Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 150105 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2610 on: July 18, 2018, 11:07:24 AM »
Verse  10:


மறித்தான் வலிசெற்றாய் நீயே யென்றும்
    வான்கயிலை மேவினாய் நீயே என்றும்
வெறுத்தார் பிறப்பறுப்பாய் நீயே யென்றும்
    வீழி மிழலையாய் நீயே யென்றும்
அறத்தாய் அமுதீந்தாய் நீயே யென்றும்
    யாவர்க்குந் தாங்கொணா நஞ்ச முண்டு
பொறுத்தாய் புலனைந்தும் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You are the queller of the might of the up-rooter!
You abide at ethereal Kailash!
You annul the births of those that renounce!
You are of Veezhimizhalai!
You are Dharma!
You ate the poison that none can bear,
and graced The celestial beings with nectar!
You are indeed the five senses!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Padigam on Tiru Neithaanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 11:10:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2611 on: July 18, 2018, 11:13:28 AM »
Tiru Neithaanam:  (2)

Verse  1:

மெய்த்தானத் தகம்படியுள் ஐவர் நின்று
    வேண்டிற்றுக் குறைமுடித்து வினைக்குக் கூடாம்
இத்தானத் திருந்திங்ங னுய்வா னெண்ணும்
    இதனையொழி இயம்பக்கேள் ஏழை நெஞ்சே
மைத்தான நீள்நயனி பங்கன் வங்கம்
    வருதிரைநீர் நஞ்சுண்ட கண்டன் மேய
நெய்த்தான நன்னகரென் றேத்தி நின்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


O poor heart,
jettison the thought,
that abiding in the karmic nest of a body,
you can fulfill your desire and flourish through the five senses that inhabit the physical apparatus!
Listen: "You can indeed gain salvation,
if in all propriety,
you think of the good town Neitthaanam and hail its Lord who is concorporate with Her of long eyes pasted with collyrium,
and whose (Lord`s) throat holds the venom of the billowy sea rich in the traffic of flotillas."

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 11:17:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2612 on: July 19, 2018, 11:35:24 AM »
Verse 2:


ஈண்டா விரும்பிறவித் துறவா ஆக்கை
    இதுநீங்க லாம்விதியுண் டென்று சொல்ல
வேண்டாவே நெஞ்சமே விளம்பக் கேள்நீ
    விண்ணவர்தம் பெருமானார் மண்ணி லென்னை
ஆண்டானன் றருவரையாற் புரமூன் றெய்த
    அம்மானை அரி அயனுங் காணா வண்ணம்
நீண்டா னுறைதுறைநெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


You can free yourself of the (subtle) body to which are attached embodiment in quick succession; it is needless to say that there is a way of life for this;
O heart, Listen: "He is the Lord of the celestial beings.  He redeemed me here,
on this earth. He is the Lord who, of yore,  smote with His bow the triple towns.
He so extended Himself that neither Vishnu nor Brahma could eye Him.  He resides at Neitthaanam rich in fords.  Think on this,  in all propriety and stand redeemed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2018, 11:40:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2613 on: July 19, 2018, 11:41:48 AM »
Verse  3:

பரவிப் பலபலவுந் தேடி யோடிப்
    பாழாங் குரம்பையிடைக் கிடந்து வாளா
குரவிக் குடிவாழ்க்கை வாழ வெண்ணிக்
    குலைகை தவிர்நெஞ்சே கூறக் கேள்நீ
இரவிக் குலமுதலா வானோர் கூடி
    யெண்ணிறந்த கோடி யமர ராயம்
நிரவிக் கரியவன் நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


Questing after manifold things you roam about hither and thither.
you abide futilely in the wilderness of a body linked to your kith and kin.
You will,  for sure, go to pieces. Avoid this. O heart,  listen: "He is inaccessible to the many suns, the gods, and the billions and billions of the celestial beings. His shrine is Neitthaanam, think on this in all propriety and stand redeemed!

