Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176467 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2805 on: August 07, 2018, 10:59:09 AM »
Verse 2:

விடிவதுமே வெண்ணீற்றை மெய்யிற் பூசி
    வெளுத்தமைந்த கீளொடுகோ வணமுந் தற்றுச்
செடியுடைய வல்வினைநோய் தீர்ப்பாய் என்றுஞ்
    செல்கதிக்கு வழிகாட்டுஞ் சிவனே யென்றுந்
துடியனைய இடைமடவாள் பங்கா வென்றுஞ்
    சுடலைதனில் நடமாடுஞ் சோதீ யென்றுங்
கடிமலர்தூய்த் தொழுமடியார்நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.
Even as the day breaks daub your person with white ash.
Fasten your loins with keell and codpiece fulled white.
Then pray thus: "Cure me of the cruel malady of mighty twofold Karma!
O Lord Siva that reveals the way of deliverance!
O Consort of the Damsel whose waist is Tudi-like!
O Flame that dances in the crematory!"
Then the Nadutari of Kanraappoor can be beheld in the hearts of devotees that hail the with pure and fragrant flowers!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2018, 11:03:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2806 on: August 08, 2018, 07:52:37 AM »
Verse  3:


எவரேனுந் தாமாக விலாடத் திட்ட
    திருநீறுஞ் சாதனமுங் கண்டா லுள்கி
உவராதே யவரவரைக் கண்ட போதே
    உகந்தடிமைத் திறம்நினைந்தங் குவந்து நோக்கி
இவர்தேவர் அவர்தேவ ரென்று சொல்லி
    இரண்டாட்டா தொழிந்தீசன் திறமே பேணிக்
கவராதே தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


Whoever they be (it matters not),
if you behold in their forehead the holy ash and if you eke behold in their person the marks of Saivism,
give up dislike.
Think of the greatness of the habit.
The moment you sight them,
think on the greatness of their servitorship and behold them in joy immense.
Never say: "These are angels and He,
The Lord,
is the Deva!"
"Do not distinguish.
Think these to be the Lord Himself."
In the hearts of such devotees who so adore in single-minded devotion you can. Behold the Nadutari of Kanraappoor!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 07:57:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2807 on: August 08, 2018, 07:59:32 AM »
Verse 4:


இலங்காலஞ் செல்லாநா ளென்று நெஞ்சத்
    திடையாதே யாவர்க்கும் பிச்சை யிட்டு
விலங்காதே நெறிநின்றங் கறிவே மிக்கு
    மெய்யன்பு புகப்பெய்து பொய்யை நீக்கித்
துலங்காமெய் வானவரைக் காத்து நஞ்சம்
    உண்டபிரா னடியிணைக்கே சித்தம் வைத்துக்
கலங்காதே தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.

With a heart unperturbed by the indigence that rules the time,
alms-giving (without distinction) is to be cultivated.
This is the way to be pursued unswervingly.
With increasing knowledge (of God's mercy) and with true Love suffused,
totally freed from falsity,
the adoring devotees dedicate,
untroubled,
their minds to the twin feet of the Lord who saved the Devas of unclarified intellect by eating the poison.
The Nadutari of Kanraappoor can be beheld in their hearts.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 08:02:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2808 on: August 08, 2018, 10:10:11 AM »
Verse  5:


விருத்தனே வேலைவிட முண்ட கண்டா
    விரிசடைமேல் வெண்டிங்கள் விளங்கச் சூடும்
ஒருத்தனே உமைகணவா உலக மூர்த்தீ
    நுந்தாத வொண்சுடரே அடியார் தங்கள்
பொருத்தனே யென்றென்று புலம்பி நாளும்
    புலனைந்தும் அகத்தடக்கிப் புலம்பி நோக்கிக்
கருத்தினால் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


The Nadutari of Kanraappoor can be beheld in the hearts of the adoring devotees-- the quellers of the five senses--,
Who for ever hail the Lord thus: "O ancient One!
O One Whose throat holds the poison of the sea!
O peerless One who sports the bright,
white crescent moon in the spreading matted crest!
O Consort of Uma!
O Lord of the world!
O the bright Light that glows for ever!
O kin unto devotees!
It is they who cry aloud His praisesd behold Him their mental eye.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 10:14:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2809 on: August 08, 2018, 10:16:06 AM »
Verse  6:


பொசியினால் மிடைந்துபுழுப் பொதிந்த போர்வைப்
    பொல்லாத புலாலுடம்பை நிலாசு மென்று
பசியினால் மீதூரப் பட்டே யீட்டிப்
    பலர்க்குதவ லதுவொழிந்து பவள வாயார்
வசியினா லகப்பட்டு வீழா முன்னம்
    வானவர்கோன் திருநாமம் அஞ்சுஞ் சொல்லிக்
கசிவினால் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.Think not the base and fleshy body full of fluid,
and blood,
and draped in worm-laden skin,
will last.
Driven by (the thought of) hunger,
you earn,
but give nothing to the needy who are numerous.
Are you get trapped In the gin of the coral-lipped,
and perish,
you can behold the Naditari of Kanraappoor in the hearts of the melting devotees who chant the mystic Pentad-- the name of the Sovereign of Devas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 10:19:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2810 on: August 08, 2018, 10:20:47 AM »
Verse  7:

ஐயினால் மிடறடைப்புண் டாக்கை விட்டு
    ஆவியார் போவதுமே அகத்தார் கூடி
மையினாற் கண்ணெழுதி மாலை சூட்டி
    மயானத்தி லிடுவதன்முன் மதியஞ் சூடும்
ஐயனார்க் காளாகி அன்பு மிக்கு
    அகங்குழைந்து மெய்யரும்பி அடிகள் பாதங்
கையினால் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


Ere the throat gets choked with phlegm,
and life quits the body,
when those in the house fore-gather,
deck the dead eyes with collyrium,
garland the corpse and take it to the crematory,
may you become the servitor of Siva who wears a crescent moon,
and in exceeding love let your heart melt and body thrill.
The Nadutari of Kanraappoor can be beheld in the hearts of the devotees who adore The feet of the Lord with folded hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 10:23:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2811 on: August 08, 2018, 10:25:28 AM »
Verse  8:


திருதிமையால் ஐவரையுங் காவ லேவித்
    திகையாதே சிவாயநம வென்னுஞ் சிந்தைச்
சுருதிதனைத் துயக்கறுத்துத் துன்ப வெள்ளக்
    கடல்நீந்திக் கரையேறுங் கருத்தே மிக்குப்
பரிதிதனைப் பற்பறித்த பாவ நாசா
    பரஞ்சுடரே யென்றென்று பரவி நாளுங்
கருதிமிகத் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


With firmness of mind,
you should place the five (sense) in duress.
With bewilderment none and with the Sruti of mind that is SIVAAYA NAMA may you conquer delusion.
Enthused full well by the thought to swim the sea of flooding misery and to reach the other shore may you daily hail the Lord thus: "O Queller of sin
That plucked out the teeth of Surya!
O Supernal Light!
You can,
for sure,
witness in the hearts of the adoring devotees who ever think on Him,
the Nadutari of Kanraappoor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 10:29:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2812 on: August 08, 2018, 10:31:11 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2813 on: August 08, 2018, 10:34:28 AM »
Verse  10:குனிந்தசிலை யாற்புரமூன் றெரித்தாய் என்றுங்
    கூற்றுதைத்த குரைகழற்சே வடியாய் என்றுந்
தனஞ்சயற்குப் பாசுபத மீந்தாய் என்றுந்
    தசக்கிரிவன் மலையெடுக்க விரலால் ஊன்றி
முனிந்தவன்தன் சிரம்பத்துந் தாளுந் தோளும்
    முரணழித்திட்டருள்கொடுத்த மூர்த்தீயென்றுங்
கனிந்துமிகத் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


The Nadutari of Kanraapoor can surely be witnessed In the mellowed hearts of the adoring devotees, who hail Him thus: "Bending Your bow You burnt the three towns!
Your ankleted foot kicked Death!
You gave to Arjuna the Paasupatam!
When the ten-headed lifted up the mountain,
You pressed Your toe and in wrath crushed his ten heads and his shoulders and feet too,
Denuded him.
Of his might and graced him.

Padigam on Naduneri Kanrappur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 10:38:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2814 on: August 08, 2018, 10:40:13 AM »
Tiruvaanaikka: (1)


Verse  1:


எத்தாயர் எத்தந்தை எச்சுற்றத்தார்
    எம்மாடு சும்மாடாம் ஏவர் நல்லார்
செத்தால்வந் துதவுவார் ஒருவ ரில்லை
    சிறுவிறகால் தீமூட்டிச் செல்லா நிற்பர்
சித்தாய வேடத்தாய் நீடு பொன்னித்
    திருவானைக் காவுடைய செல்வா என்றன்
அத்தாவுன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


Who are mothers?
Who is father?
Who are kin?
What indeed is supporting wealth?
Who indeed are good?
None comes to help when death comes.
They will set fire to the corpse with small sticks of fuel and go away even as it burns.
O Lord whose form is Chit!
O opulent One of Tiruvaanaikka upon the long-extending Ponni!
O my Father!
If I could gain your golden feet would misery assail me--Your servitor?


