Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176742 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2775 on: August 04, 2018, 11:18:50 AM »
Verse  2:சிலைநவின்ற தொருகணையாற் புரமூன் றெய்த
    தீவண்ணர் சிறந்திமையோர் இறைஞ்சி யேத்தக்
கொலைநவின்ற களியானை யுரிவை போர்த்துக்
    கூத்தாடித் திரிதருமக் கூத்தர் நல்ல
கலைநவின்ற மறையவர்கள் காணக் காணக்
    கடுவிடைமேற் பாரிடங்கள் சூழக் காதல்
மலைமகளுங் கங்கையுந் தாமு மெல்லாம்
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.


He is of the hue of fire.
with a dart still fixed to the bow He smote the triple towns.
He is hailed gloriously by the Devas.
He,
the Dancer that ever enacts the dance,
Mantled Himself in the hide of a murderous tusker,
And even as the Brahmins well-versed in the scriptures beheld Him,
He,
circled by the Bhootha-Hosts,
mounted His Bull and with the Mountain's Daughter as also Ganga entered Valampuram to abide there for ever.


Arunachala Siva.« Last Edit: August 04, 2018, 11:35:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2776 on: August 04, 2018, 11:24:18 AM »
Verse  3:


தீக்கூருந் திருமேனி யொருபால் மற்றை
    யொருபாலும் அரியுருவந் திகழ்ந்த செல்வர்
ஆக்கூரில் தான்தோன்றிப் புகுவார் போல
    வருவினையேன் செல்வதுமே யப்பா லெங்கும்
நோக்கா ரொருவிடத்து நூலுந் தோலுந்
    துதைந்திலங்குந் திருமேனி வெண்ணீ றாடி
வாக்கால் மறைவிரித்து மாயம் பேசி
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

He is the opulent One whose one half blazes like fire.
In the other half abides Hari.
He made believe He would enter the Taan Thondri Maatam at Aakkoor causing me,
The one of evil karma to roam about bewildered.
He would not cast His look anywhere.
His divine body is ash-bedaubed and decked with the sacred thread to which is tied a bit of deer-skin.
He explicated the Vedas and spoke sheer gramarye.
this done,
He entered Valampuram to abide there for ever.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2018, 11:40:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2777 on: August 05, 2018, 07:22:19 AM »
Verse  4:

மூவாத மூக்கப்பாம் பரையிற் சாத்தி
    மூவர் உருவாய முதல்வ ரிந்நாள்
கோவாத எரிகணையைச் சிலைமேற் கோத்த
    குழகனார் குளிர்கொன்றை சூடி யிங்கே
போவாரைக் கண்டடியேன் பின்பின் செல்லப்
    புறக்கணித்துத் தம்முடைய பூதஞ் சூழ
வாவா வெனவுரைத்து மாயம் பேசி
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.


Cinctured with an unageing,
cruel and untamable serpent,
the Primal Lord whose form is of the triune gods,
The handsome One who fixed in His bow a burning dart that was not to be stayed,
this day,
wearing Konrai,
Walked about.
Him beholding I went after.
He ignored me though He said: "Come,
come".
He but spake mayic words.
Surrounded by His Bhootha-Hosts He entered Valampuram,
there to abide for ever.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 05, 2018, 07:26:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2778 on: August 05, 2018, 07:26:45 AM »
Verse  5:


அனலொருகை யதுவேந்தி யதளி னோடே
    ஐந்தலைய மாநாகம் அரையிற் சாத்திப்
புனல் பொதிந்த சடைக்கற்றைப் பொன்போல்மேனிப்
    புனிதனார் புரிந்தமரர் இறைஞ்சி யேத்தச்
சினவிடையை மேல்கொண்டு திருவா ரூருஞ்
    சிரபுரமும் இடைமருதுஞ் சேர்வார் போல
மனமுருக வளைகழல மாயம் பேசி
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.