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 19, 2018, 11:45:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2614 on: July 19, 2018, 11:47:12 AM »
Verse  4:


அலையார் வினைத்திறஞ்சே ராக்கை யுள்ளே
    யகப்பட்டு ளாசையெனும் பாசந் தன்னுள்
தலையாய்க் கடையாகும் வாழ்வி லாழ்ந்து
    தளர்ந்துமிக நெஞ்சமே அஞ்ச வேண்டா
இலையார் புனக்கொன்றை யெறிநீர்த் திங்கள்
    இருஞ்சடைமேல் வைத்துகந்தான் இமையோ ரேத்தும்
நிலையா னுறைநிறைநெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.

Trapped in the body, the abode of deeds that breed like waves in quick succession,
you are immersed in your inmost desires of Paasam.  Caught in this,
you are pushed to the very nadir. Fear not wilting much O heart!
You can gain deliverance, if in all propriety,  You can think of Neitthaanam where the eternal One resides.  He is hailed by the celestial beings. He joyously wears the sylvan and leafy Konrai, the billowy flood and the crescent moon in this crest.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2018, 11:50:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2615 on: July 19, 2018, 11:52:37 AM »
Verse  5:தினைத்தனையோர் பொறையிலா வுயிர்போங் கூட்டைப்
    பொருளென்று மிகவுன்னி மதியா லிந்த
அனைத்துலகும் ஆளலா மென்று பேசும்
    ஆங்காரந் தவிர்நெஞ்சே யமரர்க் காக
முனைத்துவரு மதில்மூன்றும் பொன்ற அன்று
    முடுகியவெஞ் சிலைவளைத்துச் செந்தீ மூழ்க
நினைத்த பெருங் கருணையன்நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.

Do not deem as a thing of any worth this nest of a body where the impatient life cannot tarry even for the fraction of a second.  Give up. O heart,
The egoistic hauteur that goads you to asseverate that you can,  with your brain,
rule all the world. He is the One of great compassion, who, of yore, for the sake of the Devas, resolved to bend, in all celerity the mighty bow whose arrow was tipped with ruddy fire, and destroy the triple  walled citadels of the sky which rushed forth to charge. If you can, in all propriety think of his Neitthaanam, you can, for sure,
gain deliverance. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2018, 11:58:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2616 on: July 19, 2018, 11:59:54 AM »
Verse  6:

மிறைபடுமிவ் வுடல்வாழ்வை மெய்யென் றெண்ணி
    வினையிலே கிடந்தழுந்தி வியவேல் நெஞ்சே
குறைவுடையார் மனத்துளான் குமரன் தாதை
    கூத்தாடுங் குணமுடையான் கொலைவேற் கையான்
அறைகழலுந் திருவடிமேற் சிலம்பும் ஆர்ப்ப
    அவனிதலம் பெயரவரு நட்டம் நின்ற
நிறைவுடையா னிடமாம்நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


Deeming the miserable embodied life as abiding truth,  do not plunge and get sunk in karma, feeling joyous all the while,  O heart! know that the father of Kumaran abides in the mind-s of the humble.  He is a Dancer.  His hand wields a spear. Whilst the tinkling heroic anklet and the Silampu fastened to the divine feet sound,  He dances at which the earth quakes.  He is the all-pervading One.  If you can,
in all propriety think of His shrine Neitthaanam,  you can gain salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2018, 12:03:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2617 on: July 19, 2018, 12:05:39 PM »
Verse 7:


பேசப் பொருளலாப் பிறவி தன்னைப்
    பெரிதென்றுன் சிறுமனத்தால் வேண்டி யீண்டு
வாசக் குழல்மடவார் போக மென்னும்
    வலைப்பட்டு வீழாதே வருக நெஞ்சே
தூசக் கரியுரித்தான் தூநீ றாடித்
    துதைந்திலங்கு நூல்மார்பன் தொடர கில்லா
நீசர்க் கரியவன்நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


