Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191204 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2955 on: August 22, 2018, 11:21:54 AM »
Verse  7:


வெறிவிரவு மலர்க் கொன்றை விளங்கு திங்கள்
    வன்னியொடு விரிசடைமேல் மிலைச்சி னான்காண்
பொறிவிரவு கதநாகம் அக்கி னோடு
    பூண்டவன்காண் பொருபுலித்தோ லாடை யான்காண்
அறிவரிய நுண்பொருள்க ளாயி னான்காண்
    ஆயிரம்பே ருடையவன்காண் அந்தண் கானல்
செறிபொழில்சூழ் மணிமாடத் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண் அவனென் சிந்தை யானே.


He wears on His spreading matted hair fragrant Konrai flowers,
bright crescent moon and Vanni.
He is adorned with an angry and speckled serpent and bones.
He is clad in the skin of a fighting tiger.
He became the subtle things hard to comprehend.
He has a thousand names.
He is enshrined in the Tirutthali at Tirupputthoor rich in beauteous and turreted mansions girt with dense gardens.
Even He is poised in my mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2018, 11:25:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2956 on: August 22, 2018, 11:31:24 AM »
Verse  8:


pukடைந்த வேதியற்காக் காலற் காய்ந்த
    புண்ணியன்காண் வெண்ணகைவெள் வளையாளஞ்ச
மிக்கெதிர்ந்த கரிவெருவ உரித்த கோன்காண்
    வெண்மதியைத் தலைசேர்த்த தண்மை யோன்காண்
அக்கரும்பு பெரும்புன்னை நெருங்கு சோலை
    ஆரூருக் கதிபதிகாண் அந்தண் தென்றல்
திக்கணைந்து வருமருங்கின் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.


He is the holy One who smote Yama for the sake of the Brahmin who took refuge in Him.
The tusker that came rushing to attack Him,
quaked as He flayed it,
and this was witnessed by Her of white teeth and white bangles.
He is the merciful one who wore on His crest the white crescent moon.
He is the Lord of Aaroor rich in dense gardens of glorious sweet-canes and huge Punnais.
He is enshrined in the Tirutthali of Tirupputthoor towards which the cool southerly wind wafts.
Even He is poised in my mind.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2018, 11:37:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2957 on: August 22, 2018, 11:38:47 AM »
Verse 9:

பற்றவன்காண் ஏனோர்க்கும் வானோ ருக்கும்
    பராபரன்காண் தக்கன்றன் வேள்வி செற்ற
கொற்றவன்காண் கொடுஞ்சினத்தை யடங்கச் செற்று
    ஞானத்தை மேன்மிகுத்தல் கோளாக் கொண்ட
பெற்றியன்காண் பிறங்கருவிக் கழுக்குன் றத்தெம்
    பிஞ்ஞகன்காண் பேரெழிலார் காம வேளைச்
செற்றவன்காண் சீர்மருவு திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.For the Devas and the others He indeed is the Prop.
He is the Ens-- high as well as low.
He is the King who smote the sacrifice of Daksha.
He quells and does away with cruel wrath and causes increase of wisdom.
Such is His nature.
He is Pigngnaka of Kazhukkunram of hilly cascade.
He smote Manmatha of supreme pulchritude.
He is enshrined in the Tirutthali of glorious Tiruputthoor.
Even He is poised in my mind.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2018, 11:42:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2958 on: August 22, 2018, 11:44:36 AM »
Verse  10:


உரம்மதித்த சலந்தரன்தன் ஆகங் கீண்ட
    வோராழி படைத்தவன்காண் உலகு சூழும்
வரம்மதித்த கதிரவனைப் பற்கொண் டான்காண்
    வானவர்கோன் புயம்நெரித்த வல்லா ளன்காண்
அரமதித்துச் செம்பொன்னி னாரம் பூணா
    அணிந்தவன்காண் அலைகடல்சூழ் இலங்கை வேந்தன்
சிரம்நெரித்த சேவடிகாண் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.


He fashioned the Disc that cut the body of Jalandara who was proud of his puissance.
He knocked off the teeth of Surya that circles the earth and is much praised by all.
He,
the valiant,
crushed the shoulders of the King of Devas.
He wears a snake for His jewel of ruddy gold.
With His roseate foot He crushed the head of the King of Lanka girt with the billowy main.
He is enshrined in the Tirutthali of Tirupputthoor.
Even He is poised in my mind.

