Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176746 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3165 on: September 16, 2018, 09:31:03 AM »
Verse  6:


மூவுருவின் முதலுருவாய் இருநான் கான
    மூர்த்தியே யென்றுமுப் பத்து மூவர்
தேவர்களும் மிக்கோருஞ் சிறந்து வாழ்த்தும்
    செம்பவளத் திருமேனிச் சிவனே யென்னும்
நாவுடையார் நமையாள வுடையா ரன்றே
    நாவலந்தீ வகத்தினுக்கு நாத ரான
காவலரே யேவி விடுத்தா ரேனுங்
    கடவமல்லோம் கடுமையொடு களவற் றோமே.


They that hail Him fervently with their lips thus: "O Siva whose sacred person is like the ruddy coral!
You are hailed by the thirty-three Devas and the exceedingly great ones as the Primal Ens of the Trinity and as the Ashta-Moorti". Surely own us as their servitors,
Even if kings,
the lords of Jambu-Dwipa,
Command us,
we are not bound by their behest at all;
(For) we commit neither violence not larceny.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 09:33:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3166 on: September 16, 2018, 09:35:03 AM »
Verse  7:


நிற்பனவும் நடப்பனவும் நிலனும் நீரும்
    நெருப்பினொடு காற்றாகி நெடுவா னாகி
அற்பமொடு பெருமையுமாய் அருமை யாகி
    அன்புடையார்க் கெளிமையதாய் அளக்க லாகாத்
தற்பரமாய்ச் சதாசிவமாய்த் தானும் யானும்
    ஆகின்ற தன்மையனை நன்மை யோடும்
பொற்புடைய பேசக் கடவோம் பேயர்
    பேசுவன பேசுதுமே பிழையற் றோமே.


He is the stationary and the moving,
the earth,
The water,
the fire,
the wind,
the vast heaven,
that which is small,
That which is great and that which is rare;
He is easy of access to those that love Him;
He is the infinite Tat-Param and Sadasivam;
He who is Himself becomes Me too;
such is His nature;
of His we will speak with goodly propriety;
Let ghouls speak as they like;
we are blemish-less.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 09:37:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3167 on: September 16, 2018, 09:39:29 AM »
Verse  8:


ஈசனையெவ் வுலகினுக்கும் இறைவன் தன்னை
    இமையவர்தம் பெருமானை எரியாய் மிக்க
தேசனைச் செம்மேனி வெண்ணீற் றானைச்
    சிலம்பரையன் பொற்பாவை நலஞ்செய் கின்ற
நேசனை நித்தலும் நினையப் பெற்றோம்
    நின்றுண்பார் எம்மை நினையச் சொன்ன
வாசக மெல்லாம் மறந்தோ மன்றே
    வந்தீரார் மன்னவனா வான்றா னாரே.


We daily contemplate Him who is the Ruler,
the God of every world,
the Lord of the celestial beings,
the One who dazzles exceedingly like fire,
the One whose ruddy body is bedaubed with white ash,
the Lover of the Daughter of the king of mountains and the one beloved of Her;
we have clean forgotten that very day (when we quit them).
Their dicta inculcated for our remembrance by them that eat standing;
Who are you that have come here?
Who indeed is the king (that you speak of)?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 09:42:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3168 on: September 16, 2018, 09:44:24 AM »
Verse  9:

சடையுடையான் சங்கக் குழையோர் காதன்
    சாம்பலும் பாம்பும் அணிந்த மேனி
விடையுடையான் வேங்கை அதள் மேலாடை
    வெள்ளிபோற் புள்ளியுழை மான்தோல் சார்ந்த
உடையுடையான் நம்மை யுடையான் கண்டீர்
    உம்மோடு மற்று முளராய் நின்ற
படையுடையான் பணிகேட்கும் பணியோ மல்லோம்
    பாசமற வீசும் படியோம் நாமே.