O heart,  come!  Embodiment is worthless.  Let not Your little mind think it to be great
and desire it. Do not get trapped in the gin of union with women of perfumed locks and suffer a fall.  For His mantle,  he ripped the tusker.  He is bedaubed with the Holy Ash. With the sacred thread His chest is bright.  Unto the base that seek Him not,
He is inaccessible.  If you can,  in all propriety,  think Of His Neitthaanam,
You can gain deliverance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2018, 12:09:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2618 on: July 19, 2018, 12:11:06 PM »
Verse  8:

அஞ்சப் புலனிவற்றா லாட்ட வாட்டுண்
    டருநோய்க் கிடமாய வுடலின் தன்மை
தஞ்ச மெனக்கருதித் தாழேல் நெஞ்சே
    தாழக் கருதுதியே தன்னைச் சேரா
வஞ்ச மனத்தவர்கள் காண வொண்ணா
    மணிகண்டன் வானவர்தம் பிரானென் றேத்தும்
நெஞ்சர்க் கினியவன்நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


The body but dances to the tune of the five dreadful senses.  it is an abode of cruel maladies. Get not plunged in this, deeming it your palladium.  O heart!
Do not get sunk.  He is Manikantan who is not to be eyed by them of deceptions heart who pursue Him not. He who is hailed by the celestial beings as their Lord, is sweet to the heart.  If you can, in all propriety,  think of His Neitthaanam, you can gain redemption.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 19, 2018, 12:14:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2619 on: July 19, 2018, 12:16:09 PM »
Verse 9:

பொருந்தாத உடலகத்திற் புக்க ஆவி
    போமா றறிந்தறிந்தே புலைவாழ் வுன்னி
இருந்தாங் கிடர்ப்படநீ வேண்டா நெஞ்சே
    யிமையவர்தம் பெருமானன் றுமையா ளஞ்சக்
கருந்தாள் மதகரியை வெருவச் சீறுங்
    கண்ணுதல்கண் டமராடிக் கருதார் வேள்வி
நிரந்தரமா இனிதுறைநெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.

Life that assumes unbecoming embodiment will flit. Well aware of this,
desire not to live the base life, and suffer.  O heart!  He is the Lord of the Devas. He smote the black-footed and ichorous tusker which Uma witnessed in dread. He is the triple-eyed, the warrior who smote the sacrifice of the thoughtless.  If you can,
in all propriety,  think of Neitthaanam where He dwells for ever,  you can gain deliverance.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 19, 2018, 12:20:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2620 on: July 19, 2018, 12:21:39 PM »
Verse 10:


உரித்தன் றுனக்கிவ் வுடலின் தன்மை
    உண்மை யுரைத்தேன் விரத மெல்லாந்
தரிந்துந் தவமுயன்றும் வாழா நெஞ்சே
    தம்மிடையி லில்லார்க்கொன் றல்லார்க் கன்னன்
எரித்தான் அனலுடையான் எண்டோ ளானே
    யெம்பெருமா னென்றேத்தா இலங்கைக் கோனை
நெரித்தானை நெய்த்தானம் மேவி னானை
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


O heart that lives not the life of Vratas and tapas!  I disclose to you the truth: this body's nature does not become you.  He gives nothing to them that give nothing to the indigent.  He crushed the King of Lanka who did not hail Him as the burner,
the holder of fire.  The Eight-armed and the Lord-God!  If you can,
in all propriety think of Him that abides at Neitthaanam,  you can gain salvation.

Padigam on Tiru Neithaanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2018, 12:25:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2621 on: July 19, 2018, 12:28:56 PM »
Tirup Poonthuruthi.

