Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 161552 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #300 on: December 05, 2017, 10:27:13 AM »
Verse  8:


கொங்கினு மரும்பு வைத்தார் கூற்றங்கள் கெடுக்க வைத்தார்
சங்கினுண் முத்தம் வைத்தார் சாம்பரும் பூச வைத்தார்
அங்கமும் வேதம் வைத்தார் ஆலமு முண்டுவைத்தார்
கங்குலும் பகலும் வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  He has placed the pollen inside the bud also. He created many gods of death to take away the lives.  He placed the pearl inside the Chank. He made the ashes to be smeared on the body.  He gave out the six Aṅgams and the Vedas, four in number.  He swallowed the death-dealing poison also.  He created night and day.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:29:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #301 on: December 05, 2017, 10:30:58 AM »
Verse 9:

சதுர்முகன் றானுமாலுந் தம்மிலே யிகலக் கண்டு
எதிர்முக மின்றி நின்ற வெரியுரு வதனை வைத்தார்
பிதிர்முகன் காலன்றன்னைக் காறனிற் பிதிரவைத்தார்
கதிர்முகஞ் சடையில்வைத்தார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்பனாரே.


(see 1st verse.)  On seeing that the four-faced one and Vishnu, were fighting with each other, without appearing before them to be seen, he placed a form of fire which was standing tall. He made Yama who had a bewildered face to become scattered, by kicking him with his legs. He placed the crescent moon in the matted locks of hair.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:33:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #302 on: December 05, 2017, 10:34:36 AM »
Verse  10:

மாலினா ணங்கை யஞ்ச மதிலிலங் கைக்கு மன்னன்
வேலினான் வெகுண்டெ டுக்கக் காண்டலும் வேத நாவன்
நூலினா னோக்கி நக்கு நொடிப்பதோ ரளவில் வீழக்
காலினா லூன்றி யிட்டார் கழிப்பாலைச் சேர்ப்ப னாரே.


(see 1st verse.)  To make the eminent lady who became confused in mind, to be seized with fear, the King of Lanka surrounded by a wall of enclosure, who was holding a lance.   On seeing him when be lifted the mountain with anger, one who is always chanting the Vēdas, and one who revealed the other works, the who wears a sacred thread with a smile.  He definitely pressed him down with his leg in as much time as would take to snap with the thumb and middle finger. 

Padigam on Tiruk Kazhippalai concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:38:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #303 on: December 05, 2017, 10:42:41 AM »
Tiruk Katavur Veerasthanam:

Verse  1:


பொள்ளத்த காய மாயப் பொருளினைப் போக மாதர்
வெள்ளத்தைக் கழிக்க வேண்டில் விரும்புமின் விளக்குத் தூபம்
உள்ளத்த திரியொன் றேற்றி யுணருமா றுணர வல்லார்
கள்ளத்தைக் கழிப்பர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.

If you want to get rid of the unreal thing, the body, and the abundance of women who are helpful for sexual pleasure, desire to offer lamps and incense to Siva. Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam,  lighting the wick of the soul which is the hollow of the lamp which is the heart.  He will remove the spiritual ignorance of those who can realize him in the proper manner.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: December 05, 2017, 10:49:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #304 on: December 05, 2017, 10:46:42 AM »
Verse 2:


மண்ணிடைக் குரம்பை தன்னை மதித்துநீர் மைய லெய்தில்
விண்ணிடைத் தரும ராசன் வேண்டினால் விலக்கு வாரார்
பண்ணிடைச் சுவைகள் பாடி யாடிடும் பத்தர்க் கென்றும்
கண்ணிடை மணியர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.