His hair is all matted;
His one ear wears a Kuzhai wrought of shell;
His body is adorned with ash and snakes;
His mount is a Bull;
His upper garment is a tiger-skin;
He is clad in a deer-skin of silvery spots;
He owns us;
We are not obliged to obey his orders who owns you and the army that stands beside you.
We hold it our duty to quell all Pasam;

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 09:47:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3169 on: September 16, 2018, 09:49:29 AM »
Verse 10:


நாவார நம்பனையே பாடப் பெற்றோம்
    நாணற்றார் நள்ளாமே விள்ளப் பெற்றோம்
ஆவாஎன் றெமையாள்வான் அமரர் நாதன்
    அயனொடுமாற் கறிவரிய அனலாய் நீண்ட
தேவாதி தேவன் சிவனென் சிந்தை
    சேர்ந்திருந்தான் தென்திசைக்கோன் தானே வந்து
கோவாடிக் குற்றேவல் செய்கென் றாலும்
    குணமாகக் கொள்ளோம்எண் குணத்து ளோமே.

We are blessed to sing of the supremely desirable One in full-throated ease;
We are blessed to part away from the shameless;
The Lord of the immortals rules us in mercy;
He is the God of Devas;
The extending column of fire unknowable to Brahma and Vishnu,
He who Siva abides in my chinta;
(So) even if Yama,
the Lord of the South,
should come to us.
Assert his sovereignty and bid us serve him, we will not heed him.
Lo and behold!
We are poised in the Lord's Eight of attributes.

General Padigam, (6) completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 09:53:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3170 on: September 16, 2018, 09:55:59 AM »
Tirup Pukaloor:

Verse  1:


எண்ணுகேன் என்சொல்லி எண்ணு கேனோ
    எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி னல்லால்
கண்ணிலேன் மற்றோர் களைகண் இல்லேன்
    கழலடியே கைதொழுது காணின் அல்லால்
ஒண்ணுளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய்
    ஒக்க அடைக்கும்போ துணர மாட்டேன்
புண்ணியா உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.


O holy One presiding over Poompukaloor!
What can I-- The one endowed with thinking --,
think of,
save the sacred feet of our Lord?
Save the vision of Your ankleted Feet which I adore with folded hands,
I am without vision,
Without refuge;
in this,
my body,
You have fixed nine gates;
I will grow inconscient when they shut simultaneously;
(So be pleased to accept me even now!) unto Your,
feet,
I am bound,
O holy One!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 09:58:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3171 on: September 16, 2018, 10:00:24 AM »
Verse  2:

அங்கமே பூண்டாய் அனலா டினாய்
    ஆதிரையாய் ஆல்நிழலாய் ஆனே றூர்ந்தாய்
பங்கமொன் றில்லாத படர்சடை யினாய்
    பாம்பொடு திங்கள் பகைதீர்த் தாண்டாய்
சங்கையொன் றின்றியே தேவர் வேண்டச்
    சமுத்திரத்தின் நஞ்சுண்டு சாவா மூவாச்
சிங்கமே உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    திருப்புகலூர் மேவிய தேவ தேவே.


O Lord of lords presiding over Poompukaloor!
You wear bones;
You dance in the fire;
You are One of the Betelgeuse!
O One seated under the Banyan tree!
O Lord whose mount is the Bull!
O Lord of flawless,
spreading,
matted hair!
You rule both the moon and the snake,
quelling their mutual hostility!
When Devas implored You,
giving no room for doubt,
You ate the oceanic venom,
O deathless,
non-ageing Lion!
It is to Your feet I am bound.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 10:02:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3172 on: September 16, 2018, 10:04:39 AM »
Verse  3:

பையரவக் கச்சையாய் பால்வெண் ணீற்றாய்
    பளிக்குக் குழையினாய் பண்ணா ரின்சொல்
மைவிரவு கண்ணாளைப் பாகங் கொண்டாய்
    மான்மறிகை ஏந்தினாய் வஞ்சக் கள்வர்
ஐவரையும் என்மேல் தரவ றுத்தாய்
    அவர்வேண்டும் காரியமிங் காவ தில்லை
பொய்யுரையா துன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.

