Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175270 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2865 on: August 13, 2018, 11:23:20 AM »
Tiruk Keezhveloor:

Verse 1:

ஆளான அடியவர்கட் கன்பன் தன்னை
    ஆனஞ்சும் ஆடியைநான் அபயம் புக்க
தாளானைத் தன்னொப்பா ரில்லா தானைச்
    சந்தனமுங் குங்குமமுஞ் சாந்துந் தோய்ந்த
தோளானைத் தோளாத முத்தொப் பானைத்
    தூவெளுத்த கோவணத்தை அரையி லார்த்த
கீளானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.


He is dear to the devotees that have become His servitors.
He bathes in Pancha-kavya.
His are the feet in which I sought refuge.
He is peerless.
His shoulders are daubed with sandal-paste,
saffron and musk.
He is like the un-pierced pearl.
He wears a codpiece attached to keell,
on His waist.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
They that seek Him,
the Deathless,
become deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2018, 11:27:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2866 on: August 14, 2018, 07:32:40 AM »
Verse  2:


சொற்பாவும் பொருள்தெரிந்து தூய்மை நோக்கித்
    தூங்காதார் மனத்திருளை வாங்கா தானை
நற்பான்மை அறியாத நாயி னேனை
    நன்னெறிக்கே செலும்வண்ணம் நல்கி னானைப்
பற்பாவும் வாயாரப் பாடி யாடிப்
    பணிந்தெழுந்து குறைந்தடைந்தார் பாவம் போக்க
கிற்பானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.He removes not the mind's murk of those who know not the meaning that pervades the Word and who are not poised in Grace.
He caused me,
a cur that knew not the way of weal,
to tread the salvific way.
He annuls the sins of those that sing sanctifying songs,
dance,
bow down,
Rise up and pray to Him for mercy.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
Whoever seeks Him,
the Deathless,
becomes deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 07:35:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2867 on: August 14, 2018, 07:37:16 AM »
Verse  3:


அளைவாயில் அரவசைத்த அழகன் தன்னை
    ஆதரிக்கும் அடியவர்கட் கன்பே யென்றும்
விளைவானை மெய்ஞ்ஞானப் பொருளா னானை
    வித்தகனை எத்தனையும் பத்தர் பத்திக்
குளைவானை அல்லாதார்க் குளையா தானை
    உலப்பிலியை உள்புக்கென் மனத்து மாசு
கிளைவானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.

He is the handsome One that causes the snake of the ant-hill to dance.
For ever He graces His servitors with love.
He is the One of Gnosis.
He is the Adept.
By the Bhakti of His servitors He melts.
With the others He is not so.
He is Deathless.
Invading my heart He weeds out the flaws of mind.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
Whoever seeks Him,
the Deathless,
becomes deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 07:40:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2868 on: August 14, 2018, 09:07:47 AM »
Verse  4:

தாட்பாவு கமலமலர்த் தயங்கு வானைத்
    தலையறுத்து மாவிரதந் தரித்தான் தன்னைக்
கோட்பாவு நாளெல்லா மானான் தன்னைக்
    கொடுவினையேன் கொடுநரகக் குழியில் நின்றால்
மீட்பானை வித்துருவின் கொத்தொப் பானை
    வேதியனை வேதத்தின் பொருள்கொள் வீணை
கேட்பானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.


He clipped the head of him throned on the stalked Lotus,
And assumed the habit of a Mahavrati.
He became the days connected with the orbs.
He will redeem me,
Even if I,
the one of cruel karma should fall into cruel inferno.
He is a bunch of coral.
He is of the Vedas.
He will hearken to the Vina that strums out the import of the Vedas.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
Whoever seeks Him,
the Deathless,
becomes deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 09:10:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2869 on: August 14, 2018, 09:12:16 AM »
Verse  5:


நல்லானை நரைவிடையொன் றூர்தி யானை
    நால்வேதத் தாறங்கம் நணுக மாட்டாச்
சொல்லானைச் சுடர்மூன்று மானான் தன்னைத்
    தொண்டாகிப் பணிவார்கட் கணியான் தன்னை
வில்லானை மெல்லியலோர் பங்கன் தன்னை
    மெய்யராய் நினையாதார் வினைகள் தீர்க்க
கில்லானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.