Holding the fire in one hand,
clad in skin,
His wrist girt with a great five-hooded serpent,
the Lord Whose matted strands of hair sport a river,
the Holy One of auric body,
hailed in love by the Devas,
mounted the wrathful Bull and made it appear that He would fare forth to Tiruvaaroor,
Sirapuram and Idaimarutu.
He spake words of magic,
melted my heart and caused my bangles to slip,
and entered Velampuram to abide there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2018, 07:29:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2779 on: August 05, 2018, 08:40:45 AM »
Verse  6:


கறுத்ததொரு கண்டத்தர் காலன் வீழக்
    காலினாற் காய்ந்துகந்த காபா லியார்
முறித்ததொரு தோலுடுத்து முண்டஞ் சாத்தி
    முனிகணங்கள் புடைசூழ முற்றந் தோறுந்
தெறித்ததொரு வீணையராய்ச் செல்வார் தம்வாய்ச்
    சிறுமுறுவல் வந்தெனது சிந்தை வௌவ
மறித்தொருகால் நோக்காதே மாயம் பேசி
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.

He has a dark neck.
He,
the Kaapaali,
joyed to smite with His foot Yama.
Clad in the peeled hide,
wearing a garland of skulls,
circled by the throng of Munis,
He visited the fore-yard of every house strumming His Vina.
The smile of His lips overwhelmed me.
But He would not cast His look at me again.
He but spake bewitching words and entered Valampuram there to abide for ever.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2018, 08:45:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2780 on: August 05, 2018, 08:46:59 AM »
Verse  7:

பட்டுடுத்துப் பவளம்போல் மேனி யெல்லாம்
    பசுஞ்சாந்தம் கொண்டணிந்து பாதம் நோவ
இட்டெடுத்து நடமாடி யிங்கே வந்தார்க்
    கெவ்வூரீர் எம்பெருமா னென்றே னாவி
விட்டிடுமா றதுசெய்து விரைந்து நோக்கி
    வேறோர் பதிபுகப் போவார் போல
வட்டணைகள் படநடந்து மாயம் பேசி
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.Clad in silks,
His auric body bedaubed with fresh sandal-paste,
He walked with paining feet.
He raised and placed His feet in a dance and came here: "My Lord,
what may Your town be?"
I asked.
Then He did that which lured the life out of me.
Such was His quick glance.
making it appear that He would go elsewhere,
He but whirled,
all the while speaking magic,
And entered Valampuram there to abide for ever.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2018, 08:51:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2781 on: August 05, 2018, 11:29:16 AM »
Verse  8:


பல்லார் பயில்பழனம் பாசூ ரென்று
    பழனம் பதிபழமை சொல்லி நின்றார்
நல்லார் நனிபள்ளி யின்று வைகி
    நாளைப்போய் நள்ளாறு சேர்து மென்றார்
சொல்லா ரொருவிடமாத் தோள்கை வீசிச்
    சுந்தரராய் வெந்தநீ றாடி யெங்கு
மல்லார் வயல்புடை சூழ் மாட வீதி
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.


He talked of Pazhanam,
the town of many,
and Paasoor.
He stood descanting on the ancientness of Pazhanam.
He said: "I put up this day at goodly Nanipalli and will reach Nallaaru to-morrow."
He would not speak of any single town as His home-town.
Throwing up His arms,
The handsome One adorned with the burnt ash,
entered Valampuram,
the streets of which are digit with mansions,
The town which is girt with uberous fields everywhere,
To abide there for ever.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2018, 11:32:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2782 on: August 05, 2018, 11:35:03 AM »
Verse  9:

பொங்கா டரவொன்று கையிற் கொண்டு
    போர்வெண் மழுவேந்திப் போகா நிற்பர்
தங்கா ரொருவிடத்துந் தம்மே லார்வந்
    தவிர்த்தருளார் தத்துவத்தே நின்றே னென்பர்
எங்கே யிவர்செய்கை யொன்றொன் றொவ்வா
    என்கண்ணின் நின்றகலா வேடங் காட்டி
மங்குல் மதிதவழும் மாட வீதி
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.


