Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 178091 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3015 on: August 31, 2018, 09:05:08 AM »
Verse  9:

அல்லல் அடியார்க் கறுப்பார் போலும்
    அமருலகந் தம்மடைந்தார்க் காட்சி போலும்
நல்லமும் நல்லூரும் மேயார் போலும்
    நள்ளாறு நாளும் பிரியார் போலும்
முல்லை முகைநகையாள் பாகர் போலும்
    முன்னமே தோன்றி முளைத்தார் போலும்
தில்லை நடமாடுந் தேவர் போலும்
    திருச்சாய்க்காட் டினிதுறையுஞ் செல்வர் தாமே.


He will snap the troubles of His servitors;
He will confer on them that have attained Him,
the rulership of the world of immortals;
He abides at Nallam And Nalloor;
He never parts from Nallaaru;
He is Concorporate with Her whose teeth are Mullai buds;
He was before all things were;
He is the Deva that dances at Tillai;
He is the opulent One abiding sweetly at Tirucchaaikkaadu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 31, 2018, 09:07:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3016 on: August 31, 2018, 11:00:50 AM »
Verse  10:


உறைப்புடைய இராவணன் பொன்மலையைக் கையால்
    ஊக்கஞ்செய் தெடுத்தலுமே உமையா ளஞ்ச
நிறைப்பெருந்தோள் இருபதும்பொன் முடிகள் பத்தும்
    நிலஞ்சேர விரல்வைத்த நிமலர் போலும்
பிறைப்பிளவு சடைக்கணிந்த பெம்மான் போலும்
    பெண்ணா ணுருவாகி நின்றார் போலும்
சிறப்புடைய அடியார்கட் கினியார் போலும்
    திருச்சாய்க்காட் டினிதுறையுஞ் செல்வர் தாமே.


He is the Nirmalan who so pressed His toe that all the twenty huge shoulders and the ten auric crowns of tenacious Raavana who zestfully lifted up the auric Mountain and caused Uma to get scared,
Were borne down to the ground;
He wears on His matted crest a slice of the moon,
He abides as One who is Androgynous;
He is sweet to the servitors of blessed Gnosis;
He,
the opulent One,
sweetly abides at Tirucchaaikkaadu.

Padigam on Tiruch Chaaikkaadu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 31, 2018, 11:05:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3017 on: August 31, 2018, 11:07:42 AM »
Tirup Paasoor:

Verse  1:

விண்ணாகி நிலனாகி விசும்பு மாகி
    வேலைசூழ் ஞாலத்தார் விரும்பு கின்ற
எண்ணாகி எழுத்தாகி இயல்பு மாகி
    ஏழுலகுந் தொழுதேத்திக் காண நின்ற
கண்ணாகி மணியாகிக் காட்சி யாகிக்
    காதலித்தங் கடியார்கள் பரவ நின்ற
பண்ணாகி இன்னமுதாம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


He is sky,
earth,
space and also numbers and letters so coveted by those of the sea-girt earth;
He is the nature (of all things);
He is the eye;
the pupil of the eye and the sigh;
hailed and adored By the seven worlds;
He is the raga and the sweet Nectar thereof hailed by the loving servitors;
He is the opulent light of Paasoor beholding which I,
the servitor,
have gained salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 31, 2018, 11:10:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3018 on: August 31, 2018, 11:12:12 AM »
Verse  2:


வேதமோர் நான்காய்ஆ றங்க மாகி
    விரிகின்ற பொருட்கெல்லாம் வித்து மாகிக்
கூதலாய்ப் பொழிகின்ற மாரி யாகிக்
    குவலயங்கள் முழுதுமாய்க் கொண்ட லாகிக்
காதலால் வானவர்கள் போற்றி யென்று
    கடிமலர்கள் அவைதூவி ஏத்த நின்ற
பாதியோர் மாதினனைப் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


