Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175271 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2625 on: July 20, 2018, 10:27:30 AM »
Verse  5:

மிக்கானை வெண்ணீறு சண்ணித் தானை
    விண்டார் புரமூன்றும் வேவ நோக்கி
நக்கானை நான்மறைகள் பாடி னானை
    நல்லார்கள் பேணிப் பரவ நின்ற
தக்கானைத் தண்டா மரைமே லண்ணல்
    தலைகொண்டு மாத்திரைக்கண் உலக மெல்லாம்
புக்கானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.

He is the lofty One bedaubed with the white ash.
By His laughter He burnt the triple,
hostile towns.
He is the Author of the four Vedas.
He is the proper One hailed and adored by the goodly.
He clipped the head of the lofty one of cool Lotus and in a trice roamed about the earth;
He is the Holy One,
the Righteous One.
it is Him,
That I did behold at Poonthurutthi!


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 10:30:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2626 on: July 20, 2018, 10:31:40 AM »
Verse  6:

ஆர்த்தானை வாசுகியை அரைக்கோர் கச்சா
    அசைத்தானை அழகாய பொன்னார் மேனிப்
பூத்தானத் தான் முடியைப் பொருந்தா வண்ணம்
    புணர்ந்தானைப் பூங்கணையா னுடலம் வேவப்
பார்த்தானைப் பரிந்தானைப் பனிநீர்க் கங்கை
    படர்சடைமேற் பயின்றானைப் பதைப்ப யானை
போர்த்தானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.

He cinctured His waist with Vaasuki and caused him to dance.
He clipped the head of him of beauteous and auric body--the one on Lotus--,
And held it incongruously.
By His look He burnt the body of him--the wielder of flower-darts.
Then He graced him,
He sports the cool-watered Ganga on His spreading,
matted crest.
He mantled Himself in the hide of the tusker that quaked when it saw Him.
He is the Righteous One,
the Holy One.
it is Him,
The Never-false that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 10:35:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2627 on: July 20, 2018, 10:36:54 AM »
Verse  7:


எரித்தானை எண்ணார் புரங்கள் மூன்றும்
    இமைப்பளவிற் பொடியாக எழிலார் கையால்
உரித்தானை மதகரியை யுற்றுப் பற்றி
    யுமையதனைக் கண்டஞ்சி நடுங்கக் கண்டு
சிரித்தானைச் சீரார்ந்த பூதஞ் சூழத்
    திருச்சடைமேல் திங்களும் பாம்பும் நீரும்
புரித்தானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He burnt the triple,
hostile towns to powdery ash before eyes could wink.
With His beauteous hands He seized the ichorous tusker and excoriated it.
Witnessing this,
when Uma shook in dread,
He but laughed;
On His sacred matted hair He had placed the crescent moon.
The snake and the river.
by the glorious Bhoota-Hosts is He surrounded.
He is the Righteous One.
The Holy One.
It is Him,
the Never-false that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 10:40:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2628 on: July 20, 2018, 10:44:23 AM »
Verse 8:


வைத்தானை வானோ ருலக மெல்லாம்
    வந்திறைஞ்சி மலர்கொண்டு நின்று போற்றும்
வித்தானை வேண்டிற்றொன் றீவான் தன்னை
    விண்ணவர்தம் பெருமானை வினைகள் போக
உய்த்தானை யொலிகங்கை சடைமேற் றாங்கி
    யொளித்தானை யொருபாகத் துமையோ டாங்கே
பொய்த்தானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He created the celestial world.
he--the Seed--,
is hailed by the dwellers of the celestial worlds that come to Him With flowers,
and standing,
hail Him therewith.
He grants the very thing prayed for.
He is the God of the Devas.
He chased karma away,
He is the concealer of the noisy Ganga borne by He matted crest.
He is concorporate with Uma to whom He uttered a lie.
He is the Righteous One,
the Holy One.
it is Him,
The Never-false that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 10:47:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2629 on: July 20, 2018, 10:48:44 AM »
Verse  9:

ஆண்டானை வானோ ருலக மெல்லாம்
    அந்நா ளறியாத தக்கன் வேள்வி
மீண்டானை விண்ணவர்க ளோடுங் கூடி
    விரைமலர்மேல் நான்முகனும் மாலுந் தேட
நீண்டானை நெருப்புருவ மானான் தன்னை
    நிலையிலார் மும்மதிலும் வேவ வில்லைப்
பூண்டானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He is the Ruler of all the celestial worlds.
of yore,
With (revived) celestial beings He returned from the sacrifice Of Daksha,
the ignoramus.
He was beyond the quest of the Four-faced throaned on the fragrant Lotus and Vishnu.
He became a column of fire to gut with fire,
the three walled towns of the debased.
He held a bow.
He is the Righteous One,
the Holy One.
It is Him,
The Never-false that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 10:52:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2630 on: July 20, 2018, 10:54:26 AM »
Verse  10:


மறுத்தானை மலைகோத்தங் கெடுத்தான் தன்னை
    மணிமுடியோ டிருபதுதோள் நெரியக் காலால்
இறுத்தானை யெழுநரம்பி னிசைகேட் டானை
    யெண்டிசைக்கும் கண்ணானான் சிரமே லொன்றை
அறுத்தானை யமரர்களுக் கமுதீந் தானை
    யாவர்க்குந் தாங்கொணா நஞ்ச முண்டு
பொறுத்தானைப் புண்ணியனைப் புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He ignored (the words of Nandi) and lifted the mountain.
With His foot,
He crushed his gemmy crown and his twenty shoulders.
Then He listened to the music of his seven strings.
He clipped the head of him who could ken the eight directions.
He graced the celestial beings with nectar.
He ate the poison that none could endure,
and held it (in His throat).
He is the Holy One,
The Righteous One.
It is Him,
the Never-false,
That I did behold at Poonthurutthi.

Padigam on Tirup Poonthurutthi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 10:59:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2631 on: July 20, 2018, 11:00:47 AM »
Tiruch Chotruthurai:

Verse  1:


மூத்தவனாய் உலகுக்கு முந்தி னானே
    முறைமையால் எல்லாம் படைக்கின் றானே
ஏத்தவனாய் ஏழுலகு மாயி னானே
    இன்பனாய்த் துன்பங் களைகின் றானே
காத்தவனாய் எல்லாந்தான் காண்கின் றானே
    கடுவினையேன் தீவினையைக் கண்டு போகத்
தீர்த்தவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.


As the oldest,
You were before the world came to be!
You created all things in order!
You who are hailed by all,
became the seven worlds!
As the sweet One You annul the misery (of the world)!
You the fosterer,
for ever,
foster all!
You beheld my evil karma and did away with it!
O Lord of Tirucchotrutturai!
O bright Lamp!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 11:03:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2632 on: July 21, 2018, 07:40:36 AM »
Verse  2:

தலையவனாய் உலகுக்கோர் தன்மை யானே
    தத்துவனாய்ச் சார்ந்தார்க்கின் னமுதா னானே
நிலையவனாய் நின்னொப்பா ரில்லா தானே
    நின்றுணராக் கூற்றத்தைச் சீறிப் பாய்ந்த
கொலையவனே கொல்யானைத் தோல்மே லிட்ட
    கூற்றுவனே கொடிமதில்கள் மூன்று மெய்த
சிலையவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.

As the Leader,
unique is Your state unto the world!
You,
the Tattvan,
are nectar to them that have reached You!
As the Imperishable,
You are beyond compare!
O Killer that smote the inconscient Death!
O death unto the murderous tusker in whose hide You mantled Yourself!
O Bowman that shot the triple,
walled towns that sported (victorious) flags!
O Lord Of Tirucchorutthurai!
O bright Lamp!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2018, 07:42:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2633 on: July 21, 2018, 10:25:41 AM »
Verse  3:

முற்றாத பான்மதியஞ் சூடி னானே
    முளைத்தெழுந்த கற்பகத்தின் கொழுந்தொப் பானே
உற்றாரென் றொருவரையு மில்லா தானே
    உலகோம்பும் ஒண்சுடரே யோதும் வேதங்
கற்றானே யெல்லாக் கலைஞா னமுங்
    கல்லாதேன் தீவினைநோய் கண்டு போகச்
செற்றானே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.You wear the milk-white,
young crescent moon!
O One like unto the sprouting shoot of Karpaka!
You have kin none!
O bright Light that fosters the world!
You are the Author of the chanted Vedas!
Beholding my evil karma--the one that did not learn Wisdom-conferring Sastras--,
You smote it!
O Lord of Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 21, 2018, 10:28:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2634 on: July 21, 2018, 10:31:23 AM »
Verse  4:

கண்ணவனாய் உலகெல்லாங் காக்கின் றானே
    காலங்க ளூழிகண் டிருக்கின் றானே
விண்ணவனாய் விண்ணவர்க்கும் அருள்செய் வானே
    வேதனாய் வேதம் விரித்திட் டானே
எண்ணவனா யெண்ணார் புரங்கள் மூன்றும்
    இமையாமுன் எரிகொளுவ நோக்கி நக்க
திண்ணவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.