Holding in His hand a dancing snake of spread hood and a sharp,
battling Mazhu,
He moves not.
He abides at no one place.
He does not grace us with fulfillment of our love for Him.
He says: "I am poised in Tattvam."
His acts,
Truly speaking,
are contradictory.
(yet) He graces us with the guise that parts not from my eyes.
He entered the sea-girt Valampuram whose streets are rich in cloud-capped mansions,
to abide there for ever.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 05, 2018, 11:38:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2783 on: August 05, 2018, 11:39:47 AM »
Verse  10:

செங்கண்மால் சிலைபிடித்துச் சேனை யோடுஞ்
    சேதுபந் தனஞ்செய்து சென்று புக்குப்
பொங்குபோர் பலசெய்து புகலால் வென்ற
    போரரக்கன் நெடுமுடிகள் பொடியாய் வீழ
அங்கொருதன் திருவிரலால் இறையே யூன்றி
    யடர்த்தவற்கே அருள்புரிந்த அடிக ளிந்நாள்
வங்கமலி கடல்புடைசூழ் மாட வீதி
    வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே.


The red-eyed Vishnu,
the wielder of a bow,
laid a bridge,
with his army,
over the sea,
waged many a battle and with the help of those that sought him as refuge,
Caused the huge heads of the warring Raakshasa to fall on dust.
Our Lord,
the lofty One gently pressed His beauteous toe and crushed his heads and then Graced him: even He,
this day,
entered Valampuram that is girt by the sea on which ships ply--the town Whose streets are rich in mansions,
to abide there for ever.

Padigam on Tiru Valampuram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2018, 11:44:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2784 on: August 05, 2018, 11:46:20 AM »
Tiru Venniyur:

Verse  1:

தொண்டிலங்கும் அடியவர்க்கோர் நெறியி னாருந்
    தூநீறு துதைந்திலங்கு மார்பி னாரும்
புண்டரிகத் தயனொடுமால் காணா வண்ணம்
    பொங்குதழற் பிழம்பாய புராண னாரும்
வண்டமரும் மலர்க்கொன்றை மாலை யாரும்
    வானவர்க்கா நஞ்சுண்ட மைந்த னாரும்
விண்டவர்தம் புரமூன்றும் எரி செய்தாரும்
    வெண்ணியமர்ந் துறைகின்ற விகிர்த னாரே.

He is the peerless way unto devotees wedded to servitorship.
His chest is bright with the pure ash.
He is the hoary and perfect One who stood a column of blazing fire that could not be eyed by Brahma of the Lotus and Vishnu,
His is a garland of Konrai flowers buzzed by bees.
For the Devas,
He,
the noble One,
ate the poison.
He is the One who smote the triple,
hostile towns.
He is the Vikirtar that abides at Venni.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2018, 11:49:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2785 on: August 05, 2018, 11:51:03 AM »
Verse  2:


நெருப்பனைய மேனிமேல் வெண்ணீற் றாரும்
    நெற்றிமே லொற்றைக்கண் நிறைவித் தாரும்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை யிடப்பா லாரும்
    பூந்துருத்தி நகர்மேய புராண னாரும்
மருப்பனைய வெண்மதியக் கண்ணி யாரும்
    வளைகுளமும் மறைக்காடும் மன்னி னாரும்
விருப்புடைய அடியவர்தம் முள்ளத் தாரும்
    வெண்ணியமர்ந் துறைகின்ற விகிர்த னாரே.


White ash veils His fire-like body.
He has an eye in His forehead.
The Daughter of the Mountain-King occupies His left half.
He is the hoary and perfect One of the town of Poonthurutthi.
He wears a chaplet-- The white tusk-like crescent moon.
He abides at Valaikulam and Maraikkaadu.
He is throaned in the heart of the loving and dedicated servitors;
He is the Vikirtar that abides at Venni.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2018, 11:54:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2786 on: August 06, 2018, 07:31:25 AM »
Verse  3:


கையுலாம் மூவிலைவே லேந்தி னாருங்
    கரிகாட்டில் எரியாடுங் கடவு ளாரும்
பையுலாம் நாகங்கொண் டாட்டு வாரும்
    பரவுவார் பாவங்கள் பாற்று வாரும்
செய்யுலாங் கயல்பாய வயல்கள் சூழ்ந்த
    திருப்புன்கூர் மேவிய செல்வ னாரும்
மெய்யெலாம் வெண்ணீறு சண்ணித் தாரும்
    வெண்ணியமர்ந் துறைகின்ற விகிர்த னாரே.


