Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176741 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2910 on: August 18, 2018, 09:37:57 AM »
Verse  5:

பெருக்காறு சடைக்கணிந்த பெருமான் சேரும்
    பெருங்கோயில் எழுபதினோ டெட்டும் மற்றுங்
கரக்கோயில் கடிபொழில்சூழ் ஞாழற் கோயில்
    கருப்பறியற் பொருப்பனைய கொகுடிக் கோயில்
இருக்கோதி மறையவர்கள் வழிபட் டேத்தும்
    இளங்கோயில் மணிக்கோயில் ஆலக் கோயில்
திருக்கோயில் சிவனுறையுங் கோயில் சூழ்ந்து
    தாழ்ந்திறைஞ்சத் தீவினைகள் தீரும் அன்றே.


He is cinctured with a belt of bones and a serpent.
He became the rare Vedas and the six Angas.
He smote the great sacrifice of Daksha.
He is Sadasiva.
he cut Jalandara into two.
He is of Valanjuzhi-upon-Ponni that flows laden with the fan-tails of peacocks.
He is a wielder of the Mazhu.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor girt with fields abounding in storks.

Arunachala Siva.

If the seventy-eight great temples of the Lord whose matted crest is adorned with the great flood,
Karakkoyil,
Gnaazharkoyil girt with well-protected groves,
the hill-like Kokudikkoyil of Karruppariyal,
IIangkoyil where with the chanting of the Rig Veda the Brahmins hail and adore the Lord,
Manikkoyil,
Aalakkoyil and every Tirukkoyil where Siva abides,
Are circumambulated and hailed in humble adoration,
evil karma will get annulled.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2018, 11:23:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2911 on: August 18, 2018, 10:57:35 AM »
Verse 6:


மலையார்தம் மகளொடுமா தேவன் சேரும்
    மறைக்காடு வண்பொழில்சூழ் தலைச்சங் காடு
தலையாலங் காடுதடங் கடல்சூ ழந்தண்
    சாய்க்காடு தள்ளுபுனற் கொள்ளிக் காடு
பலர்பாடும் பழையனூ ராலங் காடு
    பனங்காடு பாவையர்கள் பாவம் நீங்க
விலையாடும் வளைதிளைக்கக் குடையும் பொய்கை
    வெண்காடும் அடையவினை வேறா மன்றே.


If Maraikkaadu--the abode of the God of gods who is concorporate with the Mountain's Daughter--,
Talaicchangkaadu girt with uberous groves,
cool Saaikkaadu circled by the extensive main,
Kollikkaadu rich in streams,
Pazhaiyanoor Aalangkaadu whose praise is sung by many,
Panangkaadu and Vennkaadu where,
to wash sins away,
Damsels decked with precious bangles,
joyous plunge into tanks,
Are reached,
karma flees away

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2018, 11:00:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2912 on: August 18, 2018, 11:01:57 AM »
Verse  7:

கடுவாயர் தமைநீக்கி யென்னை யாட்கொள்
    கண்ணுதலோன்நண்ணுமிடம்அண்ணல்வாயில்
நெடுவாயில் நிறைவயல்சூழ் நெய்தல் வாயில்
    நிகழ்முல்லை வாயிலொடு ஞாழல் வாயில்
மடுவார்தென் மதுரைநக ரால வாயில்
    மறிகடல்சூழ் புனவாயில் மாட நீடு
குடவாயில் குணவாயி லான வெல்லாம்
    புகுவாரைக் கொடுவினைகள் கூடா வன்றே.


Cruel karma gets not attached to them who enter all the Vaayils such as Annalvaayil in which abides the Lord who has an eye in His forehead and who redeemed me from the company of myrobalan-eaters,
Neduvaayil,
Neithalvaayil rich in fertile fields,
Mullaivayil,
Gnaazhalvaayil,
Aalavaayil of the city of Madurai in the South,
rich in tanks,
Punavaayil upon the billowy sea,
Kudavaayil abounding in lofty mansions and Gunavaayil.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2018, 11:04:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2913 on: August 18, 2018, 11:06:52 AM »
Verse  8:


நாடகமா டிடநந்தி கேச்சுரமா காளேச்
    சுரநாகேச் சுரநாக ளேச்சுரநன் கான
கோடீச்சுரங் கொண்டீச் சுரந்திண் டீச்சுரங்
    குக்குடேச் சுரமக்கீச் சுரங்கூ றுங்கால்
ஆடகேச் சுரமகத்தீச் சுரமய னீச்சுர
    மத்தீச்சுரஞ் சித்தீச்சுர மந்தண் கானல்
ஈடுதிரை யிராமேச்சுர மென்றென் றேத்தி
    யிறைவனுறை சுரம்பலவு மியம்பு வோமே.


