Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 177060 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #270 on: December 03, 2017, 06:51:34 AM »
Verse 3:


கொம்பினார் குழைத்த வேனற் கோமகன் கோல நீர்மை
நம்பினார் காண லாகா வகையதோர் நடலை செய்தார்
வெம்பினார் மதில்கண் மூன்றும் வில்லிடை யெரித்து வீழ்த்த
அம்பினார் கெடில வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.

(see 1st verse.)  Caused suffering to the beautiful nature of cupid who reigns the spring when all branches thrive and sprout, so that those who reposed trust in him could not see his body. He has an arrow which he fixed in the bow and caused the fall of all the three forts of the angry enemies.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 06:53:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #271 on: December 03, 2017, 06:55:08 AM »
Verse  4:


மறிபடக் கிடந்த கையர் வளரிள மங்கை பாகம்
செறிபடக் கிடந்த செக்கர்ச் செழுமதிக் கொழுந்து சூடிப்
பொறிபடக் கிடந்த நாகம் புகையுமிழ்ந் தழல வீக்கிக்
கிறிபட நடப்பர் போலுங் கெடிலவீ ரட்ட னாரே.


Siva in Vīraṭṭam on the bank of the Kēṭilam, has in his hand a young one of a deer, united with it.  Wearing a waxing crescent moon on the matted locks, which resembles the red sky and which is dense, and having on one half a young lady whose truthfulness is always increasing without decreasing, tying a cobra which has spots, to spit fumes and be angry, he conducts himself to cut practical jokes.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 06:58:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #272 on: December 03, 2017, 07:00:05 AM »
Verse 5:

நரிவரால் கவ்வச் சென்று நற்றசை யிழந்த தொத்த
தெரிவரான் மால்கொள் சிந்தை தீர்ப்பதோர் சிந்தை செய்வார்
வரிவரா லுகளுந் தெண்ணீர்க் கழனிசூழ் பழன வேலி
அரிவரால் வயல்கள் சூழ்ந்த வதிகைவீ ரட்ட னாரே.


The Lord in Atikai Vīraṭṭam surrounded by fields where people who harvest engage in that work, and bound by tanks surrounded by fields of clear water where the fish Varāl with lines frisks. People with intelligence will discern the moral of the story of the fox losing its good flesh by trying to seize the Varāl fish.  He will think of removing the confusion which is in their minds. 

Arunachala Siva. 
« Last Edit: December 03, 2017, 07:02:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #273 on: December 03, 2017, 11:42:20 AM »
Verse 6:


புள்ளலைத் துண்ட வோட்டி லுண்டுபோய்ப் பலாசங் கொம்பின்
சுள்ளலைச் சுடலை வெண்ணீ றணிந்தவர் மணிவெள் ளேற்றுத்
துள்ளலைப் பாகன் றன்னைத் தொடர்ந்திங்கே கிடக்கின் றேனை
அள்ளலைக் கடப்பித் தாளு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.)  Having eaten the alms in the skull carnivorous birds having rolled it down to eat the flesh in it.  One who has the tender twig of a Palasam-tree who adorned himself with the white ash of the cremation-ground, who mounts upon the white bull, which wear bells, by jumping upon it. One who drives the bull. I am lying inactive following him. Admit me as your protege helping me to cross the hell. 

Arunachala Siva.« Last Edit: December 03, 2017, 11:45:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #274 on: December 03, 2017, 11:46:59 AM »
Verse  7:


நீறிட்ட நுதலர் வேலை நீலஞ்சேர் கண்டர் மாதர்
கூறிட்ட மெய்ய ராகிக் கூறினா ராறு நான்கும்
கீறிட்ட திங்கள் சூடிக் கிளர்தரு சடையி னுள்ளால்
ஆறிட்டு முடிப்பர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.)  Sacred ash on his forehead, he has a neck in which the poison of blue color stays.  Having a body divided into one half for a lady.  He revealed the six Angams and for four Vedas. Wearing a part of the moon, he will decorate with the river, placing it inside the resplendent matted locks and tie it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 11:50:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #275 on: December 03, 2017, 11:51:15 AM »
Verse  8:


காணிலார் கருத்தில் வாரார் திருத்தலார் பொருத்த லாகார்
ஏணிலா ரிறப்பு மில்லார் பிறப்பிலார் துறக்க லாகார்
நாணிலா ரைவ ரோடு மிட்டெனை விரவி வைத்தார்
ஆணலார் பெண்ணு மல்லா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.) He is not easy to be seen, is beyond the reach of ideas.  He cannot be reformed.  He cannot be united with any thing.  He placed me, combining me with the five senses which have no sense of shame.  He is neither male;  no female.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 11:53:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #276 on: December 03, 2017, 11:55:02 AM »
Verse  9:

தீர்த்தமா மலையை நோக்கிச் செருவலி யரக்கன் சென்று
பேர்த்தலும் பேதை யஞ்சப் பெருவிர லதனை யூன்றிச்
சீர்த்தமா முடிகள் பத்துஞ் சிதறுவித் தவனை யன்று
ஆர்த்தவா யலற வைத்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Looking at the mountain Kailash, of ceremonial purity, as soon as the strong demon who can fight, tried to uproot the Kailash from its place, as the lady feared, fixing Siva in Atikai Vīraṭṭam, caused all his ten mouths which were fixed as one for each to roar, long ago, having scattered all the famous and big crowns. 

Padigam on Tiru Atikai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 11:59:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #277 on: December 03, 2017, 12:01:24 PM »
Tiru Atikai Veerastham:

Verse  1:


முன்பெலா மிளைய காலம் மூர்த்தியை நினையா தோடிக்
கண்கண விருமி நாளுங் கருத்தழிந் தருத்த மின்றிப்
பின்பக லுணங்க லட்டும் பேதைமார் போன்றே னுள்ளம்
அன்பனாய் வாழ மாட்டேன் அதிகைவீ ரட்ட னீரே.


Hankering after worldly pleasures, the former days when I was young, without the slightest thought of Siva who has a beautiful form, coughing making a sound 'Kankaṇa Kankana' is onametopoeia, without the thought of Siva, till the youthful age came to an end, without any aim,  I was like the foolish women who spread grain to dry in the afternoon when there is no sunshine.  I am incapable of cherishing you with a loving mind, O the Lord in Atikai Vīraṭṭam!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 12:04:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #278 on: December 03, 2017, 03:42:11 PM »
Verse 2:


கறைப்பெருங் கண்டத் தானே காய்கதிர் நமனை யஞ்சி
நிறைப்பெருங் கடலுங் கண்டே னீள்வரை யுச்சி கண்டேன்
பிறைப்பெருஞ் சென்னி யானே பிஞ்ஞகா விவை யனைத்தும்
அறுப்பதோ ருபாயங் காணேன் அதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.) Siva who has a big black spot in the neck!  Being afraid of the god of death who is like the scorching sun, I hid myself in the big ocean full of water.
I ascended the peak of the tall mountain thinking foolishly that I can escape death. Siva who wears a crescent moon on the great head!  Destroyer of all things!
I do not see any means of completely destroying these things such as the fear of death and birth and others.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 03:45:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #279 on: December 03, 2017, 03:46:25 PM »
Verse  3:


நாதனா ரென்ன நாளு நடுங்கின ராகித் தங்கள்
ஏதங்க ளறிய மாட்டா ரிணையடி தொழுதோ மென்பார்
ஆதனா னவனென் றெள்கி யதிகைவீ ரட்ட னேநின்
பாதநான் பரவா துய்க்கும் பழவினைப் பரிசி லேனே.


Siva in Atikai Vīraṭṭam!  Devotees quaking with fear daily to call themselves as masters,  they will not know they are committing, the wrong of thinking themselves as masters but will say we worshiped with joined hands his two feet!  I who am an ignorant person, despising you and thinking that I am yourself, I have the present of bad acts done in previous births as I am wasting my days without praising your feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 03:49:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #280 on: December 03, 2017, 03:50:39 PM »
Verse  4:


சுடலைசேர் சுண்ண மெய்யர் சுரும்புண விரிந்த கொன்றைப்
படலைசே ரலங்கன் மார்பர் பழனஞ்சேர் கழனித் தெங்கின்
மடலைநீர் கிழிய வோடி யதனிடை மணிகள் சிந்தும்
கெடிலவீ ரட்ட மேய கிளர்சடை முடிய னாரே.


