்ணிப் பொருக்கெனக் காலம் போனேன்
எந்தையே யேக மூர்த்தி யென்றுநின் றேத்த மாட்டேன்
பந்தமாய் வீடு மாகிப் பரம்பர மாகி நின்று
சிந்தையுட் டேறல் போலுந் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Thinking the body with several holes as a thing of reality, I wasted my time quickly my father!  Single god having a form. I am unable to praise continuously by uttering the above mentioned names, being bondage and liberation and supreme above superior gods. Siva in Tiruchōtṟuttuṟai, is like the honey in the mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 06:46:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #408 on: December 13, 2017, 09:00:37 AM »
Verse 6:


பேர்த்தினிப் பிறவா வண்ணம் பிதற்றுமின் பேதை பங்கன்
பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த பாசுப தன்றி றமே
ஆர்த்துவந் திழிவ தொத்த வலைபுனற் கங்கை யேற்றுத்
தீர்த்தமாய்ப் போத விட்டார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Prate the qualities of Pasupatan,  who bestowed his grace on Arjuna and who has a young lady on one half, so that you may not be born again hereafter.  The Lord in Tiruchōtruthurai, let down as holy water after receiving the Ganga of moving waves which appeared like descending with a roaring noise.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 09:03:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #409 on: December 13, 2017, 09:05:17 AM »
Verse 7:

கொந்தார்பூங் குழலி னாரைக் கூறியே காலம் போன
எந்தையெம் பிரானாய் நின்ற விறைவனை யேத்தா தந்தோ
முந்தரா வல்கு லாளை யுடன்வைத்த வாதி மூர்த்தி
செந்தாது புடைகள் சூழ்ந்த திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

Alas!  Without praising the Lord who is my father and my master, all my time was wasted in praising women who had adorned their soft tresses of hair with bunch of flowers. The primordial god who has a form and who placed by his side an eminent lady whose waist is like the hood of the cobra, is the one who is in Tiruchoturthurai, surrounded on all sides by red pollen falling from flowers.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 13, 2017, 09:07:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #410 on: December 13, 2017, 09:09:17 AM »
Verse 8:

அங்கதி ரோன வனை யண்ணலாக் கருத வேண்டா
வெங்கதி ரோன்வ ழியே போவதற் கமைந்து கொண்மின்
அங்கதி ரோன வனை யுடன்வைத்த வாதி மூர்த்தி
செங்கதி ரோன்வ ணங்குந் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

Do not regard the beautiful sun as the chief god.  Prepare yourself to go to heaven by piercing through the sun of hot rays.  The primordial god, having a form who placed in him the sun-god, is the Lord in Tiruchotruthurai, where sun of red rays worshiped Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 09:12:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #411 on: December 13, 2017, 09:14:14 AM »
Verse 9:


ஓதியே கழிக்கின் றீர்க ளுலகத்தீ ரொருவன் றன்னை
நீதியா னினைய மாட்டீர் நின்மல னென்று சொல்லீர்
சாதியா நான்மு கனுஞ் சக்கரத் தானுங் காணாச்
சோதியாய்ச் சுடர தானார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


People of this world!  You spend your life by reading. You do not think of the unequaled god by the moral conduct.  You do not say, 'God without blemish`, the god in Tiruchotṟuttuṟai became a ball of fire which could not be found by Brahma of four faces and Vishnu who has a discus, and who did not try to find him within themselves.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 09:17:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #412 on: December 13, 2017, 09:18:50 AM »
Verse  10:

மற்றுநீர் மனம்வை யாதே மறுமையைக் கழிக்க வேண்டில்
பெற்றதோ ருபாயந் தன்னாற் பிரானையே பிதற்று மின்கள்
கற்றுவந் தரக்க னோடிக் கயிலாய மலையெ டுக்கச்
செற்றுகந் தருளிச் செய்தார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


If you do not want to be born again, without thinking of anything else, prate the names of the master, with the means of initiation by a preceptor. Though learned,
when the demon Ravanan came and lifted the mount, Kailash running towards it,
the god in Tiruchotrutuṟai, destroyed his strength and later granted him long life, a sword and a title Iswaran, when he chanted Vēdas, being pleased with it.


