Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 177236 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2985 on: August 28, 2018, 09:18:47 AM »
Verse  7:


விடையேறிக் கடைதோறும் பலிகொள் வானை
    வீரட்டம் மேயானை வெண்ணீற் றானை
முடைநாறு முதுகாட்டி லாட லானை
    முன்னானைப் பின்னானை யந்நா ளானை
உடையாடை யுரிதோலே உகந்தான் தன்னை
    உமையிருந்த பாகத்து ளொருவன் தன்னைச்
சடையானைத் தலையாலங் காடன் தன்னைச்
    சாராதே சாலநாள் போக்கி னேனே.


Mounted on His Bull,
He receives alms at every door,
He is of Veerattam.
He is daubed with the white ash.
He dances in the crematory which stinks with flesh.
He is the past,
the present and the to-come.
He wears the flayed skin as His vestment and mantle.
He is concorporate with Uma.
His hair is matted,
He is of Thalaiyaalangkaadu.
alas,
alas,
I wasted many many days not seeking Him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 28, 2018, 09:21:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2986 on: August 28, 2018, 09:23:24 AM »
Verse  8:


கரும்பிருந்த கட்டிதனைக் கனியைத் தேனைக்
    கன்றாப்பின் நடுதறியைக் காறை யானை
இரும்பமர்ந்த மூவிலைவேல் ஏந்தி னானை
    யென்னானைத் தென்னானைக் காவான் தன்னைச்
சுரும்பமரும் மலர்க்கொன்றை சூடி னானைத்
    தூயானைத் தாயாகி உலகுக் கெல்லாந்
தரும்பொருளைத் தலையாலங் காடன் தன்னைச்
    சாராதே சாலநாள் போக்கி னேனே.


He is the lump of sugar,
the fruit,
the honey the Central Pillar of Kanraappoor and the wearer Of Kaarai--a jewel.
He wields a three-leaved trident of steel.
He is my Lord.
He is of Aanaikkaa in the south.
He wears Konrai flowers buzzed by bees.
He is The pure One.
He is the Ens who as Mother confers all things of weal.
He is of Thalaiyaalangkaadu;
Alas,
alas,
I wasted many many days not seeking Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2018, 09:26:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2987 on: August 28, 2018, 09:27:46 AM »
Verse 9:

பண்டளவு நரம்போசைப் பயனைப் பாலைப்
    படுபயனைக் கடுவெளியைக் கனலைக் காற்றைக்
கண்டளவிற் களிகூர்வார்க் கெளியான் தன்னைக்
    காரணனை நாரணனைக் கமலத் தோனை
எண்டளவி லென்னெஞ்சத் துள்ளே நின்ற
    எம்மானைக் கைம்மாவி னுரிவை பேணுந்
தண்டரனைத் தலையாலங் காடன் தன்னைச்
    சாராதே சாலநாள் போக்கி னேனே.


He is the fruit of the musical strings whose measure was fixed,
as of yore.
He is milk and its taste.
He is the immense sky.
He is fire and wind.
He is easy of access to those who are delighted at a mere sight of Him.
He is the Cause.
He is Narayana.
He is the one on the Lotus.
He is God throaned in my heart,
the eight-petalled lotus.
He is Hara the shape of Linga who fosters the hide of the tusker.
He is of Thalaiyaalangkaadu.
Alas,
alas,
I wasted many many days not seeking Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2018, 09:31:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2988 on: August 28, 2018, 11:18:13 AM »
Verse  10:


கைத்தலங்க ளிருபதுடை அரக்கர் கோமான்
    கயிலைமலை அதுதன்னைக் கருதா தோடி
முத்திலங்கு முடிதுளங்க வளைக ளெற்றி
    முடுகுதலுந் திருவிரலொன் றவன்மேல் வைப்பப்
பத்திலங்கு வாயாலும் பாடல் கேட்டுப்
    பரிந்தவனுக் கிராவணனென் றீந்த நாமத்
தத்துவனைத் தலையாலங் காடன் தன்னைச்
    சாராதே சாலநாள் போக்கி னேனே.