Thus we hail,
even thus we hail: "Nandikecchuram of the Dancer,
Maakaalecchuram,
Naakecchuram,
Naakalecchuram,
Kodeecchuram of goodly weal,
Kondeecchuram,
Tindeecchuram,
Kukkudecchuram,
Makkeecchuram,
Aatakecchuram,
Akattheecchuram,
Ayaneecchuram,
Attheecchuram,
Siddheecchuram,
And Raamecchuram of beauteous and cool shore washed by waves."
We will eke hail the many Churams where Siva abides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2018, 11:10:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2914 on: August 18, 2018, 11:11:58 AM »
Verse  9:

கந்தமா தனங்கயிலை மலைகே தாரங்
    காளத்தி கழுக்குன்றங் கண்ணா ரண்ணா
மந்தமாம் பொழிற்சாரல் வடபற்பதம்
    மகேந்திரமா மலைநீலம் ஏம கூடம்
விந்தமா மலைவேதஞ் சையம் மிக்க
    வியன்பொதியின் மலைமேரு உதயம் அத்தம்
இந்துசே கரனுறையும் மலைகள் மற்றும்
    ஏத்துவோம் இடர்கெடநின் றேத்து வோமே.


These are the mountains where Chandrasekara abides.
We will hail,
yea,
hail thus that our sins may perish: "Kanthamaathanam,
Mount Kailash
Kedaaram,
Kaalatthi,
Kazhukkunaram,
beauteous Annaa,
Northern Parvatam in whose slopes digit with gardens gentle wind wafts,
Mahendra Maamalai,
Neelam,
Yemakootam,
Vindhya,
Vedam,
Saiyam,
Great and glorious Potiyil,
Meru,
Udaiyagiri,
and Asthamanagiri.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2018, 11:14:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2915 on: August 18, 2018, 11:16:20 AM »
Verse  10:


நள்ளாறும் பழையாறுங் கோட்டாற் றோடு
    நலந்திகழும் நாலாறுந் திருவை யாறுந்
தெள்ளாறும் வளைகுளமுந் தளிக்குளமு நல்
    லிடைக்குளமுந் திருக்குளத்தோ டஞ்சைக் களம்
விள்ளாத நெடுங்களம்வேட் களம்நெல் லிக்கா
    கோலக்கா ஆனைக்கா வியன்கோடிகா
கள்ளார்ந்த கொன்றையான் நின்ற ஆறுங்
    குளம்களங்கா என அனைத்துங் கூறுவோமே.We will hail every river,
tanks,
place and forest, where the Lord adorned with melliferous Konrai,
abides.
Such as Nallaaru,
Pazhaiyaaru,
Kottaaru,
Naalaaru of goodly weal,
Tiruvaiyaru,
Tellaaru,
Valaikulam,
Talikkulam,
goodly Idaikkulam,
Tirukkulam,
Anjaikkalam,
Nedungkalam,
Vetkalam,
Nellikkaa,
Kolakkaa,
Aanaikka and extensive Kodikaa.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2018, 11:19:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2916 on: August 18, 2018, 11:20:42 AM »
Verse  11:

கயிலாய மலையெடுத்தான் கரங்க ளோடு
    சிரங்களுரம் நெரியக்கால் விரலாற் செற்றோன்
பயில்வாய பராய்த்துறைதென் பாலைத் துறை
    பண்டெழுவர் தவத்துறைவெண் டுறைபைம் பொழிற்
குயிலாலந் துறைசோற்றுத் துறைபூந் துறை
    பெருந்துறையுங் குரங்காடு துறையி னோடு
மயிலாடு துறைகடம்பந் துறைஆவடு
    துறைமற்றுந் துறையனைத்தும் வணங்கு வோமே.