Padigam on Tirutthali of Tiruputhoor completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 22, 2018, 11:49:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2959 on: August 22, 2018, 11:52:03 AM »
Tiru Vaaimoor:


Verse  1:

பாட அடியார் பரவக் கண்டேன்
    பத்தர் கணங்கண்டேன் மொய்த்த பூதம்
ஆடல் முழவம் அதிரக் கண்டேன்
    அங்கை அனல்கண்டேன் கங்கை யாளைக்
கோட லரவார் சடையிற் கண்டேன்
    கொக்கி னிதழ்கண்டேன் கொன்றை கண்டேன்
வாடல் தலையொன்று கையிற் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.I beheld Him hailed by singing servitors.
I beheld the holy assembly of devotees.
I beheld the circling Bhootas play the Muzhavam,
sounded during His dance.
I beheld the fire in His hand.
I beheld Ganga,
Kaantal and serpent in His matted hair.
I beheld the feather of heron and the Konrai.
I beheld a dry skull in His hand.
thus,
even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2018, 11:58:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2960 on: August 23, 2018, 08:05:19 AM »
Verse  2:


பாலின் மொழியாளோர் பாகங் கண்டேன்
    பதினெண் கணமும் பயிலக் கண்டேன்
நீல நிறமுண்ட கண்டங் கண்டேன்
    நெற்றி நுதல்கண்டேன் பெற்றங் கண்டேன்
காலைக் கதிர்செய் மதியங் கண்டேன்
    கரந்தை திருமுடிமேல் தோன்றக் கண்டேன்
மாலைச் சடையும் முடியுங் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.I beheld in His (left) half Her of milk-sweet words.
I beheld Him served by the eighteen ganas.
I beheld His throat dark with the venom that He ate.
I beheld the eye in His forehead.
I beheld His mount.
I beheld the young,
bright-rayed crescent moon.
I beheld on His crest Karantai flowers.
I beheld His chapleted matted crown.
it is thus,
Even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2018, 08:08:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2961 on: August 23, 2018, 08:09:33 AM »
Verse  3:

மண்ணைத் திகழ நடம தாடும்
    வரைசிலம் பார்க்கின்ற பாதங் கண்டேன்
விண்ணிற் றிகழும் முடியுங் கண்டேன்
    வேடம் பலவாஞ் சரிதை கண்டேன்
நண்ணிப் பிரியா மழுவுங் கண்டேன்
    நாலு மறையங்கம் ஓதக் கண்டேன்
வண்ணம் பொலிந்திலங்கு கோலங் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.


I beheld His vibrant and ankleted feet that danced for the flourishing of the earth.
I beheld His crown blazing in the firmament.
I beheld His acts that bespoke His many guises.
I also beheld the Mazhu inseparable from Him,
I beheld the four Vedas and Angas being recited.
I beheld His habit glowing colorfully.
it was thus,
Even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2018, 08:12:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2962 on: August 24, 2018, 01:55:58 PM »
Verse  4:


விளைத்த பெரும்பத்தி கூர நின்று
    மெய்யடியார் தம்மை விரும்பக் கண்டேன்
இளைக்குங் கதநாக மேனி கண்டேன்
    என்பின் கலந்திகழ்ந்து தோன்றக் கண்டேன்
திளைக்குந் திருமார்பில் நீறு கண்டேன்
    சேணார் மதில்மூன்றும் பொன்ற அன்று
வளைத்த வரிசிலையுங் கையிற் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.

I beheld Him,
lovingly hailed by true servitors who stood poised in exceedingly great devotion.
I beheld Him decked with angry and fear-stricken snakes.
I beheld the blazing bowl of bones.
I beheld the ash that covered full His divine person.
I also beheld the striped bow in His hand which He,
of yore,
bent,
and with which He smote the triple,
far-off citadels of the sky.
Thus,
even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 24, 2018, 01:59:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2963 on: August 25, 2018, 07:36:20 AM »
Verse  5:


கான்மறையும் போதகத்தி னுரிவை கண்டேன்
    காலிற் கழல்கண்டேன் கரியின் தோல்கொண்
டூன்மறையப் போர்த்த வடிவுங் கண்டேன்
    உள்க மனம்வைத்த உணர்வுங் கண்டேன்
நான்மறை யானோடு நெடிய மாலும்
    நண்ணி வரக்கண்டேன் திண்ண மாக
மான்மறி தங்கையின் மருவக் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.I beheld the hide of the tusker that roams concealed In the forest.
I beheld the heroic anklet in His foot.
I beheld Him mantled in the hide of the tusker denuded of its flesh.
I beheld the Conciousness that bestowed the mind with grace to melt.
I beheld him of the four Vedas and tall Vishnu approach Him in deference.
I clearly beheld the fawn in His hand it is thus,
Even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimooor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2018, 07:41:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2964 on: August 25, 2018, 07:39:58 AM »
Verse 6:


அடியார் சிலம்பொலிக ளார்ப்பக் கண்டேன்
    அவ்வவர்க்கே யீந்த கருணை கண்டேன்
முடியார் சடைமேல் அரவ மூழ்க
    மூரிப் பிறைபோய் மறையக் கண்டேன்
கொடியா ரதன்மேல் இடபங் கண்டேன்
    கோவணமுங் கீளுங் குலாவக் கண்டேன்
வடியாரும் மூவிலைவேல் கையிற் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.