He is the Tattvan that with His divine toe pressed the King of Demons, who with His twenty hands so thoughtlessly rushed that his pearl-inlaid crowns swayed and his shoulder bracelets burst,
when He crushed him that uprooted Mount Kailash,
he sang with his ten mouths hearing which He was pleased.
In mercy,
He of Taalaiyaalangkaadu named him Raavana.
Alas,
alas,
I wasted many many days not seeking Him.

Padigam on Tiru Thalaiyalangadu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2018, 11:22:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2989 on: August 28, 2018, 11:24:52 AM »
Tirumaalperu:

Verse  1:


பாரானைப் பாரினது பயனா னானைப்
    படைப்பாகிப் பல்லுயிர்க்கும் பரிவோன் தன்னை
ஆராத இன்னமுதை அடியார் தங்கட்
    கனைத்துலகு மானானை அமரர் கோனைக்
காராருங் கண்டனைக் கயிலை வேந்தைக்
    கருதுவார் மனத்தானைக் காலற் செற்ற
சீரானைச் செல்வனைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.

He is earth.
He is the fruit of earth.
He is creation.
He is merciful to the many lives.
He is insatiable nectar to the servitors.
He became all the worlds.
He is the King of Devas.
His throat is dark.
He is the Sovereign of Kailash.
He abides in the minds of those that think of Him.
He is the glorious One who smote Yama.
He is the opulent One.
I,
even I,
attained Him who is the ruddy coral hill of Tirumaalperu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2018, 11:30:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2990 on: August 29, 2018, 07:23:32 AM »
Verse  2:

விளைக்கின்ற நீராகி வித்து மாகி
    விண்ணொடுமண் ணாகி விளங்கு செம்பொன்
துளைக்கின்ற துளையாகிச் சோதி யாகித்
    தூண்டரிய சுடராகித் துளக்கில் வான்மேல்
முளைக்கின்ற கதிர்மதியும் அரவு மொன்றி
    முழங்கொலிநீர்க் கங்கையொடு மூவா தென்றுந்
திளைக்கின்ற சடையானைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.

He is water that causes germination;
He is seed;
He is sky and earth;
He is mine of ruddy gold;
He is flame;
He is the lamp uninduced;
He is immovable sky;
He is the One of matted hair where abide the skyey and bright-rayed moon,
serpent and Ganga of roaring waters;
He flourishes unageing;
I even I,
attained Him who is the ruddy coral hill of Tirumaalperu.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 29, 2018, 07:26:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2991 on: August 29, 2018, 07:27:40 AM »
Verse  3:


மலைமகள்தங் கோனவனை மாநீர் முத்தை
    மரகதத்தை மாமணியை மல்கு செல்வக்
கலைநிலவு கையானைக் கம்பன் தன்னைக்
    காண்பினிய செழுஞ்சுடரைக் கனகக் குன்றை
விலைபெரிய வெண்ணீற்று மேனி யானை
    மெய்யடியார் வேண்டுவதே வேண்டு வானைச்
சிலைநிலவு கரத்தானைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.

He is the Lord of the Mountain's Daughter;
He is the pearl of the great waters;
He is emerald;
He is ruby great;
His hand holds the wealth of a fawn;
He is Kampan;
He is the red ray pleasing to the eye;
He is an auric hill;
His body is bedaubed with priceless white ash;
He thinks the very thoughts of true servitors (to implement them);
He holds a bow in His hand;
I even I,
attained Him who is the ruddy coral hill of Tirumaalperu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 07:30:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2992 on: August 29, 2018, 11:13:25 AM »
Verse  4:

உற்றானை யுடல்தனக்கோர் உயிரா னானை
    ஓங்காரத் தொருவனையங் குமையோர் பாகம்
பெற்றானைப் பிஞ்ஞகனைப் பிறவா தானைப்
    பெரியனவும் அரியனவும் எல்லாம் முன்னே
கற்றானைக் கற்பனவுந் தானே யாய
    கச்சியே கம்பனைக் காலன் வீழச்
செற்றானைத் திகழொளியைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.


