Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 178078 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2550 on: July 09, 2018, 10:32:55 AM »
Verse  8:


மருதங்க ளாமொழிவர் மங்கை யோடு
    வானவரும் மாலயனுங் கூடித் தங்கள்
சுருதங்க ளாற்றுதித்துத் தூநீ ராட்டித்
    தோத்திரங்கள் பலசொல்லித் தூபங் காட்டிக்
கருதுங்கொல் எம்பெருமான் செய்குற்றேவல்
    என்பார்க்கு வேண்டும் வரங்கொ டுத்து
விகிர்தங்க ளாநடப்பர் வெள்ளே றேறி
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.With women He articulates submissive words.
The celestial beings,
Vishnu and Brahma fore-gather and hail Him with Mantras.
They bathe Him in holy water,
adore Him with many a hymn,
Wave incense before Him and think thus: "Will our Lord accept our servitorship?"
to them,
He grants the boons desired.
He acts differently.
He the Vikirtan of Vennkaadu,
rides a white Bull.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2018, 10:37:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2551 on: July 09, 2018, 10:38:54 AM »
Verse 9:


புள்ளானும் நான்முகனும் புக்கும் போந்துங்
    காணார் பொறியழலாய் நின்றான் தன்னை
உள்ளானை யொன்றலா உருவி னானை
    உலகுக் கொருவிளக்காய் நின்றான் தன்னைக்
கள்ளேந்து கொன்றைதூய்க் காலை மூன்றும்
    ஓவாமே நின்று தவங்கள் செய்த
வெள்ளானை வேண்டும் வரங்கொ டுப்பார்
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.


He of the Bird and the Four-faced bored into the earth and flew up.
Yet they could not behold Him who stood as a column of crackling fire.
He is the immanent One.
His guises are more than one.
He abides as the Light of the world.
scattering melliferous Konrai,
the white tusker adored Him during the three divisions of the day and unfailingly performed askesis.
He granted it the desired boons.
He is the Vikirtan that presides over Vennkaadu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2018, 10:42:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2552 on: July 09, 2018, 10:43:57 AM »
Verse  10:மாக்குன் றெடுத்தோன்தன் மைந்த னாகி
    மாவேழம் வில்லா மதித்தான் தன்னை
நோக்குந் துணைத்தேவ ரெல்லாம் நிற்க
    நொடிவரையில் நோவ விழித்தான் தன்னைக்
காக்குங் கடலிலங்கைக் கோமான் தன்னைக்
    கதிர்முடியுங் கண்ணும் பிதுங்க வூன்றி
வீக்கந் தவிர்த்த விரலார் போலும்
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.

He,
the son of him that lifted up the great hill,
Has the long sweet-cane for his bow.
even as The celestial beings that came with him as his help,
stood helpless,
he started at him,
and in a trice gutted him with fire;
He so crushed the bright head of the ruling King of Lanka upon the sea,
that his eyes popped out.
Then He cured him of his swelling pride.
He is the Vikirtan that presides over Vennkaadu.

Padigam on Tiru Vennkaadu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2018, 10:46:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2553 on: July 09, 2018, 10:48:49 AM »
Tirup Pazhanam:

Verse  1:


அலையார் கடல்நஞ்ச முண்டார் தாமே
    அமரர்களுக் கருள்செய்யும் ஆதி தாமே
கொலையாய கூற்ற முதைத்தார் தாமே
    கொல்வேங்கைத் தோலொன் றசைத்தார் தாமே
சிலையால் புரமூன் றெரித்தார் தாமே
    தீநோய் களைந்தென்னை யாண்டார் தாமே
பலிதேர்ந் தழகாய பண்பர் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே .


He is the eater of the poison bred by the billowy main.
He is the Ancient that graces the celestial beings.
He kicked the murderous Yama.
He is clad in the skin of the killer-tiger.
with His mountain-bow He burnt the triple towns.
He cured me of the evil malady and rules me.
beauteously does He go about,
abegging.
He is our Lord of Pazhanam town.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2018, 10:51:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2554 on: July 10, 2018, 11:02:51 AM »
Verse  2:


வெள்ள மொருசடைமே லேற்றார் தாமே
    மேலார்கண் மேலார்கண் மேலார் தாமே
கள்ளங் கடிந்தென்னை யாண்டார் தாமே
    கருத்துடைய பூதப் படையார் தாமே
உள்ளத் துவகை தருவார் தாமே
    யுறுநோய் சிறுபிணிகள் தீர்ப்பார் தாமே
பள்ளப் பரவைநஞ் சுண்டார் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.