Paraaitthurai of the Lord who with His toe crushed the hands and the heads of him who lifted up Mount Kailash,
Paalaitthurai in the South,
Tavatthurai of the hoary seven sages,
Vennthurai,
Aalanthurai of green groves where cuckoos sing,
Chotrutthurai,
Poonthurai,
Perunthurai,
Kurangkaaduthurai,
Mayilaaduthurai,
Katampanthurai and Aavaduthurai: these thurai-s and all other thurais we will hail and adore.


General Padigam (2) completed.


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 18, 2018, 11:23:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2917 on: August 18, 2018, 11:25:53 AM »
Tiruvalanchuzhi:

Verse  1:

அலையார் புனற்கங்கை நங்கை காண
    அம்பலத்தில் அருநட்ட மாடி வேடந்
தொலையாத வென்றியார் நின்றி யூரும்
    நெடுங்களமும் மேவி விடையை மேல்கொண்
டிலையார் படைகையி லேந்தி யெங்கும்
    இமையவரும் உமையவளும் இறைஞ்சி யேத்த
மலையார் திரளருவிப் பொன்னி சூழ்ந்த
    வலஞ்சுழியே புக்கிடமா மருவி னாரே.


He in whose crest flows the billowy Ganga,
dances the rare dance in the Ambalam,
witnessed By Nangkai Uma.
His is the guise of eternal triumph.
He is of Ninriyoor and Nedungkalam.
He whose mount is the Bull,
wields a weapon of leafy blade.
Everywhere Devas and Uma hail and adore Him in sacred dread.
He came to and abode at Valanjuzhi upon Ponni formed of the mountain`s cascade.


One verse of Tiruvalanchuzhi completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2018, 11:29:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2918 on: August 19, 2018, 07:50:41 AM »
Tiruvalanjuzhi and Tirukottaiyur Kodeswaram:

Verse 1:


கருமணிபோற் கண்டத் தழகன் கண்டாய்
    கல்லால் நிழற்கீ ழிருந்தான் கண்டாய்
பருமணி மாநாகம் பூண்டான் கண்டாய்
    பவளக்குன் றன்ன பரமன் கண்டாய்
வருமணிநீர்ப் பொன்னிவலஞ் சுழியான் கண்டாய்
    மாதேவன் கண்டாய் வரதன் கண்டாய்
குருமணி போல் அழகமருங் கொட்டையூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.


He is the handsome One whose throat is sapphire-like.
he was seated under the Banyan tree.
He wore the snake of a great ruby.
He is the supernal One who is like a coral-hill.
He is of Valanjuzhi-upon- Ponni,
the stream that flows beauteously.
He is the God of gods.
He is the boon-giving Dancer.
He is the colorful Gem,
The handsome King of Kodeeccharam at Kottaiyur.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2018, 07:55:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2919 on: August 19, 2018, 07:57:19 AM »
Verse  2:


கலைக்கன்று தங்கு கரத்தான் கண்டாய்
    கலைபயில்வோர் ஞானக்கண் ஆனான் கண்டாய்
அலைக்கங்கை செஞ்சடைமேல் ஏற்றான் கண்டாய்
    அண்ட கபாலத்தப் பாலான் கண்டாய்
மலைப்பண்டங் கொண்டு வருநீர்ப் பொன்னி
    வலஞ்சுழியின் மேவிய மைந்தன் கண்டாய்
குலைத்தெங்கஞ் சோலைசூழ் கொட்டையூரிற்
    கோடீச்ச ரத்துறையுங் கோமான் தானே.


His hand holds a fawn.
He is the Eye of Wisdom unto those who are cultivators of scriptures.
He received the billowy Ganga on His ruddy mated crest.
He is beyond Andakapaalam.
He is the noble One of Valanjuzhi-upon-Ponni that flows with the produce of the hill;
He is the King of Kodeeccharam of Kottaiyoor surrounded by groves rich in coconut trees that bear the nuts in bunches.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2018, 07:59:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2920 on: August 19, 2018, 09:22:36 AM »
Verse  3:


செந்தா மரைப்போ தணிந்தான் கண்டாய்
    சிவன்கண்டாய் தேவர் பெருமான் கண்டாய்
பந்தாடு மெல்விரலாள் பாகன் கண்டாய்
    பாலோடு நெய்தயிர்தே னாடி கண்டாய்
மந்தாரம் உந்தி வருநீர்ப் பொன்னி
    வலஞ்சுழியின் மன்னு மணாளன் கண்டாய்
கொந்தார் பொழில்புடைசூழ் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.