He became the four Vedas and the six Angas;
He became the Seed of all things that sprout;
He became the earth drizzle and the downpour;
He became the whole earth and the easterly;
He is half - woman who is,
love,
hailed by the heavenly ones and who scatter at His feet fragrant blooms;
He is the supernal light of Paasoor beholding which I,
the servitor,
have gained salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 31, 2018, 11:14:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3019 on: September 01, 2018, 07:40:41 AM »
Verse  3:


தடவரைகள் ஏழுமாய்க் காற்றாய்த் தீயாய்த்
    தண்விசும்பாய்த் தண்விசும்பி னுச்சி யாகிக்
கடல்வலயஞ் சூழ்ந்ததொரு ஞால மாகிக்
    காண்கின்ற கதிரவனும் கதியு மாகிக்
குடமுழவச் சரிவழியே அனல்கை யேந்திக்
    கூத்தாட வல்ல குழக னாகிப்
படவரவொன் றதுவாட்டிப் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


He became the seven huge mountains;
He became the wind;
The fire,
the cool sky and the vault of the cool sky;
He became the circling sea and the earth which it engirds;
He became the sun that helps seeing;
He is the way;
He is the comely One,
who holding the fire in His hands,
dances to the accompaniment of Kudamuzhaa and Chari;
He causes the hooded snake to dance;
He is the supernal!
light of Paasoor witnessing which,
I,
the servitor,
have gained salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 07:43:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3020 on: September 01, 2018, 07:44:35 AM »
Verse  4:


நீராருஞ் செஞ்சடைமேல் அரவங் கொன்றை
    நிறைமதிய முடன்சூடி நீதி யாலே
சீராரும் மறையோதி யுலக முய்யச்
    செழுங்கடலைக் கடைந்தகடல் நஞ்ச முண்ட
காராருங் கண்டனைக் கச்சி மேய
    கண்ணுதலைக் கடலொற்றி கருதி னானைப்
பாரோரும் விண்ணோரும் பரசும் பாசூர்ப்
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


On His ruddy matted crest;
He sports the river,
The snake,
the Konrai,
and the full moon;
He recites the glorious Vedas in the just way;
He ate the venom churned out of the deep sea that the worlds might thrive,
and became Dark- throated;
He has an eye in His forehead;
He is of Kacchi;
Otriyoor- upon-the sea is dear to Him;
He is the One hailed by the heavenly ones and the earth-born;
He is the supernal light of Paasoor witnessing which I,
the servitor,
have gained salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 07:46:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3021 on: September 01, 2018, 09:08:48 AM »
Verse 5:


வேடனாய் விசயன்தன் வியப்பைக் காண்பான்
    விற்பிடித்துக் கொம்புடைய ஏனத் தின்பின்
கூடினார் உமையவளுங் கோலங் கொள்ளக்
    கொலைப்பகழி உடன் கோத்துக் கோரப்பூசல்
ஆடினார் பெருங்கூத்துக் காளி காண
    அருமறையோ டாறங்கம் ஆய்ந்து கொண்டு
பாடினார் நால்வேதம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


Holding a bow to which He fixed a fatal dart,
He,
as a hunter,
went after a tusked boar that Arjuna might witness the marvel;
Uma too assumed A fitting guise;
thus even thus,
He enacted the cruel fight;
He danced the great dance which Kaali witnessed;
He sang the rare Vedas and the six Angas meaningfully;
He is the supernal light of Passoor,
beholding which,
I,
the servitor,
have gained deliverance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 09:11:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3022 on: September 01, 2018, 09:12:50 AM »
Verse  6:


புத்தியினாற் சிலந்தியுந்தன் வாயின் நூலால்
    புதுப்பந்தர் அதுஇழைத்துச் சருகால் மேய்ந்த
சித்தியினால் அரசாண்டு சிறப்புச் செய்யச்
    சிவகணத்துப் புகப்பெய்தார் திறலால் மிக்க
வித்தகத்தால் வெள்ளானை விள்ளா அன்பு
    விரவியவா கண்டதற்கு வீடு காட்டிப்
பத்தர்களுக் கின்னமுதாம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