He is the kin;
He is the life in the body;
He is the One of AUM;
He is concorporate with Uma;
He is Pigngnaka;
He is birth-less;
All great and rare things are already comprised in His comprehension;
He is Kacchi Ekampan-- the object of learning;
He smote Yama;
He is the flourishing light;
I even I,
attained Him who is the ruddy coral hill of Tirumaalperu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 11:16:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2993 on: August 29, 2018, 11:17:46 AM »
Verse  5:


நீறாகி நீறுமிழும் நெருப்பு மாகி
    நினைவாகி நினைவினிய மலையான் மங்கை
கூறாகிக் கூற்றாகிக் கோளு மாகிக்
    குணமாகிக் குறையாத உவகைக் கண்ணீர்
ஆறாத ஆனந்தத் தடியார் செய்த
    அனாசாரம் பொறுத்தருளி அவர்மே லென்றுஞ்
சீறாத பெருமானைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.

He became the ash and also the fire that spar out the ash;
He is Thought who is concorporate with the Daughter of the Mountain who sweetens thought;
He is Death;
He is evil as well as good;
He forgives the anaachaaram of the servitors that are ever Blissfully tearful,
and He,
the Lord,
is never angry with them;
I even I,
attained Him who is the ruddy coral hill of Tirumaalperu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 11:20:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2994 on: August 29, 2018, 11:21:49 AM »
Verse  6:

மருவினிய மறைப்பொருளை மறைக்காட் டானை
    மறப்பிலியை மதியேந்து சடையான் தன்னை
உருநிலவு மொண்சுடரை உம்ப ரானை
    உரைப்பினிய தவத்தானை உலகின் வித்தைக்
கருநிலவு கண்டனைக் காளத்தியைக்
    கருதுவார் மனத்தானைக் கல்வி தன்னைச்
செருநிலவு படையானைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.

He is the harmonious import of the Vedas;
He is of Maraikkaadu;
He knows no forgetting;
His matted hair sports the crescent moon.
He is the bright and colorful flame;
He is of the empyrean;
He is a tapaswin sweet to talk about;
He is the Seed of the cosmos;
He is dark-throated;
He is (of) Kaalatthi;
He abides in the minds that contemplate Him;
He is Learning;
He wields martial weapons;
I,
even I,
Attained Him,
the ruddy coral hill of Tirumaalperu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 11:24:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2995 on: August 29, 2018, 11:27:38 AM »
Verse  7:


பிறப்பானைப் பிறவாத பெருமை யானைப்
    பெரியானை அரியானைப் பெண்ஆண் ஆய
நிறத்தானை நின்மலனை நினையா தாரை
    நினையானை நினைவோரை நினைவோன் தன்னை
அறத்தானை அறவோனை ஐயன் தன்னை
    அண்ணல்தனை நண்ணரிய அமர ரேத்துந்
திறத்தானைத் திகழொளியைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.


He is Birth;
He is the glorious One who is birthless;
He is the great One; He is the rare One;
He is both Woman and Man;
He is Ninmalan;
He thinks not of them that think not on Him;
He thinks of those who think on Him;
He is dharma;
He is the dispenser of dharma;
He is the Lord,
the lofty One,
He is the inaccessible One hailed by Devas;
He is the flourishing light;
I even I,
Attained Him,
the ruddy coral hill of Tirumaalperu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 11:30:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2996 on: August 29, 2018, 11:31:56 AM »
Verse  8:


வானகத்தில் வளர்முகிலை மதியந் தன்னை
    வணங்குவார் மனத்தானை வடிவார் பொன்னை
ஊனகத்தில் உறுதுணையை உலவா தானை
    ஒற்றியூர் உத்தமனை ஊழிக் கன்றைக்
கானகத்துக் கருங்களிற்றைக் காளத் தியைக்
    கருதுவார் கருத்தானைக் கருவை மூலத்
தேனகத்தி லின்சுவையைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.He is the thriving cloud of the sky and the moon;
He abides in the minds of adorers;
He is shapely gold;
He is the firm aid abiding in the body;
He is deathless;
The lofty One of Otriyoor;
He is the Oozhi of oozhi;
He is The dark,
sylvan tusker;
He is (of) Kaalatthi;
He is the thought of the meditators;
He is the Genesis;
He is the taste that informs honey;
I even,
I,
attained Him,
the ruddy coral hill of Tirumaalperu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 11:34:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2997 on: August 29, 2018, 11:35:44 AM »
Verse 9:


முற்றாத முழுமுதலை முளையை மொட்டை
    முழுமலரின் மூர்த்தியை முனியா தென்றும்
பற்றாகிப் பல்லுயிர்க்கும் பரிவோன் தன்னைப்
    பராபரனைப் பரஞ்சுடரைப் பரிவோர் நெஞ்சில்
உற்றானை உயர்கருப்புச் சிலையோன் நீறாய்
    ஒள்ளழல்வாய் வேவவுறு நோக்கத் தானைச்
செற்றானைத் திரிபுரங்கள் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.


He is the unageing Primal Ens;
He is the sprout;
He is the bud;
He is the Moorti in the full-grown bloom;
He the Prop of many lives,
Is the merciful One that is never angry with them;
He is of the earth and the empyrean;
He so stared at him-- the wielder of the sugarcane-bow--,
That he was burnt and reduced to cinders;
He smote the three citadels;
I even I,
attained Him,
The ruddy coral hill of Tirumaalperu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 11:37:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2998 on: August 29, 2018, 11:39:25 AM »
Verse  10:


விரித்தானை நான்மறையோ டங்க மாறும்
    வெற்பெடுத்த இராவணனை விரலா லூன்றி
நெரித்தானை நின்மலனை யம்மான் தன்னை
    நிலாநிலவு செஞ்சடைமேல் நிறைநீர்க் கங்கை
தரித்தானைச் சங்கரனைச் சம்பு தன்னைத்
    தரியலர்கள் புரமூன்றுந் தழல்வாய் வேவச்
சிரித்தானைத் திகழொளியைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
    செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.


He explicated the four Vedas and the six Angas;
By pressing His toe,
He crushed Raavana that uprooted the mountain; He is Nirmalan;
He is the Lord-God;
He wore on His ruddy matted crest in which the moon crawls,
Ganga flowing full with water;
He is Sankaran;
He is Sambu;
He so laughed that the triple hostile towns were gutted with fire;
He is the flourishing light;
I even I,
Attained Him,
the ruddy coral hill of Tirumaalperu.

Padigam on Tirumalperu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 11:42:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2999 on: August 29, 2018, 11:44:32 AM »
Tiruk Kodikkaa:


Verse 1:

கண்டலஞ்சேர் நெற்றியிளங் காளை கண்டாய்
    கல்மதில்சூழ் கந்தமா தனத்தான் கண்டாய்
மண்டலஞ்சேர் மயக்கறுக்கும் மருந்து கண்டாய்
    மதிற்கச்சி யேகம்பம் மேயான் கண்டாய்
விண்டலஞ்சேர் விளக்கொளியாய் நின்றான் கண்டாய்
    மீயச்சூர் பிரியாத விகிர்தன் கண்டாய்
கொண்டலஞ்சேர் கண்டத்தெங் கூத்தன் கண்டாய்
    கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் தானே.

He is a young bull who has an eye in His forehead;
He is of Gandamaathanam girt with hill ranges;
He is The remedy that cures bewilderment causing birth on earth;
He presides over walled Kacchi Ekampam;
He is the light of lamp pervading the supernal world;
He is Vikirtan who parts not from Miyacchoor;
He is the Dancer whose throat is dark like the beautiful rain-cloud;
He is the handsome One abiding at and presiding over Kodikaa.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2018, 11:47:51 AM by Subramanian.R »