O holy One that presides over Poompukaloor!
O Lord cinctured with a hooded serpent!
O One of milk-white ash!
O One who wears a Kuzhai of crystal (-line shell)!
O One concorporte with Her whose eyes are touched with koel and who utters sweet melodic words!
You hold a fawn in Your hand;
You cured me of the deeds which the five deceitful filchers enacted in me;
it is no falsehood when I say,
I am bound to your feet,

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 10:07:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3173 on: September 16, 2018, 10:08:43 AM »
Verse  4:

தெருளாதார் மூவெயிலுந் தீயில் வேவச்
    சிலைவளைத்துச் செங்கணையாற் செற்ற தேவே
மருளாதார் தம்மனத்தில் வாட்டந் தீர்ப்பாய்
    மருந்தாய்ப் பிணிதீர்ப்பாய் வானோர்க் கென்றும்
அருளாகி ஆதியாய் வேத மாகி
    அலர்மேலான் நீர்மேலான் ஆய்ந்துங் காணாப்
பொருளாவாய் உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.


O holy One that presides over Poompukaloor!
O Lord who bent a bow,
sped a ruddy dart and smote with fire the three citadels of the un-clarified!
You annul the lauguishment in the minds of those that are not befuddled,
as medicament You cure illness;
You are the Origin;
You are the Vedas;
You are the Ens abiding beyond the investigation of the one on the Lotus and one on the water.
O Lord,
it is to Your feet I fare forth,

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 10:11:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3174 on: September 16, 2018, 10:12:55 AM »
Verse  5:


நீரேறு செஞ்சடைமேல் நிலாவெண் டிங்கள்
    நீங்காமை வைத்துகந்த நீதி யானே
பாரேறு படுதலையிற் பலிகொள் வானே
    பண்டனங்கற் காய்ந்தானே பாவ நாசா
காரேறு முகிலனைய கண்டத் தானே
    கருங்கைக் களிற்றுரிவை கதறப் போர்த்த
போரேறே உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.


O holy One that presides over Poompukaloor!
O Lord of Niti who is happy to keep irremovably on Your ruddy metted hair where flows the flood,
the white crescent moon of bright rays!
O Lord who receives alms in the huge dead skull!
O One who of yore,
smote Manmatha!
O queller of sins!
O One whose neck is dark crowd like a nimbus!
O martial Lion mantled in the flayed hide of the black-trunked tusker that wailed loud!
It is to Your feet I fare forth!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2018, 10:16:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3175 on: September 17, 2018, 07:13:25 AM »
Verse  6:


விரிசடையாய் வேதியனே வேத கீதா
    விரிபொழில்சூழ் வெண்காட்டாய் மீயச் சூராய்
திரிபுரங்கள் எரிசெய்த தேவ தேவே
    திருவாரூர்த் திருமூலட் டானம் மேயாய்
மருவினியார் மனத்துளாய் மாகா ளத்தாய்
    வலஞ்சுழியாய் மாமறைக்காட் டெந்தா யென்றும்
புரிசடையாய் உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.O holy One presiding over Poompukaloor!
O One With spreading matted hair!
O Brahmin!
O Singer Of the Vedas!
O Lord of Vennkaadu girt with extensive groves!
O Lord of Meeyacchoor!
O Lord of Devas who burnt the three citadels!
O One enshrined in the Moolastaanam of Tiruvaaaroor!
O Abider in loving minds!
O Lord of Maakaalam and Valanjuzhi!
O my Father of great Maraikkaadu!
O One with aeviternal strands of matted hair!
It is to Your feet I am bound!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2018, 07:16:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3176 on: September 17, 2018, 07:17:31 AM »
Verse  7:


தேவார்ந்த தேவனைத் தேவ ரெல்லாந்
    திருவடிமேல் அலரிட்டுத் தேடி நின்று
நாவார்ந்த மறைபாடி நட்டம் ஆடி
    நான்முகனும் இந்திரனும் மாலும் போற்றக்
காவார்ந்த பொழிற்சோலைக் கானப் பேராய்
    கழுக்குன்றத் துச்சியாய் கடவு ளேநின்
பூவார்ந்த பொன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.


