Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 178103 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3060 on: September 06, 2018, 08:14:19 AM »
Verse  5:


தூயவன்காண் நீறு துதைந்த மேனி
    துளங்கும் பளிங்கனைய சோதி யான்காண்
தீயவன்காண் தீயவுணர் புரஞ்செற் றான்காண்
    சிறுமான்கொள் செங்கையெம் பெருமான்தான் காண்
ஆயவன்காண் ஆரூரி லம்மான் தான்காண்
    அடியார்கட் காரமுத மாயி னான்காண்
சேயவன்காண் சேமநெறி யாயி னான்காண்
    சிவனவன்காண் சிவபுரத் தெஞ்செல்வன் தானே.


He is the pure One;
His body is bedaubed with ash;
He is the lustre of bright crystal;
He is fire;
He smote the towns of evil Asuras;
He is our God whose roseate palm bears a little fawn;
He is Mother;
He is the Lord of Aaroor;
He is nectar to His servitors;
He is the One far,
far away;
He is the salvific Way;
He is Siva;
He is our opulent Lord of Sivapuram.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 06, 2018, 08:16:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3061 on: September 06, 2018, 08:19:14 AM »
Verse  6:

பாரவன்காண் பாரதனிற் பயிரா னான்காண்
    பயிர்வளர்க்குந் துளியவன்காண் துளியில் நின்ற
நீரவன்காண் நீர்சடைமேல் நிகழ்வித் தான்காண்
    நிலவேந்தர் பரிசாக நினைவுற் றோங்கும்
பேரவன்காண் பிறையெயிற்று வெள்ளைப் பன்றிப்
    பிரியாது பலநாளும் வழிபட் டேத்தும்
சீரவன்காண் சீருடைய தேவர்க் கெல்லாஞ்
    சிவனவன்காண் சிவபுரத் தெஞ்செல்வன் தானே.


He is the earth and the crops of the earth;
He is the rain that fosters the crops;
He is the water of the rain;
He sported the water on His crest;
His is the name that soars aloft,
guerdon-like,
in the memory of the Kings of earth;
He is the glorious One that is adored and hailed for days on end by the white Boar of crescent like tusks,
That parted not from Him;
He is Siva to all the glorious Devas;
He is our opulent Lord of Sivapuram.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 06, 2018, 08:21:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3062 on: September 06, 2018, 11:36:05 AM »
Verse 7:

வெய்யவன்காண் வெய்யகன லேந்தி னான்காண்
    வியன்கெடில வீரட்டம் மேவி னான்காண்
மெய்யவன்காண் பொய்யர்மனம் விரவா தான்காண்
    வீணையோ டிசைந்துமிகு பாடல் மிக்க
கையவன்காண் கையில்மழு வேந்தி னான்காண்
    காமனங்கம் பொடிவிழித்த கண்ணி னான்காண்
செய்யவன்காண் செய்யவளை மாலுக் கீந்த
    சிவனவன்காண் சிவபுரத் தெஞ்செல்வன் தானே.


He is the fierce One;
He holds the fierce fire;
He presides over extensive Gedila Veerattam;
He is The true One;
He abides not in the minds of the false ones;
His hand wields a Veena rich in the melody of songs;
He holds a Mazhu in His hand;
His eye stared to powder the body of Manmatha;
He is the ruddy One;
He is Siva who gave a shapely conch to Vishnu;
He is our opulent Lord of Sivapuram.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 06, 2018, 11:38:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3063 on: September 06, 2018, 11:40:36 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3064 on: September 06, 2018, 11:41:54 AM »
Verse  9:


Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3065 on: September 06, 2018, 11:42:56 AM »
Verse  10:

கலையாரு நூலங்க மாயி னான்காண்
    கலைபயிலுங் கருத்தன்காண் திருத்த மாகி
மலையாகி மறிகடலேழ் சூழ்ந்து நின்ற
    மண்ணாகி விண்ணாகி நின்றான் தான்காண்
தலையாய மலையெடுத்த தகவி லோனைத்
    தகர்ந்துவிழ வொருவிரலாற் சாதித் தாண்ட
சிலையாரும் மடமகளோர் கூறன் தான்காண்
    சிவனவன்காண் சிவபுரத் தெஞ்செல்வன் தானே.சிவபுரத்தெம் செல்வனாம் சிவபெருமான், கலைகள் எல்லாம் பொருந்திய வேதநூலும் அங்கங்களும் ஆனவனும், கலைகளிற் பொருந்திய கருத்துக்களாய் உள்ளவனும், தீர்த்த மாயும், மலையாயும், அலைகள் மடங்கி வீழ் கடல்கள் ஏழும் சூழ்ந்து நின்ற நிலவுலகமாயும், விண்ணாயும், நின்றவனும், சிறந்த கயிலாய மலையை எடுத்த பண்புகெட்ட இராவணன் வலியிழந்து விடுமாறு ஒரு விரலால் முடித்தவனும், மலையில் தோன்றி வளர்ந்த மட மகளாம் பார்வதியைத் தன் கூறாகக் கொண்டு ஆண்டவனும் ஆவான்.