He received the flood on His matted crest.
He is far,
far superior to the greatest of the great.
He cured my deceptive mind and rules me.
He is the Lord of the vigilant Bhoota-Hosts.
To the (upright) heart He grants joy.
He would cure chronic diseases and petty (illnesses.)
He ate the poison of the deep ocean.
He is our Lord of Pazhanam town.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2018, 11:06:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2555 on: July 10, 2018, 11:08:26 AM »
Verse  3:

இரவும் பகலுமாய் நின்றார் தாமே
    எப்போதும் என்நெஞ்சத் துள்ளார் தாமே
அரவ மரையில் அசைத்தார் தாமே
    அனலாடி யங்கை மறித்தார் தாமே
குரவங் கமழுங்குற் றாலர் தாமே
    கோலங்கள் மேன்மே லுகப்பார் தாமே
பரவும் அடியார்க்குப் பாங்கர் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

He stands both as day and night.
He for ever abides in my bosom.
His waist is cintured with a snake.
He bathes in fire;
His hand offers refuge.
He is of Kutraalam fragrant with Kuraa.
He delights more and more to assume manifold guises.
He is the friend of the adoring servitors.
He is our Lord of Pazhanam town.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 10, 2018, 11:12:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2556 on: July 10, 2018, 11:14:01 AM »
Verse  4:

மாறில் மதில்மூன்று மெய்தார் தாமே
    வரியரவங் கச்சாக வார்த்தார் தாமே
நீறுசேர் திருமேனி நிமலர் தாமே
    நெற்றி நெருப்புக்கண் வைத்தார் தாமே
ஏறுகொடுஞ் சூலக் கையர் தாமே
    யென்பா பரண மணிந்தார் தாமே
பாறுண் தலையிற் பலியார் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

He smote the three,
indestructible,
walled towns.
He wears as His waist band the speckled snake.
He is the pure One bedaubed with the ash.
He has an eye of fire in His forehead.
His hand holds a cruel weapon,
the trident.
He wears as His jewels bones.
He goes seeking alms with a skull on which is perched a kestrel.
He is our Lord of Pazhanam town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2018, 11:17:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2557 on: July 10, 2018, 11:24:00 AM »
Verse  5:


விடையேறி வேண்டுலகத் திருப்பார் தாமே
    விரிகதிரோன் சோற்றுத் துறையார் தாமே
புடைசூழத் தேவர் குழாத்தார் தாமே
    பூந்துருத்தி நெய்த்தானம் மேயார் தாமே
அடைவே புனல்சூழ்ஐ யாற்றார் தாமே
    அரக்கனையும் ஆற்ற லழித்தார் தாமே
படையாப் பல்பூத முடையார் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.

Riding His Bull,
He abides at the shrines of His choice.
He is of Chotrutthurai hailed by the rav-diffusing day-star.
He is encircled by the Deva-throngs.
He presides over Poonthurutthi and Neitthaanam.
He is of Aiyaaru girt with water.
He quelled the puissance of the demon.
He has for his army many,
many Bhootas.
He is our Lord of Pazhanam town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2018, 11:27:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2558 on: July 10, 2018, 11:29:45 AM »
Verse  6:


காலனுயிர் வௌவ வல்லார் தாமே
    கடிதோடும் வெள்ளை விடையார் தாமே
கோலம் பலவு முகப்பார் தாமே
    கோணாகம் நாணாகப் பூண்டார் தாமே
நீலம் பொலிந்த மிடற்றார் தாமே
    நீள்வரையி னுச்சி யிருப்பார் தாமே
பால விருத்தரு மானார் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.


He is the One valiant to snatch the life of Yama.
His mount is a Bull that runs very fast.
He delights to assume manifold guises.
He wears the curving and coiling snake as His waist-cord.
His throat is bright with the blue venom.
He abides atop the lofty mountain.
He is an infant and a grand old man.
He is our Lord of Pazhanam town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2018, 11:32:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2559 on: July 11, 2018, 07:37:25 AM »
Verse  7:


ஏய்ந்த வுமைநங்கை பங்கர் தாமே
    யேழூழிக் கப்புறமாய் நின்றார் தாமே
ஆய்ந்து மலர்தூவ நின்றார் தாமே
    அளவில் பெருமை யுடையார் தாமே
தேய்ந்த பிறைசடைமேல் வைத்தார் தாமே
    தீவாய் அரவதனை யார்த்தார் தாமே
பாய்ந்த படர்கங்கை யேற்றார் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.


He is concorporate with Uma -- His fitting match.
He abides transcending the seven eons.
He is poised for adoration with choice-flowers,
He is of boundless glory.
He keeps on His matted crest the waning crescent.
He is cinctured with a fire-breathing serpent.
He received on His crown,
Ganga of forceful descent.
He is our Lord of Pazhanam town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 11, 2018, 07:39:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2560 on: July 11, 2018, 07:41:09 AM »
Verse 8:

ஓராதா ருள்ளத்தில் நில்லார் தாமே
    யுள்ளூறும் அன்பர் மனத்தார் தாமே
பேராதென் சிந்தை யிருந்தார் தாமே
    பிறர்க்கென்றுங் காட்சிக் கரியார் தாமே
ஊராரு மூவுலகத் துள்ளார் தாமே
    யுலகை நடுங்காமற் காப்பார் தாமே
பாரார் முழவத் திடையார் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.