Verse  1:


நில்லாத நீர்சடைமேல் நிற்பித் தானை
    நினையாவென் நெஞ்சை நினைவித் தானைக்
கல்லா தனவெல்லாங் கற்பித் தானைக்
    காணா தனவெல்லாங் காட்டி னானைச்
சொல்லா தனவெல்லாஞ் சொல்லி யென்னைத்
    தொடர்ந்திங் கடியேனை யாளாக் கொண்டு
பொல்லாவென் நோய்தீர்த்த புனிதன் தன்னைப்
    புண்ணியனைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.

He is the One that caused the water that stands not to stand on His matted hair.
He is the One who caused my heart that is unable to think on Him constantly,
to think on Him for ever.  He is the One that taught me all that I did not learn.
He is the One that revealed to me all that I did not see.  He is the One that spake to me the words un-uttered to me before.  He is the Holy One who cured me of my cruel malady, and for ever rules me as His servitor. Him,  the righteous One I did behold at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 19, 2018, 12:33:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2622 on: July 20, 2018, 07:51:11 AM »
Verse 2:

குற்றாலங் கோகரணம் மேவி னானைக்
    கொடுங்கைக் கடுங்கூற்றைப் பாய்ந்தான் தன்னை
உற்றால நஞ்சுண் டொடுக்கி னானை
    யுணராவென் நெஞ்சை யுணர்வித் தானைப்
பற்றாலின் கீழங் கிருந்தான் தன்னைப்
    பண்ணார்ந்த வீணை பயின்றான் தன்னைப்
புற்றா டரவார்த்த புநிதன் தன்னைப்
    புண்ணியனைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.

He presides over Kutraalam and Gokaranam.
He smote the cruel-handed Death.
willingly He ate the poison Aalaalam and held it in His throat.
He enlightened my ignorant heart.
In love He abode under the Banyan tree.
He played on the tuneful Vina.
He,
the Holy One,
cinctured Himself with a snake of the ant-hill.
It is Him,
the Righteous One that I beheld at Poonthurutthi!


Arunachala Siva.


« Last Edit: July 20, 2018, 07:54:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2623 on: July 20, 2018, 10:16:44 AM »
Verse 3:

எனக்கென்றும் இனியானை யெம்மான் தன்னை
    யெழிலாரும் ஏகம்பம் மேயான் தன்னை
மனக்கென்றும் வருவானை வஞ்சர் நெஞ்சில்
    நில்லானை நின்றியூர் மேயான் தன்னைத்
தனக்கென்றும் அடியேனை யாளாக் கொண்ட
    சங்கரனைச் சங்கவார் குழையான் தன்னைப்
புனக்கொன்றைத் தாரணிந்த புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.He,
my Lord,
is for ever sweet to me.
He presides over beauteous Ekampam!
He even loves to pervade the mind.
He abides not in the bosoms of the deceptive ones.
He is of Ninriyoor.
He is Sankara who,
for ever,
has me as His servitor.
He sports the Kuzhai wrought of sea-shell.
He is the only One that wears the Konrai that grows in the Mullai region.
It is Him who is Poyyili that I beheld at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 10:20:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2624 on: July 20, 2018, 10:22:25 AM »
Verse  4:

வெறியார் மலர்க்கொன்றை சூடி னானை
    வெள்ளானை வந்திறைஞ்சும் வெண்காட் டானை
அறியா தடியே னகப்பட் டேனை
    அல்லற்கடல் நின்று மேற வாங்கி
நெறிதா னிதுவென்று காட்டி னானை
    நிச்சல் நலிபிணிகள் தீர்ப்பான் தன்னைப்
பொறியா டரவார்த்த புநிதன் தன்னைப்
    பொய்யிலியைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே.


He wears Konrai flowers rich in fragrance.
He is of Vennkaadu hailed by the white tusker.
From the sea of misery He retrieved me who was unwittingly entangled therein,
and said: "Behold this,
the way!"
He cures me of my quotidian,
Painful illnesses.
He is the Holy One cinctured with the specked serpent,
it is Him,
the Righteous One that I did behold at Poonthurutthi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2018, 10:25:22 AM by Subramanian.R »