Padigam on Tiruch Chotruthurai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 09:24:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #413 on: December 13, 2017, 09:25:59 AM »
Tiruth Turutti:

Verse  1:

பொருத்திய குரம்பை தன்னைப் பொருளெனக் கருத வேண்டா
இருத்தியெப் பொழுதும் நெஞ்சு ளிறைவனை யேத்து மின்கள்
ஒருத்தியைப் பாகம் வைத்தங் கொருத்தியைச் சடையுள் வைத்த
துருத்தியஞ் சுடரி னானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


People of this world! Do not think as a real this body which is the combination of several matters. Praise the master always fixing him permanently in your minds.
What a wonder that I, who am very low, saw the light in Turutti who placed within the matted locks, a lady Ganga and another lady, on one half.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 13, 2017, 09:29:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #414 on: December 13, 2017, 12:17:24 PM »
Verse 2:

சவைதனைச் செய்து வாழ்வான் சலத்துளே யழுந்து கின்ற
இவையொரு பொருளு மல்ல விறைவனை யேத்து மின்னோ
அவைபுர மூன்று மெய்து மடியவர்க் கருளிச் செய்த
சுவையினைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.

These things which make you sink in evil deeds to live happily by increasing the family and thereby attachments, are not worth anything.  Praise the master!  People of this world!  The Lord in Turutti, who is the most tasteful, thing who granted his grace to the devotees, and shot an arrow at the three cities. What a wonder! I who am low, saw him! 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 12:20:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #415 on: December 13, 2017, 12:21:53 PM »
Verse 3:

உன்னியெப் போதும் நெஞ்சு ளொருவனை யேத்து மின்னோ
கன்னியை யொருபால் வைத்துக் கங்கையைச் சடையுள் வைத்துப்
பொன்னியி னடுவு தன்னுட் பூம்புனல் பொலிந்து தோன்றும்
துன்னிய துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


People of this world!. Praise the peerless one, always fixing your thoughts on him.
Placing Uma who is always virgin on one half and placing Ganga  in the matted locks, what a wonder, that I who am low, saw the Lord in Turutti in which many good things are crowded, and which appears beautiful in the water having flowers and which is in the middle of the river, Poṉṉi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 12:25:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #416 on: December 13, 2017, 12:26:32 PM »
Verse  4:

ஊன்றலை வலிய னாகி யுலகத்து ளுயிர்கட் கெல்லாம்
தான்றலைப் பட்டு நின்று சார்கன லகத்து வீழ
வான்றலைத் தேவர் கூடி வானவர்க் கிறைவா வென்னும்
தோன்றலைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


The god being the strong one in the physical bodies of the souls in this world and being united with them and the bodies fall into the fire after death, the Devas, who are not able to stand the sight of the bodies being consumed by fire, join together.
The great god whom they worship addressing him as the chief of the residents of heaven.  What a wonder.  I who am very low, saw the god in Turutti!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 12:29:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #417 on: December 13, 2017, 12:31:00 PM »
Verse  5:


உடறனைத் கழிக்க லுற்ற வுலகத்து ளுயிர்கட் கெல்லாம்
இடர்தனைக் கழிய வேண்டி லிறைவனை யேத்து மின்னோ
கடறனி னஞ்ச முண்டு காண்பரி தாகி நின்ற
சுடர்தனைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.

People of this world!  Praise Siva, if the souls in this world who want to discard the bodies and the sufferings to be removed.  This is the advice I can offer you.
Consuming the poison that rose in the ocean, the Lord in Turutti, who is the light, which is difficult to be seen with the physical eye.  What a wonder I, his low devotee, saw him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 13, 2017, 12:34:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #418 on: December 13, 2017, 12:36:05 PM »
Verse  6:

அள்ளலைக் கடக்க வேண்டி லரனையே நினைமி னீர்கள்
பொள்ளலிக் காயந் தன்னுட் புண்டரீ கத்தி ருந்த
வள்ளலை வான வர்க்குங் காண்பரி தாகி நின்ற
துள்ளலைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


People of this world!  You meditate upon Haran himself, if you want to cross the mire of birth and go to the other side.  The god of unbounded liberality, who dwells in the heart, which is like a lotus in the body which has many apertures.  God who rides on a bull leaping on it, who is difficult to be seen even by the celestial beings. What a wonder that I, who am very low, saw Siva in Turutti!

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 13, 2017, 12:39:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #419 on: December 13, 2017, 12:42:24 PM »
Verse 7:


பாதியி லுமையா டன்னைப் பாகமா வைத்த பண்பன்
வேதிய னென்று சொல்லி விண்ணவர் விரும்பி யேத்தச்
சாதியாஞ் சதுர்மு கனுஞ் சக்கரத் தானுங் காணாச்
சோதியைத் துருத்தி யானைத் தொண்டனேன் கண்ட வாறே.


Siva of noble character who placed Uma, as his half on the left side, praising Siva as one who revealed the Vedas, the celestial beings praise with affection.  The lustrous light, that could not be seen by Vishnu having a discus, and four faced Brahma who are born.  What a wonder that I who am very low, saw the god in Turutti!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2017, 12:45:43 PM by Subramanian.R »