O holy One presiding over Poompukaloor!
O Lord of infinite Godhead!
All the Devas,
the Four-faced,
Indra and Vishnu quest after Your feet,
scatter flowers thereon,
sing heartily the Vedas,
dance and hail You;
You abide at Kaanapper rich in woodland groves and gardens;
O God!
You abide atop Kazhukkunram!
It is to Your feet I am bound.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2018, 07:19:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3177 on: September 17, 2018, 10:53:22 AM »
Verse 8:


நெய்யாடி நின்மலனே நீல கண்டா
    நிறைவுடையாய் மறைவல்லாய் நீதி யானே
மையாடு கண்மடவாள் பாகத் தானே
    மான்தோல் உடையா மகிழ்ந்து நின்றாய்
கொய்யாடு கூவிளங் கொன்றை மாலை
    கொண்டடியேன் நானிட்டுக் கூறி நின்று
பொய்யாத சேவடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.


O Bather in ghee!
O Nilakanta!
O Nilakanta!
O perfect One!
O Author of the Vedas!
O Just One!
O One concorporate with Her whose eyes are tinct With collyrium!
You are gladly clad in a deer-skin!
I,
the servitor,
deck You with garlands woven of freshly-plucked Bhilva and Konrai,
and hail You;
O holy One presiding over Poompukaloor,
it is to Your feet of unfailing help,
I fare forth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2018, 10:55:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3178 on: September 17, 2018, 10:57:20 AM »
Verse  9:

துன்னஞ்சேர் கோவணத்தாய் தூய நீற்றாய்
    துதைந்திலங்கு வெண்மழுவாள் கையி லேந்தித்
தன்னணையுந் தண்மதியும் பாம்பும் நீருஞ்
    சடைமுடிமேல் வைத்துகந்த தன்மை யானே
அன்ன நடைமடவாள் பாகத் தானே
    யக்காரம் பூண்டானே ஆதி யானே
பொன்னங் கழலடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.

One girt with a Codpiece knit to a waist-cord!
O One of holy ash!
You wield a white and bright Mazhu!
You gladly keep on Your matted crest,
the cool crescent moon that sough You,
the snake and the flood;
You are concorporate with the bashful Damsel of swan's own gait!
O Lord bedecked with a garland of bones!
O Ancient!
O holy One presiding over Poompukaloor!
It is to your golden feet I am bound!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2018, 11:00:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3179 on: September 17, 2018, 11:01:37 AM »
Verse  10:


ஒருவனையும் அல்லா துணரா துள்ளம்
    உணர்ச்சித் தடுமாற்றத் துள்ளே நின்ற
இருவரையும் மூவரையும் என்மேல் ஏவி
    இல்லாத தரவறுத்தாய்க் கில்லேன் ஏலக்
கருவரைசூழ் கானல் இலங்கை வேந்தன்
    கடுந்தேர்மீ தோடாமைக் காலாற் செற்ற
பொருவரையாய் உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.

O holy One presiding over Poompukaloor!
My consciousness cannot pray but for You;
You incited the two and the three poised in my emotional commotion and did away with my pseudo sense of "I" and "Mine";
I am but a destitute;
You abide at the martial mountain;
With Your foot Your crushed the King of Lanka which is girt with sea-shores and rich in mountains abounding in cardamom,
and prevented the flight of his swift car;
It is to Your feet I fare forth!

Padigam on Tiru Poompukaloor completed._

Saiva Canon 6 completed.

Saiva Canons 4, 5 and 6 of Saint Tiru Navukkarasar completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2018, 11:07:09 AM by Subramanian.R »