I beheld the anklets of His feet;
I beheld the merciful dispensation to each according to his desert.
I beheld the snake immersed in the crown of His matted hair.
I beheld the glorious crescent moon hid there.
I beheld the signum of Bull in His flag.
I beheld the bright codpiece and the keell.
I beheld in His hand the sharp three-leaved trident.
it is thus,
even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2018, 07:43:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2965 on: August 25, 2018, 07:45:08 AM »
Verse  7:

குழையார் திருத்தோடு காதிற் கண்டேன்
    கொக்கரையுஞ் சச்சரியுங் கொள்கை கண்டேன்
இழையார் புரிநூல் வலத்தே கண்டேன்
    ஏழிசையாழ் வீணை முரலக் கண்டேன்
தழையார் சடைகண்டேன் தன்மை கண்டேன்
    தக்கையொடு தாளங் கறங்கக் கண்டேன்
மழையார் திருமிடறும் மற்றுங் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.


I beheld in His ears ear stud and beauteous Todu.
I beheld in His hands Kokkarai and Sacchari.
I beheld on the right side of His person the strands of sacred thread.
I beheld the violin strumming of seven-fold music.
I beheld His luxuriant matted hair.
I beheld Him poised in His greatness.
I beheld Thakkai and Thaalam being resounded.
I beheld His beauteous throat dark like a rain cloud.
it in thus,
even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2018, 07:48:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2966 on: August 25, 2018, 10:57:35 AM »
Verse  8:

பொருந்தாத செய்கை பொலியக் கண்டேன்
    போற்றிசைத்து விண்ணோர் புகழக் கண்டேன்
பரிந்தார்க் கருளும் பரிசுங் கண்டேன்
    பாராய்ப் புனலாகி நிற்கை கண்டேன்
விருந்தாய்ப் பரந்த தொகுதி கண்டேன்
    மெல்லியலும் விநாயகனுந் தோன்றக் கண்டேன்
மருந்தாய்ப் பிணிதீர்க்கு மாறு கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.

I beheld in His bright person things disagreeable
I beheld the Devas hailing His praise in Hymn and song.
I beheld Him rewarding them that love Him.
I beheld Him abiding as earth and water.
I beheld novel assemblages of marvel.
I beheld Her of soft mien and Vinaayaka.
I beheld Him as the medicament that cures all illnesses.
it is thus,
Even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.

Arunachala Siva.« Last Edit: August 25, 2018, 11:01:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2967 on: August 25, 2018, 11:03:50 AM »
Verse  9:


மெய்யன்ப ரானார்க் கருளுங் கண்டேன்
    வேடுவனாய் நின்ற நிலையுங் கண்டேன்
கையம் பரணெரித்த காட்சி கண்டேன்
    கங்கணமும் அங்கைக் கனலுங் கண்டேன்
ஐயம் பலவூர் திரியக் கண்டேன்
    அன்றவன்றன் வேள்வி யழித்து கந்து
வையம் பரவ இருத்தல் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.


I also beheld the grace meted out to true servitors.
I beheld Him standing as a hunter.
I beheld Him burn the citadels with a dart from His hand.
I beheld a bracelet and fire in His beautiful hand.
I beheld Him roam about from town to town for alms,
I beheld Him,
The One who,
of yore,
smote the sacrifice of Daksha and felt delighted,
hailed by the world.
it is thus,
Even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2018, 11:15:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2968 on: August 25, 2018, 11:17:14 AM »
Verse  10:


கலங்க இருவர்க் கழலாய் நீண்ட
    காரணமுங் கண்டேன் கருவாய் நின்று
பலங்கள் தரித்துகந்த பண்புங் கண்டேன்
    பாடல் ஒலியெலாங் கூடக் கண்டேன்
இலங்கைத் தலைவன் சிரங்கள் பத்தும்
    இறுத்தவனுக் கீந்த பெருமை கண்டேன்
வலங்கைத் தலத்துள் அனலுங் கண்டேன்
    வாய்மூ ரடிகளைநான் கண்ட வாறே.


I beheld the cause that stretched (limitlessly) as flaming fire for the sake of the two bewildered.
I beheld His nature-- the joyous genesis gravity with manifold fruition.
I witnessed the concordant union of all the musical sounds.
I beheld the glory that graced the King of Lanka,
Having first crushed all his ten heads.
I beheld In His right palm the fire.
It is thus,
even thus,
I beheld the holy Lord of Vaaimoor.

Padigam on Tiru Vaimoor completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2018, 11:21:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2969 on: August 25, 2018, 11:23:46 AM »
Tiru Aalangkaadu:

Verse  1:

ஒன்றா வுலகனைத்து மானார் தாமே
    ஊழிதோ றூழி உயர்ந்தார் தாமே
நின்றாகி யெங்கும் நிமிர்ந்தார் தாமே
    நீர்வளிதீ யாகாச மானார் தாமே
கொன்றாடுங் கூற்றை யுதைத்தார் தாமே
    கோலப் பழனை உடையார் தாமே
சென்றாடு தீர்த்தங்க ளானார் தாமே
    திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே.

In His oneness He became all the worlds.
He grew loftier and loftier during each eon.
Poised in His abiding state He pervades everywhere.
He became water,
air,
fire and space.
He kicked the killer Yama.
He is the Lord of lovely Pazhaiyanoor.
He is the sacred water everywhere sought by pilgrims for holy bath.
He is the opulent One abiding at Tiruvaalangkaadu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2018, 11:28:23 AM by Subramanian.R »