Endowed with Gnosis,
the Spider with its salival thread wove a fresh canopy which came to be covered with Dry leaves;
for this service He blessed it with rulership;
He also made it a to attain of Sivagnana;
He witnessed the flawless love of the white tusker of mighty skill and blessed it with Moksha;
He is the sweet nectar of devotees;
He is the supernal light of Paasoor beholding which,
I,
the servitor,
have gained salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 09:16:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3023 on: September 01, 2018, 09:17:54 AM »
Verse  7:

இணையொருவர் தாமல்லால் யாரு மில்லார்
    இடைமருதோ டேகம்பத் தென்றும் நீங்கார்
அணைவரியர் யாவர்க்கும் ஆதி தேவர்
    அருமந்த நன்மையெலாம் அடியார்க் கீவர்
தணல் முழுகு பொடியாடுஞ் செக்கர் மேனித்
    தத்துவனைச் சாந்தகிலின் அளறு தோய்ந்த
பணைமுலையாள் பாகனையெம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


None else is His peer;
He is His own equal;
He never parts from Idaimarutu and Ekampam;
He is one that is inaccessible;
He is the Primal God;
He grants all weal,
Verily,
nectar- like,
to His servitors;
He is the Tattvan whose ruddy body is bedaubed with Her of swelling breasts that are coated with the paste of sandalwood and eaglewood;
He is the supernal light of Paasoor witnessing which I,
the servitor,
have gained deliverance.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 09:20:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3024 on: September 01, 2018, 11:04:09 AM »
Verse 8:


அண்டவர்கள் கடல்கடைய அதனுள் தோன்றி
    அதிர்த்தெழுந்த ஆலாலம் வேலை ஞாலம்
எண்டிசையுஞ் சுடுகின்ற வாற்றைக் கண்டு
    இமைப்பளவி லுண்டிருண்ட கண்டர் தொண்டர்
வண்டுபடு மதுமலர்கள் தூவி நின்று
    வானவர்கள் தானவர்கள் வணங்கி யேத்தும்
பண்டரங்க வேடனையெம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


When the celestial beings churned the sea,
aalaalam rose up and caused ubiquitous quaking;
when He saw it burn the sea- girt earth in all the eight directions,
He ate it and darkened His throat before eyes could wink;
His guise is that of the Paandarangkam's Dancer whom servitors adore scattering flowers buzzed by bees;
He is the One hailed by Devas and Asuras;
He is the supernal light of Paasoor witnessing which I,
the servitor,
have gained deliverance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 11:06:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3025 on: September 01, 2018, 11:08:27 AM »
Verse  9:

ஞாலத்தை யுண்டதிரு மாலும் மற்றை
    நான்முகனும் அறியாத நெறியார் கையிற்
சூலத்தால் அந்தகனைச் சுருளக் கோத்துத்
    தொல்லுலகிற் பல்லுயிரைக் கொல்லுங் கூற்றைக்
காலத்தா லுதைசெய்து காதல் செய்த
    அந்தணனைக் கைக்கொண்ட செவ்வான் வண்ணர்
பாலொத்த வெண்ணீற்றர் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


Such is He that He can not be eyed by Vishnu who devoured the earth,
and the Four-faced;
He smote Antakaasura with the trident of His hand;
He kicked to death Death who kills the many many beings of the hoary world;
He accepted the Brahmin who loved Him;
His hue is incarnadine like ruddy sky;
He wears the milk- white ash;
He is the supernal light of Paasoor witnessing which,
I,
the servitor,
have gained salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 11:11:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3026 on: September 01, 2018, 11:12:45 AM »
Verse  10:


வேந்தன்நெடு முடியுடைய அரக்கர் கோமான்
    மெல்லியலாள் உமைவெருவ விரைந்திட் டோடிச்
சாந்தமென நீறணிந்தான் கயிலை வெற்பைத்
    தடக்கைகளா லெடுத்திடலுந் தாளா லூன்றி
ஏந்துதிரள் திண்டோளுந் தலைகள் பத்தும்
    இறுத்தவன்தன் இசைகேட்டு இரக்கங் கொண்ட
பாந்தளணி சடைமுடியெம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


When the King of the lofty crown and mighty hands rushed and uprooted Mount Kailash which belongs to Him who wears the ash though it were sandalwood powder,
and when the King of the demons thus scared Uma of soft mien,
He pressed His foot and crushed his up-borne and mighty shoulders and ten heads;
then He listened to his music and relented;
He is the One,
whose matted crest is adorned with a snake;
He is the supernal light of Paasoor beholding which I,
the servitor,
have gained salvation.