If you are overwhelmingly proud, esteeming your worthless body in this world, who can prevent it, if the god of death in heaven, wants to take it away. Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam, is like the apple of the eye to those pious people who dance singing sweet songs with melody-types.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:48:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #305 on: December 05, 2017, 10:50:28 AM »
Verse  3:


பொருத்திய குரம்பை தன்னுட் பொய்ந்நடை செலுத்து கின்றீர்
ஒருத்தனை யுணர மாட்டீ ருள்ளத்திற் கொடுமை நீக்கீர்
வருத்தின களிறு தன்னை வருத்துமா வருத்த வல்லார்
கருத்தினி லிருப்பர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.


In the body in which ninety-six ultimate realities are combined, you are following a false conduct. You have no ability to realize Siva, who has no equal.  You do not remove from your hearts cruel thoughts, Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam, will dwell in the thoughts of those who can inflict pain to the five senses which gave trouble to them, in the proper way to cause sufferings to them.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 05, 2017, 10:53:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #306 on: December 05, 2017, 10:54:16 AM »
Verse  4:


பெரும்புலர் காலை மூழ்கிப் பித்தர்க்குப் பத்த ராகி
அரும்பொடு மலர்கள் கொண்டாங் கார்வத்தை யுள்ளே வைத்து
விரும்பிநல் விளக்குத் தூபம் விதியினா லிடவல் லார்க்குக்
கரும்பினிற் கட்டி போல்வார் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.

Bathing in the early hours of day-break, being a votary of Siva, having the attachment towards a desired thing in the mind, worshiping with buds and flowers, with affection,
to those who are able to burn good lamps and burn incense according to rules, Siva in Katavūr Vīraṭṭam is as sweet as sugar-cane jaggery.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2017, 10:58:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #307 on: December 06, 2017, 09:57:17 AM »
Verse 5:


தலக்கமே செய்து வாழ்ந்து தக்கவா றொன்று மின்றி
விலக்குவா ரிலாமை யாலே விளக்கத்திற் கோழி போன்றேன்
மலக்குவார் மனத்தி னுள்ளே காலனார் தமர்கள் வந்து
கலக்கநான் கலங்கு கின்றேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.

Having lived committing shameful deeds, without anything worthy about me as there was nobody to prevent me,  I was like a cricket, that stops its noise during day.
I become perturbed in mind when the servants of the god of death who is in the confused minds of people, come near me and confound me,  Siva in Katavūr Vīraṭṭam!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2017, 10:00:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #308 on: December 06, 2017, 10:01:47 AM »
Verse  6:

பழியுடை யாக்கை தன்னிற் பாழுக்கே நீரி றைத்து
வழியிடை வாழ மாட்டேன் மாயமுந் தெளிய கில்லேன்
அழிவுடைத் தாய வாழ்க்கை யைவரா லலைக்கப் பட்டுக்
கழியிடைத் தோணி போன்றேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.


Baling out water for the waste-land which has no cultivation, in the reproachful body,
I won't lead a life in the path ordained in scriptures.  I am unable to get cleared from the confusion. I am like a boat in the backwater, being harassed by the five senses organs in the life which has destruction as its end, Siva in Katavūr Vīraṭṭam!

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 06, 2017, 10:04:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #309 on: December 06, 2017, 10:06:08 AM »
Verse  7:


மாயத்தை யறிய மாட்டேன் மையல்கொண் மனத்த னாகிப்
பேயொத்துக் கூகை யானேன் பிஞ்ஞகா பிறப்பொன் றில்லீ
நேயத்தா னினைய மாட்டே னீதனேன் நீசனே னான்
காயத்தைக் கழிக்க மாட்டேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.

Sivaṉ in Kaṭavūr Vīraṭṭam,  I am incapable of understanding truth through the illusion.
I was like a rock-horned owl and like a ghost. My mind being possessed by confusion.
One who has the function of destruction!  You who have no birth! I would not think of you with love. I am undoubtedly a low person.  O righteous god!  I am unable to discard the body.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2017, 10:09:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #310 on: December 06, 2017, 10:10:47 AM »
Verse  8:


பற்றிலா வாழ்க்கை வாழ்ந்து பாழுக்கே நீரி றைத்தேன்
உற்றலாற் கயவர் தேறா ரென்னுங்கட் டுரையோ டொத்தேன்
எற்றுளே னென்செய்கேனா னிடும்பையால் ஞானமேதும்
கற்றிலேன் களைகண்காணேன் கடவூர்வீ ரட்டனீரே.