He is adorned with the red lotus.
He is Siva.
He is the God of Devas.
He is the Consort of Her whose soft fingers sport with a ball.
He bathes in milk,
ghee,
curds and honey.
He is the Bridegroom of Valanjuzhi-upon-Ponni which flows rolling in its waves Manthaaram trees.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor girt with groves rich in flower-bunches.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2018, 09:25:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2921 on: August 19, 2018, 09:27:06 AM »
Verse  4:


பொடியாடு மேனிப் புனிதன் கண்டாய்
    புட்பாகற் காழி கொடுத்தான் கண்டாய்
இடியார் கடுமுழக்கே றூர்ந்தான் கண்டாய்
    எண்டிசைக்கும் விளக்காகி நின்றான் கண்டாய்
மடலார் திரைபுரளுங் காவிரி வாய்
    வலஞ்சுழியின் மேவிய மைந்தன் கண்டாய்
கொடியாடு நெடுமாடக் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.

Lo,
He is the holy One bedaubed with the ash.
He gifted the Disc to him whose mount is the Bird.
His mount Is the Bull that rumbles like the fierce thunder.
He is the Lamp of the eight directions.
He is the noble One of Valanjuzhi-upon-billowy Kaveri that flows flower-laden.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor rich in lofty mansions decked with streamers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2018, 09:29:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2922 on: August 19, 2018, 11:18:07 AM »
Verse  5:


அக்கரவம் அரைக்கசைத்த அம்மான் கண்டாய்
    அருமறைக ளாறங்க மானான் கண்டாய்
தக்கனது பெருவேள்வி தகர்த்தான் கண்டாய்
    சதாசிவன்காண் சலந்தரனைப் பிளந்தான் [ கண்டாய்
மைக்கொண்மயிற் றழைகொண்டு வருநீர்ப் பொன்னி
    வலஞ்சுழியான் கண்டாய் மழுவன் கண்டாய்
கொக்கமரும் வயல்புடைசூழ் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.

He made the goodly Devas adore Chandikeswara.
He is Sadasiva.
He is Sankara.
He is the One whose ankleted feet are adored and hailed by the many servitors.
He is the bright flame that is inaccessible.
He is of Valanjuzhi-upon-Ponni of abundant waters.
Unto great Munis He is the medicine.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor on whose cloud-capped mansions streamers waft in the wind.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 19, 2018, 11:28:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2923 on: August 19, 2018, 11:30:37 AM »
Verse  6:


சண்டனைநல் லண்டர்தொழச் செய்தான் கண்டாய்
    சதாசிவன் கண்டாய்சங் கரன்றான் கண்டாய்
தொண்டர்பலர் தொழுதேத்துங் கழலான் கண்டாய்
    சுடரொளியாய்த் தொடர்வரிதாய் நின்றான் [ கண்டாய்
மண்டுபுனல் பொன்னிவலஞ்சுழியான் கண்டாய்
    மாமுனிவர் தம்முடைய மருந்து கண்டாய்
கொண்டல்தவழ் கொடிமாடக் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையும் கோமான் தானே.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2924 on: August 19, 2018, 11:32:41 AM »
Verse  7:

அணவரியான் கண்டாய் அமலன் கண்டாய்
    அவிநாசி கண்டாயண் டத்தான் கண்டாய்
பணமணிமா நாக முடையான் கண்டாய்
    பண்டரங்கன் கண்டாய் பகவன் கண்டாய்
மணல்வருநீர்ப் பொன்னிவலஞ் சுழியான் கண்டாய்
    மாதவற்கும் நான்முகற்கும் வரதன் கண்டாய்
குணமுடைநல் லடியார்வாழ் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.


He is inaccessible.
He is the pure One.
He is deathless.
He is of the empyrean.
He wears the great serpent of rubied hood.
He enacts the dance height Paandarangkam.
He is Bhagawan.
He is of Valanjuzhi-upon-Ponni of fertile sand and water.
He is the bestower of boons to the Four-faced and Vishnu.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor where lofty and virtuous servitors abide.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2018, 11:35:40 AM by Subramanian.R »