Padigam on Tirup Pasoor completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 11:16:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3027 on: September 01, 2018, 11:18:45 AM »
Tiruch Chenkattaangkudi:

Verse 1:


பெருந்தகையைப் பெறற்கரிய மாணிக் கத்தைப்
    பேணிநினைந் தெழுவார்தம் மனத்தே மன்னி
இருந்தமணி விளக்கதனை நின்ற பூமேல்
    எழுந்தருளி யிருந்தானை எண்டோள் வீசி
அருந்திறல்மா நடமாடும் அம்மான் தன்னை
    அங்கனகச் சுடர்க்குன்றை அன்றா லின்கீழ்த்
திருந்துமறைப் பொருள்நால்வர்க் கருள்செய் தானைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

He is the noble and lofty One;
He is the ruby hard to come by;
He is the beauteous lamp that irradiates the minds of those that bestir themselves thinking on Him;
He is enshrined in (every) flower;
He is the Lord that enacts the great dance with rare skill throwing up His eight arms;
He is a beautiful hill,
golden and radiant;
He,
of yore,
Explicated the true import of the Vedas to the Four seated under the Banyan tree;
Him,
I beheld at Chengkaattangkudi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 11:23:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3028 on: September 01, 2018, 11:27:47 AM »
Verse  2:


துங்கநகத் தாலன்றித் தொலையா வென்றித்
    தொகுதிறலவ் விரணியனை ஆகங் கீண்ட
அங்கனகத் திருமாலும் அயனுந் தேடும்
    ஆரழலை அநங்கனுடல் பொடியாய் வீழ்ந்து
மங்கநகத் தான்வல்ல மருந்து தன்னை
    வண்கயிலை மாமலைமேல் மன்னி நின்ற
செங்கனகத் திரள்தோளெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.


He could not be killed save by mighty,
clawing nails;
Such was the victorious puissance of Hiranya;
Neither beauteous Vishnu nor Brahma of golden hue could behold Him-- the rare column to fire--,
In their quest.
He who caused Manmatha to crumble into powdery ash,
became,
to the joy of Rati,
The Nectar that revived him;
He is the opulent One whose strong shoulders are ruddy gold.
He abides at the of munificent Mount Kailash;
It is Him,
I beheld at Chengkaattangkudi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2018, 11:31:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3029 on: September 02, 2018, 07:42:16 AM »
Verse  3:

உருகுமனத் தடியவர்கட் கூறுந் தேனை
    உம்பர்மணி முடிக்கணியை உண்மை நின்ற
பெருகுநிலைக் குறியாளர் அறிவு தன்னைப்
    பேணியஅந் தணர்க்குமறைப்பொருளைப்பின்னும்
முருகுவிரி நறுமலர்மேல் அயற்கும் மாற்கும்
    முழுமுதலை மெய்த்தவத்தோர் துணையை வாய்த்த
திருகுகுழல் உமைநங்கை பங்கன் தன்னைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.


He is the honey that issues from the minds of those that melt;
He is the crest- jewel of the gemmy crowns of the celestial beings;
He indeed is the knowledge of those that are poised in Truth,
and who thereby gain increasing wisdom;
He is the One who taught the import of the Vedas to the Brahmins;
He is the Primal Ens unto Brahma seated on the fragrant Flower that burgeons in beauty,
and Vishnu,
He is the Help unto the true tapaswins;
He is the consort of Uma of lovely tresses,
It is Him I beheld at Chengkkaattangkudi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 02, 2018, 07:45:42 AM by Subramanian.R »