Siva has a body on which he smears the powder which is in the cremation-ground.
He wears on his chest a garland in which green leaves mixed with Koṉṟai flowers which blossom for the bees to drink the honey.  He is the Lord who has a shining matted locks, coiled into a crown, and who is in Ketila Vīraṭṭam where the water in Keṭilam flows to tear the flat leaf of coconuts which grow by the side of paddy fields adjacent to tanks and scatters gems into it.0

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 03:53:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #281 on: December 03, 2017, 03:54:51 PM »
Verse  5:

மந்திர முள்ள தாக மறிகட லெழு நெய்யாக
இந்திரன் வேள்வித் தீயி லெழுந்ததோர் கொழுந்தின் வண்ணம்
சிந்திர மாகநோக்கித் தெருட்டுவார் தெருட்டவந்து
கந்திர முரலுஞ்சோலைக் கானலங் கெடிலத்தாரே.


When there is the Mantaram, all the seven ocean which roll up and down being the ghee, seeing the poison which was like the flame with red color which rose in the sacrificial fire of Indra, after people who could convince him about his superiority came and convinced him, Siva is in Keṭilam which has good odor by the gardens in which the clouds thunder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 03:57:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #282 on: December 03, 2017, 03:59:29 PM »
Verse 6:


மைஞ்ஞல மனைய கண்ணாள் பங்கன்மா மலையை யோடி
மெய்ஞ்ஞரம் புதிரம் பில்க விசைதணிந் தரக்கன் வீழ்ந்து
கைஞ்ஞரம் பெழுவிக் கொண்டு காதலா லினிது சொன்ன
கிஞ்ஞரங் கேட் டுகந்தார் கெடிலவீ ரட்ட னாரே.


The demon, ran and lifted the big mountain belonging to Siva, who has a lady, whose eyes are as beautiful as the blue Nelumbo flower, and fell down and his haste abated, and when blood flowed from the sinews of the body,producing music from the nerves of his hand, Sivaṉ in Ketiḷa Vīraṭṭam, was pleased to listen to the music by the instrument Ki??aram which was played with devotion pleasing to the ear. 

Padigam on Tiru Adigai Veerattanam completed.

(only six verses are available in this Padigam)
 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2017, 04:03:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #283 on: December 03, 2017, 04:05:00 PM »
Tiruch Chempon Palli:

Verse  1:


ஊனினுள் ளுயிரை வாட்டி உணர்வினார்க் கெளிய ராகி
வானினுள் வான வர்க்கும் அறியலா காத வஞ்சர்
நானெனிற் றானே யென்னும் ஞானத்தார் பத்தர் நெஞ்சுள்
தேனுமின் னமுது மானார் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Being easily accessible to those who have spiritual wisdom by undergoing austerities and mortifying the soul within the body, the deceitful person who could not be known even by the celestial beings who live in heaven, in the minds of those who have the spiritual wisdom about Siva who are clear in their minds that when ego raises its head, knowledge of Siva will be concealed, and pious people. Siva in Tiruch Chempoṉ Paḷḷi is like honey and the sweet nectar.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 03, 2017, 04:08:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #284 on: December 04, 2017, 07:52:38 AM »
Verse  2:நொய்யவர் விழுமி யாரு நூலினுண் ணெறியைக் காட்டும்
மெய்யவர் பொய்யு மில்லார் உடலெனு மிடிஞ்சி றன்னில்
நெய்யமர் திரியு மாகி நெஞ்சத்துள் விளக்கு மாகிச்
செய்யவர் கரிய கண்டர் திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே.


Siva is light is at the same time heavy assumes the form of a preceptor to show the path of the minute things contained in scriptures.  He has no falsehood being the wick which is soaked in oil in the hollow portion of the lamp which is the receptacle for oil, which is the body. Being also the light in the heart is red in color, has a black neck is in Tiruch Chempoṉpaḷḷi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2017, 07:55:13 AM by Subramanian.R »