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 05:39:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2815 on: August 08, 2018, 05:41:08 PM »
Verse  2:

ஊனாகி உயிராகி யதனுள் நின்ற
    உணர்வாகிப் பிறவனைத்தும் நீயாய் நின்றாய்
நானேதும் அறியாமே யென்னுள் வந்து
    நல்லனவுந் தீயனவுங் காட்டா நின்றாய்
தேனாருங் கொன்றையனே நின்றி யூராய்
    திருவானைக் காவிலுறை சிவனே ஞானம்
ஆனாய்உன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


As flesh,
life and consciousness within life and as all other things,
You abide.
Without my being aware of it,
You entered into me and revealed to me things good as well as bad.
A Lord-wearer of melliferous Konrai!
O Lord Of Ninriyoor!
O Siva abiding at Tiruvaanaikkaa!
You are Gnosis!
If I could gain Your golden feet would misery assail me-- Your servitor?


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2018, 05:43:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2816 on: August 09, 2018, 07:37:47 AM »
Verse  3:


ஒப்பாயிவ் வுலகத்தோ டொட்டி வாழ்வான்
    ஒன்றலாத் தவத்தாரோ டுடனே நின்று
துப்பாருங் குறையடிசில் துற்றி நற்றுன்
    திறம்மறந்து திரிவேனைக் காத்து நீவந்
தெப்பாலும் நுன்னுணர்வே யாக்கி யென்னை
    ஆண்டவனே யெழிலானைக் காவா வானோர்
அப்பாவுன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


I roamed forgetful of the way of life harmonizing with that of the world (of the wise).
I but accompanied with them of pseudo-tapas and partook of weak victuals.
I was unaware of Your greatness.
(yet) You came to me and saved me.
You bestowed me with that consciousness that perceives You everywhere.
thus,
even thus,
You ruled me.
O Lord of Tiruvaanaikkaa!
O the Father of the Devas!
If I could gain Your golden feet would misery assail me-- Your servitor?

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 09, 2018, 07:41:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2817 on: August 09, 2018, 07:43:19 AM »
Verse  4:


நினைத்தவர்கள் நெஞ்சுளாய் வஞ்சக் கள்வா
    நிறைமதியஞ் சடைவைத்தாய் அடையாதுன்பால்
முனைத்தவர்கள் புரமூன்று மெரியச் செற்றாய்
    முன்னானைத் தோல்போர்த்த முதல்வா வென்றுங்
கனைத்துவரும் எருதேறுங் காள கண்டா
    கயிலாய மலையாநின் கழலே சேர்ந்தேன்
அனைத்துலகும் ஆள்வானே ஆனைக் காவா
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


You abide in the hearts of those that mediate on You!
You have placed the full moon on Your matted crest!
You smote by burning the triple towns of those that sought You not!
O Primal Lord,
You mantled Yourself,
of yore,
in the hide of the tusker!
O the One that is blue-necked that rides a Bull that bellows for ever!
O Lord of Mount Kailash!
I have attained Your ankleted feet!
O Ruler of all the worlds!
O One of Aanaikkaa!
O deceptive thief!
If I could gain Your golden feet,
would misery assail me--Your servitor?

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 09, 2018, 07:46:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2818 on: August 09, 2018, 09:15:21 AM »
Verse  5:

இம்மாயப் பிறப்பென்னுங் கடலாந் துன்பத்
    திடைச்சுழிப்பட் டிளைப்பேனை இளையா வண்ணங்
கைம்மான மனத்துதவிக் கருணை செய்து
    காதலரு ளவைவைத்தாய் காண நில்லாய்
வெம்மான மதகரியி னுரிவை போர்த்த
    வேதியனே தென்னானைக் காவுள் மேய
அம்மான்நின் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


Caught in the maelstrom of sea-like misery which is this embodiment I languished;
to cure me of my wilting,
You extended to me Your helping hand and made my mind strong.
You showed me mercy,
Love and grace.
Pray,
manifest Yourself,
O Brahmin that flayed the mighty tusker of immense ichor!
O Lord of southern Aanaikkaa!
If I could gain Your golden Feet,
would misery assail me-- Your servitor?

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 09, 2018, 09:18:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2819 on: August 09, 2018, 09:19:47 AM »
Verse  6:


உரையாரும் புகழானே யொற்றி யூராய்
    கச்சியே கம்பனே காரோ ணத்தாய்
விரையாரும் மலர்தூவி வணங்கு வார்பால்
    மிக்கானே அக்கரவம் ஆரம் பூண்டாய்
திரையாரும் புனற்பொன்னித் தீர்த்தம் மல்கு
    திருவானைக் காவிலுறை தேனே வானோர்
அரையாவுன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.

O glorious One hailed in glorious words!
O Lord of Otriyoor,
Kacchi Ekampam and Kaaronam!
O One that manifests in them that hail You strewing odoriferous flowers!
O Wearer of garlands of bones and snakes!
O Honey abiding at Tiruvaanaikkaa upon billowy Ponni-- the holy river!
O Sovereign of the Devas!
If I could gain Your golden feet would misery assail me-- Your servitor?

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 09, 2018, 09:22:27 AM by Subramanian.R »