Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 150101 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2640 on: July 22, 2018, 11:20:34 AM »
Verse  10:


மையனைய கண்டத்தாய் மாலும் மற்றை
    வானவரும் அறியாத வண்ணச் சூலக்
கையவனே கடியிலங்கைக் கோனை யன்று
    கால்விரலாற் கதிர்முடியுந் தோளுஞ் செற்ற
மெய்யவனே யடியார்கள் வேண்டிற் றீயும்
    விண்ணவனே விண்ணப்பங் கேட்டு நல்குஞ்
செய்யவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.


O Lord whose neck is dark like kohl!
O wielder of the bright spear!
O One unknown to Vishnu and the other celestial beings too!
With Your toe you crushed of yore,
the bright crown and the shoulder of the King of well-protected Lanka!
O Deva that grants whatever Your devotees seek!
O One that listens to prayers and grants them!
O ruddy One!
O Lord that presides over Tirucchotrutthurai!
O bright Lamp!
O Siva!
I seek refuge in you.

Padigam on Tiruchchotruthurai completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 22, 2018, 11:23:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2641 on: July 22, 2018, 11:26:24 AM »
Tiru  Otriyoor:

Verse  1:


வண்டோங்கு செங்கமலங் கழுநீர் மல்கும்
    மதமத்தஞ் சேர்சடைமேல் மதியஞ் சூடித்
திண்டோள்கள் ஆயிரமும் வீசி நின்று
    திசைசேர நடமாடிச் சிவலோ கனார்
உண்டார்நஞ் சுலகுக்கோ ருறுதி வேண்டி
    ஒற்றியூர் மேய வொளிவண் ணனார்
கண்டேன்நான் கனவகத்திற் கண்டேற் கென்றன்
    கடும்பிணியுஞ் சுடுந்தொழிலுங் கைவிட் டவே.

On His matted hair which sports the blooms of belladonna,
red lotus and lily buzzed by bees He wears a crescent moon.
Throwing up his thousand arms He dances pervading the directions.
He,
the Lord Of Sivaloka,
ate the poison that the worlds might thrive.
He is the bright One of Otriyoor;
I eyed Him in my dream.
When I eyed Him thus,
The cruel malady and its fever forsook me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 22, 2018, 11:30:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2642 on: July 23, 2018, 07:42:44 AM »
Verse  2:


ஆகத்தோர் பாம்பசைத்து வெள்ளே றேறி
    அணிகங்கை செஞ்சடைமே லார்க்கச் சூடிப்
பாகத்தோர் பெண்ணுடையார் ஆணு மாவர்
    பசுவேறி யுழிதருமெம் பரம யோகி
காமத்தால் ஐங்கணையான் தன்னை வீழக்
    கனலா எரிவிழித்த கண்மூன் றினார்
ஓமத்தால் நான்மறைகள் ஓதல் ஓவா
    ஒளிதிகழும் ஒற்றியூ ருறைகின் றாரே.


Over His chest He wears a snake.
He rides a white Bull.
On His hirsutorufous,
matted crest He sports the noisy Ganga.
He is concorporate with a Woman.
He is also a Man.
He roams about riding a Bull.
He is a supreme Yogi.
He is triple-eyed.
by His look,
He burnt him of the five darts that kindle passion.
He abides at radiant Otriyoor ever linked with sacrifices and the chanting of the four Vedas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2018, 07:45:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2643 on: July 23, 2018, 07:47:27 AM »
Verse  3:


வெள்ளத்தைச் செஞ்சடைமேல் விரும்பி வைத்தீர்
    வெண்மதியும் பாம்பு முடனே வைத்தீர்
கள்ளத்தை மனத்தகத்தே கரந்து வைத்தீர்
    கண்டார்க்குப் பொல்லாது கண்டீர் எல்லே
கொள்ளத்தான் இசைபாடிப் பலியுங் கொள்ளீர்
    கோளரவுங் குளிர்மதியுங் கொடியுங் காட்டி
உள்ளத்தை நீர்கொண்டீர் ஓதல் ஓவா
    ஒளிதிகழும் ஒற்றியூ ருடைய கோவே.