He is the goodly One.
His mount is a white Bull.
He is the Word beyond the pale of the four Vedas and the six Angas.
He became the three lights.
He is close to them that serve and hail Him.
He is a bowman.
He is concorporate with the Damsel of soft mien.
He annuls not the karma of those who do not think on Him truthfully.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
He is the Deathless.
Whoever seeks Him becomes deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 09:15:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2870 on: August 14, 2018, 09:17:30 AM »
Verse  6:

சுழித்தானைக் கங்கைமலர் வன்னி கொன்றை
    தூமத்தம் வாளரவஞ் சூடி னானை
அழித்தானை அரணங்கள் மூன்றும் வேவ
    ஆலால நஞ்சதனை உண்டான் தன்னை
விழித்தானைக் காமனுடல் பொடியாய் வீழ
    மெல்லியலோர் பங்கனைமுன் வேன லானை
கிழித்தானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.
He wears on His crest Ganga whose troops are whirlpools,
Flowery Vanni,
Konrai,
Pure mattham and bright snake.
He smote the triple towns by gutting them with fire.
He ate the poison-- aalaalam.
He stared at Manmatha and reduced him to ash.
He is concorporate with Her of soft mien.
He tore with His nail the tusker.
He is the Sovereign of Keezhveloor;
He is the Deathless.
Whoever seeks Him becomes deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 09:20:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2871 on: August 14, 2018, 11:09:07 AM »
Verse  7:உளரொளியை உள்ளத்தி னுள்ளே நின்ற
    ஓங்காரத்துட் பொருள்தான் ஆயி னானை
விளரொளியை விடுசுடர்கள் இரண்டும் ஒன்றும்
    விண்ணொடுமண் ஆகாச மாயி னானை
வளரொளியை மரகதத்தி னுருவி னானை
    வானவர்க ளெப்பொழுதும் வாழ்த்தி யேத்துங்
கிளரொளியைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.He is the Light that stirs.
He is the inner meaning of AUM that abides in the heart.
He is the white flame.
He is sun,
moon and fire of white flame.
He is earth,
Sky and space.
He is the ever-growing light.
His hue is Emeraldine.
He is the blazing light that is ever hailed by Devas.
He is the sovereign of Keezhveloor.
He is the Deathless.
Whoever seeks Him,
becomes deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 11:12:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2872 on: August 14, 2018, 11:14:33 AM »
Verse  8:


தடுத்தானைக் காலனைக் காலாற் பொன்றத்
    தன்னடைந்த மாணிக்கன் றருள்செய் தானை
உடுத்தானைப் புலியதளோ டக்கும் பாம்பும்
    உள்குவா ருள்ளத்தி னுள்ளான் தன்னை
மடுத்தானை அருநஞ்சம் மிடற்றுள் தங்க
    வானவர்கள் கூடியஅத் தக்கன் வேள்வி
கெடுத்தானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.


He kicked Death to death with His foot.
Of yore,
He graced the bachelor that reached Him as his refuge.
He wore the tiger-skin,
bones and snakes.
He abides In the hearts of those that melt.
He ate the poison and held it in His throat.
He destroyed Daksha's sacrifice in which Devas participated.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
He is the Deathless.
Whoever seeks Him becomes deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 11:17:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2873 on: August 14, 2018, 11:19:26 AM »
Verse  9:

மாண்டா ரெலும்பணிந்த வாழ்க்கை யானை
    மயானத்திற் கூத்தனைவா ளரவோ டென்பு
பூண்டானைப் புறங்காட்டி லாட லானைப்
    போகாதென் னுள்புகுந் திடங்கொண் டென்னை
ஆண்டானை அறிவரிய சிந்தை யானை
    அசங்கையனை அமரர்கள்தஞ் சங்கை யெல்லாங்
கீண்டானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.


He is One who wears the bones of the dead.
He is the Dancer of the (Grand) Crematorium.
He is adorned with bright snakes and bones.
He dances in the crematory.
He entered my heart to rule me and never to part thence.
It is hard to comprehend His mind.
He is the fearless One.
He did away with the dread of the Devas.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
He is the Deathless.
Whoever seeks Him becomes deathless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 11:22:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2874 on: August 14, 2018, 11:24:20 AM »
Verse  10:


முறிப்பான பேசிமலை யெடுத்தான் தானும்
    முதுகிறமுன் கைந்நரம்பை யெடுத்துப் பாடப்
பறிப்பான்கைச் சிற்றரிவாள் நீட்டி னானைப்
    பாவியேன் நெஞ்சகத்தே பாதப் போது
பொறித்தானைப் புரமூன்றும் எரிசெய் தானைப்
    பொய்யர்களைப் பொய்செய்து போது போக்கிக்
கிறிப்பானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.


When He crushed the back of him that spake cutting words and lifted up the mountain,
He was pleased to grace him after listening to his singing accompanied by the strumming of his nerves.
He gave him a sword with which the lives of his foes.
He printed His foot-flower in my-- the sinner's heart.
He burnt the triple towns.
He played false to the false and deceived them after much luring.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
He is the Deathless.
Whoever seeks Him becomes deathless.

Padigam on Tiruk Keezhveloor completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 11:28:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2875 on: August 14, 2018, 11:33:58 AM »
Tiru Muthukunram: (Vriddachalam):

Verse 1:

கருமணியைக் கனகத்தின் குன்றொப் பானைக்
    கருதுவார்க் காற்ற எளியான் தன்னைக்
குருமணியைக் கோளரவொன் றாட்டு வானைக்
    கொல்வேங்கை யதளானைக் கோவ ணன்னை
அருமணியை அடைந்தவர்கட் கமுதொப் பானை
    ஆனஞ்சும் ஆடியைநான் அபயம் புக்க
திருமணியைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.