(English translation not available)

Padigam on Tiru Sivapuram completed.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: September 06, 2018, 11:45:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3066 on: September 06, 2018, 11:48:05 AM »
Tiru Omaampuliyar:

Verse  1:

ஆராரும் மூவிலைவேல் அங்கை யானை
    அலைகடல்நஞ் சயின்றானை அமர ரேத்தும்
ஏராரும் மதிபொதியுஞ் சடையி னானை
    எழுபிறப்பும் எனையாளா வுடையான் தன்னை
ஊராரும் படநாகம் ஆட்டு வானை
    உயர்புகழ்சேர் தரும்ஓமாம் புலியூர் மன்னுஞ்
சீராரும் வடதளியெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே.

He holds a sharp trident in His beautiful hand;
He ate the venom of the billowy sea;
He whose matted crest sports a lovely moon is hailed by the immortals;
He holds me as His servitor in each birth that I take;
He causes the crawling,
hooded snake to dance;
He is the opulent One abiding at the glorious Vadatali of Omaampuliyur of lofty renown;
alas,
alas,
I but spent my days,
All bewildered,
not seeking Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 06, 2018, 11:50:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3067 on: September 06, 2018, 11:52:21 AM »
Verse  2:

ஆதியான் அரிஅயனென் றறிய வொண்ணா
    அமரர்தொழுங் கழலானை யமலன் தன்னைச்
சோதிமதி கலைதொலையத் தக்கன் எச்சன்
    சுடர்இரவி அயிலெயிறு தொலைவித் தானை
ஓதிமிக அந்தணர்கள் எரிமூன் றோம்பும்
    உயர்புகழார் தரும்ஓமாம் புலியூர் மன்னும்
தீதில்திரு வடதளியெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே.He is the Ancient;
Hari,
Brahma and countless immortals hail His ankleted feet;
He is Blemishless;
He so smote Chandra that he lost his lustrous digits;
He did away with Daksha and Yecchan;
He smashed the sharp teeth of the bright Surya;
He is the opulent One abiding at Tiruvadatali -- ever free from evil --,
of Omaampuliyur of lofty renown where the Brahmins foster the triple fires with Vedic chants;
alas,
alas,
I but spent my days all bewildered,
not seeking Him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 06, 2018, 11:56:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3068 on: September 07, 2018, 07:49:03 AM »
Verse 3:

வருமிக்க மதயானை யுரித்தான் தன்னை
    வானவர்கோன் தோளனைத்தும் மடிவித் தானைத்
தருமிக்க குழலுமையாள் பாகன் தன்னைச்
    சங்கரன்எம் பெருமானைத் தரணி தன்மேல்
உருமிக்க மணிமாடம் நிலாவு வீதி
    உத்தமர்வாழ் தரும்ஓமாம் புலியூர் மன்னும்
திருமிக்க வடதளியெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே.


He flayed the ichor-exuding tusker;
He crushed all the (four) shoulders of the King of the celestial beings;
He is concorporate with Uma of growing tresses;
He is Sankara,
our God;
He is the opulent One abiding at prosperous Vadatali of Omaampuliyur of long streets In whose beauteous and bright and turreted mansions,
The lofty ones dwell;
alas,
alas,
I but spent my days,
all bewildered,
not seeking Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 07, 2018, 07:52:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3069 on: September 07, 2018, 07:53:59 AM »
Verse  4:


அன்றினவர் புரமூன்றும் பொடியாய் வேவ
    அழல்விழித்த கண்ணானை அமரர் கோனை
வென்றிமிகு காலனுயிர் பொன்றி வீழ
    விளங்குதிரு வடியெடுத்த விகிர்தன் தன்னை
ஒன்றியசீர் இருபிறப்பர் முத்தீ யோம்பும்
    உயர்புகழ்நான் மறைஓமாம் புலியூர் நாளும்
தென்றல்மலி வடதளியெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே.