He abides not in the bosoms of those that think not of Him.
He abides in the devotees whose minds melt in love.
He is for ever poised in my mind.
He is seldom beheld by others.
He abides in the three worlds abounding in many a town.
He guards the cosmos and keeps it freed of tremor.
He dwells in the sea that roars like an elephant.
He is our Lord of Pazhanam town.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 11, 2018, 07:44:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2561 on: July 11, 2018, 07:45:48 AM »
Verse 9:


நீண்டவர்க்கோர் நெருப்புருவ மானார் தாமே
    நேரிழையை யொருபாகம் வைத்தார் தாமே
பூண்டரவைப் புலித்தோல்மே லார்த்தார் தாமே
    பொன்னிறத்த வெள்ளச் சடையார் தாமே
ஆண்டுலகே ழனைத்தினையும் வைத்தார் தாமே
    அங்கங்கே சிவமாகி நின்றார் தாமே
பாண்டவரிற் பார்த்தனுக்குப் பரிந்தார் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.For the tall one,
He assumed the form of fire.
He has on one side of His person the bejewelled.
He has a snake cinctured on His tiger-skin vestment.
He sports a river on His golden-hued matted hair.
He holds all the seven worlds under his suzerainty.
He abides in all places and blesses as Siva.
Among the Paandavas,
He was compassionate to Arjuna.
He is our Lord of Pazhanam town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 11, 2018, 07:48:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2562 on: July 11, 2018, 11:06:25 AM »
Verse  10:

விடையேறி வேண்டுலகத் திருப்பார் தாமே
    விரிகதிரோன் சோற்றுத் துறையார் தாமே
புடைசூழத் தேவர் குழாத்தார் தாமே
    பூந்துருத்தி நெய்த்தானம் மேயார் தாமே
அடைவே புனல்சூழ்ஐ யாற்றார் தாமே
    அரக்கனையும் ஆற்ற லழித்தார் தாமே
படையாப் பல்பூத முடையார் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.


Riding His Bull,
He abides at the shrines of His choice.
He is of Chotrutthurai hailed by the rav-diffusing day-star.
He is encircled by the Deva-throngs.
He presides over Poonthurutthi and Neitthaanam.
He is of Aiyaaru girt with water.
He quelled the puissance of the demon.
He has for his army many,
many Bhootas.
He is our Lord of Pazhanam town.

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 11, 2018, 11:09:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2563 on: July 11, 2018, 11:12:50 AM »
Tiru Aiyaru:

Verse  1:


ஆரார் திரிபுரங்கள் நீறா நோக்கும்
    அனலாடி ஆரமுதே யென்றேன் நானே
கூரார் மழுவாட் படையொன் றேந்திக்
    குறட்பூதப் பல்படையா யென்றேன் நானே
பேரா யிரமுடையா யென்றேன் நானே
    பிறைசூடும் பிஞ்ஞகனே யென்றேன் நானே
ஆரா அமுதேயென் ஐயா றன்னே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.


I hailed Him thus: "O Bather in fire, who by Your look reduced to cinders the triple hostile towns, O Nectar!"
Even thus I hailed Him: "O Lord of the fiery Bhoota-Hosts!
Who wields a sharp and bright Mazhu!"
Again I hailed Him thus: "O One whose names are legion!
O Pigngnaka that wears a crescent moon"  insatiable Nectar,
O Lord of Aiyaaru!"
It is thus,
Even thus,
I hailed Him,
crying and melting.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 11, 2018, 11:16:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2564 on: July 11, 2018, 11:19:05 AM »
Verse  2:

தீவாயின் முப்புரங்கள் நீறா நோக்குந்
    தீர்த்தா புராணனே யென்றேன் நானே
மூவா மதிசூடி யென்றேன் நானே
    முதல்வாமுக் கண்ணனே யென்றேன் நானே
ஏவார் சிலையானே யென்றேன் நானே
    இடும்பைக் கடல்நின்றும் ஏற வாங்கி
ஆவாவென் றருள்புரியும் ஐயா றன்னே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே.


I hailed Him thus: "O ancient One,
O pure One who reduced to ash the three citadels by an incandescent look of Yours!"
Eke did I hail Him thus: "O the First One!
O One of l three eyes, O One in whose bow a dart stands ready fixed!"
Again I hailed Him thus: "O Aiyaaraa,
retrieve me by Your mercy from the sea of troubles and bless me!"
Thus,
Even thus,
I cry and thaw in love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 11, 2018, 11:23:40 AM by Subramanian.R »