Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175442 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #360 on: December 09, 2017, 09:01:28 AM »
Verse  8:


காற்றனாற் காலற் காய்ந்து காருரி போர்த்த வீசர்
தோற்றனார் கடலு ணஞ்சைத் தோடுடைக் காதர் சோதி
ஏற்றினா ரிளவெண் டிங்க ளிரும்பொழில் சூழ்ந்த காயம்
பாற்றினார் வினைக ளெல்லாம் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  Having killed Yama, god of death by his foot, Siva who covered himself with a black skin of an elephant, created the poison on the ocean of milk and decreased its strength by drinking it.  He wears on a ear a women's ear-ring lighted as a lamp the young crescent moon in the sky which envelopes the wide world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2017, 09:04:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #361 on: December 09, 2017, 09:05:39 AM »
Verse  9:


கண்ணனும் பிரம னோடு காண்கில ராகி வந்தே
எண்ணியுந் துதித்து மேத்த வெரியுரு வாகி நின்று
வண்ணநன் மலர்க டூவி வாழ்த்துவார் வாழ்த்தி யேத்தப்
பண்ணுலாம் பாடல் கேட்டார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  Being a form of fire to be praised and meditated upon by Kannan,  Vishnu and Brahma, who could not find him and approached him, leaving their efforts. Those who sing song of benediction do that and praise scattering colorful flawless flowers, he granted his grace listening to the songs with melodies.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2017, 09:08:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #362 on: December 09, 2017, 09:09:23 AM »
Verse  10:

குடையுடை யரக்கன் சென்று குளிர்கயி லாயவெற் பின்
இடைமட வரலை யஞ்ச வெடுத்தலு மிறைவ னோக்கி
விடையுடை விகிர்தன் றானும் விரலினா லூன்றி மீண்டும்
படைகொடை யடிகள் போலும் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  The demon, who had a white umbrella of royal insignia having gone,
lifted the cool mountain Kailash, in which the lady got frightened. Siva who is different from the world and who has a bull, pressed him with his toe and gave him a sword afterwards.

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2017, 09:12:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #363 on: December 09, 2017, 09:13:54 AM »
Tiru Neyttanam:

Verse  1:

காலனை வீழச் செற்ற கழலடி யிரண்டும் வந்தென்
மேலவா யிருக்கப் பெற்றேன் மேதகத் தோன்று கின்ற
கோலநெய்த் தான மென்னுங் குளிர்பொழிற் கோயின் மேய
நீலம்வைத் தனைய கண்ட நினைக்குமா நினைக்கின் றேனே.


I had the good fortune of having placed on my head, both the feet wearing anklets, which destroyed Yama, to fall on the ground. Siva who has a neck in which is placed the blue color, dwells with desire in the temple surrounded by cool gardens, which is known as beautiful Neyttāṉam which appears to be eminent!  I meditate upon you without egoism, with the gift of spiritual wisdom granted by you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2017, 09:16:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #364 on: December 09, 2017, 03:33:47 PM »
Verse 2:

காமனை யன்றுகண் ணாற் கனலெரி யாக நோக்கித்
தூமமுந் தீபங் காட்டித் தொழுமவர்க் கருள்கள் செய்து
சேமநெய்த் தான மென்னுஞ் செறிபொழிற் கோயின் மேய
வாமனை நினைந்த நெஞ்சம் வாழ்வுற நினைந்த வாறே.


Fixing the gaze of the frontal eye in the distant past on Manmatha, to become glowing fire and granting many kinds of grace to those who worship Siva by offering incense and lamps, what a wonder that the mind which thought of the beautiful Siva who dwells with desire in the temple of Neyttāṉam which affords protection and has dense gardens, thought of enjoying a life of prosperity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2017, 03:35:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #365 on: December 09, 2017, 03:37:12 PM »
Verse  3:

பிறைதரு சடையின் மேலே பெய்புனற் கங்கை தன்னை
உறைதர வைத்த வெங்க ளுத்தம னூழி யாய
நிறைதரு பொழில்கள் சூழ நின்றநெய்த் தான மென்று
குறைதரு மடிய வர்க்குக் குழகனைக் கூட லாமே.


Our most superior god who placed water of Ganga, which pours down, in the matted locks,  where there is a crescent moon,  it is possible to be united with the young Siva, for the devotees who petition for their wants to be fulfilled by uttering the name of Neyttāṉam which is surrounded by gardens full of trees in their proper rows.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2017, 03:39:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #366 on: December 09, 2017, 03:41:15 PM »
Verse  4:

வடிதரு மழுவொன் றேந்தி வார்சடை மதியம் வைத்துப்
பொடிதரு மேனி மேலே புரிதரு நூலர் போலும்
நெடிதரு பொழில்கள் சூழ நின்றநெய்த் தான மேவி
அடிதரு கழல்க ளார்ப்ப வாடுமெம் மண்ண லாரே.


Holding a sharpened battle-axe and placing a crescent moon on the long matted locks, has a sacred thread of three strands on his body which is smeared with holy ash. Our Chief who dances to make the anklets worn on the leg to make a big sound, dwelling in Neyttāṉam which is surrounded by gardens which have crickets. Kazhalgal: The plural denotes many anklets worn for many acts of valor or it may denote anklets worn for victory and munificence, of, puṟam, 100-1, old commentary.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2017, 03:44:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #367 on: December 09, 2017, 03:47:55 PM »
Verse 5:


காடிட மாக நின்று கனலெரி கையி லேந்திப்
பாடிய பூதஞ் சூழப் பண்ணுடன் பலவுஞ் சொல்லி
ஆடிய கழலர் சீரா ரந்தணெய்த் தான மென்றும்
கூடிய குழக னாரைக் கூடுமா றறிகி லேனே.