(see 5th verse.)  Living a life without love towards Siva.  I baled out water for a wasteland. I was just like the proverb that low people will not have clarity unless they are beset with difficulties. Into what kind of thing can I be classified, what can I do, I have not studied even a little of the theological works because of the sufferings I had to undergo.  I see no other support except you!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2017, 10:13:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #311 on: December 06, 2017, 10:14:47 AM »
Verse 9:

சேலினே ரனையகண்ணார் திறம்விட்டுச் சிவனுக்கன்பாய்ப்
பாலுநற் றயிர்நெய்யோடு பலபல வாட்டியென்றும்
மாலினைத் தவிர நின்ற மார்க்கண்டற் காக வன்று
காலனை யுதைப்பர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.

Giving up the relationship with the women, who have eyes like the Karnatic carp,
cherishing Siva with love, bathing with milk, good curd, ghee and many other things,
Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam will kick the god of death to save Markandeyan, who was always wishing his confusion to become extinct, when he was about to complete his sixteenth year. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2017, 10:17:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #312 on: December 06, 2017, 10:19:26 AM »
Verse  10:

முந்துரு விருவ ரோடு மூவரு மாயி னாரும்
இந்திர னோடு தேவ ரிருடிக ளின்பஞ் செய்ய
வந்திரு பதுக டோளா லெடுத்தவன் வலியை வாட்டிக்
கந்திரு வங்கள் கேட்டார் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.


Sivaṉ in Kaṭavūr Virattam assumed the forms of Brahma and Vishnu, which are prominent and was himself Rudran, Makesan and Sadasivan.  when the celestial beings, along with Indra, and sages to make Siva feel happy by worshiping him.
Having destroyed the strength of Ravana, who lifted Kailash, having approached it, by his twenty shoulders, and listened to the songs sung by him and granted his grace.


Padigam on Tiruk Kadavur  Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2017, 10:24:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #313 on: December 06, 2017, 10:26:45 AM »
Tirup Payarrur:

Verse  1:

உரித்திட்டா ரானை யின்றோ லுதிரவா றொழுகி யோட
விரித்திட்டா ருமையா ளஞ்சி விரல்விதிர்த் தலக்க னோக்கித்
தரித்திட்டார் சிறிது போது தரிக்கில ராகித் தாமுஞ்
சிரித்திட்டா ரெயிறு தோன்றத் திருப்பயற் றூர னாரே.

Siva flayed an elephant's skin, the blood to run and flow as a river. He unfolded it to make Uma seized with fear and her fingers quiver.  Seeing her distress, when Siva flayed and covered himself with the skin.  He wore it for a little while.  He appeared, unable to wear it for a long time.  Siva in Tiruppayaṟṟūr also laughed showing his teeth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2017, 10:29:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #314 on: December 06, 2017, 02:41:10 PM »
Verse  2:


உவந்திட்டங் குமையோர் பாகம் வைத்தவ ரூழி யூழி
பவந்திட்ட பரம னார்தா மலைசிலை நாக மேற்றிக்
கவர்ந்திட்ட புரங்கண் மூன்றுங் கனலெரி யாகச் சீறிச்
சிவந்திட்ட கண்ணர் போலுந் திருப்பயற் றூர னாரே.


Siva placed Uma on one half rejoicing in that act.  In every eon,  the superior god who appeared fastening the serpent as a string to the bow of a mountain, being angry with the three cities which went and plundered, to be consumed by burning fire. The Lord in Tiruppayaṟṟūr has eyes which showed anger.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2017, 02:43:05 PM by Subramanian.R »