You have willingly placed on Your red matted hair the river.
You keep on Your person the white moon and the snake juxtaposed.
as You have concealed in Your mind the clandestine love,
it will prove harmful to the beholders.
during day You go singing aor alms which You receive not.
with Your cruel serpent,
Cool crescent and flag,
You have looted our bosom.
O King Of Otriyoor from which pervading radiance parts not!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2018, 07:50:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2644 on: July 23, 2018, 09:02:15 AM »
Verse 4:


நரையார்ந்த விடையேறி நீறு பூசி
    நாகங்கச் சரைக்கார்த்தோர் தலைகை யேந்தி
உரையாவந் தில்புகுந்து பலிதான் வேண்ட
    எம்மடிக ளும்மூர்தான் ஏதோ என்ன
விரையாதே கேட்டியேல் வேற்கண் நல்லாய்
    விடுங்கலங்கள் நெடுங்கடலுள்நின்றுதோன்றுந்
திரைமோதக் கரையேறிச் சங்க மூருந்
    திருவொற்றி யூரென்றார் தீய வாறே.


Mounting a white Bull bedaubed with ash,
cinctured with a serpent and holding a skull,
He entered our house without any announcement and sought alms.
Him I asked: "O great One,
what may Your town be?"
He said " Listen to me with commotion none,
O lass whose eyes are spears!
It is Otriyoor in whose extensive sea are espied the plying barks.
On is the town where,
washed ashore by waves,
conches crawl thereon."
Alas,
behold me,
the ill-fated one!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2018, 09:06:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2645 on: July 23, 2018, 09:08:07 AM »
Verse  5:

மத்தமா களியானை யுரிவை போர்த்து
    வானகத்தார் தானகத்தா ராகி நின்று
பித்தர்தாம் போலங்கோர் பெருமை பேசிப்
    பேதையரை யச்சுறுத்திப் பெயரக் கண்டு
பத்தர்கள்தாம் பலருடனே கூடிப் பாடிப்
    பயின்றிருக்கு மூரேதோ பணீயீ ரென்ன
ஒத்தமைந்த உத்திரநாள் தீர்த்த மாக
    ஒளிதிகழும் ஒற்றியூ ரென்கின் றாரே.


Mantled in the hide of a huge,
ichorous tusker,
He the ethereal One,
came and stood at our threshold.
Thus was He questioned: "O One decked with snakes!
Like one demented You publish aloud Your praise;
You frighten women who flee away from You.
Accompanied with devotees,
You sing and dance.
What may Your town be?"
To this,
He answered thus: "It is Otriyoor of lovely radiance renowned for its water-festival that fittingly takes place during Uttaram!

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 23, 2018, 09:11:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2646 on: July 23, 2018, 10:49:44 AM »
Verse 6:


கடிய விடையேறிக் காள கண்டர்
    கலையோடு மழுவாளோர் கையி லேந்தி
இடிய பலிகொள்ளார் போவா ரல்லர்
    எல்லாந்தா னிவ்வடிகள் யாரென் பாரே
வடிவுடைய மங்கையுந் தாமு மெல்லாம்
    வருவாரை யெதிர்கண்டோம் மயிலாப் புள்ளே
செடிபடுவெண் டலையொன் றேந்தி வந்து
    திருவொற்றி யூர்புக்கார் தீய வாறே.


The blue-throated One,
holding in His hand a fawn and the bright Mazhu,
mounts a swift footed Bull and comes seeking alms.
He would not receive the petty alms.
Neither will He move away.
Thus did all the people query: "What may the town be of the great One?"
" Some one said: "We came across Him holding a stinking,
white skull,
Accompanied by a beautiful Lass,
at Mayilapore
He has now made His entry into Otriyoor."
Alas,
behold me,
the ill-fated one!

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 23, 2018, 10:53:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2647 on: July 23, 2018, 10:55:27 AM »
Verse 7:


வல்லாராய் வானவர்க ளெல்லாங் கூடி
    வணங்குவார் வாழ்த்துவார் வந்து நிற்பார்
எல்லேயெம் பெருமானைக் காணோ மென்ன
    எவ்வாற்றால் எவ்வகையாற் காண மாட்டார்
நல்லார்கள் நான்மறையோர் கூடி நேடி
    நாமிருக்கு மூர்பணியீ ரடிகே ளென்ன
ஒல்லைதான் திரையேறி யோதம் மீளும்
    ஒளிதிகழும் ஒற்றியூ ரென்கின் றாரே.