His eyes bespattered fire and reduced to ash the three citadels of the foes;
He is the Lord of the immortals;
He is the Vikirtan who so lifted His divine foot that the victorious Yama gave up His ghost;
He is the opulent One abiding at Vadatali-- Ever wafted by the southerly-- of Omaampuliyur where the glorious twice-born foster the triple fire and thus the four--fold Vedas of lofty renown;
Alas,
alas,
I but spent my days,
All bewildered not seeking Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 07, 2018, 07:56:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3070 on: September 07, 2018, 10:38:38 AM »
Verse  5:


பாங்குடைய எழில்அங்கி யருச்சனைமுன் விரும்பப்
    பரிந்தவனுக் கருள்செய்த பரமன் தன்னைப்
பாங்கிலா நரகதனைத் தொண்ட ரானார்
    பாராத வகைபண்ண வல்லான் தன்னை
ஓங்குமதில் புடைதழுவும் எழில்ஓமாம் புலியூர்
    உயர்புகழந் தணரேத்த வுலகர்க் கென்றும்
தீங்கில்திரு வடதளியெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே.


He is the supreme One who blessed the goodly and comely Agni to perform Puja as desired by him;
He blesses His servitors never to eye the evil hell;
He is the opulent One of Tiruvadatali which keeps men on earth free from troubles,
Abiding at loftily-walled and beautiful Omaampuliyur where He is hailed by the Brahmins of great renown;
Alas,
alas,
I but wasted my days,
All bewildered,
not seeking Him,

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 07, 2018, 10:41:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3071 on: September 07, 2018, 10:43:05 AM »
Verse 6:


அருந்தவத்தோர் தொழுதேத்தும் அம்மான் தன்னை
    ஆராத இன்னமுதை அடியார் தம்மேல்
வருந்துயரந் தவிர்ப்பானை உமையாள் நங்கை
    மணவாள நம்பியைஎன் மருந்து தன்னைப்
பொருந்துபுனல் தழுவுவயல் நிலவு துங்கப்
    பொழில்கெழுவு தரும்ஓமாம் புலியூர் நாளும்
திருந்துதிரு வடதளியெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே.

He is the God who is adored and hailed hailed by rare tapaswins;
He is the insatiable nectar;
He for-fends the troubles of His servitors;
He is the Bridegroom of Damsel Uma;
He is my ambrosia;
He is the opulent One of perfect and sweet Tiruvadatali,
abiding at Omaampuliyoor rich in lofty moon- washed groves and well-watered fields;
alas,
alas,
I but spent my days all bewildered,
not seeking Him,

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 07, 2018, 10:45:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3072 on: September 07, 2018, 10:47:40 AM »
Verse  7:


மலையானை வருமலையொன் றுரிசெய் தானை
    மறையானை மறையாலும் அறிய வொண்ணாக்
கலையானைக் கலையாருங் கையி னானைக்
    கடிவானை அடியார்கள் துயர மெல்லாம்
உலையாத அந்தணர்கள் வாழும் ஓமாம்
    புலியூர்எம் உத்தமனைப் புரம்மூன் றெய்த
சிலையானை வடதளியெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே.

He abides at the Mountain;
He flayed the mountain of a tusker;
He is of the Vedas;
such is He that even the Vedas can not Him comprehend;
He sports a fawn in His hand;
He will quell all the troubles of His servitors;
He is the lofty One of Omaampuliyar where dwell unswerving Brahmins;
He,
the wielder of a bow,
smote the triple citadels;
He is the opulent One of Vadatali;
alas,
alas,
I but spent my days all bewildered,
not seeking Him,

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 07, 2018, 10:50:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3073 on: September 07, 2018, 10:51:31 AM »
Verse 8:

சேர்ந்தோடு மணிக்கங்கை சூடி னானைச்
    செழுமதியும் படஅரவும் உடன்வைத் தானைச்
சார்ந்தோர்கட் கினியானைத் தன்னொப் பில்லாத்
    தழலுருவைத் தலைமகனைத் தகைநால் வேதம்
ஓர்ந்தோதிப் பயில்வார்வாழ் தருமோமாம் புலியூர்
    உள்ளானைக் கள்ளாத அடியார் நெஞ்சிற்
சேர்ந்தானை வடதளியெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே.


He is adorned with Ganga that rolls with gems;
He keeps the lovely moon and the hooded serpent juxtaposed;
He is sweet to them that had sought Him;
He who is beyond compare,
is of the form of fire;
He is the Chief;
He dwells at Omaampuliyur where abide the masters and practitioners of the four glorious Vedas;
He abides in the hearts of those that are free from falsity;
He is the opulent One of Vadatali;
alas,
alas,
I but spent my days,
All bewildered not seeking Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 07, 2018, 10:54:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3074 on: September 07, 2018, 10:55:53 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.