Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 177234 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2880 on: August 15, 2018, 09:24:56 AM »
Verse  6:


புகழொளியைப் புரமெரித்த புனிதன் தன்னைப்
    பொன்பொதிந்த மேனியனைப் புராணன் தன்னை
விழவொலியும் விண்ணொலியு மானான் தன்னை
    வெண்காடு மேவிய விகிர்தன் தன்னைக்
கழலொலியுங் கைவளையும் ஆர்ப்ப ஆர்ப்பக்
    கடைதோறு மிடுபிச்சைக் கென்று செல்லுந்
திகழொளியைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.


He is the light of glory.
He is the holy One that burnt the towns.
He is of golden hue.
He is the hoary and perfect One.
He is the festive sound and the heavenly sound.
He is the Vikirtan of Vennkaadu.
He is the bright light that goes abegging from door to door whilst His anklets and bracelets sound and resound.
He presides over Tirumuthukunram.
alas,
I,
the one of evil karma,
stood perplexed unaware of Him!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2018, 09:27:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2881 on: August 15, 2018, 11:53:41 AM »
Verse  7:


போர்த்தானை யின்னுரிதோல் பொங்கப் பொங்கப்
    புலியதளே உடையாகத் திரிவான் தன்னை
காத்தானை ஐம்புலனும் புரங்கள் மூன்றும்
    காலனையுங் குரைகழலாற் காய்ந்தான் தன்னை
மாத்தாடிப் பத்தராய் வணங்குந் தொண்டர்
    வல்வினைவே ரறும்வண்ணம் மருந்து மாகித்
தீர்த்தானைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.


When His body grew exceedingly bright (when He flayed the tusker),
He mantled Himself in it.
He roamed about,
clad in tiger-skin.
He is ever the master of the five senses.
He smote the triple towns.
with His ankleted foot He killed Death.
He is a great Dancer.
He becomes the medicine that uproots the cruel karma of servitors that adore Him in devotion.
He presides over Tirumuthukunram.
alas,
I,
the one of evil karma,
stood perplexed unaware of Him!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2018, 11:57:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2882 on: August 15, 2018, 11:59:00 AM »
Verse  8:

துறவாதே யாக்கை துறந்தான் தன்னைச்
    சோதி முழுமுதலாய் நின்றான் தன்னைப்
பிறவாதே எவ்வுயிர்க்குந் தானே யாகிப்
    பெண்ணினோ டாணுருவாய் நின்றான் தன்னை
மறவாதே தன்திறமே வாழ்த்துந் தொண்டர்
    மனத்தகத்தே அனவரதம் மன்னி நின்ற
திறலானைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.He forsook His body without forsaking.
He stood as the perfect and Primal Light.
Without getting born He is the help of every (embodied) life.
He abides in an androgynous form.
He is the skillful One who for ever abides in the minds of devotees who hail Him only,
without ever forgetting Him.
He presides over Tirumuthukunram.
alas,
I,
the one of evil karma,
stood perplexed unaware of Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2018, 12:02:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2883 on: August 15, 2018, 12:03:49 PM »
Verse 9:

பொற்றூணைப் புலால்நாறு கபால மேந்திப்
    புவலோக மெல்லா முழிதந் தானை
முற்றாத வெண்டிங்கட் கண்ணி யானை
    முழுமுதலாய் மூவுலகும் முடிவொன் றில்லாக்
கற்றூணைக் காளத்தி மலையான் தன்னைக்
    கருதாதார் புரமூன்றும் எரிய அம்பால்
செற்றானைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.He is a golden pillar.
Holding a skull stinking of flesh He roamed about in the heavenly worlds.
He wears an unageing white crescent moon.
He is the endless prop-- the granite pillar that supports the three worlds.
He is the Ens Entium.
He is of Kaalatthi mountain.
He smote with a dart the three walled towns of foes.
He presides over Tirumuthukunram;
alas,
I,
the one of evil karma,
stood perplexed unaware of Him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 15, 2018, 12:07:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2884 on: August 15, 2018, 12:09:03 PM »
Verse  10:


இகழ்ந்தானை இருபதுதோள் நெரிய வூன்றி
    யெழுநரம்பி னிசைபாட இனிது கேட்டுப்
புகழ்ந்தானைப் பூந்துருத்தி மேயான் தன்னைப்
    புண்ணியனை விண்ணவர்கள் நிதியந் தன்னை
மகிழ்ந்தானை மலைமகளோர் பாகம் வைத்து
    வளர்மதியஞ் சடைவைத்து மாலோர் பாகந்
திகழ்ந்தானைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.He crushed the twenty shoulders of him that dispraised Him,
By pressing (His toe).
Then when he plucked out His nerves and sang,
he listened to it in grace and praised him.
He abides at Poonthurutthi.
He is the holy One,
the wealth of Devas.
He is joyously concorporate with the Daughter of the Mountain.
He keeps on His crest the crescent moon.
He causes Vishnu to thrive in a portion of His body.
Tirumuthukunram is His.
Alas,
I,
the one of evil karma,
stood perplexed all oblivious of Him.


