Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 169939 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2595 on: July 16, 2018, 11:43:21 AM »
Verse  2:


அறைகலந்த குழல்மொந்தை வீணை யாழும்
    அந்தரத்திற் கந்தருவர் அமரர் ஏத்த
மறைகலந்த மந்திரமும் நீரும் கொண்டு
    வழிபட்டார் வானாளக் கொடுத்தி யன்றே
கறைகலந்த பொழிற்கச்சிக் கம்பம் மேய
    கனவயிரத் திரள்தூணே கலிசூழ் மாட
மறைகலந்த மழபாடி வயிரத் தூணே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.


You blessed the adoring,
celestial Gandharvas with the ruler-ship of the ethereal world as they hailed You in the heaven with the ound of flute,
Montai Vina and Yaazh and also with Vedic mantras and holy water.
It is thus,
even thus,
I cry and cry and melt in love.
"O puissant Pillar of diamond abiding at Kacchikkampam girt with cloud-capped groves!
O Diamond-pillar of Mazhapaadi rich in mansions where the Vedas are ever chanted!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 16, 2018, 11:49:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2596 on: July 16, 2018, 11:50:41 AM »
Verse 3:

உரங்கொடுக்கு மிருண்மெய்யர் மூர்க்கர் பொல்லா
    ஊத்தைவாய்ச் சமணர்தமை யுறவாக் கொண்ட
பரங்கெடுத்திங் கடியேனை யாண்டு கொண்ட
    பவளத்தின் திரள்தூணே பசும்பொன் முத்தே
புரங்கெடுத்துப் பொல்லாத காமன் ஆகம்
    பொடியாக விழித்தருளிப் புவியோர்க் கென்றும்
வரங்கொடுக்கும் மழபாடி வயிரத் தூணே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.


It is thus,
even thus,
I cry and cry and melt in love.
"They are the able-bodied and dark ones.
They are cruel and un-tamable.
they--the Jains--are of stinking mouths.
I was friends with these.
Even then You smote my weighty sins and ruled me as Your servitor,
O mighty Pillar of Coral!
O Pearl inlaid in fresh gold!
You smote Tripura.
By Your look You reduced to cinders the body of nefarious Manmatha.
For ever You grant boons To the earth-born.
O the Diamond-pillar of Mazhapaadi!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 16, 2018, 11:54:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2597 on: July 16, 2018, 11:56:34 AM »
Verse  4:


ஊனிகந்தூ ணுறிக்கையர் குண்டர் பொல்லா
    வூத்தைவாய்ச் சமணருற வாகக் கொண்டு
ஞானகஞ்சேர்ந் துள்ளவயி ரத்தை நண்ணா
    நாயேனைப் பொருளாக ஆண்டு கொண்ட
மீனகஞ்சேர் வெள்ளநீர் விதியாற் சூடும்
    வேந்தனே விண்ணவர்தம் பெருமான் மேக
வானகஞ்சேர் மழபாடி வயிரத் தூணே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.

They abjure flesh-eating and carry their food in a sling.
They are Jains,
cruel and un-tamable.
their mouths stink.
I was friends with these.
He is the King that sports in grace the river--rich in fishes--.
He rules me,
even me -- the cur,
As though I am of some worth,
though I did not go near Him,
The Diamond of Wisdom.
It is thus,
even thus,
I cry and cry and melt in love: "O the Diamond-pillar of Mazhapaadi
The tops of whose mansions reach the clouded heavens!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 16, 2018, 11:59:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2598 on: July 16, 2018, 12:01:31 PM »
Verse  5:

சிரமேற்ற நான்முகன்றன் றலையும் மற்றைத்
    திருமால்தன் செழுந்தலையும் பொன்றச் சிந்தி
உரமேற்ற இரவிபல் தகர்த்துச் சோமன்
    ஒளிர்கலைகள் படவுழக்கி உயிரை நல்கி
நரையேற்ற விடையேறி நாகம் பூண்ட
    நம்பியையே மறைநான்கும் ஒல மிட்டு
வரமேற்கும் மழபாடி வயிரத் தூணே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.


t is thus,
even thus,
I cry and cry and melt in love: "O supreme One that cut off the great head of the Four-faced and the lovely head of Vishnu!
You knocked out the teeth of the mighty Sun!
With Your foot You crushed and rubbed the digits out of the Moon!
Then You granted them their lives!
Adorned with serpents You mounted the white Bull!
O the Diamond-pillar of Mazhapaadi hailed aloud
By the Vedas--the recipients of Your boons!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 16, 2018, 12:04:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2599 on: July 17, 2018, 07:44:08 AM »
Verse  6:

சினந்திருத்துஞ் சிறுப்பெரியார் குண்டர் தங்கள்
    செதுமதியார் தீவினைக்கே விழுந்தேன் தேடிப்
புனந்திருத்தும் பொல்லாத பிண்டி பேணும்
    பொறியிலியேன் தனைப்பொருளா ஆண்டு கொண்டு
தனந்திருத்து மவர்திறத்தை யொழியப் பாற்றித்
    தயாமூல தன்மவழி யெனக்கு நல்கி
மனந்திருத்தும் மழபாடி வயிரத் தூணே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே."I fell a prey to the evil deeds of the wicked-brained.
They were cruel and unteachable.
They were great in their smallness.
They claimed to be free from wrath.
I fostered love for the evil Asoka planted after clearing the woody growth.
I was senseless.
Yet You ruled me as though I were of some wroth.
You retrieved me from them of buxom breasts.
You blessed me with the way of Dayaa Moola Dhanmam.
You cured my mind.
O the Diamond-Pillar of Mazhapaadi!
It is thus,
even thus,
I cry and cry and melt in love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2018, 07:48:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2600 on: July 17, 2018, 10:51:54 AM »
Verse  7:


சுழித்துணையாம் பிறவிவழித் துக்கம் நீக்குஞ்
    சுருள்சடையெம் பெருமானே தூய தெண்ணீர்
இழிப்பரிய பசுபாசப் பிறப்பை நீக்கும்
    என்துணையே யென்னுடைய பெம்மான் தம்மான்
பழிப்பரிய திருமாலும் அயனும் காணாப்
    பரிதியே சுருதிமுடிக் கணியாய் வாய்த்த
வழித்துணையாம் மழபாடி வயிரத் தூணே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.


It is thus,
even thus,
I cry and cry and melt in love: "O Our Lord of curly matted hair that sports the pure and lucid river!
O Lord that annuls the misery of the helpless cycle of transmigration!
O Help that does away with the unbearable embodiment with which the soul is shackled!
O Our God!
O Lord of lives!
O Sun unbeheld by blameless Vishnu and Brahma!
O Soul's Help in its travel!
O Crest-Jewel of the Vedas!
O Diamond-pillar of Mazhapaadi!

'Padigam' on Tiru Mazhapadi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2018, 10:56:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2601 on: July 17, 2018, 11:00:30 AM »
Tiru Neithaanam: (1)

Verse  1:

வகையெலா முடையாயும் நீயே யென்றும்
    வான்கயிலை மேவினாய் நீயே யென்றும்
மிகையெலாம் மிக்காயும் நீயே யென்றும்
    வெண்காடு மேவினாய் நீயே யென்றும்
பகையெலாந் தீர்த்தாண்டாய் நீயே யென்றும்
    பாசூ ரமர்ந்தாயும் நீயே யென்றும்
திகையெலாந் தொழச் செல்வாய் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.

You own all the ways of salvation!
You abide at the ethereal Kailash!
You are supremely great in Your exceeding excellence!
You preside over Vennkaadu!
Quelling my foes,
You rule me!
You abide at Paasoor!
You fare forth in all direction where You are hailed!
Such are You,
O Lord Of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 07:53:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2602 on: July 17, 2018, 11:05:45 AM »
Verse  2:

ஆர்த்த எனக்கன்பன் நீயே யென்றும்
    ஆதிக் கயிலாயன் நீயே யென்றும்
கூர்த்த நடமாடி நீயே யென்றுங்
    கோடிகா மேய குழகா என்றும்
பார்த்தற் கருள் செய்தாய் நீயே யென்றும்
    பழையனூர் மேவிய பண்பா என்றும்
தீர்த்தன் சிவலோகன் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You are the dear one to me who is bound to You as Your servitor!
You abide at Kailash--the Genesis of all!
You are the Dancer that enacts it in all it subtle,
artistic forms!
You,
the handsome One,
Preside over Kodikaa!
You graced Arjunal!
You are of Pazhaiyanoor!
You are the pure One!
You are The Lord of Sivaloka!
Such are You,
O Lord Of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2018, 11:08:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2603 on: July 18, 2018, 07:46:07 AM »
Verse 3:

அல்லாய்ப் பகலானாய் நீயே யென்றும்
    ஆதிக் கயிலாயன் நீயே யென்றும்
கல்லா லமர்ந்தாயும் நீயே யென்றுங்
    காளத்திக் கற்பகமும் நீயே யென்றும்
சொல்லாய்ப் பொருளானாய் நீயே யென்றுந்
    சோற்றுத் துறையுறைவாய் நீயே யென்றும்
செல்வாய்த் திருவானாய் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You are night as well as day!
You abide at Kailash-- The Genesis of all!
You were seated under the Banyan tree!
You are the Karpaka of Kaalatthi!
You are the Word and its meaning!
You are of Chrotrutthurai!
You are the wealth that conducts all things!
Such are You!
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 07:48:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2604 on: July 18, 2018, 07:50:51 AM »
Verse  4:


மின்னே ரிடைபங்கன் நீயே யென்றும்
    வெண்கயிலை மேவினாய் நீயே யென்றும்
பொன்னேர் சடைமுடியாய் நீயே யென்றும்
    பூத கணநாதன் நீயே யென்றும்
என்னா விரதத்தாய் நீயே யென்றும்
    ஏகம்பத் தென்னீசன் நீயே யென்றும்
தென்னூர்ப் பதியுளாய் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.You are concorporate with the fulgurant-waisted!
You abide at the white-hued Kailash!
Yours is the auric,
matted crest!
You are the Lord of Bhoota-Hosts!
You are the sweet taste of my tongue!
You are my Lord of Ekampam!
You abide at the shrine of Tennoor!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 07:53:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2605 on: July 18, 2018, 09:10:24 AM »
Verse 5:


முந்தி யிருந்தாயும் நீயே யென்றும்
    முன்கயிலை மேவினாய் நீயே யென்றும்
நந்திக் கருள்செய்தாய் நீயே யென்றும்
    நடமாடி நள்ளாறன் நீயே யென்றும்
பந்திப் பரியாயும் நீயே யென்றும்
    பைஞ்ஞீலீ மேவினாய் நீயே யென்றும்
சிந்திப் பரியாயும் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.It is You who were before the Beginning!
You abide at Kailash--the Genesis of all!
It is You who graced Nandi!
You,
the Dancer,
Preside over Nallaaru!
You are the One that is never shackled!
You preside over Paigngneeli!
You are inconceivable!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 09:13:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2606 on: July 18, 2018, 09:14:54 AM »
Verse  6:


தக்கா ரடியார்க்கு நீயே யென்றுந்
    தலையார் கயிலாயன் நீயே யென்றும்
அக்காரம் பூண்டாயும் நீயே யென்றும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி நீயே யென்றும்
புக்காய ஏழுலகும் நீயே யென்றும்
    புள்ளிருக்கு வேளூராய் நீயே யென்றும்
தெக்காரு மாகோணத் தானே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You are (the prop) of true devotees!
You are the Lord of Kailash,
The Chief of all!
You are adorned with a garland of bones!
You are the Self-manifested of Aakkoor!
You are the seven worlds where lives abide and flourish!
You are of Pullirukkuvelur!
You abide at sourthern Maakonam!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 09:17:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2607 on: July 18, 2018, 09:19:13 AM »
Verse  7:


புகழும் பெருமையாய் நீயே யென்றும்
    பூங்கயிலை மேவினாய் நீயே யென்றும்
இகழுந் தலையேந்தி நீயே யென்றும்
    இராமேச் சுரத்தின்பன் நீயே யென்றும்
அகழும் மதிலுடையாய் நீயே யென்றும்
    ஆலவாய் மேவினாய் நீயே யென்றும்
திகழும் மதிசூடி நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


Praise and glory belong to You only!
You abide at flowery Kailash!
You hold the despicable skull in Your hand!
You are the sweet one of Rameswaram!
You abide at Aalavaai where moated walls surround You!
You wear the bright crescent moon!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 09:21:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2608 on: July 18, 2018, 10:57:43 AM »
Verse  8:


வானவர்க்கு மூத்திளையாய் நீயே யென்றும்
    வானக் கயிலாயன் நீயே யென்றும்
கான நடமாடி நீயே யென்றுங்
    கடவூரில் வீரட்டன் நீயே யென்றும்
ஊனார் முடியறுத்தாய் நீயே யென்றும்
    ஒற்றியூ ராரூராய் நீயே யென்றும்
தேனாய் அமுதானாய் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You are older and younger than the celestial beings.
You are of the ethereal Kailash!
You are the Dancer of crematorium!
You are the Virattan of Kadavoor!
You clipped the heads of the heads of the celestial beings!
You abide at Otriyoor and Aaroor!
You are Honey as well as Nectar!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 11:01:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2609 on: July 18, 2018, 11:03:18 AM »
Verse 9:

தந்தைதா யில்லாதாய் நீயே யென்றுந்
    தலையார் கயிலாயன் நீயே யென்றும்
எந்தாயெம் பிரானானாய் நீயே யென்றும்
    ஏகம்பத் தென்னீசன் நீயே யென்றும்
முந்திய முக்கணாய் நீயே யென்றும்
    மூவலூர் மேவினாய் நீயே யென்றும்
சிந்தையாய்த் தேனூராய் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You have no father,
no mother!
You are of Kailash,
the Chief of all!
You are my mother as well as father!
You are the Lord of Ekampam!
You are the Primal One,
the triple-eyed!
You abide at Moovaloor!
You are of my mind who is also Of Tenoor!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever abides in my heart!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2018, 11:05:48 AM by Subramanian.R »