He holds a three-leaved trident in His hand.
He is the God that dances in the fire of the crematory.
He causes the hooded serpent to dance.
He annuls the sins of those that hail Him.
He is the opulent One of Tiruppunkoor girt with fields where Kayal-fish roll.
He is the One whose entire person is bedaubed with ash.
He is the Vikirtar that abides at Venni.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2018, 07:33:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2787 on: August 06, 2018, 07:34:55 AM »
Verse  4:


சடையேறு புனல்வைத்த சதுர னாருந்
    தக்கன்றன் பெருவேள்வி தடைசெய் தாரும்
உடையேறு புலியதள்மேல் நாகங் கட்டி
    யுண்பலிக்கென் றூரூரி னுழிதர் வாரும்
மடையேறிக் கயல்பாய வயல்கள் சூழ்ந்த
    மயிலாடு துறையுறையும் மணாள னாரும்
விடையேறு வெல்கொடியெம் விமல னாரும்
    வெண்ணியமர்ந் துறைகின்ற விகிர்த னாரே.

He is the adept that sports a river in His matted hair.
He smote the great sacrifice of Daksha.
On His vestment of tiger-skin,
He has cinctured a serpent.
He roams from town to town for alms.
He is the bridegroom of Mayilaaduthurai girt with fields into which leap Kayal-fish that jump over the slucies.
He is the Vimalar whose triumphant flag sports His mount-- the Bull.
He is the Vikirtar who abides at Venni.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2018, 07:37:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2788 on: August 06, 2018, 09:03:23 AM »
Verse  5:

மண்ணிலங்கு நீரனல்கால் வானு மாகி
    மற்றவற்றின் குணமெலா மாய்நின் றாரும்
பண்ணிலங்கு பாடலோ டாட லாரும்
    பருப்பதமும் பாசூரும் மன்னி னாரும்
கண்ணிலங்கு நுதலாருங் கபால மேந்திக்
    கடைதோறும் பலிகொள்ளுங் காட்சி யாரும்
விண்ணிலங்கு வெண்மதியக் கண்ணி யாரும்
    வெண்ணியமர்ந் துறைகின்ற விகிர்த னாரே.


He became earth,
water,
fire,
air and space and stood as their virtues.
He abides at Sri Sailam and Paasoor where Pann-laden music and dance never cease.
He has an eye in His forehead;
He is to be seen with a skull in His hand,
begging alms at every door.
He has a chaplet--the crescent moon of the sky.
He is the Vikirtar that abides at Venni.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2018, 09:05:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2789 on: August 06, 2018, 09:07:03 AM »
Verse  6:

வீடுதனை மெய்யடியார்க் கருள்செய் வாரும்
    வேலைவிட முண்டிருண்ட கண்டத் தாரும்
கூடலர்தம் மூவெயிலும் எரிசெய் தாரும்
    குரைகழ லாற் கூற்றுவனைக் குமைசெய் தாரும்
ஆடுமர வரைக்கசைத்தங் காடு வாரும்
    ஆலமர நீழலிருந் தறஞ்சொன் னாரும்
வேடுவராய் மேல்விசயற் கருள்செய் தாரும்
    வெண்ணியமர்ந் துறைகின்ற விகிர்த னாரே.

He graces true servitors with Moksha.
His neck is dark with the sea's venom that He devoured.
He burnt the triple walled towns of the hostile ones.
With His ankleted foot He smote Death.
He cinctured around His waist the dancing snake,
and dances.
He explicated dharma seated in the shade of the Banyan tree.
In the guise of a hunter He graced Arjuna.
He is the Vikirtar that abides at Venni.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 06, 2018, 09:10:01 AM by Subramanian.R »