All the valiant celestial beings fore-gather to hail and adore Him.
for this they stand waiting.
someone said: " We have not seen our Lord during the day"!
 As He is not to be seen by any means in any form,
the goodly ones and those of the four Vedas gathered,
searched for Him,
And questioned Him thus: "O great One decked with snakes!
What may Your dreadful town be?"
To them He said: "It is Otriyoor of lovely radiance where waves that roll onto the shore quickly roll back into the sea!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2018, 10:59:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2648 on: July 23, 2018, 11:01:40 AM »
Verse  8:

நிலைப்பாடே நான்கண்ட தேடீ கேளாய்
    நெருநலைநற் பகலிங்கோ ரடிகள் வந்து
கலைப்பாடுங் கண்மலருங் கலக்க நோக்கிக்
    கலந்து பலியிடுவே னெங்குங் காணேன்
சலப்பாடே யினியொருநாட் காண்பே னாகில்
    தன்னாகத் தென்னாகம் ஒடுங்கும் வண்ண
முலைப்பாடே படத்தழுவிப் போக லொட்டேன்
    ஒற்றியூ ருறைந்திங்கே திரிவானையே.


O friend,
listen to my discovery of everlasting beatitude !
Yesterday,
during broad daylight,
the great One came here,
and so penetratingly eyed me,
that my exquisite clothing and flower - eyes began to flutter.
I desired to feed Him with victuals of goodly concoction.
Alas,
He was not to be seen anywhere.
this is sheer deception.
It ever I happen on Him,
I'll so hug Him with my breasts pressing Him hard,
that my body I will be merged with His.
I will not suffer Him,
the do gooder of Otriyoor!
That roams about here,
to part from me at all.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2018, 11:05:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2649 on: July 24, 2018, 07:50:50 AM »
Verse  9:

மண்ணல்லை விண்ணல்லை வலய மல்லை
    மலையல்லை கடலல்லை வாயு வல்லை
எண்ணல்லை யெழுத்தல்லை யெரியு மல்லை
    யிரவல்லை பகலல்லை யாவு மல்லை
பெண்ணல்லை யாணல்லை பேடு மல்லை
    பிறிதல்லை யானாயும் பெரியாய் நீயே
உண்ணல்லை நல்லார்க்குத் தீயை யல்லை
    உணர்வரிய ஒற்றியூ ருடைய கோவே.You are earth,
sky,
planet,
sea,
Wind,
number,
letter,
fire,
night,
day;
You are not any of the things (known or unknown);
You are not Woman,
man,
the sexless one;
Yet you are nothing but these,
O great One!
Yet are the indwelling good of the goodly.
Unto them you are not evil;
O the incomprehensible King of Otriyoor.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2650 on: July 24, 2018, 07:53:45 AM »
Verse  10:


மருவுற்ற மலர்க்குழலி மடவா ளஞ்ச
    மலைதுளங்கத் திசைநடுங்கச் செறுத்து நோக்கிச்
செருவுற்ற வாளரக்கன் வலிதான் மாளத்
    திருவடியின் விரலொன்றால் அலற வூன்றி
உருவொற்றி யங்கிருவ ரோடிக் காண
    ஓங்கினவவ் வொள்ளழலா ரிங்கே வந்து
திருவொற்றி யூர்நம்மூ ரென்று போனார்
    செறிவளைகள் ஒன்றொன்றாச் சென்ற வாறே.She of the fragrant,
flowery locks,
trembled in fear.
The mountain shook.
the cardinal points were trembled.
It was thus He stared,
and quelled the might of the bright and martial demon by pressing a toe of His sacred foot causing him to wail aloud.
Gazing on His form the two ran to behold it.
He then spiraled up as dazzling light.
He,
even He,
came and declaring,
"Tiruvotriyoor is our town,"
moved away.
Alas,
my serried bangles are slipping one by one!