Padigam on Tiru Muthkunram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2018, 12:13:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2885 on: August 15, 2018, 12:15:08 PM »
Tirup Pallyinmukkoodal.


Verse  1:

ஆராத இன்னமுதை அம்மான் தன்னை
    அயனொடுமா லறியாத ஆதி யானைத்
தாராரும் மலர்க்கொன்றைச் சடையான் தன்னைச்
    சங்கரனைத் தன்னொப்பா ரில்லா தானை
நீரானைக் காற்றானைத் தீயா னானை
    நீள்விசும்பாய் ஆழ்கடல்க ளேழுஞ் சூழ்ந்த
பாரானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.


He is the insatiable nectar sweet.
He is the Lord.
He is Ancient who is not known to Brahma and Vishnu.
He wears the chaplets of Konrai blossoms in His matted crest.
He is Sankara,
the One beyond compare.
He is water, Air,
fire,
extensive sky and earth girt with the seven deep oceans.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but wasted away my life!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2018, 12:19:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2886 on: August 16, 2018, 07:32:49 AM »
Verse  2:


விடையானை விண்ணவர்கள் எண்ணத் தானை
    வேதியனை வெண்டிங்கள் சூடுஞ் சென்னிச்
சடையானைச் சாமம்போல் கண்டத் தானைத்
    தத்துவனைத் தன்னொப்பா ரில்லா தானை
அடையாதார் மும்மதிலுந் தீயில் மூழ்க
    அடுகணைகோத் தெய்தானை அயில்கொள் சூலப்
படையானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.

His mount is the Bull.
It is on Him Devas think.
He is a Brahmin.
He wears a white crescent moon on His matted crest.
He is dark-throated.
He is the Tattvan.
He is peerless.
He fixed a deadly dart to His bow and aimed it at the triple,
hostile,
walled towns and gutted them with fire.
He wields a sharp trident.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 16, 2018, 07:36:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2887 on: August 16, 2018, 07:37:51 AM »
Verse  3:

பூதியனைப் பொன்வரையே போல்வான் தன்னைப்
    புரிசடைமேல் புனல்கரந்த புனிதன் தன்னை
வேதியனை வெண்காடு மேயான் தன்னை
    வெள்ளேற்றின் மேலானை விண்ணோர்க் கெல்லாம்
ஆதியனை ஆதிரைநன் னாளான் தன்னை
    அம்மானை மைம்மேவு கண்ணி யாளோர்
பாதியனைப் பள்ளியின் முக்கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.


He is adored with ash.
He is like a golden mountain.
He,
the holy One,
conceals the flood in His strands of matted hair.
He is a Brahmin.
At Vennkaadu He abides.
His mount is the white Bull.
He is the Ancient of Devas.
Aadirai is His goodly asterism.
He is the Lord.
She whose eyes are touched with collyrium,
is His half.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2018, 07:40:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2888 on: August 16, 2018, 09:22:51 AM »
Verse  4:


போர்த்தானை ஆனையின் தோல் புரங்கள் மூன்றும்
    பொடியாக எய்தானைப் புனிதன் தன்னை
வார்த்தாங்கு வனமுலையாள் பாகன் தன்னை
    மறிகடலுள் நஞ்சுண்டு வானோ ரச்சந்
தீர்த்தானைத் தென்றிசைக்கே காமன் செல்லச்
    சிறிதளவில் அவனுடலம் பொடியா வாங்கே
பார்த்தானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.


He mantled Himself in the hide of a tusker.
He smote the three towns to ashes.
He is the holy One.
He is the Consort of Her whose beauteous breasts are covered by a band.
He ate the venom of the billowy sea and did away with the dread of Devas.
He so stared at Manmatha that in a trice,
his body crumbled into ashes and his life journeyed away to the south.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2018, 09:25:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2889 on: August 16, 2018, 09:27:49 AM »
Verse 5:


அடைந்தார்தம் பாவங்கள் அல்லல் நோய்கள்
    அருவினைகள் நல்குரவு செல்லா வண்ணங்
கடிந்தானைக் கார்முகில்போற் கண்டத் தானைக்
    கடுஞ்சினத்தோன் தன்னுடலை நேமி யாலே
தடிந்தானைத் தன்னொப் பாரில்லா தானைத்
    தத்துவனை உத்தமனை நினைவார் நெஞ்சில்
படிந்தானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.He will render nugatory the sins,
troubles,
maladies,
Evil karma and indigence of those that have reached Him.
His throat is dark like nimbus.
He sliced away with a disc the body of him of vile wrath.
He is beyond compare.
He is the Tattvan.
He is the noble One.
He abides in the hearts of those that think on Him.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
alas,
alas,
I but exercised myself in sheer futility.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2018, 09:30:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2890 on: August 16, 2018, 09:32:32 AM »
Verse 6:

கரந்தானைச் செஞ்சடைமேல் கங்கை வெள்ளங்
    கனலாடு திருமேனிக் கமலத் தோன்தன்
சிரந்தாங்கு கையானைத் தேவ தேவைத்
    திகழொளியைத் தன்னடியே சிந்தை செய்வார்
வருந்தாமைக் காப்பானை மண்ணாய் விண்ணாய்
    மறிகடலாய் மால்விசும்பாய் மற்று மாகிப்
பரந்தானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.

He concealed the flood of Ganga in His ruddy matted hair.
He of the divine body dances in the fire.
He holds in His hand the head of him whose seat is the Lotus.
He is the God of gods.
He is a blazing light.
From distress He saves them that contemplate His feet.
He pervades as earth,
ether,
billowy sea,
vast firmament and all else.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2018, 09:35:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2891 on: August 16, 2018, 11:55:41 AM »
Verse  7:

நதியாருஞ் சடையானை நல்லூ ரானை
    நள்ளாற்றின் மேயானை நல்லத் தானை
மதுவாரும் பொழில்புடைசூழ் வாய்மூ ரானை
    மறைக்காடு மேயானை ஆக்கூ ரானை
நிதியாளன் தோழனை நீடூ ரானை
    நெய்த்தான மேயானை ஆரூ ரென்னும்
பதியானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.


His matted crest sports a river.
He is of Nalloor.
He abides at Nallaaru and Nallam.
He is of Vaaimoor girt with melliferous gardens.
He presides over Maraikkaadu.
He is of Aakkoor.
He is the friend of the Lord of Riches.
He is of Nidoor.
He dwells at Neitthaanam.
Aaroor is His town.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2018, 11:58:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2892 on: August 16, 2018, 11:59:40 AM »
Verse  8:


நற்றவனை நான்மறைக ளாயி னானை
    நல்லானை நணுகாதார் புரங்கள் மூன்றுஞ்
செற்றவனைச் செஞ்சடைமேல் திங்கள் சூடுந்
    திருவாரூர்த் திருமூலட் டானம் மேய
கொற்றவனைக் கூரரவம் பூண்டான் தன்னைக்
    குறைந்தடைந்து தன்திறமே கொண்டார்க் கென்றும்
பற்றவனைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.
   

He is a great tapaswi.
He became the four Vedas.
He is the godly One.
He smote the triple towns of those who sought Him not.
He is the King that abides at Tiruvaaroor Tirumoolattaanam and wears on His ruddy matted crown The crescent moon.
He is adorned with many snakes.
He is the prop of those who seek His mercy well aware of His Godhead.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2018, 12:03:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2893 on: August 16, 2018, 12:05:33 PM »
Verse  9:


ஊனவனை உடலவனை உயிரா னானை
    உலகேழு மானானை உம்பர் கோவை
வானவனை மதிசூடும் வளவி யானை
    மலைமகள்முன் வராகத்தின் பின்பே சென்ற
கானவனைக் கயிலாய மலையு ளானைக்
    கலந்துருகி நைவார்தம் நெஞ்சி னுள்ளே
பானவனைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.He is flesh.
He is body.
He is life;
He became the seven worlds.
He is the Lord of Devas.
He is of the empyrean.
He,
the Wearer of the crescent moon abides at Valavi.
In the presence of the Daughter of the Mountain,
He,
the forester,
went after a hog.
He resides at Mount Kailash.
He is the syrup quaffed by them who enshrine Him in their hearts,
and melt in love.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2018, 12:09:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2894 on: August 16, 2018, 12:10:45 PM »
Verse  10:


தடுத்தானைத் தான்முனிந்து தன்தோள் கொட்டித்
    தடவரையை இருபதுதோள் தலையி னாலும்
எடுத்தானைத் தாள்விரலால் மாள வூன்றி
    எழுநரம்பின் இசைபாடல் இனிது கேட்டுக்
கொடுத்தானைப் பேரோடுங் கூர்வாள் தன்னைக்
    குரைகழலாற் கூற்றுவனை மாள அன்று
படுத்தானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.

The demon grew wroth with Him who checked him.
Stroking his shoulders,
he lifted up the huge mountain with his twenty arms and (ten) heads.
The Lord so pressed Him with His toe that he almost died.
Then the Lord,
In grace,
heard him sing,
strumming his plucked-out nerves,
and granted him a name and a sharp sword.
He,
of yore,
kicked Death to death.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Padigam on Tirup Pallnyinmukkodal completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2018, 12:14:34 PM by Subramanian.R »