He is the pupil of the eye.
He is like a hill of gold.
He is easy of access to those that think on Him.
He is the bright gem.
He causes the cruel snake to dance.
He is clad in the skin of the murderous tiger.
He is girt with a codpiece,
He is the rare gem.
He is nectar unto those that have reached Him.
He bathes in the Pancha-kavya.
I have attained Him,
The divine gem,
as my refuge.
His is Tirumuthukunram.
alas!
I,
the one of evil karma,
stood perplexed unaware of Him!


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2018, 11:39:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2876 on: August 15, 2018, 07:41:14 AM »
Verse  2:


காரொளிய கண்டத்தெங் கடவுள் தன்னைக்
    காபாலி கட்டங்க மேந்தி னானைப்
பாரொளியை விண்ணொளியைப் பாதாளனைப்
    பால்மதியஞ் சூடியோர் பண்பன் தன்னைப்
பேரொளியைப் பெண்பாகம் வைத்தான் தன்னைப்
    பேணுவார் தம்வினையைப் பேணி வாங்குஞ்
சீரொளியைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.

He is the Lord with a shining black throat.
He is Kaapaali that wields a Kattangkam.
He is the light of earth and sky.
He is of the nether world.
In grace He wore the milk-white moon.
He is light immense.
He shares a Woman in His person.
He is the glorious light that willingly does away with the karma of those that hail Him.
His is Tirumuthukunram.
alas,
I,
the one of evil karma,
Stood perplexed unaware of Him!

Arunachala Siva.« Last Edit: August 15, 2018, 07:44:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2877 on: August 15, 2018, 07:46:24 AM »
Verse  3:

எத்திசையும் வானவர்கள் தொழநின் றானை
    ஏறூர்ந்த பெம்மானை யெம்மா னென்று
பத்தனாய்ப் பணிந்தடியேன் தன்னைப் பன்னாள்
    பாமாலை பாடப் பயில்வித் தானை
முத்தினை யென்மணியை மாணிக் கத்தை
    முளைத்தெழுந்த செழும்பவளக் கொழுந்தொப் பானைச்
சித்தனையென் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.


He stands in all the directions adored by Devas.
He,
the Lord,
rides a Bull.
He graced me--His servitor,
Who hailed Him as the Lord in devotion--,
to sing Him in verse-garlands,
for many many days.
He is my Pearl.
He is my Gem,
He is my Ruby.
He is like unto the ruddy Coral shoot that rose up in splendor.
He presides over Tirumuthukunram,
alas,
I the one of evil karma,
Stood perplexed unaware of Him!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2018, 07:48:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2878 on: August 15, 2018, 09:07:36 AM »
Verse  4:

ஊன்கருவின் உள்நின்ற சோதி யானை
    உத்தமனைப் பத்தர்மனம் குடிகொண் டானைக்
கான்திரிந்து காண்டீப மேந்தி னானைக்
    கார்மேக மிடற்றானைக் கனலைக் காற்றைத்
தான்தெரிந்தங் கடியேனை யாளாக் கொண்டு
    தன்னுடைய திருவடியென் தலைமேல் வைத்த
தீங்கரும்பைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.


He is the light within life that is embodied.
He is the noble One.
He dwells in the minds of devotees.
Holding a bow,
He roamed in the wood.
His throat is Dark like nimbus.
He is fire,
is wind.
Knowing when it should be done,
He made me His servitor and He,
The delicious sweet-cane,
placed His sacred foot on my head.
He presides over Tirumuthukunram.
alas,
I,
the one,
Of evil karma,
stood perplexed unaware of Him!


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2018, 09:18:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2879 on: August 15, 2018, 09:20:19 AM »
Verse  5:

தக்கனது பெருவேள்வி தகர்த்தா னாகித்
    தாமரையான் நான்முகனுந் தானே யாகி
மிக்கதொரு தீவளிநீர் ஆகா சம்மாய்
    மேலுலகுக் கப்பாலா யிப்பா லானை
அக்கினொடு முத்தினையு மணிந்து தொண்டர்க்
    கங்கங்கே அறுசமய மாகி நின்ற
திக்கினையென் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே.


He smote the mighty sacrifice of Daksha.
He became The four-faced throaned on the Lotus.
He is the mighty Fire,
wind,
water and ether.
He who is beyond the heavenly worlds abides here.
He is adorned with bones and pearls.
He is the refuge unto devotees and He manifests as their six faiths there and there.
He presides over Tirumuthukunram.
alas,
I,
the one,
Of evil karma,
stood perplexed unaware of Him!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2018, 09:23:22 AM by Subramanian.R »