Padigam on Tiru Otriyur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2018, 07:57:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2651 on: July 24, 2018, 07:59:16 AM »
Tiru Avaduthurai:

Verse  1:

நம்பனை நால்வேதங் கரைகண் டானை
    ஞானப் பெருங்கடலை நன்மை தன்னைக்
கம்பனைக் கல்லா லிருந்தான் தன்னைக்
    கற்பகமா யடியார்கட் கருள்செய் வானைச்
செம்பொன்னைப் பவளத்தைத் திரளு முத்தைத்
    திங்களை ஞாயிற்றைத் தீயை நீரை
அம்பொன்னை யாவடுதண் டுறையுள் மேய
    அரனடியே அடிநாயேன் அடைந்துய்ந் தேனே.


He is the supremely desirable One.
He knows the bournes of the four Vedas.
He is the great sea of Gnosis.
He is the good.
He is Kampan.
He was seated under the Banyan tree.
He graces His servitors very like Karpaka.
He is ruddy gold,
Coral and pearl-cluster.
He is the sun,
the moon,
the fire and the water.
He is Hara,
the beautiful  Gold of cool Aavaduthurai.
I ,
the lowly cur,
reached His feet and stand redeemed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2018, 08:02:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2652 on: July 24, 2018, 10:46:07 AM »
Verse 2:


மின்னானை மின்னிடைச்சே ருருமி னானை
    வெண்முகிலாய் எழுந்துமழை பொழிவான் தன்னைத்
தன்னானைத் தன்னொப்பா ரில்லா தானைத்
    தாயாகிப் பல்லுயிர்க்கோர் தந்தை யாகி
என்னானை யெந்தை பெருமான் தன்னை
    இருநிலமும் அண்டமுமாய்ச் செக்கர் வானே
அன்னானை ஆவடுதண் டுறையுள் மேய
    அரனடியே அடிநாயேன் அடைந்துய்ந் தேனே.


He is lightning.
He is thunderbolt linked to lightning.
He rises as the white cloud and pours.
ever Himself,
He is beyond compare.
unto the many lives He is the Mother as well as Father.
He is mine.
He,
the Lord - God,
is My Father.
He is the wide earth,
the planets and the sky;
He is Hara that abides at cool Aavaduthurai.
I the lowly cur,
Reached His feet and stand redeemed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2018, 10:49:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2653 on: July 24, 2018, 10:50:21 AM »
Verse  3:


பத்தர்கள் சித்தத்தே பாவித் தானைப்
    பவளக் கொழுந்தினை மாணிக் கத்தின்
தொத்தினைத் தூநெறியாய் நின்றான் தன்னைச்
    சொல்லுவார் சொற்பொருளின் தோற்ற மாகி
வித்தினை முளைக்கிளையை வேரைச் சீரை
    வினைவயத்தின் தன்சார்பை வெய்ய தீர்க்கும்
அத்தனை ஆவடுதண் டுறையுள் மேய
    அரனடியே அடிநாயேன் அடைந்துய்ந் தேனே.

He is ever contemplated by the minds of devotees.
He is the shoot of coral.
He is the diamond cluster.
He abides as the pure Way.
He manifests as the meaning of the words uttered by the godly.
He is the Seed.
He is the germinating Sprout.
He is the Root.
He is Glory.
He is the harborage of karma.
He is the Father that annuls miseries.
He is Hara of cool Aavaduthurai.
I,
the lowly cur,
reached His feet and stand redeemed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 24, 2018, 10:54:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2654 on: July 24, 2018, 10:55:54 AM »
Verse  4:

பேணியநற் பிறைதவழ்செஞ் சடையி னானைப்
    பித்தராம் அடியார்க்கு முத்தி காட்டும்
ஏணியை யிடர்க்கடலுட் சுழிக்கப் பட்டிங்
    கிளைக்கின்றேற் கக்கரைக்கே யேற வாங்குந்
தோணியைத் தொண்டனேன் தூய சோதிச்
    சுலாவெண் குழையானைச் சுடர்பொற் காசின்
ஆணியை ஆவடுதண் டுறையுள் மேய
    அரனடியே அடிநாயேன் அடைந்துய்ந் தேனே.


On His matted hair He fosters a goodly crescent moon.
He is the ladder leading His devotees mad after Him to Moksha.
unto me caught up in a maelstrom of the sea of misery,
He is the ark that transports me to the other shore.
He the wearer of the swaying white ear stud,
Is the pure luster unto me--His servitor.
He is the touchstone of the radiant golden coin.
He is Hara that abides at cool Aavaduthurai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2018, 10:59:34 AM by Subramanian.R »