Holding a glowing fire in the hand, standing, having the cremation ground as the place for dancing Siva has feet, which danced saying many things with melodies surrounded by singing Bhutas.  I do not know the path to be united with the young Siva who is always in Neyttāṉam, beautiful, cool and having great eminence.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 09, 2017, 03:51:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #368 on: December 09, 2017, 03:52:22 PM »
Verse  6:


வானவர் வணங்கி யேத்தி வைகலு மலர்க டூவத்
தானவர்க் கருள்கள் செய்யுஞ் சங்கரன் செங்க ணேற்றன்
தேனமர் பொழில்கள் சூழத் திகழுநெய்த் தான மேய
கூனிள மதியி னானைக் கூடுமா றறிகி லேனே.


As the celestial beings make obeisance and praise scattering flowers daily, Siva who does good, bestows different kinds of his graces.  He has a bull of reddish eyes.  I am unable to know the way to be united with the god who wears a crescent moon and who dwells with desire in Neyttāṉam, which is eminent by being surrounded by garden in which there is honey in abundance.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 09, 2017, 03:55:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #369 on: December 09, 2017, 03:56:47 PM »
Verse  7:

காலதிர் கழல்க ளார்ப்பக் கனலெரி கையில் வீசி
ஞாலமுங் குழிய நின்று நட்டம தாடு கின்ற
மேலவர் முகடு தோய விரிசடை திசைகள் பாய
மாலொரு பாக மாக மகிழ்ந்தநெய்த் தான னாரே.


The armor worn on the legs, which tinkle like bells usually, to make a loud noise now and holding a glowing fire in the hand superior god in Neyttāṉam, who dances to make the earth sink to form a hollow pit, the loosened matted locks which touches the top of the sky to spread in all direction.  He is Siva in Neyttāṉam who rejoiced Vishnu as one half of his body.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2017, 03:59:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #370 on: December 09, 2017, 04:00:33 PM »
Verse  8:


பந்தித்த சடையின் மேலே பாய்புன லதனை வைத்து
அந்திப்போ தனலு மாடி யடிகளை யாறு புக்கார்
வந்திப்பார் வணங்கி நின்று வாழ்த்துவார் வாயி னுள்ளார்
சிந்திப்பார் சிந்தை யுள்ளார் திருந்துநெய்த் தான னாரே.

Placing the flowing water of Ganga on the fastened matted locks, Siva entered Aiyaru, having danced in the midst of fire also, in the evening is in the words of those who pay homage, and those who praise making obeisance. Siva in Neyttāṉam perfect in every respect, is in the minds of devotees who meditate on him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2017, 04:02:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #371 on: December 09, 2017, 04:04:03 PM »
Verse  9:

சோதியாய்ச் சுடரு மானார் சுண்ணவெண் சாந்து பூசி
ஓதிவா யுலக மேத்த வுகந்துதா மருள்கள் செய்வார்
ஆதியா யந்த மானார் யாவரு மிறைஞ்சி யேத்த
நீதியாய் நியம மாகி நின்றநெய்த் தான னாரே.


Siva is the light which is glowing in the sun, moon and fire, having besmeared himself as sandal paste the fine powder of holy ash, he grants many kinds of graces to the superior persons endowed with spiritual perception, when they praise, pleased with that.  He is the beginning and the end of all things.  As all religions bow before him and praise him, Siva in Neyttāṉam, who is the right path and routine of religion duties.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2017, 04:06:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #372 on: December 09, 2017, 04:07:44 PM »
Verse  10:

இலையுடைப் படைகை யேந்து மிலங்கையர் மன்னன் றன்னைத்
தலையுட னடர்த்து மீண்டே தானவற் கருள்கள் செய்து
சிலையுடன் கணையைச் சேர்த்துத் திரிபுர மெரியச் செற்ற
நிலையுடை யடிகள் போலு நின்றநெய்த் தான னாரே.

Siva in Neyttāṉam, who knows no destruction, pressing down all the heads of the king of the people of Lanka, who holds in his hands weapons with blades, simultaneously.
and after that granting his different graces to him, fixing the arrow in the bow is the god who has the proper posture in archery, having destroyed the three cities by burning.

Padigam on Tiru Neyttanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2017, 04:10:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #373 on: December 09, 2017, 04:11:44 PM »
Tiru Aiyaru:

Verse  1:

கங்கையைச் சடையுள் வைத்தார் கதிர்ப்பொறி யரவும் வைத்தார்
திங்களைத் திகழ வைத்தார் திசைதிசை தொழவும் வைத்தார்
மங்கையைப் பாகம் வைத்தார் மான்மறி மழுவும் வைத்தார்
அங்கையு ளனலும் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

The father who is in Aiyāṟu, placed Ganga inside the matted locks, placed a shinning cobra having spots, placed the crescent moon to glow with brightness.  He placed all living beings everywhere to worship him.  He placed a young lady on one half, held in his hands a young deer and a battle-axe, placed in his palm fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2017, 04:14:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #374 on: December 10, 2017, 09:11:06 AM »
Verse:  2


பொடிதனைப் பூச வைத்தார் பொங்குவெண் ணூலும் வைத்தார்
கடியதோர் நாகம் வைத்தார் காலனைக் கால வைத்தார்
வடிவுடை மங்கை தன்னை மார்பிலோர் பாகம் வைத்தார்
அடியிணை தொழவும் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.


(see 1st verse.)  He laid down rules in Saiva Agamam to besmear the holy ash,
He wore on his chest a sacred thread, of increasing whiteness. He wore a fearful cobra, he kicked Yama to make his life to leave his body.  He placed the lady of beautiful form in a portion of his chest.  In addition to all these, he placed his two feet for worship.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2017, 09:14:18 AM by Subramanian.R »