You are the eye of the world which You foster!
You abide witnessing all Time and eons!
As Deva,
You grace the devas!
You are the Author and You explicate Vedas!
O Lord of self-implementing Sankalpa!
O mighty One that smote the triple,
hostile towns with fire by Your look,
Before eyes could wink,
and (then) laughed!
O Lord that presides over Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2018, 10:34:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2635 on: July 21, 2018, 10:36:21 AM »
Verse  5:

நம்பனே நான்மறைக ளாயி னானே
    நடமாட வல்லானே ஞானக் கூத்தா
கம்பனே கச்சிமா நகரு ளானே
    கடிமதில்கள் மூன்றினையும் பொடியா எய்த
அம்பனே அளவிலாப் பெருமை யானே
    அடியார்கட் காரமுதே ஆனே றேறுஞ்
செம்பொனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.O supremely desirable One!
You became the four Vedas!
O valiant Dancer!
O Enacter of the Dancer of Gnosis!
O Kampan!
O Lord of Kacchi,
the great city!
O One Whose dart reduced to ash,
the well-protected,
Triple,
walled-towns!
O One of endless glory!
O Nectar unto the devotees!
O Ruddy Gold whose mount is the Bull!
O Lord of Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2018, 10:38:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2636 on: July 21, 2018, 10:39:55 AM »
Verse  6:


ஆர்ந்தவனே யுலகெலாம் நீயே யாகி
    யமைந்தவனே யளவிலாப் பெருமை யானே
கூர்ந்தவனே குற்றாலம் மேய கூத்தா
    கொடுமூ விலையதோர் சூல மேந்திப்
பேர்ந்தவனே பிரளயங்க ளெல்லா மாய
    பெம்மானென் றெப்போதும் பேசும் நெஞ்சிற்
சேர்ந்தவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.

O in-dweller of the worlds that You became!
O the perfect One!
O One of endless renown!
O merciful One!
O Dancer of Kutraalam!
O One that goes about holding the cruel!
Three-leaved trident!
O Lord that became all the grand deluge!
O abider in the hearts that ever hail You!
O Lord of Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2018, 10:42:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2637 on: July 22, 2018, 07:36:37 AM »
Verse 7:

வானவனாய் வண்மை மனத்தி னானே
    மாமணிசேர் வானோர் பெருமான் நீயே
கானவனாய் ஏனத்தின் பின்சென் றானே
    கடிய அரணங்கள் மூன்றட் டானே
தானவனாய்த் தண்கயிலை மேவி னானே
    தன்னொப்பா ரில்லாத மங்கைக் கென்றுந்
தேனவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.O Deva of munificent mind!
You are the Lord Of the Devas that possess the great stone -- The Chintaamani!
As a forester You went in quest of the boar!
You smote the triple,
well-guarded,
Forted towns!
O Giver of all!
O the One that abides At Kailash!
You are the Honey unto Her who is peerless!
O Lord of Tirucchotrutthurai!
O bright Lamp!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 22, 2018, 07:39:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2638 on: July 22, 2018, 07:40:43 AM »
Verse 8:

தன்னவனாய் உலகெல்லாந் தானே யாகித்
    தத்துவனாய்ச் சார்ந்தார்க்கின் னமுதா னானே
என்னவனா யென்னிதயம் மேவி னானே
    யீசனே பாச வினைகள் தீர்க்கும்
மன்னவனே மலைமங்கை பாக மாக
    வைத்தவனே வானோர் வணங்கும் பொன்னித்
தென்னவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.


Ever Yourself,
You became all the worlds!
As the Tattvan,
You are the sweet nectar unto devotees!
As my own Ens You abide in my bosom!
O God!
O King that quells karma bred by likes!
You keep as part of your person the Daughter of the Mountain!
O the Abider at the southern bank of the Kaveri,
adored By the celestial beings!
O Lord of Tirucchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in You!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 22, 2018, 07:43:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2639 on: July 22, 2018, 11:15:57 AM »
Verse  9:

எறிந்தானே எண்டிசைக்குங் கண்ணா னானே
    ஏழுலக மெல்லாமுன் னாய்நின் றானே
அறிந்தார்தாம் ஓரிருவ ரறியா வண்ணம்
    ஆதியும் அந்தமு மாகி யங்கே
பிறிந்தானே பிறரொருவ ரறியா வண்ணம்
    பெம்மானென் றெப்போதும் ஏத்து நெஞ்சிற்
செறிந்தானே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
    திகழொளியே சிவனேயுன் னபயம் நானே.


O the Destroyer!
O the Eye of the eight directions!
You were before the seven worlds were!
For the two--otherwise knowledgeable--,
You stood unknown to them as the Beginning as well as the End transcending them!
O Abider at the heart that ever hails you as the Lord-God in such a way that none else is aware of it!
O Lord of Tircchotrutthurai!
O bright Light!
O Siva!
I seek refuge in you!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 22, 2018, 11:18:35 AM by Subramanian.R »